Navigation
Home Page

Dosbarth 2: Miss Thomas

Mabolgampau Dosbarth 2 - Dyfalbarhau, Cydweithio, Cefnogi! Da iawn blantos!

Tystysgrif Mabolgampau Dosbarth 2 2020 - LLONGYFARCHIADAU BLANTOS!

Cyswllt Cartref - Home/School Task (by 28.9.2020)

Sillafu Geiriau "wy" Spelling

Rap Tabl 10

Dewch i rapio tabl 10!
Dewch i rifo fesul 10!

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

Geiriau allweddol - Key Words

Darllen Gyda'n Gilydd - darllen ac yna creu stori eu hunain gan newid y cynhwysion! Ych a fi!!!

Helo 'na!  smiley

 

Gobeithio'ch bod chi gyd yn mwynhau haul y penwythnos! I hope that you are all enjoying the sunny weekend! 

 

Ddydd Llun bydd y dosbarth yn cymryd rhan ym Mabolgmpau Noddedig y dosbarth! Bydd Dosbarh 2 yn arddangos eu sgiliau anelu a thaflu. Bydd y disgyblion yn cofnodi sawl tro maent yn llwyddo taro targed a sawl tro gallant daflu i rwyd. Byddaf yn gosod ffotograffau ar dudalen y dosbarth i chi ddathlu llwyddiant eich plant! Pob Lwc Blantos! Am hwyl! Cofiwch wisgo eich dillad Add Gorff!

 

This Monday, the pupils will undertake their sponsored Class Sport's Day. Dosbarth 2 will be displaying their throwing and hitting a target skills. The pupils will keep a count of how many targets they manage to hit and how many items make it into the nets! Photographs will be posted on the website for you to celebrate your children's achievements! Pob lwc Blantos! Am hwyl! Don't forget to wear your P.E kits!

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn parhau i weithio ar batrymau - Mae gen i, Fy hoff..., ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes.

Mae gan y plantos lyfrau unigol i'r disgyblion yn eu pecynnau ac mi fyddant yn darllen i'w gilydd ac ar goedd i'r dosbarth.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "wy" (bwyd, wy, nwyddau, trwy...).

Wrth rifo byddwn yn edrych ar un yn llai ac un yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

 

This week we will continue working on our oracy, reading, writing and counting.

We will carry on working on the language patterns "Mae gen i, Fy hoff..., ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes".

The children have individual reading books in their folders and they will read to each other and will read out loud in front of their peers.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "wy" (bwyd, wy, nwyddau, trwy...).

As we count we will look at one more/one less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

 

Gan ein bod ni wedi bod yn trafod ein hoff fwydydd a'n hoff ddiodydd, byddwn yn gofyn yn garedig i chi ymgymryd mewn gweithgareddau Cyswllt Cartref gyda'ch plant. Gan na allwn goginio gyda'r disgyblion ar hyn o bryd, gofynnwn yn garedig i chi gwblhau gweithgareddau ymarferol gyda'ch plentyn adref. 

Tasg Cyswllt Cartref yr wythnos hon yw creu ysgytlaeth/smwddi gan nodi'r cynhwysion, yr offer a'r camau. Gofynnaf yn garedig i chi ebostio ffotograffau/pwerbwynt at fy ebost thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 28.9.2020 - Dydd Llun) a bydd y plantos yna'n rhannu eu profiadau gyda'r dosbarth ac yn esbonio eu profiadau gan ddefnyddio'r ffotograffau rydych yn eu hanfon.

 

As we have been discussing our favorite foods and drinks as part of our theme work, we will be asking you kindly to take part in some home/school activities. As we are currently unable to cook with the pupils individually, we will ask you kindly to undertake some practical activities at home.

This week's home/school task is to create a milkshake or a smoothie and to note the ingredients, equipment and method. Please email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 28.9.2020. The pupils will be able share their experiences and  explain to others how they made their milkshake/smoothie using the photographs that you provide.  

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

 

Cofion cynnes,

 

Miss Thomas

Llif Ddarlun Hydref 2020 - Flowchart Autumn 2020

Helo Bawb!

 

Wel dyna hyfryd oedd treulio wythnos yng nghwmni plantos Dosbarth 2! Maent wedi bod yn gweithio'n galed iawn i gofio'r drefn newydd sydd yn ychydig yn wahanol i'r arfer ac mae eu dwylo'n sgleinio! Da iawn chi am gofio'r drefn am saniteiddio'ch dwylo'n rheolaidd! GWYCH! 

It was lovely spending time getting to know the Dosbarth 2 "plantos" last week! They have been working really hard at remembering the new routines that are slightly different at the moment and their hands are sparkling! Well done everybody for remembering how important it is to sanitise our hands regularly! FANTASTIC!

 

Rydym wedi dod i adnabod ein gilydd wrth gyflwyno'n hunain ar lafar. Mae Mrs Roberts gyda ni ddydd Llun i Ddydd Mercher ac mae Mr Hamer yn cadw cwmni â ni ddydd Iau. Ein thema y tymor hwn yw Cogyddion y Creigiau.

We found out more about each other by introducing ourselves during our oracy sessions. Mrs Roberts will be with us in Dosbarth 2 Monday-Wednesday and Mr Hamer will be keeping us company on a Thursday. This term's theme is Ready, Steady, Cook!

 

Ddydd Llun gall y plantos ddod i'r ysgol mewn trowsus tracwisg/leggings a chrys polo a hugan/siwmper yr ysgol gan ein bod ni'n cynnal sesiwn Addysg Gorfforol yn y bore. Mi fydd angen iddynt wisgo esgidiau addas (trainers) bob dydd Llun. Ni fyddwn yn defnyddio offer am y tro felly mi fyddwn yn greadigol gyda'n gweithgareddau ar yr iard.

Every Monday the children may come to school wearing their tracksuit trousers/leggings and the school's polo shirt and sweatshirt. They should wear trainers every Monday as our outdoor PE session will be undertaken in the morning. We will  not be using apparatus for the time being - we will be creative and devise appropriate activities for these sessions.

 

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar ein llythrennau a'n geiriau allweddol a byddwn yn adolygu'r gystrawen "Mae gen i". Byddwn yn darllen darnau amrywiol o'r bwrdd gwyn ac o dudalennau arbennig.

Byddwn yn rapio ein tabl 10 ac yn rhifo fesul 10, 5 a 2 gan ddechrau o wahanol fannau a gorffen ar rifau amrywiol! Byddwn yn edrych ar fondiau rhif a sut mae dosrannu rhifau yn ddegau ac yn unedau/cannoedd, degau ac unedau.

This week we will be looking at our letters and sounds and our key words. We will also be revising the sentence pattern - "Mae gen i" (I have....). We will be reading different texts from the whiteboard or from a page. 

We will be  rapping out 10 Times Table and counting in 10s, 5s and 2s starting and finishing with different numbers. We will also be looking at number bonds and at partitioning our numbers into tens and units/hundreds, tens and units. 

 

Byddwn yn edrych sut mae gosod a dilyn ryseitiau. Gan na allwn goginio yn yr ysgol ar hyn o bryd mi fydd yna dasgiau bach difyr ar gyfer gweithgareddau cyswllt cartref! Byddwn yn edrych ar grwpiau bwydydd ac o ble y mae bwydydd yn dod. Byddwn yn trafod pa fath o fwydydd sydd yn cael eu defnyddio wrth ddathlu.

We will be looking at how a recipe is set out and how we follow them. As we are currently unable to undertake cooking activities at school there may be some interesting little home school tasks for you to complete! We will be looking at different food groups and where food comes from. We will also be looking at foods that are important when celebrating.

 

Wrth i ni fwynhau ein dyddiau yn Nosbarth 2 byddwn yn edrych ar sut y mae llenwi Bwcedi Braf Dosbarth 2 ac yn sicrhau ein bod yn ffrindiau da i'n gilydd.

Whilst enjoying our time in Dosbarth 2 we will be looking at how we can fill the "Bwcedi Braf" (Brilliant Buckets) full of good deeds and kindness and how we ensure that we are a good friend to all out peers.

 

Yn dymuno wythnos hapus i chi gyd - cadwch yn ddiogel.

Wishing you all a happy week - please stay safe.

 

Cofion gorau/Kind regards

 

Ta ta tan toc!/Bye for now!

 

Miss Thomas smiley

 

 

CROESO I DDOSBARTH 2!!

