Navigation
Home Page

Dosbarth 2: Miss Thomas

Noswaith dda!   Good evening!

 

Mae'r hanner tymor wedi hedfan heibio yn fwrlwm o ddysgu, o fwynhau, dod i 'nabod ein gilydd, taith i Noddfa'r Tylluanod a gwasanaeth dosbarth!

The first half term has flown by in a whirlwind of learning, enjoyment, getting to know one another, a visit to the Owl Sanctuary and a class Assembly!

 

Mi fydd Miss O'Brien yn ymuno â ni'r wythnos hon - myfyrwraig sydd yn gwneud Ymarfer Dysgu gyda ni. Rydyn yn edrych ymlaen at ei chroesawu i Ddosbarth 2.

Miss O'Brien will be joining us this week - she is a student who will be undertaking her teaching practice with us. We look forward to welcoming her to Dosbarth 2.

 

Mae'r plant wedi dewis astudio Rwsia yr wythnos hon felly gallant ymchwilio adre' hefyd a dod â'u darganfyddiadau i'w rhannu gyda'u ffrindiau.

The pupils have chosen to study Russia this week - they may also research the country at home and bring in their findings to school to share with their friends.

 

Rwyf yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yr wythnos hon yn ystod ein nosweithiau rhieni.

I look forward to meeting with you this week during our Parents Evenings.

 

Hoffwn ddymuno wythnos hanner tymor hapus iawn i chi gyd gan edrych ymlaen at hanner tymor prysur arall gyda'r plantos wedi'r gwyliau.

May I take this opportunity to wish you a lovely half term and I look forward to another busy half term with the children following the holiday.

 

Da iawn Blantos - rydych wedi gweithio'n galed iawn! Diolch o galon hefyd i Mrs Roberts.

Da iawn Blantos - you have worked really hard this half term! Diolch o galon hefyd Mrs Roberts.

 

Cofion gorau a diolch am eich cefnogaeth,

Warmest wishes and thank you for your support,

 

 

Miss Thomas

 

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

Hei Mistar Urdd!

Still image for this video

LLONGYFARCHIADAU MAWR AR EICH PERFFORMIADAU WRTH GYFLWYNO EIN GWASANAETH BLANTOS - ROEDDECH CHI'N WYCH! yeslaughyes

 

CONGRATULATIONS ON YOUR PERFORMANCES IN OUR CLASS ASSEMBLY - YOU WERE ALL FANTASTIC! yeslaughyes

 

Diolch yn fawr i bawb am fynychu'r gwasanaeth bore 'ma.

Mwynhewch y penwythnos!

 

Thank you very much for attending the assembly this morning. 

Enjoy the weekend!

 

Miss T

 

 

Gwasanaeth D2!

Still image for this video

Bore da!

 

Caswsom ddiwrnod i'r brenin yn Noddfa'r tylluanod - er gwaetha'r tywydd! Roedd y disgyblion wedi cofio eu ffeithiau ffantastig am dylluanod ac fe wnaethant holi sawl cwestiwn diddorol. Diolch o galon i Mrs Davies ac i Nan Salisbury am ddod ar y daith gyda ni ac am eu cwmni a'u cymorth.

Byddwn yn parhau a'n hastudiaethau yr wythnos nesaf ac yn plethu'r gwaith â "Cwpan y Byd".

 

Rwyf yn falch iawn o bob un o'r plantos am eu hymroddiad i ddysgu llwyth o eiriau ar gyfer ein gwasanaeth ac edrychwn ymlaen at gyflwyno'n Gwasanaeth i chi.

 

I gadarnhau, mae'r disgyblion yn dod i'r ysgol yn eu dillad ac yn medru dod â dillad mewn bag er mwyn newid ar gyfer amser egwyl a chinio. Mae'r plantos wedi meddwl am ddillad addas a'u dewis er mwyn plethu â thema ein gwasanaeth (Dathliadau a Diolchgarwch) - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eu gweld.

 

Diolch i chi fel teuluoedd am gefnogi a diolch i Mrs Robers ac i Mrs Davies am eu gwaith a'u cymorth.

 

Cofion gorau

 

Miss Thomas

 

 

 

Bore da!

