arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Derbyn: Miss Hatcher

Dydd Iau 15-10-20

 

Mae'n ddydd Gwener yfory!! Sy'n golygu y byddwn ni nôl gyda'n gilydd! Rwy'n edrych ymlaen at weld chi gyd yfory! Cofiwch ddod a gwên hyfryd gyda chi yn y bore!! laugh 

 

It's Friday tomorrow!! Which means we'll be back together! I look forward to seeing you all tomorrow! Remember to bring a lovely smile with you in the morning!! laugh

Y Fesen fach

Still image for this video

PE With Joe | Friday 17th April

30 seconds work | 30 seconds rest 2 sets of 10 minutes with a 2 minute rest in the middle

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Dydd Mercher 14-10-20

AMSER HER! CHALLENGE TIME!

Still image for this video

Dydd Mawrth 13-10-20

 

HER FLIPGRID CHALLENGE:

https://flipgrid.com/56302e47

 

Beth yw eich hoff beth am yr Hydref?

Allwch chi drafod hyn gyda'ch teulu?

Ydych chi'n hoffi mynd am dro i weld dail y coed ar y llawr?

Ydych chi'n hoffi casglu concyrs?

Neu efallai eich bod yn hoffi swatio ar y soffa yn gynnes braf!

 

Allwch chi sôn am eich hoff beth am yr Hydref ar Flipgrid er mwyn rhannu a phawb? Rwy'n edrych ymlaen at glywed eich atebion! laugh

 

What's your favourite thing about Autumn?

Can you discuss this with your family?

Do you like going for a walk to see the leaves of the trees on the floor?

Do you like collecting conkers? 

Or maybe you like snuggling up nice and warm on the sofa!

 

 

Can you talk about your favorite thing about Autumn on Flipgrid to share with everyone? I look forward to hearing your answers!

 

 

Un o'r tasgau heddiw yw mynd ar Helfa Hydrefol yn eich gardd. Ar ôl i chi gwblhau'r Helfa, allwch chi chwilio am frigau, cerrig neu ddail er mwyn creu rhif 3? Gwelir syniadau isod!

 

 

One of the tasks today is to go on an Autumn Hunt in your garden. When you have completed the Hunt, can you search for twigs, stones or leaves to create the number 3? See ideas below!

 

MWYNHEWCH! ENJOY! smiley

 

 

Mostyn a Monstyr y Mwyar (1).mp4

Still image for this video

Dewch i Ddawnsio - Cadw'n Heini | Dance with Huw | Cyw | S4C

Dewch i ddawnsio!🕺 ⛹️‍♀️ Bore da! Ydych chi i gyd yn barod i symud gyda chriw Cyw? Heddiw bydd Huw yn dawnsio gyda'r gân Cadw'n Heini 🏋️‍♂️ Come and dance! 🕺...

Sonic The Hedgehog | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Join Jaime for a SPECIAL yoga adventure inspired by the Sonic the Hedgehog movie! Step into Sonic's sneakers and find out how it feels to be the coolest hedg...

Dydd Llun 12-10-20

 

Bore da blantos! Gobeithio eich bod yn iawn i gyd ac wedi cael penwythnos hyfryd! Ydych chi'n barod am wythnos arall llawn gweithgareddau Hydrefol? 

Bant a ni!! 

 

------//------

 

 

Bore da blantos! Hope you're all well and had a lovely weekend! Are you ready for another week full of Autumn activities?

Off we go !!

 

 

 

Llythyren yr wythnos: p   /   Letter of the week: p

 

Allwch chi fynd o gwmpas y tŷ yn chwilio am bethau sy'n dechrau gyda 'p'? Mae Miss Hatcher wedi bod o gwmpas ei thŷ hi ac wedi gweld..... 

  

Can you go around the house looking for things that start with 'p' ?

Miss Hatcher has been around her house and seen.....

-pinafal (pineapple) 

-pwrs arian (purse) 

-post 

-planhigion yn yr ardd (plants in the garden)

 

Allwch chi dynnu llun y pethau a welwch o gwmpas eich tŷ? 