 

Bore da Blantos!

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld ar eich diwrnod cynta' yn Nosbarth 2!

Rwy'n siwr y bydd gennych straeon di-ri! 

Os ydych yn dod o hyd i'r haul ar eich ffordd i'r ysgol, dewch â'r heulwen gyda chi!! Os na, dewch â'r wên fwya' gyda chi i'r ysgol!

Ta ta tan toc!

Miss Thomas ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

 

Bore da Blantos!

I am really looking forward to welcoming you to Dosbarth 2 on your first day back at school!

I am sure that you have a million stories for me!

Should you happen to find the sun on your way to school, pop it in your pocket for me! If not, just bring your best smile! 

Ta ta tan toc!

Miss Thomas ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

 

 

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Diolch i ser swigen Iau am yr hwyl, y sgwrsio a'r dyfalbarhad......o ie, a'r jรดcs!! Cwwwwtch! ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

Diolch i ser swigen dydd Mercher am yr hwyl a'r cwmni! Cwwwtch! ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

Diolch i ser swigen Mawrth am eu cwmni a'u brwdfrydedd eleni. Cwwwtch ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

Ser Bach D2 2019-2020

Tara Bethan - Rhywle draw dros yr enfys (somewhere over the rainbow) + Lyrics

Can / Song: Rhywle draw dros yr enfys / Somewhere over the rainbow Cantores / Singer: Tara Bethan CD: Does neb yn fy 'nabod i Rhywle draw dros yr enfys, fry ...

Hei Blantos!

Sut ydych chi gyd?

Wel, fel fflach, fe gyrhaeddodd diwedd y flwyddyn. Mae'r amser wedi hedfan ac rwy' wedi mwynhau bob eiliad yn eich cwmmi. Rydych yn griw arbennig o sgampidwdls a byddaf yn gweld eisiau eich cwmni. 

Rydych wedi llenwi'r dyddiau â hwyl, straeon, jôcs, canu, dawnsio a hynny i gyd o gwmpas eich gwaith ysgol. 

Mae hi wedi bod yn amser rhyfedd yn ddiweddar ond rydych wedi cadw'n brysur a'n hapus ac mae eich ebyst wedi rhoi gwên fawr ar fy wyneb.

Cofiwch ddiolch i'ch teuluoedd am eich cefnogi a'ch helpu wrth ddysgu o adre. 

Mae wedi bod yn hyfryd cael bod nôl yn eich cwmni chi a Mrs R dros yr wythnosau diwethaf a chael bod wyneb yn wyneb â chi eto. Braf oedd cael eich bwrlwm yn y dosbarth. 

 

Felly, mae'n amser i mi ddweud Ta Ta Tan Toc a mwynhewch eich gwyliau haf. 

DIOLCH AM FOD YN BLANTOS FFANDABIDOSI!!

Cwwwwtch a chariad

 

Miss T   x๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒŸ๐Ÿค—๐ŸŒˆx

Calon Lรขn | Cor Digidol Rhys Meirion

Dyma sy'n digwydd pan ddaw cannoedd o bobl at ei gilydd (yn ddigidol) i ganu Calon Lรขn! ANHYGOEL! โค๏ธ๏ธ Calon Lรขn Welsh Digital Choir during the COVID-19 Coron...

The Gift Of A Friend Tinker Bell

Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd

Cywaith gan y bardd Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd dros gyfnod aros adre Covid19.

Dear all,

Annwyl Bawb,

 

May I take this opportunity to thank you all for being lovely families to work alongside during this year. Though it has not exactly gone as planned, I have thoroughly enjoyed the company of your children and getting to know them whilst teaching them. It is a real shame that we did not get to spend the whole summer term together but we are all healthy and safe and that is what matters. 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch o galon am fod yn deuluoedd hyfryd i weithio ochr yn ochr â chi dros y flwyddyn hon. Er nad yw'r flwyddyn wedi bod yn un arferol, rwyf wedi mwynhau cwmni eich plant a chael dod i'w hadnabod yn dda yn ystod yr amser fel athrawes iddynt. Mae'n drueni mawr na chawsom dymor yr haf gyda'n gilydd ond yr hyn sydd yn bwysig yw'n bod ni gyd yn iach a'n ddiogel. 

Please take good care of yourselves during the summer holiday and thank you once again for a great time in D2. 

Cymerwch ofal dros y gwyliau a diolch o waelod calon unwaith eto am amser hyfryd yn Nosbarth 2.

 

Enjoy the sunshine. 

Kind regards,

Mwynhewch yr heulwen.

Cofion gorau, 

 

Miss T. ๐ŸŒž

Hakuna Matata | The Lion King 1994

Lyrics: Hakuna Matata, what a wonderful phrase Hakuna Matata, ain't no passing craze It means no worries for the rest of your days It's our problem free phil...

You've Got A Friend In Me - Toy Story Cover feat. Casey Abrams

Download the song: http://smarturl.it/sbfriend Before the start of PMJ's French tour, I brought Casey Abrams into the studio to record this duet on Randy New...

Ysgol Teilo Sant - Hei Ti'n Cwl

Hei Ti'n Cwl - Robat Arwyn #CรดrCymru 2019

Blantos Annwyl - Mwncis Bach - Blodau Tatws - Twtsiaid - Sosejys.....

 

Mae hi wedi bod mor mor hyfryd cael gweld eich wynebau, cael bod yn eich cwmni a chael clywed eich straeon yr wythnos hon! Am wythnos hapus!

 

I'r rheini nad oeddent yn yr ysgol rydyn yn methu eich cwmni ac yn meddwl amdanoch.

 

Methu aros eich gweld yr wythnos nesaf!

 

Tan hynny - RHITH-GWTCH mawr ar ei ffordd!! 

 

Mwynhewch eich penwythnos! 

 

Cariad a chwwwwtch 

 

Miss T xlaughx

You Got a Friend In Me - Boulevard Swing

Boulevard Swing Big Band Recorded live July 2013 Saxes Alto 1. Ian Grayson Alto 2. Louise Druce Tenor 1. Paul Raymond Tenor 2. Sue Efford Bari: Amy Dixon Tru...

Helo yna Bawb!

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod yn cadw'n dda. Bu'n wythnos hyfryd yn dal fyny gyda'r plantos. Wythnos hyfryd yn cael gweld eu hwynebau, yn cael bod yn eu cwmni a chael clywed eu straeon. Cefais i a Mrs R wythnos arbennig ac rydym yn edrych ymlaen at yr wythnos nesaf yn barod.

 

I'r rheini sydd adref, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn fuan. Cadw'ch mewn cysylltiad.

 

Mae gwaith yr wythnos a'r fideos wedi eu llwytho ar dudalen y dosbarth.

 

Yn dymuno wythnos dda i chi gyd - gan obeithio y daw'r haul yn ôl atom cyn hir!

 

Cofion gorau,

 

Miss T x

 

Dear Families,

 

I hope that you are all keeping well. It has been a lovely week catching up with the "plantos". What a treat to see their faces, to be in their company and to hear their stories. Mrs R and myself had a lovely week and we are looking forward to next week already. 

 

To those who are at home, we cannot wait to see you soon. Please keep in touch.

 

The work and the videos for this week have been loaded onto the class page.

 

Have a good week - let's hope that the sunshine returns soon!

 

Take good care.

 

Miss T x

Neges i Deuluoedd - Message for Families

Gwesty'r Dorth

Stori Ffracsiynau

Tynnu Ffwrdd Grid A

This is "Tynnu Ffwrdd Grid A" by El Em on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Tynnu i Ffwrdd Grid B

This is "Tynnu i Ffwrdd Grid B" by El Em on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Tynnu i Ffwrdd Grid C

This is "Tynnu i Ffwrdd Grid C" by El Em on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Tynnu i Ffwrdd Grid C+

This is "Tynnu i Ffwrdd Grid C+" by El Em on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Iechyd a Lles - W11 - Health and Well-Being

Gwyddoniaeth a Thechnoleg - W11 - Science and Technology

COPLAND Rodeo: 4. Hoe-Down - "The President's Own" U.S. Marine Band - Blacksburg, VA

Celfyddydau Mynegiannol - W11 - Expressive Arts

Hei Hei Sgampi-Dwdls!!!

 

Sut ydych chi?? Pawb yn cadw'n dda??

