Navigation
Home Page

Derbyn: Miss Hatcher

Croeso i Ddosbarth Derbyn! / Welcome to Dosbarth Derbyn!

Still image for this video

Wel mae diwedd y flwyddyn wedi cyrraedd, ac mae'n amser i chi symud ymlaen i ddosbarth 1! Rwy'n siŵr y byddwch wrth eich bodd yn Nosbarth 1 gyda Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price!! Fe gewch chi lot o hwyl a sbri! 

 

Mae gen i un sialens ar ôl i chi....! Mae Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price eisiau dod i'ch adnabod yn well cyn Mis Medi! Allwch chi gyflwyno eich hun ar Flipgrid? Efallai eich bod eisiau dweud ffaith ddiddorol amdanoch chi'ch hun? Neu dynnu llun? Efallai bod gennych gwestiwn hoffech ofyn i Miss Davies? Ewch draw i dudalen Flipgrid y dosbarth! 

https://flipgrid.com/e2b1629b

 

Hwyl am y tro! ​laugh

 

 

Well the end of the year has arrived, and it's time to move on to dosbarth 1! I'm sure you will enjoy being in Dosbarth 1 with Miss Davies, Mrs Jones and Mrs Price!! You'll have lots of fun!

I have one challenge left for you ....! Miss Davies, Mrs Jones and Mrs Price want to get to know you a little better before September! Can you introduce yourself on Flipgrid? Perhaps you want to tell an interesting fact about yourself? Or draw a picture? Perhaps you have a question you would like to ask Miss Davies? Head over to the class Flipgrid page!

https://flipgrid.com/e2b1629b

 

 

Hwyl am y tro! laugh

 

 

 

 

 

Neges i Ddisgyblion/Rieni/Ofalwyr,

Diolch am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn ac yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi’r gwaith caled sydd wedi cael ei wneud gartref.

Gwych blantos!

Er mwyn rhoi cyfle i’r disgyblion gwblhau unrhyw dasgau nad ydynt eisoes wedi eu gwneud yn ystod y misoedd diwethaf a chael cyfle i ddewis o’r gweithgareddau sydd ar gael o dan ‘Additional Resources’ ar wefan yr ysgol ni fydd gweithgareddau yn cael eu cynllunio ar gyfer wythnos ola’r flwyddyn addysgol. Hoffen ni annog y disgyblion i barhau i ymarfer eu darllen a defnyddio’r adnoddau amrywiol sydd ar gael ar ‘Hwb’ a ‘Purple Mash’.

Mwynhewch wyliau’r Hâf ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mis Medi.

Diolch yn fawr laugh

 

Message to Pupils/Parents/Carers

Thank you for all your support throughout the year and especially during the past few months. We very much appreciate the hard work which has been done at home.

Well done everyone!

In order to give pupils the opportunity to undertake any work that they haven’t already completed over the past number of months and give them the opportunity to choose from the activities on the ‘Additional Resources’ page, work will not be planned for the last week of this academic year. We would also like to encourage pupils to continue to practise their reading and make use of the interesting and varied resources available on ‘Hwb’ and ‘Purple Mash’.

Enjoy the Summer holiday and we look forward to seeing you all in September.

Diolch yn fawr laugh

Nôl yn yr ysgol! Back in school!

Mrs D. Kirkman, Head Teacher / Pennaeth, Ysgol Gynradd Creigiau Primary School.

Mrs. Kirkman's address to pupils for w/c 29th June 2020. Visit your classroom at / I weld eich dosbarth ewch i: https://my.matterport.com/show/?m=KVwkLPq3Qpe...

Miss Hatcher

Still image for this video

DIOLCH O GALON!!

Still image for this video

Mae yna nifer o e-lyfrau ar wefan 'twinkl', tudalen 'additional resources' yr ysgol a hefyd gwefan 'Pori drwy stori' / 

There are plenty of Welsh e-books on the website 'twinkl', the school page 'additional resources' and on the website 'Pori drwy stori' :

 

https://www.twinkl.co.uk/search?term=elyfr 

https://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/additional-resources-1/ 

https://soundcloud.com/pori-drwy-stori 

 

Mwynhewch! smileycool

 

hatcherg9@hwbcymru.net 

Stori Un Noson Serog

Still image for this video

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Dyma sesiwn cyntaf, fersiwn CYMRAEG, yn ein Traed Bach Sionc Yn Y Ty ( roof on the 'y'). 20 munud o hwyl a gemau ACTIF yn ogystal a ddysgu am LLIWIAU a SYMUD...