Allwch chi ymarfer ffurfio 'p' wrth ddefnyddio amryw o ddeunyddiau? E.e. pensiliau lliw, clai   

  

Can you draw what you see around your house?
Can you practice forming 'p' using a variety of materials? E.g. coloured pencils, clay

 

 

 

Rhif yr wythnos: 3   /   Number of the week: 3

 

Allwch chi fynd o gwmpas y tŷ yn chwilio am dri pheth sy'n edrych yr run peth? 

Allwch chi ymarfer ffurfio 3 wrth ddefnyddio amryw o ddeunyddiau? E.e. sialc, paent 

 

Can you go around the house looking for three things that look the same?

Can you practice forming 3 using a variety of materials? E.g. chalk, paint

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Deg Deinosor Bach | Amser Stori Atebol

Eurig Salisbury sy'n darllen ei addasiad o Ten Little Dinosaurs - Deg Deinosor Bach. Mae fideos Amser Stori yn adnodd defnyddiol i rieni sydd eisiau dysgu Cy...

Meddwlgarwch i blant 'Y Carped Hud'

Sesiwn tawel i blant ymarfer 'meddwlgarwch' drwy ganolbwyntio ar rannau gwahanol o'r corff. A quiet session for children to practice 'mindfulness' by concent...

FROGGY COACH Active 8 Minute Kids Workout | The Body Coach TV

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

 

-------//--------

NEW!!! 5 minute BATMAN Workout for Kids | The Body Coach TV

This brand new 5 minute BATMAN Workout is perfect for kids at home.

Frozen | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Frozen | A Cosmic Kids Yoga Adventure! An epic kids yoga adventure inspired by Disney's Frozen! 🌈 Watch our videos ad-free on the Cosmic Kids app: https://ap...

Y Llew Tu Mewn | Amser Stori Atebol

Bilingual story book with Welsh adaptation.This heart warming story with rhyming text, shares the story of a little mouse who's determined to be heard amongs...

Cân Dewch i Ddawnsio Cyw

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Dyma fi! Dyma fi! | Amser Stori Atebol

In this video, Dafydd presents the story Dyma fi! Dyma fi! A funny story about Cadi the mischevious chameleon, who learns that it isn't clever to show off al...

8 Minute Kids Workout With Spiderman | The Body Coach TV

Try this 8 minute kids workout with Spiderman

Ioga i blant 'Anadlu Y Tonnau'

Sesiwn sy'n canolbwyntio ar yr anadl drwy anadlu dros y tonnau gyda tedi! . A session which concentrates on the breath by breathing with teddy over the waves...

Fine motor development | Playdough song | If you're happy and you know it

A fun playdough song to develop fine motor control and coordination - get your kids ready for writing! Easy to follow playdough routine which is 3 minutes lo...

Gwiwerod Gwirion Bost | Amser Stori Atebol

🌳🐿️🍂 Dewch i glywed stori'r Gwiwerod Gwirion Bost yn cael ei darllen gan Iwan Huws. Tybed beth fydd tynged Maldwyn a Tudur a'r mochyn coed olaf un? Dyma stor...

Lliwiau'r Enfys

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad | Amser Stori Atebol

Bilingual adaptation of David Walliams' The First Hippo on the Moon. A great way for you and your child to learn Welsh. Following along and you will both be ...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Dyma gyflwyno ail sain Cam 1 Melyn (cynllun Tric a Chlic) sef 'a'. Mwynhewch!

Cân Cyfri ar y Bws

Cân yr wythnos hon yw Cyfri ar y Bws! 🚌 This Week's song is Counting on the Bus! 🚌 http://s4c.cymru/cyw

Bore da!

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn.

 

Gan y byddwn yn aros adref am gyfnod byr, fe fydda i a Mrs Tewkesbury yn paratoi tasgau a fideos ar gyfer eich plentyn fel y gallant barhau i ddysgu o adref.

 

Fe fyddwn yn diweddaru tudalen y dosbarth ar wefan yr ysgol yn ddyddiol er mwyn darparu amryw o dasgau ar gyfer eich plentyn. Peidiwch â theimlo bod rhaid i chi gwblhau pob tasg fydd yn cael ei osod. Rydym am geisio darparu gwaith a fydd at ddant pawb!