 

Ydych chi'n gyffrous?! Dydw i na Mrs Roberts wedi llwyddo cael noson dda o gwsg yn ddiweddar gan ein bod ni mor gyffrous ein bod yn mynd i ddal fyny gyda chi'r wythnos nesaf!!! Whoooooop whooooop!!!  yes

 

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn dod yn nôl i'r ysgol ar hyn o bryd - cawn ddal fyny'n ddigon buan. Wir yr.

 

Byddwn yn edrych ar gestyll yr wythnos yma gan bod nifer o straeon tylwyth teg yn cynnwys cestyll o wahanol fathau. Gallwch chi feddwl am wahanol gestyll sydd yn y straeon traddodiadol? Ydych chi wedi ymweld â chestyll yn y wlad hon neu mewn gwlad dramor?

 

Castell Dryslwyn yw fy hoff gastell yng ngorllewin Cymru gan mai dyna ble roedd Mamgu'n byw ac roeddwn wrth fy modd yn cael chwarae yno'n ferch fach. Yn yr Almaen mae castell hynod drawiadol rwy' wedi ymweld ag e - ei enw yw Neuschwanstein. Maent yn gestyll gwahanol iawn i'w gilydd. Ble mae eich hoff gastell chi? Pam hynny?

 

Byddwn yn ymarfer ein patrwm iaith "Mae gen i" ac yn ymarfer strategaethau adio grid yr wythnos hon ymysg llwyth o weithgareddau eraill.

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn cysgu'n dda dros y penwythnos a chawn ddiwrnodau'n llawn hwyl a sbri gyda'n gilydd - a llawer o siarad a chwerthin!  laugh

 

Am y tro CWWWWWWWWWTCH i bob un ohonoch!!   heart

 

Cariad a chwtch,

 

Miss T xsmileyx

Llongyfarchiadau D2!

Don't Stop Me Now - Queen (LLAREGGUB BRASS BAND COVER)

Don't Stop Me Now - Queen (LLAREGGUB BRASS BAND COVER) Recorded in isolation, April 2020

Croeso nol - Rhesi tu allan

Still image for this video

Rheswch yn gwrtais!

Still image for this video

Croeso nol.mp4

Still image for this video

Y Chwe Cham Bwysig.mp4

Still image for this video

Bag a Chot.mp4

Still image for this video

Cwtch a chariad.mp4

Still image for this video

Swigen Dosbarth 2.mp4

Still image for this video

Swigen Hapus D2.mp4

Still image for this video

D2 Swigen yr Enfys.mp4

Still image for this video

Annwyl Rieni/Gwarchodwyr,

Dear Parents/Guardians,

 

Gobeithio'ch bod chi gyd wedi cael wythnos dda a'ch bod chi a'ch plantos wedi mwynhau rhai o'r gweithgareddau'r wythnos ddiwethaf.

Mae gwaith yr wythnos hon ar y dudalen ar eich cyfer.

Nodwch ar y llif-ddarlun bod rhai gweithgareddau wedi eu haroleuo'n las - mae hyn yn nodi mai'r bwriad yw bod y cysyniadau yma'n cael eu trafod/eu cyflwyno/eu hymarfer yn yr ysgol. Dyma yw'r bwriad o'r wythnos hon ymlaen.

Mae'r ystafell ddosbarth yn barod ar gyfer y plant ac rydym yn gyffrous iawn cael bod nôl yn eu cwmni - wyneb yn wyneb unwaith eto. 

I'r rheini nad ydynt yn dychwelyd am y tro rydym yn meddwl amdanoch bob dydd a chawn ddal fyny cyn bo hir.

 

I hope that you have all had a good week and that you and the "plantos" have enjoyed some of the learning activities posted last week. This week's tasks have been uploaded onto the website.

Please note that some of the activities have been highlighted in blue - this shows the activities and concepts that will be discussed/introduced/practised at school. This method will show you each week of the activities that we hope to share at school.

The classroom is ready for the children and we are very excited to be back in their company - face to face again!

To those who are not returning at the moment, we will be thinking of you each day and we will catch up soon.

 

Rwyf fi a Mrs Roberts yn edrych ymlaen yn fawr at weld y plantos a chael dal fyny gyda nhw dros y dair wythnos nesaf.

Mrs Roberts and myself are really looking forward to seeing the children and to catch up with them during the next three weeks.

 

Ymlaciwch dros y penwythnos!

Have a relaxing weekend!

 

Cofion gorau/Kind regards,

 

Miss T x

Mae gen i...

Cystrawen/Treiglo

Mae gen i iar a cheiliog

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Mae gen i iar a cheiliog ยท Dafydd Iwan ยท Edward Morus Jones Fuoch chi rioed yn morio โ„— 1973 Sain (Recordiau) Cy...

Darllen - Reading - Coeden Ddarllen Rhydychen ar Hwb

Adio Grid A, B & C

Adio

Gwyddonoaeth a Thechnoleg - W10 - Science and Technology

The Cory Band - William Tell Overture Finale

The Cory Band performing the Finale of Rossini's William Tell Overture. Recorded in St Peter's Church, Pentre on 12 Dec 2019.

Mae gen i het dri-chornel

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Mae gen i het dri-chornel ยท Dafydd Iwan ยท Edward Morus Jones Fuoch chi rioed yn morio โ„— 1973 Sain (Recordiau) C...

Helo Blantos Annwyl!

 

Sut ydych chi gyd? Sut aeth yr wythnos?

 

Rwy'n gobeithio eich bod chi wedi bod yn pobi'ch bisgedi! Oedden nhw'n flasus?! A wnaethoch chi eu rhanu?!?  Beth am gynnwys gwahanol gynhwysion y tro nesaf - cwrens, cnau (os ydych yn medru eu bwyta), losin, ffrwythau sych ac yn y blaen. Cofiwch eich bod chi'n brwsio'ch dannedd yn dda ar ôl i chi fwyta'r bisgedi blasus!   laugh

 

Yr wythnos hon rydych yn mynd i gwblhau stori Gelert - y ci ffyddlon. Mae'n stori sydd yn dod â dagrau i fy llygaid tua'r diwedd - rhybudd i chi nad oes diweddglo hapus i'r stori yma. Oes un ohonoch wedi bod i Feddgelert yn y gogledd?

 

Byddwch hefyd yn dilyn cyfarwyddiadau creu pili-pala hardd yr wythnos hon - gwyliwch y fideo'n ofalus!

 

Rwy'n gobeithio'ch bod chi'n cadw'n dda ac yn parhau i fwynhau rhai o'r gweithgareddau. Gwnewch eich gorau glas a helpwch adre' - mae mor bwysig cynnig help llaw! Cofiwch eich bod chi'n mynd mas i'r awyr iach bob dydd i chwarae ac i fwynhau!

 

Rydw i a Mrs R yn meddwl amdanoch yn aml ac yn edrych ymlaen at glywed eich straeon!

 

Cwwwwwtch a chariad,

 

Miss T  xsmileyx

 

 

Hello Bawb!

Rwy'n gobeithio'ch bod chi wedi cael wythnos dda a'ch bod chi'n cadw'n dda. Gobeithio'n fawr eich bod chi'n cael ychydig o amser i ymlacio hefyd!

Mae gweithgareddau'r wythnos hon wedi eu gosod ar dudalen y dosbarth - rwy'n gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r gwaith.

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth gyda'r gweithgareddau ac am eich ebyst hyfryd.

Cymrwch ofal.

Cofion gorau,

Miss T x

 

Hello all!

I hope that you have all had a good week and that you are keeping well. I do hope that you are managing to find some time to relax during these busy weeks.

This week's activities have been loaded onto the class page - I hope that you enjoy undertaking some of the activities.

Thank you so much for all your support with the activities and for your lovely emails.

Please take good care.

Kind regards,

Miss T x

 

Pili Pala

Dewch i greu pili-pala!
Berfau gorchmynnol
Geiriau trefnol
Cymesuredd
Addurno a chreu

* BUTTERFLY * | Animals For Kids | All Things Animal TV

BUTTERFLY * | Animals For Kids Quality, educational videos for kids. Made in the UK. Subscribe to All Things Animal TV! here: http://bit.ly/V2i7GP --------...

Butterflies! Fun Butterfly Facts for Kids

Butterflies are insects that can be found on every continent except Antarctica. Scientists think there could be as many as 20,000 species of butterflies! Kid...