Sesiwn Dawns 3 | Dance Session 3 Elin Hughes - Menter Gorllewin Sir Gar

Ydych chi'n hoff o ddawnsio?🕺🏼 Dysgwch ddawns arall cam wrth gam gyda Elin Hughes 🤩🎵 Do you love to dance?🕺🏼 Learn another dance routine step by step with El...

Llyfrau Tric a Chlic ar-lein / Tric a Chlic books online

Still image for this video
NEWYDDION DA!
Mae Tric a Chlic wedi rhoi rhai o’u llyfrau darllen ar eu gwefan! (https://tricachlic.cymru/cy/llyfrau)
Mae’r llyfrau wedi cael eu rhoi mewn trefn, felly dewiswch y llyfr sy’n siwtio gallu eich plentyn, ac yna symudwch ymlaen fesul llyfr. Yr unig beth fydd angen i chi wneud bydd creu cyfrif er mwyn cael mynediad i’r llyfrau.
Os nad yw eich plentyn yn teimlo’n ddigon hyderus i ddarllen llyfr eto- does dim ots o gwbl!! Canolbwyntiwch ar eu llythrennau ac ar adeiladu geiriau
e.e. mam – m a m = mam.
Mae podlediadau Tric a Chlic ar Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=719msN10jxQ) yn dangos i chi sut mae gwneud hyn.

GOOD NEWS!
Tric a Chlic have released some of their reading books on their website! (https://tricachlic.cymru/cy/llyfrau)
The books have been put in order, so choose which book suits your child's ability, and then move on book by book from there. You will need to create an account on their website to gain access to the books.
If you child doesn’t feel confident enough to read a book yet, then it doesn’t matter!! Concentrate on their letters and on building words
e.g. mam – m a m = mam.
The Tric a Chlic podcasts on Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=719msN10jxQ) show you how to do this.

Bydd y podlediadau yma yn eich cynorthwyo gyda llythrennau/geiriau ‘Tric a Chlic’ / These podcasts will help you with ‘Tric a Chlic’ letter/words :

 

https://www.youtube.com/watch?v=719msN10jxQ

 

SYNIADAU O BETHAU Y GALLWCH WNEUD DROS Y GWYLIAU / IDEAS OF THINGS YOU COULD DO OVER THE HOLIDAYS: 

 

Chwarae gemau, canu neu dynnu llun gyda Cyw / Play games, sing o'r draw a picture with Cyw: 

https://cyw.cymru/

 

Chwilio am flodau, adar, bwystfilod bach neu dail / Look for flowers, birds, mini beasts or leaves: 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/kids-and-schools/spot-it-bilingual.pdf

 

Siarter Iaith

Dewch i gwblhau gweithgareddau gyda Seren a Sbarc! Come and complete activities with Seren and Sbarc!

https://llyw.cymru/cymraeg-addysg/ysgolion/siarter-laith

 

Dewin a Doti: 

Dyma Ap Dewin a Doti ar gyfer plant rhwng 2 – 5 oed sy’n cynnwys 4 stori gyda sain. / Here is an app called 'Dewin a Doti' for children between 2-5 years old. It includes 4 stories with audio in Welsh: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.uwtsd.DewinaDoti&hl=en_US

 

Amser canu / Singing time: 

Gallwch ymuno yn y sesiynau canu ar y tudalennau Facebook hyn / You can join in the singing sessions on these Facebook pages:

Do Re Mi

Ffa La La

Siani Sionc - Mae Siani Sionc hefyd yn cynnig sesiynau Drama i blant! / Siani Sionc also offers drama sessions for children! 