 

We had a wonderful day at the Owl Sanctuary - the weather definitely did not dampen our spirits! The pupils remembered their Fantastic Facts about owls and they asked many interesting questions. Thank you very much to Mrs Davies and Nan Salisbury for helping us on the trip and for their company.

We will continue with the learning next week and we will incorporate the work with the countries of the Rugby World Cup.

 

I am very proud of the effort that all the pupils have put in to learning so many words for their class assembly and we look forward to presenting the assembly to you.

 

Pupils will wear their clothes to school and may bring a change of clothes in a bag for break and lunchtime. The pupils have decided upon their items of clothing having taken into consideration the theme of our assembly - Celebrations & Harvest. I look forward to seeing their choice of clothing.

 

Thank you as families for your support and thank you to Mrs Roberts and to Mrs Davies for their hard work and support.

 

 

Cofion gorau. Best wishes

 

Miss Thomas

I'ch hatgoffa: Polite reminder:

 

Dydd Llun:

 

*Ffolderi Darllen i'w dychwelyd i'r ysgol (Dydd Llun - diwrnod gweithgareddau darllen)

*Reading Folders and reading record books to be returned to school (Monday - reading activities day)

 

*Disgyblion i ddod i'r ysgol mewn cit chwaraeon (tu allan) - gallant ddod â hugan ysgol ychwanegol ac esgidiau mewn bag er mwyn newid.

*Pupils to come to school in outdoor PE kit - they may bring an additional school hoodie and shoes to change into

 

Dydd Iau:

 

*Cit chwaraeon yn yr ysgol - sesiwn neuadd

*Indoor PE kit in school - hall session

 

*Llyfrau Swynion Sillafu

*Swynion Sillafu Books

 

Dydd Gwener:

 

*Dangos a Dweud - yn dilyn penblwydd/ymweliad â man arbennig/rhodd arbennig/gwrthrych yn ymwneud â'r thema (dim eitemau sydd yn medru torri os gwelwch yn dda)

*Show and Tell - following a birthday/following a visit to a special place/a special gift/items related to the theme (no breakable items please)

PYTHEFNOS DYSGWYR DAWNUS

 

Dros y bythefnos nesaf mi fydd y disgyblion yn cynllunio eu dysgu ar drywydd Cwpan y Byd. Bydd y disgyblion yn creu llif-ddarlun/banc syniadau ar gyfer eu dysgu ac yn gwneud gwaith ymchwil yn dilyn hyn. Byddwn yn dechrau'r dysgu gyda gwaith darganfod ffeithiau am adar ysglyfaethus a thylluanod ar draws y byd gan ein bod yn ymweld â Noddfa'r Tylluanod yr wythnos hon.

Byddwn yn annog y disgyblion i wneud gwaith ymchwil adref hefyd.

 

Rydyn yn edrych ymlaen at syniadau'r plantos!

 

 

LOVE FOR LEARNING FORTNIGHT

 

During the next fortnight, the pupils will be planning their own learning following the theme of the Rugby World Cup. The pupils will create their own ideas bank/flow chart for their learning and then the research into their chosen topics will begin! We will kick off the learning with birds of prey and owls of the world as we are heading for the Owl Sanctuary this week.

We encourage the pupils to research their chosen topics at home as well as at school.

 

We look forward to a whole host of interesting ideas!

 

Hwyl am y tro!

 

Miss Thomas   

Bore da!

 

Mae Dosbarth 2 wedi bod yn brysur iawn yn dysgu sgiliau newydd ac yn ymarfer ac yn rhoi sglein ar sgiliau sydd ganddynt yn barod. Maent yn dysgu sut i fod yn fwy anninynnol yn eu dysgu o fewn y dosbarth.

 

Maent wedi bod yn brysur iawn yn dysgu geiriau a chaneuon eu gwasanaeth dros yr wythnos ddiwethaf - rwyf yn falch iawn o'u hymdrechion. Rydyn yn edrych ymlaen at eich gweld ddydd Gwener. Rydyn yn ddiolchgar iawn i Mrs Davies am gyfeilio.