DYNIAETHAU - W9 - HUMANITIES

Delibes: Lakmรฉ - Duo des fleurs (Flower Duet), Sabine Devieilhe & Marianne Crebassa

Mirages: Sabine Devieilhe - French Opera Arias. Album out 10 November 2017: http://wnrcl.me/mirages Soprano Sabine Devieilhe's signature operatic role, Lakmรฉ...

Celfyddydau Mynegiannol - W9 - Expressive Arts

Helo! Helo! Shwd y chi gyd?!??! 

 

Helo blantos!

 

Roedd yn HYFRYD cael siarad gyda'r rhan fwyaf ohonoch yr wythnos yma! Dyna rhyfedd oedd cael siarad ar y ffôn gyda chi! Roeddwn wrth fy modd yn clywed eich lleisiau a buais yn dweud eich straeon wrth Mrs Roberts! Roedd mor hapus cael clywed eich bod chi'n cadw'n dda ac yn cofio atoch i gyd. heart

 

Rwy'n gobeithio'ch bod chi wedi cael penwythnos hyfryd a'ch bod chi'n barod am ragor o weithgareddau. Rydych yn gwneud mor mor dda! Daliwch ati nawr! Mae'n hyfryd cael derbyn eich ebyst - diolch o galon! 

 

Rydym yn parhau ar drywydd y trychfilod yr wythnos hon ond rydym am greu byrfwyd blasus i Fiona gan ei bod yn gweithio mor galed - dim cwcis pry bach du iddi hi!!!!

 

Daliwch ati i wenu ac i helpu o amgylch y ty a'r ardd - mae mor bwysig cofio bod yn ddiolchgar a bod yn gwrtais hefyd!

Da iawn Dosbarth 2! Pob un wan jac! yes

 

Yn edrych ymlaen at eich gweld yn y dyfodol agos!

 

Tan hynny…….

 

CWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWTCH a chariad!

 

Miss T   xsmileyx

Bisgedi Fiona W8

Dewch i goginio gyda Miss T a Mrs R!

Mae angen eich berfau gorchmynnol arnoch!

Annwyl Rieni/Gofalwyr

Dear Parents/Carers

 

Bu'n hyfryd cael sgwrs gyda'r rhan fwyaf ohonoch a'r plantos yr wythnos hon. Diolch am eich amser a'r sgyrsiau hyfryd.

Mae gwaith yr wythnos hon wedi ei osod ar Dudalen D2 - mwynhewch y gweithgareddau!

It was lovely speaking with most of you and the "plantos" this week. Thank you for your time and for the lovely chats.

 

Diolch i chi am yr holl gefnogaeth.

Yn dymuno wythnos hapus i chi gyd.

Thank you all for all your support.

Wishing you a happy week.

 

Cofion gorau / Best wishes,

Cadwch yn ddiogel / Stay Safe.

 

Miss T x

CARDIFF CIRY SPORT'S DAY - MABOLGAMPAU Iechyd a Lles - W8 - Health and Well-being

Dyniaethau - W8 - Humanities

Celfyddydau Mynegiannol - W8 - Expressive Arts

Paul Dukas - L'Apprenti Sorcier

Jouรฉ lors de l'รฉmission de Jean-Franรงois Zygel sur France 5. Orchestre Philharmonique de Radio France. Film tournรฉ au Thรฉรขtre du Chรขtelet (Paris) le 21 juin ...

Helo Helo Mwncis Bach!

 

Sut ydych chi gyd erbyn hyn?

 

Ydych chi wedi cael wythnos dda? Sut aeth hi gyda'ch gweithgareddau'r wythnos hon? Beth wnaethoch chi fwynhau?

 

Byddaf yn codi'r ffôn yr wythnos hon i ddweud HELO a chael sgwrs fer gyda chi!! Dw i mor gyffrous! Dw i methu aros clywed eich lleisiau!!! HWRE!!!

 

Mwynhewch eich penwythnos ac rwy'n edrych ymlaen at glywed pa fath o ryseitiau yr ydych yn mynd i'w creu ar gyfer creu FFUAIDD-GAWL i Shrek!!!! YCH A FI!! Mae Mrs Roberts a finnau'n gobeithio na fyddwch yn eu coginio i ni fel swper!!!! wink

 

Ta ta tan toc Blantos!

 

Cwwwtch a chariad,

 

Miss T xsmileyx

Helo 'na!

 

Gobeithio'ch bod chi wedi cael wythnos dda a bod pawb yn cadw'n iach ac yn hapus.

Mae gweithgareddau'r wythnos wedi eu llwytho ar dudalen y dosbarth i'r plantos. 

Byddaf yn ffonio yn ystod yr wythnos i ddweud helo ac i gael sgwrs gyda'r mwncis bach! 

Rwy'n edrych ymlaen at glywed eu lleisiau a'u straeon!!

 

I hope that you have all had a good week and that you are keeping well and happy.

This week's activities for the children have been loaded onto the webpage.

I will give the little monkeys a call during the week for a quick chat and to say hello! 

I am looking forward to hearing their voices!

 

Ta ta tan toc! 

Bye for now! 

 

Cofion gorau/With very best wishes,

 

Miss Thomas x

 

 

Iechyd a Lles W7 Health and Well-Being

Gwyddoniaeth a Thechnoleg W7 Science and Technology

Flight of the Bumblebee

An excellent song!!! Written by Rimsky-Korsakov. If you like it as much as me, you will vote 5 stars for this video. Enjoy! :D If you wish to try League Of L...

Hei Hei Mwncis!

 

Sut ydych chi gyd yn cadw? A gawsoch chi wythnos hanner tymor hyfryd gyda'ch teuluoedd? Beth wnaethoch chi? Oes straeon gennych chi?

 

Cafodd Twmi Tomos ei benblwydd yn 10 oed dros hanner tymor. Cafodd wely ac esgyrn newydd ond doedd e ddim yn hoff iawn o'r het penblwydd!!! Mae e'n hen ddyn nawr.....ond peidiwch a dweud wrtho 'mod i'n dweud hynny!!! wink

Mewn blynyddoedd cwn mae e'n 10 x 7. Ydych chi'n gwybod felly beth yw ei oedran e?!? Mae e wedi mwynhau mynd am dro a gorweddian yn yr haul dros wythnos ei benblwydd! Dyna lwcus mae e!!

 

Rwy' wedi bod yn brysur yn meddwl am weithgareddau i chi medru eu rhannu gyda'ch teuluoedd. Gobeithio y byddwch yn eu mwynhau.

Cofiwch eich bod yn helpu adre hefyd ac yn bod yn gwrtais wrth eich rhieni. Mae hynny'n beth hynod o bwysig. Rwy'n siwr eich bod chi'n blantos arbennig o dda 'rhan fwyaf o'r amser...............fel y mae Twmi Tomos!!

 

Rwy'n gweld eich heisiau chi'n fawr iawn fel y mae Mrs Roberts ac rydym ni'n dwy'n gobeithio eich bod chi'n cadw'n dda, yn gwneud ychydig o waith yn ddi-ffwdan ac yn mwynhau gweithgareddau adre' ac yn yr awyr agored. 

 

Cofiwch edrych fyny at y ser yna a phan fyddant yn disgleirio mi fyddwn ninnau'n meddwl amdanoch chi. 

 

Cwwwwwwwwtch mawr o bellter i chi gyd a chariad,

 

Misss T   xwinkx

Helo 'na!

 

Sut ydych chi gyd? Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod chi wedi llwyddo mwynhau ychydig o'r tywydd braf yma gyda'ch plant/plentyn.

Atodaf ystod o weithgareddau ar gyfer yr wythnos hon gan obeithio bod yna rhywbeth at ddant pawb a bo'r plantos yn mwynhau rhannu eu dysgu gyda chi.  Cofiwch bod croeso i'r plantos anfon lluniau/enghreifftiau o'u gwaith/neges ac yn y blaen at thomasl603@hwbcymru.net 

 

Cadwch yn ddiogel ac edrychaf ymlaen at eich gweld cyn hir.

Tan hynny, cofion cynhesaf atoch.

 

Miss Thomas x

 

*********************๐ŸŒˆ thomasl603@hwbcymru.net ๐ŸŒˆ*********************

 

Hello there!

 

How are you all? I hope that you have enjoyed some sunshine with your child/children. 