Caru Music

 

 Caneuon Cŵl 1 (oed 3-5) 

Ap gyda chaneuon Cymraeg newydd i blant 3-5 oed sy’n cyd-fynd gyda themâu’r Cyfnod Sylfaen. / Ap for children 3-5  years old that includes thirty new, original, fun songs that deliver certain aspects of the Foundation Phase:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.uk.uwtsd.CaneuonCwlLlyfr1&hl=en_US 

 

Caneuon Cŵl 2 (oed 5-7)

Ap gyda chaneuon Cymraeg newydd i blant 5-7 oed sy’n cyd-fynd gyda themâu’r Cyfnod Sylfaen. / Ap for children 5-7 years old  that includes thirty new, original, fun songs that deliver certain aspects of the Foundation Phase:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.uk.uwtsd.CaneuonCwlLlyfr2&hl=en_US

 

Bys a Bawd

Dyma i chi hwiangerddi adnabyddus Cymraeg i ganu gyda’ch plentyn. / Here are some well-known Welsh nursery rhymes to sing with your child:

https://apps.apple.com/gb/app/bys-a-bawd/id1354427452

 

Amser stori

Ymlaciwch gyda’ch plentyn trwy fwynhau gwrando ar stori sydd ar gael ar y safleoedd isod / Relax with your child and enjoy listening to a story available on the sites below: 

Amser Stori Atebol : https://atebol-siop.com/?___store=cym&___from_store=eng 

Sianel Youtube Atebol / Atebol Youtube channel :  https://www.youtube.com/results?search_query=amser+stori+atebol 

Apiau Atebol : Atebol Apps: https://atebol-siop.com/adnoddau?___store=cym&___from_store=cym 

HWB: https://hwb-live-storage.s3.eu-west-1.amazonaws.com/6b/f9/59/65/fa0a439497368d88f0918153/040-1-2223_16-17MiniBeastStoryBookWESLHspreads.pdf?X-Amz-Expires=60&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJJDVDVTJ2MKDVDWA%2f20200519%2feu-west-1%2fs3%2faws4_request&X-Amz-Date=20200519T112912Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=746d665687edeb597734fe1b11bc124395872b86fecb3e6a8a5a872587490df7 

 

Darllen llyfrau Tric a Chlic / Read Tric a Chlic books: 

https://tricachlic.cymru/en/books

 

Cymraeg i Blant / Welsh for Children 

Am wybodaeth gyffredinol i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn, ewch i ‘Cymraeg i Blant’. / For general information for parents on introducing Welsh to your child, visit https: Cymraeg i Blant:  //llyw.cymru/cymraeg-i-blant

 

S4C:

Help i rieni gyda rhaglenni addysgol Cyw / Help for parents with Cyw educational programs : http://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/ 

 

Rhaglenni teledu Cymraeg / Welsh language television programs : http://www.s4c.cymru/cy/ 

 

Ioga Selog

Mae ioga gyda phlant yn werthfawr i ddatblygiad corfforol ac i sefydlu arferion cadw’n iach yn y teulu. Gall rhieni di-Gymraeg ddefnyddio’r ap er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’w plentyn fod yn ddwyieithog/amlieithog.  / Yoga with children is valuable for physical development and for establishing healthy keeping habits in the family. Non-Welsh speaking parents can use the app to give their child the best opportunity to be bilingual / multilingual: https://apps.apple.com/us/app/ioga-selog/id1481194902

 

Urdd

Gweithgareddau ar-lein CRIW CYNRADD yr Urdd gydag adnoddau i’w lawrlwytho i’ch cadw’n brysur o’ch cartref, e.e. ryseitiau, lluniau i’w lliwio, posau, comics, cwisiau, geiriau caneuon, pecynnau chwaraeon a llawer mwy.! / Urdd's CRIW CYNRADD online activities with downloadable resources to keep you busy from home, e.g. recipes, pictures to colour, puzzles, comics, quizzes, song lyrics, sports kits and much more! https://www.urdd.cymru/cy/ieuenctid/criw/criw-cynradd/

 

BBC

Adnoddau Bitesize Cymraeg ar y BBC / Bitesize Welsh resources on the BBC : https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z4js6v4

 

Ap Tric a Chlic / Tric a Chlic App

I gynorthwyo dysgu llythrennau a darllen cynnar (Canolfan Peniarth). I’w lawrlwytho am ddim  trwy Google play neu App store. / 

