Navigation
Home Page

Derbyn: Miss Hatcher

Tymor yr Hydref 2019
 

Helo, a chroeso cynnes i’r Dosbarth Derbyn! 

 

Dosbarth o blant brwdfrydig a chwilfrydig ydym ni. Mae 25 o blant yn ein dosbarth eleni, 14 o fechgyn a 11 o ferched.

Miss Hatcher sy’n ein dysgu gyda chymorth Mrs Tewkesbury. Rydym wedi ymgartrefu’n dda ac yn dechrau dod yn gyfarwydd gyda'n hamgylchedd dysgu newydd. Rydym wrth ein bodd yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. 

Ein thema’r tymor yma yw ‘Amser Parti a Hwyl yr Hydref.’

 

Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am yr holl ddathliadau sydd o'n blaenau gan ddechrau gyda'n pen-blwyddi. Rydym yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at wrando ar nifer o straeon yn ymwneud â dathliadau arbennig. Mae tymor yr Hydref yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Diwali, Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig. Byddwn ni hefyd yn paratoi ar gyfer y Cynhaeaf ac yn edrych ar sut mae byd natur yn newid yn nhymor yr Hydref. Am hwyl!

Cadwch lygaid ar y dudalen hon am ein datblygiadau drwy’r flwyddyn!

 

Dewch i ymuno yn yr hwyl a sbri, gyda ni!

 

Miss Hatcher a Mrs Tewkesbury.smiley

Hello and a warm welcome to you all to the ‘Dosbarth Derbyn.’

We are a class of enthusiastic and curious children. There are 25 children in our class this year, 14 boys and 11 girls. Miss Hatcher will be teaching us with Mrs Tewkesbury's help.

 

We have settled well and become familiar with our new learning environment. We are delighted to learn new things by playing, experimenting and discovering.

 

Our theme for this term is called 'Party Time and Autumn Fun.' We are looking forward to learning about all the celebrations that are ahead of us, starting with our birthdays. We are very excited and look forward to listening to a number of stories about special celebrations. The Autumn season is packed with special celebrations including Diwali, Guy Fawkes Night and of course Christmas. We will also be learning about the changes in nature and weather during Autumn. What fun we will have!

 

Keep an eye on this page for our developments throughout the year!

Come and join in the fun, with us!

 

Miss Hatcher and Mrs Tewkesbury.smiley

 

__________________________________________________________________

Dyma rai pethau i’w cofio:

 

*Dydd Llun & Dydd Iau: bydd angen i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn tracwisg lwyd/du a chrys polo glas. Gallant wisgo top tracwisg neu siwmper/cardigan/hugan goch tywyll yr ysgol. Gofynnwn i’r plant wisgo esgidiau rhedeg (‘treineri’) ar y diwrnodau yma.

*Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

*Bydd angen ffrwythau ffres/llysiau ar gyfer egwyl y bore.

*Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Dim sudd os gwelwch yn dda.

*Gofynnwn yn garedig i chi ollwng a chasglu eich plentyn wrth y drws glas gan sicrhau ein bod yn gallu eich gweld ar ddiwedd y dydd.

*Bagiau Cyswllt Cartref: bydd angen y bagiau yma yn yr ysgol ar ddydd Llun. Byddwn yn dychwelyd y bagiau atoch ar ddydd Gwener gydag unrhyw negeseuon/llythyron.

*Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

*Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol .

*Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

 

Here are a few reminders:

 

*Monday & Thursday: children should come to school in a grey/black tracksuit, blue polo shirt and their trainers. They may wear a tracksuit top or their school maroon jumper/cardigan/hoodie.

*Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

*Fresh fruit/vegetables should be brought as a snack for morning break.

*Children may bring a bottle of water to school. No squash please.

*Children should be left and collected at the blue door – please make yourself visible at the end of the day.

*Home/School Bags: these bags should be brought to school every Monday. Bags will be returned home on a Friday and will include any letters etc.

*Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

*Please inform the school when your child is or will be absent from school.

*Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

*Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

Diolch o galon am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

Thank you for your support and cooperation.

 

Miss Hatcher andMrs Tewkesbury

 

 

 

 

Dyma fraslun o rywfaint o’r gweithgareddau yr ydym yn gobeithio eu hastudio yn ystod y tymor / This is a brief summary of some activities we hope to cover this term.

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Hatcher


Top