Please find attached the overview and a selection of activities for the forthcoming week. I hope that there are activities that the pupils will enjoy sharing with you. Please remember that the children/you are welcome to email pictures/examples of work etc to thomasl603@hwbcymru.net 

 

Please take good care and I look forward to seeing you sometime soon.

Until then, warmest wishes,

 

Miss Thomas x

Iechyd a Lles - Health and Well-being

Celfyddydau Mynegiannol - Expressive Arts

A Wyddoch Chi?

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy A Wyddoch Chi? ยท Dafydd Iwan/Edward Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn 2 โ„— 2004 Sain (Recordiau) Cyf. Released on: 2010-07-01 Mi...

Grieg: Peer Gynt Suite No. 1, "In the Hall of the Mountain King"

Music Director Thomas Dausgaard and the Seattle Symphony perform "In the Hall of the Mountain King" from Peer Gynt Suite No. 1 by Edvard Grieg at Benaroya Ha...

๐ŸŒˆ  Helo Ser Dosbarth 2!  ๐ŸŒˆ

 

Mae hanner tymor 'di cyrraedd

I blantos Dosbarth Dau, 

Felly, mae'n amser i chi ymlacio

Wel - efallai am ddiwrnod neu ddau!!

 

Rhieni gwych yn athrawon

Ac adre'n ysgol dros dro,

Bu rhaid i bopeth newid

Gan fod y wlad dan glo.

 

Cadw'n ddiogel, yn hapus a'n iach

Yw'r pethau pwysig iawn,

Gofalu am deulu a ffrindie

A chadw calonnau'n llawn.

 

Bydd yr amser adre'n hedfan

A rhywben mi fyddwn nôl fel tîm,

Cawn ddal fyny ar y straeon

Gan bob 'Sosej', 'Blods' - gan bob un!!

 

Rydych wastad ar fy meddwl

Rwy'n gweld eich heisiau'n fawr,

A phan fyddwn nôl 'da'n gilydd

Fy mloedd fydd "CWTCH TÎM - NAWR"!

 

Felly, cofiwch -  Sgampidwdls,

Daw eto haul ar fryn,

Cawn ganu, chwerthin a joio

Dan yr enfys a'r cymyle gwyn. 

 

๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒŸ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

 

 

 

Helo Mwncis Bach!

 

Sut ydych chi i gyd yr wythnos hon? Beth ydych chi wedi bod yn gwneud? Ydych chi wedi mwynhau eich gweithgareddau yr wythnos hon? Beth oedd yr hoff beth?

 

Rydw i wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn gweithio ar y cliniadur yn cwblhau dogfennau ac yn meddwl am syniadau ac yn paratoi gweithgareddau i chi. Rwy' wedi bod yn mynd â Twmi Tomos am dro ac wedi bod yn siopa i bobl hลทn nad ydynt yn medru mynd allan i gasglu eu siopa. Mae'r cert siopa yn llawn dop pan rydw i'n gadael y siop!!!! Mae'r lawnt wedi cael ei dorri hefyd a lawnt drws nesa'!! Mae hi wedi bod yn wythnos brysur!

 

Mae Mrs Roberts wedi bod yn brysur iawn hefyd ac mae'n holi amdanoch chi drwy'r amser. Rwy'n ei gweld hi'n rhifedd iawn heb eich cwmni chi a heb gwmni Mrs R. 

 

Yn dilyn yr wythnos hon mi fydd yn "Hanner Tymor" i chi ac yn amser i chi ymlacio a mwynhau ond mae croeso i chi barhau â'ch gweithgareddau os ydych yn dymuno. 

 

Ceisiwch eich gorau i siarad/canu/gwrando ar y Gymraeg bob dydd os yn bosib.

 

Diolch am eich negeseuon - rwy'n wên o glust i glust yn eu derbyn………… ac wrth gwrs rwy'n gweld eich heisiau chi'n fawr iawn iawn iawn iawn iawn iawn iawn iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwn!!!!

 

Cadwch yn ddiogel ac yn hapus a chofiwch helpu o amgylch y ty a'r ardd hefyd!!!

 

Ta ta tan toc!

 

Cwwwwwwtch a chariad,

 

Miss T  xwinkx

 

 

Annwyl Rieni a Gwarchodwyr,

Dear Parents/Guardians,

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod wedi cael wythnos dda gyda'r plant a'u bod wedi mwynhau rhai o'u gweithgareddau. Mae ystod o weithgareddau wedi eu hychwanegu i dudalen Dosbarth 2 ar gyfer yr wythnos hon. Gobeithio y bydd sawl peth at ddant y plantos. 

 

I hope that you have all had a good week with the children and that they have enjoyed some of the activities that were set for them. A range of activities for this week has been posted on the class page - I hope that there are plenty of activities that the children will enjoy.

 

Yn yr Adran Iechyd a Lles yr wythnos hon mae yna ddofgen PDF yn cynnwys holiadur (HOLIADUR GWERTHOEDD VALUES QUESTIONNAIRE) ar gyfer Gwerthoedd yr ysgol a gofynnwn yn garedig i chi drafod y gwerthoedd gyda'ch plentyn. Wedi trafod, gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio'r ddolen yn y ddogfen Gwerthoedd (dofgen PDF - Holiadur Gwerthoedd - Adran Gymraeg) a chwblhau'r holiadur gan ddewis eich 8 gair pwysicaf. Mae llais y disgybl yn hynod bwysig  i ni ac rydyn yn edrych ymlaen at ddarllen eu dewis o 8 gair.

 

Mae yna hefyd holiadur lles gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland - gwelwch y ddolen yn Nhrosolwg yr Wythnos (ym mlwch Iechyd a Lles). Mae Sally Holland wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwrando ac yn clywed beth sydd gyda'r plant i’w ddweud. Mae Sally eisiau gwneud yn siwr bod y Llywodraeth yn gwneud eu gorau ar gyfer holl blant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal bydd hyn yn eu helpu i sicrhau eu bod nhw’n rhoi’r wybodaeth a’r cefnogaeth sydd angen ar y plant i chi er mwyn iddynt deimlo mor hapus a phosib yn ystod a thu hwnt i'r cyfnod yma. www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi  

 

In the Health and Well-Being section of this week's activities, there is a Values Questionnaire and we ask you kindly to discuss the set of values listed in the PDF Document (HOLIADUR GWERTHOEDD VALUES QUESTIONNAIRE) with your child. Once you have completed your discussion, we ask you kindly to click on the link that is in the Values Questionnaire (PDF document - Holiadur Gwerthoedd - Adran Gymraeg) and to help your child note their 8 most important value. Pupil voice is very important to us and we look forward to reading their choices.

There is also a questionnaire from the Children's Commissioner for Wales, Sally Holland - please see the link in the Weekly Overview (Health and Wellbeing Section). Sally has been working with the Welsh Government, to make sure that they hear and listen to what the children have to say. Sally wants to make sure that they are doing their best for all children and young people in Wales. It will also help them to make sure that they are giving you the information and support you that the children need to feel as happy as possible during this time and afterwards.  www.childcomwales.org.uk/coronavirusandme 

 

Mi fydd hi'n "Hanner Tymor" yn swyddogol i'r disgyblion 25-29.5.2020 ac felly mi fydd yn amser cael hoe o'r gweithgareddau ysgol os ydynt yn dymnuo ac mi fydd gweithgareddau newydd yn cael eu gosod ar y dudalen hon ar gyfer yr wythnos ganlynol sef 1-5.6.2020. Mi fydd athrawon a staff yr ysgol yn parhau i weithio yn yr ysgol Hub yn ystod yr wythnos yma.

 

It will be the pupils' official Half Term holiday during the week 25-29.5.2020 - it will give the children time to have a break from school activities if they wish and new activities will be posted on this page the following week, 1-5.6.2020. Teachers and staff will continue working at the Hub school during this week.

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod yn cadw'n ddiogel a'ch bod yn hapus. Cofiwch chi ymlacio ychydig hefyd!

 

I hope that you are all well and keeping safe and happy. Please remember to rest a little too!

 

Cofion gorau i chi gyd,

With very best wishes,

 

Miss Thomas x

Hei Sgampi-Dwdls!

 

Sut ydych chi gyd yn cadw? Gobeithio'ch bod chi'n helpu'ch teuluoedd o amgylch y ty ac yn mwynhau eich gweithgareddau dysgu.