 

Fe fydd yna amryw o dasgiau, boed yn dasgau ymarferol, ysgrifenedig, llafar a chreadigol. Byddwn wrth ein bodd yn gweld gwaith eich plentyn! Gallwch anfon lluniau o’r gwaith i ni dros e-bost.

 

Y peth pwysicaf am yr amser yma adref yw bod eich plentyn yn hapus, iach ac yn ddiogel, felly peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau'r gwaith! Os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd, croeso i chi anfon e-bost ac fe wnawn ni’n gorau i roi cymorth.

 

Bore da!

I hope you’re all well.

 

As we will be staying home for a short period of time, Mrs Tewkesbury and I will be preparing tasks and videos for your child so that they can continue to learn from home.

 

We will update the class page on the school website daily to provide a variety of tasks for your child.  Please don't feel you have to complete every task that will be set. We will try to provide work that will appeal to everyone!

 

There will be a variety of tasks - practical, written, oral and creative. We would love to see your child’s work! You can send us pictures of their work by email.

 

The most important thing about this time at home is that your child is happy, healthy and safe, so please don't worry if you can't complete the work! If we can help you in any way, please feel free to send us an email and we will do our best to assist you.

laugh DEWCH I GANU!  /  COME AND SING! laugh

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Caru Canu | Mynd Drot Drot (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am fam yn mynd i'r farchnad i siopa. A traditional Welsh song about going shopping to the market.

Mynd ar y ceffyl

Share your videos with friends, family, and the world

Caru Canu | Pen Ysgwyddau (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol. A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Aderyn Melyn (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol. A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Mae yna nifer o e-lyfrau ar wefan 'twinkl', tudalen 'additional resources' yr ysgol a hefyd gwefan 'Pori drwy stori' 

 

There are plenty of Welsh e-books on the website 'twinkl', the school page 'additional resources' and on the website 'Pori drwy stori' :

 

https://www.twinkl.co.uk/search?term=elyfr 

https://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/additional-resources-1/ 

https://soundcloud.com/pori-drwy-stori 

 

Mwynhewch! smileycool

 

hatcherg9@hwbcymru.net 

CYFEILLION YSGOL CREIGIAU

Croeso nôl i flwyddyn newydd yn Ysgol Gynradd Creigiau. Croeso hefyd i'r holl rieni a gofalwyr newydd sydd wedi ymuno â ni eleni. Gyda’ch cymorth chi byddwn yn gweithio'n frwdfrydig i godi arian er mwyn cefnogi gwaith yr ysgol ac i hybu addysg ein plant ni.

 

Diolch o galon i bawb roddodd arian yn ein cronfa yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dim ond chwe mis o waith gawson ni gyfle i'w wneud llynedd ond fe lwyddon ni godi bron i £3,000 a chaiff hwnnw ei ddefnyddio i adeiladu hafan allanol yng ngardd yr Ysgol i’r disgyblion.

 

Rydyn ni wedi sefydlu tudalen 'Just Giving' ar gyfer rhoddion eleni fydd yn ein harbed rhag delio ag arian. Gan weithio gyda'r ysgol rydyn ni wedi gosod targed uchel a fydd, gobeithio, yn ein galluogi i adeiladu estyniad i'r llwybr antur. Hefyd fe barhawn ni i gefnogi'r ysgol ar brosiectau llai, fel offer chwaraeon a brynwyd llynedd a phecynnau ar gyfer deunydd ysgrifennu unigol i gadw'n plant yn ddiogel yn yr ysgol.

 

Y weithgaredd gyntaf rydyn ni'n cefnogi eleni yw Gweithgaredd Chwaraeon y Dosbarthiadau! Gofynnwn yn garedig i chi noddi'ch plentyn/plant. Er mwyn gwneud hyn defnyddiwch y dudalen 'Just Giving' yma:

 

 https://www.justgiving.com/crowdfunding/ friendsofcreigiauschool

 

DIOLCH laugh

 

 

FRIENDS OF CREIGIAU SCHOOL

Welcome back to a new year at Creigiau Primary School. We also welcome all our new parents and carers who have joined us this year. With your help we will work enthusiastically to raise money to support the work of the school and to further our children's education.