To assist letter learning and early reading (Canolfan Peniarth). Free download via Google play or App: 

store: https://www.bing.com/videos/searchq=you+tube+tric+a+chlic&docid=608048359515228768&mid=96C69C8075993FDDAE7C96C69C8075993FDDAE7C&view=detail&FORM=VIRE 

 

Chware Cymru

Syniadau am gemau i’w chwarae gyda’r plant yn y tŷ / Ideas for games to play with the children in the house : https://www.chwaraecymru.org.uk/cym/syniadauchwaraeargyferrhieni 

 

Betsan a Roco yn y Pentref

Beth am chware gemau addysgiadol gyda’r plant sy’n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd hwyliog /  Why not play educational games with the children that provide an opportunity to develop literacy and numeracy skills in Welsh in a fun way. https://apps.apple.com/gb/app/betsan-a-roco-yn-y-pentref/id1082731551

 

MWYNHEWCH! / ENJOY! smiley 

Miss Hatcher a Mrs Tewkesbury xx

 

 

Gwerthoedd /Values

Ysgol Gynradd Creigiau Primary School

 

Rydyn ni eisiau creu set newydd o werthoedd i’n hysgol a bydd angen help pawb i wneud hyn.

 

Dilynwch y linc isod a darllenwch y geiriau hyn a thrafodwch nhw gyda’ch teulu.

 

Beth yw ystyr y geiriau?

Pa rai ydych chi’n meddwl sy’n bwysig iawn i ni yn yr ysgol?

 

Ticiwch yr 8 yr ydych chi eisiau i ni ddewis ar gyfer Ysgol Gynradd Creigiau

 

Diolch smiley

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k7uiIsm8TMdPjJJLGOfc8BdUMUNWOFc4MldINEFWSkxZRkdWNFdHR0VPMi4u

 

Gwerthoedd /Values

Ysgol Gynradd Creigiau Primary School

 

We want to create a new set of values for our school and we need everyone’s help.

 

Follow the link below and read these words and discuss them with your family.

 

What do they mean?

Which words do you think are important for us to have as values in our school?

 

Tick 8 values/words which you think are the most important.

 

Diolch smiley

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k7uiIsm8TMdPjJJLGOfc8BdUMUNWOFc4MldINEFWSkxZRkdWNFdHR0VPMi4u

Syniadau STEM

__________________________________________________________________

Dyma rai pethau i’w cofio:

 

*Dydd Llun & Dydd Iau: bydd angen i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn tracwisg lwyd/du a chrys polo glas. Gallant wisgo top tracwisg neu siwmper/cardigan/hugan goch tywyll yr ysgol. Gofynnwn i’r plant wisgo esgidiau rhedeg (‘treineri’) ar y diwrnodau yma.

*Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

*Bydd angen ffrwythau ffres/llysiau ar gyfer egwyl y bore.

*Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Dim sudd os gwelwch yn dda.

*Gofynnwn yn garedig i chi ollwng a chasglu eich plentyn wrth y drws glas gan sicrhau ein bod yn gallu eich gweld ar ddiwedd y dydd.

*Bagiau Cyswllt Cartref: bydd angen y bagiau yma yn yr ysgol ar ddydd Llun. Byddwn yn dychwelyd y bagiau atoch ar ddydd Gwener gydag unrhyw negeseuon/llythyron.

*Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

*Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol .

*Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

 

Here are a few reminders:

 

*Monday & Thursday: children should come to school in a grey/black tracksuit, blue polo shirt and their trainers. They may wear a tracksuit top or their school maroon jumper/cardigan/hoodie.

*Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

*Fresh fruit/vegetables should be brought as a snack for morning break.

*Children may bring a bottle of water to school. No squash please.

*Children should be left and collected at the blue door – please make yourself visible at the end of the day.

*Home/School Bags: these bags should be brought to school every Monday. Bags will be returned home on a Friday and will include any letters etc.

*Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

*Please inform the school when your child is or will be absent from school.

*Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

*Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

Diolch o galon am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

Thank you for your support and cooperation.

 

Miss Hatcher andMrs Tewkesbury

 

 

 

 

Dyma fraslun o rywfaint o’r gweithgareddau yr ydym yn gobeithio eu hastudio yn ystod y tymor / This is a brief summary of some activities we hope to cover this term.

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Hatcher


Top