 

Oes un ohonoch wedi dwyn yr haul heddiw?! wink Ble mae'r haul yn cuddio?! Ym mhoced pwy?! Gobeithio y daw yr haul 'nol cyn bo hir! Tan hynny awyr iach oer amdani ac yna cwtcho fyny!!

 

Mae Twmi Tomos yn ymddwyn yn eitha' da ar hyn y bryd gan ein bod ni adre gyda fe drwy'r dydd. Cofiwch chi, yn ystod y nos mae e wedi bod yn sleifio i fyny ar y soffa ac yn gwneud nyth yn y clustogau a'r blancedi!! Dw i hyd yn oed wedi ei ffeindio yn yr ystafelloedd gwely ambell dro! Tybed sut?!?! Twt Twt, Twmi Tomos!!! 

 

Rwy'n gweld eich heisiau chi'n fawr iawn ac yn edrych yn aml ar eich fideo er mwyn cael gweld eich wynebau. 

 

Rhaid cadw'n ddiogel am y tro nes ei fod hi'n saff ac yna cawn llond y lle o hwyl a sbri! Dw i methu aros eich gweld!

 

Am y tro, CWWWWWTCH i bob Sosej a Blodyn Tatws!

 

Cariad a gwên fawr gen i,

 

Miss T xlaughx

 

๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

Annwyl Rieni/Gwarchodwyr

Dear Parents/Guardians,

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Mae wedi bod yn hyfryd taro mewn i ambell un wrth fynd am dro - o bellter diogel, wrth gwrs. Diolch am ebyst y disgyblion - mae'n hyfryd cael clywed gan y "plantos"!

I hope that you are all keeping safe and well. It has been lovely bumping in to some of you (at a safe distance) during our walks. Thank you for the emails from the pupils - it is lovely hearing from the "plantos"!

 

Cadwch yn ddiogel ac yn hapus - dyna'r neges bwysig. Mae awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau ar y dudalen i chi - croeso i chi eu haddasu fel sydd angen. Eich lles chi sydd yn bwysig i mi!

Please stay safe and happy. There are suggested activities for the children on the class page - please feel free to adapt to suit you as a family. Your well-being is my main priority.

 

Yn meddwl amdanoch. Cymrwch ofal,

Thinking of you all. Take good care,

 

Miss Thomas x

Arbrawf - Creu Crisialau Halen - Experiment - Creating Salt Crystals

Celfyddydau Mynegiannol - GWEHYDDU - WEAVING examples and activities

Helo Blantos Annwyl,

 

Mae Miss T a Mrs.Roberts yn eu dagrau'n gweld eich wynebau a'ch negeseuon hyfryd. 

๐ŸŒˆ๐Ÿ˜ขโค๐Ÿ˜ข๐ŸŒˆ

Dagrau hapus wrth gwrs, ond rydyn yn gweld eisiau'ch cwmni'n fawr iawn ac yn meddwl am bob un ohonoch yn aml. 

 

Diolch o galon i bob un Blodyn Tatws am yr anrheg mwya' arbennig. Eich neges sbesial chi.

Diolch anferthol i'ch teuluoedd hefyd. Mae'n meddwl y byd i ni.

 

CWWWWWWWWTCH mwya'r byd. 

 

Miss T a Mrs.Roberts ๐ŸŒˆ๐Ÿค—โค๐Ÿค—๐ŸŒˆ xx

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? ๐ŸŒˆ๐ŸŒŸ๐ŸŒˆ

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 ๐ŸŒˆ๐Ÿค—๐ŸŒˆ

Hei Mwncis Bach! 

 

Sut ydych chi i gyd erbyn hyn?

Daeth y glaw yr wythnos hon - ond mae byd natur yn hapus bod dwr wedi dod i ddyfrio'r caeau a'r gerddi! Bydd yr haul nol cyn bo hir, dwi'n siwr! Tan hynny - esgidiau glaw amdani ac ymbarel!

Cofiwch - er mwyn gweld enfys fry uwchben, mae angen haul a glaw. Felly, edrychwch fyny am enfys hardd neu am ser y nos cyn mynd i'r gwely. Bydda' i'n gwneud yr un peth ac yn meddwl amdanoch. 

Mwynhewch eich gweithgareddau eto yr wythnos hon.

Cwwwtch mawr i bob un ohonoch! 

Ta ta tan toc, Teulu Tomos!

Miss T xwinkx

Annwyl Rieni a Gofalwyr,

Dear Parents and Carers,

 

Sut ydych chi gyd erbyn hyn? Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod chi, eich teuluoedd a'ch ffrindiau'n cadw'n dda yn ystod cyfnod rhyfedd i ni gyd.

How are you all? I hope that you are, your families and friends are all keeping well during very strange times.

 

Mae casgliad o weithgareddau ar gyfer eich plant ar dudalen y dosbarth ar gyfer yr wythnos hon. Byddwn yn parhau gyda hanes y Tri Mochyn Bach yr wythnos yma. Gan bod y plantos yn gyfarwydd gyda'r stori erbyn hyn, rwyf wedi gofyn iddynt addasu'r stori er mwyn creu stori gwreiddiol eu hunain! Amser bod yn greadigol!! Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen neu clywed eu fersiwn eu huanain o'r stori! 

Mae croeso i chi, wrth gwrs, anfon ffotograffau o'u gwaith at thomasl603@hwbcymru.net. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at glywed gan y plantos - rwy' wedi mwynhau ymateb i rai ebyst yn barod.

 

Please find a selection of activities for your children on our class page. We will continue on the theme of the Three Little Pigs this week. As the children are familiar with the story I have asked them to adapt the story to create their own original version of the tale. Time to get creative!! I look forward to reading or to hearing their versions of the story!

Please feel free to email photographs of any work to  thomasl603@hwbcymru.net. I look forward to hearing from the children - I have enjoyed responding to some emails already. 

 

Cofiwch nad ydych i boeni am unrhyw waith - rwy'n gobeithio'n fawr bod y plantos yn mwynhau rhai o'r gweithgareddau sydd wedi paratoi ar eu cyfer!

Please do not worry about any of the work - I hope that all pupils are enjoying some if not all of the activities that are prepared for them. 

 

Rwy'n gweld eisiau pob wyneb bach ac yn edrych ymlaen at eu gweld cyn hir.

I miss them all very much and am looking forward to seeing them all soon.

Tan hynny, cadwch yn ddiogel ac yn hapus - edrychwch ar ol eich gilydd.

Until then, please take good care and look after each other.

 

Cofion cynnes iawn, 

With very best wishes,

 

Miss Thomas x

Papur Grid = Grid Paper

Tai a Chartrefi o Amgylch y Byd - Homes around the World

Chwythu Paent - Creu Gwyllt-Wallt Enfys i wahanol gymeriadau - Creative hairstyles!

 

Tymor yr Haf - W2 - Summer Term

 

Annwyl Rieni/Gofalwyr,

Gobeithio'ch bod chi'n cadw'n dda ac yn mwynhau bod allan yn yr awyr iach.

Diolch i chi am gefnogi'ch plentyn gyda rhai o'r gweithgareddau sydd wedi eu hawgrymu a'u paratoi ar eu cyfer. Cofiwch nad oes rhaid gorffen a chwblhau popeth yn syth - efallai y bydd rhai gweithgareddau'n cael eu cwblhau'r wythnos nesaf.....neu'r wythnos yn dilyn hynny!!! Yr hyn sydd yn bwysig yw'ch bod chi gyd yn hapus, yn iach a'n ddiogel.

 

Bydd y gweithgareddau'r dilyn trywydd y Tri Mochyn Bach yr wythnos hon! Mae dolenni yn y daflen weithgareddau i gefnogi'r dysgu.

 

Yn meddwl amdanoch. Mwynhewch eich wythnos.

Cofion gorau,

Miss Thomas

 

Dear Parents/Guardians,

I hope that you are all keeping well and that you are making the most of being able to be out in the fresh air.

Thank you for supporting your child with the suggested activities that have been prepared for them. Please remember that you may pick and choose the activities and that there is no rush to finish everything in one go - some activities may even spill over in to the following week....or the week after that!! All that is important is that you are all happy, healthy and safe.

 

The activities will follow the tale (not the tails!!!) of the Three Little Pigs this week! There are links in the Flowchart to support the learning.

 

Thinking of you all . Enjoy your week.

Kind regards

Miss Thomas 

Helo Blantos annwyl!!   yes

 

Sut ydych chi gyd erbyn hyn??