 

Many thanks to everyone who donated towards our fund during the last school year. Although our work was disrupted and lasted just six months, we were able to raise just under £3,000 which is to be spent on building an enclosed outdoor space in the garden for the pupils.

 

We have set up a 'Just Giving' page for donations this year, which is safer than handling money. Working with the school we have agreed to set a hefty target of raising enough money to build an extension to the adventure trail. In addition to funding this, we will continue to support the school on smaller projects, such as the sports equipment which we bought last year, as well as funding the individual stationery packs to keep our children safe at school.

 

The first activity we will support this academic year is the Classes’ Sports Activity! We would be very grateful if you would sponsor your child/children. In order to do this please use the 'Just Giving' page:

 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/ friendsofcreigiauschool

 

DIOLCH! laugh

 

CROESO NÔL! / WELCOME BACK! 

 

Rydw i a Mrs Tewkesbury yn edrych ymlaen at groesawi chi nol i'r ysgol eleni! Rwy'n siŵr y cawn ni lot o hwyl a sbri!! laugh

Mrs Tewkesbury and I are looking forward to welcoming you to the Derbyn this year! I'm sure we'll have lots of fun! laugh

 

 

-Gofynnwn yn garedig i chi aros gydag eich plentyn ar un o'r llinellau lliw y tu allan i Ddosbarth 1 a bydd aelod o staff yn eu galw i fewn i’r ysgol. Gofynnwn i chi gyrraedd yr ysgol am 9:15y.b. ac yna casglu eich plentyn am 3:00y.h. 

We ask you kindly to stay with your child on one of the colour lines outside Dosbarth1 and a member of staff will call them into the school. We ask you to arrive at the school at 9:15a.m. and then collect your child at 3:00a.m. 

 

-Bydd diwrnod Ymarfer Corff eich plentyn ar ddydd Iau. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eu treineri i'r ysgol, gyda siorts/jogyrs/legins a chrys polo glas yr ysgol.

Your child's  PE day will be on Thursday. We ask you kindly to wear his/her trainers to school, with shorts/joggers/leggings and the school blue polo shirt.

 

-NI chaniateir pecynnau cefn mawr- gofynnwn yn garedig i chi rhoi pecyn bwyd eich plentyn mewn bag plastig. 

NO large back packs or sports bags are permitted - we ask you kindly to put your child's packed lunch in a plastic bag.

 

-Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

-Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

 

-Bydd angen ffrwythau ffres/llysiau ar gyfer egwyl y bore.

-Fresh fruit/vegetables should be brought as a snack for morning break.

 

-Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Dim sudd os gwelwch yn dda.

-Children may bring a bottle of water to school. No squash please.

 

-Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

-Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

 

-Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

-Please inform the school when your child is or will be absent from school.

 

-Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol.

-Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

 

-Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

-Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

 

Diolch o galon am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

Thank you for your support and cooperation.

laugh

 

 

Atgoffir teuluoedd naddylech, o dan unrhyw amgylchiadau, ddod â'ch plentyn/plant i'r ysgol os yw’n:teimlo'n sâl, ac os oes ganddynt unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl); neubyw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf.

 

Families are reminded that under NO circumstances should children attend school if they; feel unwell, have any of the three identified COVID-19 symptoms (a new continuous cough, a high temperature or loss of taste or smell) or live in a household with someone who has symptoms of COVID-19 or has tested positive to COVID-19 in the past 14 days.

 

 

 

 

Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau'r ffurflen isod er mwyn i ni wybod pwy fydd yn casglu eich plentyn o’r ysgol ar ddiwedd bob dydd. Gallwch ei lanw a'i ddanfon i mi dros e-bost  neu gallwch ei lanw a'i rhoi i mi wrth ddrws yr ysgol. Diolch!  

 

hatcherg9@hwbcymru.net

 

We ask you kindly to fill in the form below to inform us who will be collecting your child from school at the end of each day. You can send it to me by e-mail or you can give it to me at the school door. Diolch!

 

 

 

Ffurflen casglu diwedd y dydd / End of day collection form

Email Miss Hatcher

Tymor yr Hydref 2020 / Autumn Term 2020

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

 
Top