Navigation
Home Page

Derbyn: Miss Hatcher

Prynhawn da!

Gobeithio’ch bod chi wedi cael wythnos dda yn mwynhau’r heulwen a’n cwblhau rhai o’ch gweithgareddau dysgu!

 

Mi fydd tudalennau’r dosbarthiadau’n cael eu diweddaru ddydd Gwener, serch hynny mi fydd yna wyliau Pasg i’r disgyblion 3ydd - 19eg Ebrill ac ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y bythefnos yma.

Bydd y gwaith yn cael ei osod ar dudalennau’r dosbarthiadau erbyn dydd Llun, Ebrill 20fed.

 

Mae’r adran “Additional Information” (o dan “Tudalennau’r Dosbarthiadau”) yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac mae’n cynnwys ystod o weithgareddau a chasgliad o syniadau ar gyfer apiau a gwefannau y gallwch chi ymweld â hwy gyda’ch plant. Mae yna hefyd gasgliad o syniadau/apiau/gwefannau cyfrwng y Gymraeg yna er mwyn i’r disgyblion clywed yr iaith a chwblhau gweithgareddau yn y Gymraeg.

 

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd gan obeithio y bydd yn bythefnos heulog. Mwynhewch yr amser gyda’ch teuluoedd.

Cofiwch helpu’ch rhieni/gwarchodwyr, blantos! Gofalwch am eich gilydd.

 

Os ydych am gysylltu, anfonwch e-bost ar waelod y tudalen dosbarth. Pob hwyl gyda’r dysgu! Mwynhewch!

 

Miss Hatcher a Mrs Tewkesbury smiley

 

 

 

Good afternoon!

I hope that you have had a good week in the sunshine and have had fun undertaking some of your learning activities!

 

Each class web page will be updated on a Friday, however the fortnight beginning Friday 3rd April – Sunday April 19th will be the pupils’ official Easter Holiday and therefore work will not be posted for that fortnight.

 Work will be posted for the next half term before Monday 20th April.

 

The Additional Information Section (under the “Class Pages” section) is being updated regularly with a selection of ideas and useful apps and websites. Please take time to visit this area and use some of the activities with your children. There are also useful websites for pupils to be able to hear Welsh and undertake activities through the medium of Welsh.

 

Have a sunny Easter Holiday and enjoy time with your family.

Don’t forget to help your parents/carers, children! Look after each other.

 

Should you wish to contact, please send me an email at the bottom of the class page. Enjoy the learning! Mwynhewch! 

 

Miss Hatcher and Mrs Tewkesbury smiley

Syniadau STEM

Syniadau STEM 1

__________________________________________________________________

Dyma rai pethau i’w cofio:

 

*Dydd Llun & Dydd Iau: bydd angen i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn tracwisg lwyd/du a chrys polo glas. Gallant wisgo top tracwisg neu siwmper/cardigan/hugan goch tywyll yr ysgol. Gofynnwn i’r plant wisgo esgidiau rhedeg (‘treineri’) ar y diwrnodau yma.

*Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

*Bydd angen ffrwythau ffres/llysiau ar gyfer egwyl y bore.

*Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Dim sudd os gwelwch yn dda.

*Gofynnwn yn garedig i chi ollwng a chasglu eich plentyn wrth y drws glas gan sicrhau ein bod yn gallu eich gweld ar ddiwedd y dydd.

*Bagiau Cyswllt Cartref: bydd angen y bagiau yma yn yr ysgol ar ddydd Llun. Byddwn yn dychwelyd y bagiau atoch ar ddydd Gwener gydag unrhyw negeseuon/llythyron.

*Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

*Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol .

*Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

 

Here are a few reminders:

 

*Monday & Thursday: children should come to school in a grey/black tracksuit, blue polo shirt and their trainers. They may wear a tracksuit top or their school maroon jumper/cardigan/hoodie.

*Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

*Fresh fruit/vegetables should be brought as a snack for morning break.

*Children may bring a bottle of water to school. No squash please.

*Children should be left and collected at the blue door – please make yourself visible at the end of the day.

*Home/School Bags: these bags should be brought to school every Monday. Bags will be returned home on a Friday and will include any letters etc.

*Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

*Please inform the school when your child is or will be absent from school.

*Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

*Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

 

Diolch o galon am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

Thank you for your support and cooperation.

 

Miss Hatcher andMrs Tewkesbury

 

 

 

 

Dyma fraslun o rywfaint o’r gweithgareddau yr ydym yn gobeithio eu hastudio yn ystod y tymor / This is a brief summary of some activities we hope to cover this term.

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Hatcher


Top