 

Sut aeth eich wythnos? A wnaethoch chi fwynhau'r gweithgareddau?? Rydych yn arbennig o glyfar yn mynd ati i ddysgu mewn gwahanol ffyrdd. 

 

Rydyn wedi bod yn lwcus iawn gyda'r haul yn gwenu bob dydd er mwyn i ni fwynhau bod allan yn yr awyr iach.

 

Rwy'n meddwl amdanoch bob dydd ac yn gweld eisiau'ch cwmni!

 

Byddwch yn blantos da adre' i'ch teuluoedd a chadwch yn ddiogel ac yn iach.

 

Yn gweld eisiau'ch cwmni.

 

Cwwwwtch a chariad i bob Blodyn Tatws a Sosej!   

 

Miss T x    laugh

Dylunio a Chynllunio Cartref - Designing and Plans for a Home

Pwyntiau Trafod - Arbrofi gyda Defnyddiau - Creu ty i'r Tri Mochyn Bach Discussion Points - Experimenting with Materials - Creating Homes for the Three Little Pigs - Gwyddoniaeth a Thechnoleg/Science and Technology

PwyntPwer Tai a Chartrefi o amgylch y byd - Houses and Homes around the World - PowerPoint * Dyniaethau a Llythrennedd/Humanities and Literacy *

๐ŸŒˆ Yn meddwl amdanoch, blantos. ๐Ÿค— Thinking of you all ๐ŸŒˆ

Cwwwwtch i chi blantos x Yn gweld eisiau'ch cwmni a'ch straeon. Cadwch yn ddiogel ac yn hapus. Cwwwtch! x

Mrs Roberts yn gweld eisiau'ch cwmni hefyd ac am sicrhau eich bod yn hapus a'n cadw'n ddiogel. Cwtch arall i chi gyd! x

Tymor yr Haf 2020

 

Helo blantos annwyl – sut ydych chi gyd? Sut mae eich teuluoedd? Rwy’ wedi bod yn meddwl amdanoch dros adeg y Pasg ac yn gobeithio’ch bod chi wedi bod yn mwynhau’r tywydd braf gyda’ch teuluoedd.

 

Helo blantos annwyl – how are you all? How are your families?

I have been thinking of you a lot during the Easter time and I hope that you have been enjoying the sunshine with your families.

 

Mae’n ddechrau Tymor yr Haf ac rydyn yn mynd i gyflwyno thema newydd. Bydd ein thema’n canolbwyntio ar straeon tylwyth teg, straeon traddodiadol a chwedlau. Teitl ein thema yw Shw’ Mae Shrek?!

 

Ydych chi wedi sylwi faint o gymeriadau straeon traddodiadol sydd yn ffilmiau Shrek?! Dros yr wythnosau nesaf efallai y cewch chi gyfle gwylio’r ffilmiau a nodi pa gymeriadau o’r straeon traddodiadol sydd yn y ffilmiau!

 

It is the beginning of the Summer Term and we are about to introduce a new theme. The main focus of our theme will be Fairy Tales, traditional stories and folk tales/legends. The title of our new theme is Shw’ Mae Shrek?!

 

Have you noticed how many characters from traditional tales feature in the Shrek films?! During the next few weeks maybe you will be allowed to watch some of the films and you can note how many characters from the traditional stories that you are able to spot!

 

Ar ddechrau thema newydd rydyn gan amlaf yn trafod y thema ac yn gofyn i’r disgyblion nodi yr hyn y maent yn ei wybod yn barod a’r hyn y maent am ei ddarganfod. Er mwyn tynnu sylw’r plant at eu thema newydd gallwch eu hannog i wneud ymchwil am y thema a chwblhau llif ddarlun (ar ffurf lluniau/ysgrifennu/fel llif ddarlun ayyb) yn nodi eu syniadau.

 

We usually discuss the theme with the pupils at the beginning of a new topic and we ask the pupils to note what they already know and what they would like to learn. Pupils could be encouraged to research their new topic and to complete a flow chart (in pictorial form, written, as a flow chart etc) of their ideas to engage them in their new theme.

 

Byddwn yn parhau i osod llif ddarlun wythnosol ar dudalen ein dosbarth. Bydd yna weithgareddau i ymddiddori ac i ddatblygu sgiliau’r disgyblion yn ogystal â her!

 

Bydd rhai gweithgareddau’n cael eu labelu’n A, B a C.

 

Bydd gweithgareddau/taflenni “A” yn cyflwyno’r disgyblion i’r cysyniadau, bydd gweithgareddau “B” yn datblygu eu sgiliau a bydd gweithgareddau “C” yn gosod her neu gweithgareddau ymestynnol.

 

Efallai y bydd angen ymarfer gweithgareddau “A” neu “B” sawl tro wrth wynebu cysyniadau newydd a chyn eu bod yn barod i wynebu gweithgareddau “C”. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi eich plant wrth iddynt wynebu gweithgareddau a bydd efallai angen ychydig o esboniad oedolyn.

 

We will continue posting ideas, activities and work on the Class Pages on a weekly basis. There will be activities to enabling pupils to engage in a range of activities, to develop their skills and to accept a challenge.

 

Some of the activities may be labelled A, B and C.

 

“A” activities/sheets will be a springboard for a new concept, “B” activities will follow and “C” will provide a challenge or extended work. Pupils may need to practise similar questions from “A” or “B” a few times before they are ready to face the “C” challenge work. Please support your child with any new concepts/activities that may require some adult explanation.

 

Rydyn yn ychwanegu at yr adran “Additional Resources” yn rheolaidd a bydd rhai gweithgareddau yn yr adran yma’n fuddiol i’ch plant yn ystod eu cyfnod adre’.

 

The Additional Resources section is updated regularly and some activities in this section may support your child with various skills whilst they are learning at home.

 

Beth sydd yn bwysig yw bod eich plant yn mwynhau’r gweithgareddau – croeso i chi addasu’r gweithgareddau a defnyddio unrhyw adnoddau sydd gennych adre i gefnogi’r dysgu. Os nad yw’r plant yn cael hwyl ar y dasg, symudwch ymlaen at weithgaredd arall a gallwch ail-ymweld â’r dasg rhywbryd eto.

 

It is important that the children enjoy the activities – please adapt activities with any resources/ideas that you may have to support your child/children. If your child does not enjoy a specific activity, move on to a different task and you can return to it at a different time.

 

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth yn ystod amser anarferol iawn i ni gyd – yn blant ac yn oedolion. Beth sydd yn bwysig i ni yn Ysgol Gynradd Creigiau yw eich bod chi’n hapus, yn iach ac yn ddiogel.

 

Thank you all for your continued support during an unprecedented time for us all – children and adults alike. What is important to us at Creigiau Primary School is that you are happy, well and safe.

 

Cymerwch ofal,

Gan edrych ymlaen at eich gweld yn y dyfodol agos a chael clywed am eich anturiaethau.

 

Take good care.

I look forward to seeing you sometime soon and hearing about your adventures.

 

 

Cofion gorau – ta ta tan toc Blantos!

With very best wishes – bye for now, Plantos!

 

Cwwwwwtch,

 

Miss T x  wink

Papur Llawysgrifen - Handwiting paper

Swynion Sillafu - Geirfa thema - Spelling Spells - Thematic vocabulary

Darllen a Deall (Cerdd) - Reading Comprehension (poem)

Poster - Ydych chi wedi gweld y cymeriad yma?! Wanted/Missing Character POSTER

Rhifedd - Bondiau Rhif - Number bonds

Tabl 3 - Trac rhif 13 ar eich cryno ddisg Twrw'r Tablau - Track 13 on your TimesTablesTastic CD

Maths Mawr (Rhifau Rhagorol) - Big Maths

Ffracsiynau - Fractions

Arian! Creu cyfanswm - Creating Totals using coins

Map Trysor - Treasure Map

Noson Serennog gan Vincent Van Gogh - Starry Night

Yn dymuno adeg y Pasg Hapus i chi blantos! Yn meddwl amdanoch. Wishing you all a good Easter fortnight. Thinking of you.

Helo 'na!

Sut ydych chi gyd? Rwy' wedi bod yn meddwl amdanoch yn aml.

 

Gobeithio’ch bod chi wedi cael wythnos dda yn mwynhau’r heulwen a’n cwblhau rhai o’ch gweithgareddau dysgu!

Mi fydd tudalennau’r dosbarthiadau’n cael eu diweddaru ddydd Gwener, serch hynny mi fydd yna wyliau Pasg i’r disgyblion 3ydd - 19eg Ebrill ac ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y bythefnos yma.

 

Bydd y gwaith yn cael ei osod ar dudalennau’r dosbarthiadau erbyn dydd Llun, Ebrill 20fed.

 

Mae’r adran “Additional Information” (o dan “Tudalennau’r Dosbarthiadau”) yn cael ei ddiweddaru’n rheolaiddac mae ystod o weithgareddau a chasgliad o syniadau ar gyfer apiau a gwefannau y gallwch chi ymweld â hwy gyda’ch plant. Mae yna hefyd gasgliad o syniadau/apiau/gwefannau cyfrwng y Gymraeg yna er mwyn i’r disgyblion clywed yr iaith a chwblhau gweithgareddau yn y Gymraeg.

 

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd gan obeithio y bydd yn bythefnos heulog. Mwynhewch yr amser gyda’ch teuluoedd.

 

Cofiwch helpu’ch rhieni/gwarchodwyr, blantos! Gofalwch am eich gilydd.

 

Cofion gorau, 

Miss Thomas x smiley

 

Hello everybody?

How are you all? I have been thinking a lot about you all.

 

I hope that you have had a good week in the sunshine and have had fun undertaking some of your learning activities!

Each class webpage will be updated on a Friday however the fortnight beginning Friday 3rd April – Sunday April 19th will be the pupils’ official Easter Holiday and therefore work will not be posted for that fortnight.

 

 Work will be posted for the next half term before Monday 20th April.

 

The Additional Information Section (under the “Class Pages” section) is being updated regularly with a selection of ideas and useful apps and websites. Please take time to visit this area and use some of the activities with your children. There are also useful websites for pupils to be able to hear Welsh and undertake activities through the medium of Welsh.

 

Have a sunny Easter Holiday and enjoy time with your family.

 

Don’t forget to help your parents/carers, children! Look after each other.

 

Best wishes,

Miss Thomas x smiley

28.3.2020 - Overview of activities - Trosolwg Gweithgareddau

Rhannu gyda gweddillion - division with remainders

Ffurfio Llythrennau - a, c, g, d, o - Cursive Letter Formation

Gwaith Celf Dail - Leaf Art Work

Ysgrifennu Stori - Story Writing

Lovely idea! Am syniad hyfryd!

Her Lego! - Lego Challenge!

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Diolch i bawb

Plygain Pentyrch 2020

Still image for this video
(Caniatad gan Mr. Hywel Gwynfryn i addasu'r gรขn hyfryd, Anfonaf Angel, ar gyfer achlysur Plygain Pentyrch.
Nid oes hawl darlledu na chyhoeddi'r geiriau na'r perfformiad.
Diolch am eich ddealltwriaeth a diolch o galon i Hywel Gwynfryn am ei ganiatad.)

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

CROESO MAWR I GRIW NEWYDD DOSBARTH 2    2019-2020!

frownnosmiley

Croeso mawr i ddisgyblion a rhieni Dosbarth 2! Rydyn wedi mwynhau croesawi'r plantos i'w dosbarth newydd! Gobeithio y cawsoch chi wyliau haf da.

A very warm welcome to pupils and parents to Dosbarth 2! We have enjoyed welcoming the children to their new class. We hope that you have had a lovely summer.

 

Dewch i Ddathlu yw ein thema y tymor hwn a byddwn yn edrych ar ddathliadau a thraddodiadau o amgylch y byd. Bydd y plantos yn cael cyfle i rannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ar ddechrau'r tymor wrth i ni greu gwe syniadau lliwgar!

Let's Celebrate is our theme this term and we will be studying celebrations and traditions from around the world. The pupils will be sharing their suggestions and ideas at the beginning of the term as we create a colourful flow chart!

 

Bydd y plantos yn gweithio ar wella eu sgiliau ar draws y cwricwlwm - yn cael amser i atgyfnerthu ac i wella eu sgiliau ac i ddysgu rhai newydd. Byddant yn cael cyfleuoedd i weithio'n annibynnol a gyda chymorth oedolyn, fesul pâr, grลตp neu fel dosbarth.

Bydd Mrs Roberts yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Mercher i weithio gyda'r disgyblion hefyd. Bydd Mrs Roberts yn arwain y dosbarth ar ddydd Iau.

The children will be working on improving their skills across the curriculum - they will have opportunities to develop skills that they have already acquired and to learn new ones. They will be provided with opportunities to work independently or with adult support, as pairs, within groups and as a whole class. 

Mrs Roberts will be with us to work with the children in Dosbarth 2 from Monday to Wednesday and she will also lead the learning each Thursday.

 

Ar hyn o bryd mi fydd sesiwn iard y dosbarth ar ddydd Llun a bydd sesiwn neuadd ar ddydd Iau. Bydd y disgyblion yn medru dod i'r ysgol yn eu tracwisgoedd a'u treineri (trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll, crys polo yr ysgol a hugan/siwmper/cardigan yr ysgol) ar ddydd Llun gan bod ein sesiwn ni ben bore. Gallant ddod â chrys polo sbar i'r ysgol i newid iddo wedi'r sesiwn. Bydd angen siorts/leggings/trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll a chrys t gwyn/glas golau plaen mewn bag ar gyfer eu sesiwn ar ddydd Iau. Gall y dillad yma aros ar eu bachyn yn y cyntedd mewn bag addas.

Currently, yard sessions will be held on a Monday and a hall session will take place on a Thursday. The pupils should come to school in their joggers and trainers (black/grey/navy plain joggers/leggings, the school polo shirt and the school hoodie/jumper/cardigan) on a Monday as our outdoor session is first thing in the morning. They may bring a spare polo shirt in their bags to change into after the session should they wish. The pupils will also require plain black, navy or grey shorts/leggings/joggers and a plain white/light blue t-shirt in a bag for the hall session on a Friday. Indoor P.E kits may be kept in a lightweight bag on their pegs in the cloakroom.

 

Bydd y plant angen dychwelyd eu hamlenni darllen ar ddydd Llun os gwelwch yn dda. Os nad yw'r plentyn wedi gorffen y llyfr, mae angen dod â'r amlen i'r ysgol ar gyfer darllen gydag oedolyn a chyfoedion,

Reading envelopes need to be returned to school on a Monday please. Regardless of whether your child has completed the book or not, please return the reading envelope in order that the pupil may engage in reading activities with an adult and peers.

 

Bydd Cwis Sillafu ar ddydd Iau pan fo geiriau sillafu yn dod adref gyda'r disgyblion. Bydd yna weithgareddau Cyswllt Cartref yn achlysurol er mwyn cefnogi gwaith a thema'r dosbarth. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda'ch plentyn, cefnogi eu gweithgareddau Cyswllt Cartref a chefnogi sgiliau bob dydd megis darllen yr amser, dysgu adrodd tablau ac ymdrin ag arian.

A Spelling Quiz will take place on a Thursday when the pupils receive spelling activities. There will be Home School tasks set in order that you may be a part of your child's learning. We ask you kindly to read with your child regularly, to support them with their Home School activities and to support everyday skills such as reading clocks, learning times tables facts and giving the children opportunities to use real coins.

 

Rydyn yn edrych ymlaen yn fawr at gwmni eich plentyn eleni! Cofiwch eich bod yn cysgu'n dda er mwyn bod yn barod am ddiwrnodau prysur yn llawn dysgu a hwyl a sbri!

We are very much looking forward to being in the company of your children this year. Plantos - remember that you need to sleep well every night in order that you are ready for busy days full of learning and fun! 

 

Byddwn mewn cysylltiad yn fuan gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

We will be in touch soon with any additional information! Thank you in advance for your support and cooperation.

 

Yn peth pwysicaf yw hapusrwydd eich plentyn er mwyn iddo/iddi ddysgu, datblygu a darganfod.

The most important thing is that your child is happy at school in order that he/she is ready to learn, to develop and to discover.

 

Cofion gorau - ta ta tan toc!

Very best wishes - 'bye for now!

 

Miss Lynfa Thomas

Tabl 3 - geiriau

Tabl 3!

Tabl 4!

Rap Tabl 5

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 5.

Rap Tabl 2!

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 2.

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas


Top