Bydd y plantos yn medru dewis eu gwisg - gwisg parti/dathlu/cit neu wisg draddodiadol 'Cymru' ar gyfer ein gwasanaeth. Mi fydd angen i'r plant wisgo'r dillad i'r ysgol ond gallant ddod â dillad i newid iddynt ar gyfer amser chwarae a chinio. Byddant yn cyflwyno eu gwasanaeth i'r ysgol yn y pynhawn. 

 

Byddwn yn teithio i fyny i gwm Glyn Ebwy yr wythnos hon i ddysgu am waith achub adar ysglyfaethus a thylluanod - mi fydd angen esgidiau cryf a chot law ar y disgyblion a chinio cartre' os gwelwch yn dda. Rydyn yn edrych ymlaen at ein antur!

 

Ta ta tan toc! 

 

Miss Thomas

 

 

Bore da!

 

Dosbarth 2 have been very busy during their first few weeks in their new class - they have been learning new skills and refining skills that they have already acquired. They have also been learning how to become more independent in their learning.

 

During the past week, the children have been very busy learning their words for the class assembly - I am very proud of their efforts. We look forward to welcoming you to school on Friday. We are extremely grateful to Mrs Davies for accompanying the pupils as they sing a whole host of songs!

The children have chosen to wear party clothes/clothes that they would wear for a specific celebration/Welsh rugby or football kit or costume. The pupils should wear their clothes to school in the morning and they may bring a change of clothes (joggers/top) in a bag for break time and lunchtime. Dosbarth 2 will present their assembly to the whole school in the afternoon.  

 

We will be travelling up to the Ebbw Vale valley this week to learn about the work of the Owl Sanctuary. The children will learn about birds of prey and owls. The pupils will require shoes that are suitable for wet weather and walking and they will also require a waterproof coat and a packed lunch. Thank you. We are looking forward to our little adventure!

 

Ta ta tan toc! Bye for now!

 

Miss Thomas

CROESO MAWR I GRIW NEWYDD DOSBARTH 2    2019-2020!

frownnosmiley

Croeso mawr i ddisgyblion a rhieni Dosbarth 2! Rydyn wedi mwynhau croesawi'r plantos i'w dosbarth newydd! Gobeithio y cawsoch chi wyliau haf da.

A very warm welcome to pupils and parents to Dosbarth 2! We have enjoyed welcoming the children to their new class. We hope that you have had a lovely summer.

 

Dewch i Ddathlu yw ein thema y tymor hwn a byddwn yn edrych ar ddathliadau a thraddodiadau o amgylch y byd. Bydd y plantos yn cael cyfle i rannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ar ddechrau'r tymor wrth i ni greu gwe syniadau lliwgar!

Let's Celebrate is our theme this term and we will be studying celebrations and traditions from around the world. The pupils will be sharing their suggestions and ideas at the beginning of the term as we create a colourful flow chart!

 

Bydd y plantos yn gweithio ar wella eu sgiliau ar draws y cwricwlwm - yn cael amser i atgyfnerthu ac i wella eu sgiliau ac i ddysgu rhai newydd. Byddant yn cael cyfleuoedd i weithio'n annibynnol a gyda chymorth oedolyn, fesul pâr, grŵp neu fel dosbarth.

Bydd Mrs Roberts yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Mercher i weithio gyda'r disgyblion hefyd. Bydd Mrs Roberts yn arwain y dosbarth ar ddydd Iau.

The children will be working on improving their skills across the curriculum - they will have opportunities to develop skills that they have already acquired and to learn new ones. They will be provided with opportunities to work independently or with adult support, as pairs, within groups and as a whole class. 

Mrs Roberts will be with us to work with the children in Dosbarth 2 from Monday to Wednesday and she will also lead the learning each Thursday.

 

Ar hyn o bryd mi fydd sesiwn iard y dosbarth ar ddydd Llun a bydd sesiwn neuadd ar ddydd Iau. Bydd y disgyblion yn medru dod i'r ysgol yn eu tracwisgoedd a'u treineri (trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll, crys polo yr ysgol a hugan/siwmper/cardigan yr ysgol) ar ddydd Llun gan bod ein sesiwn ni ben bore. Gallant ddod â chrys polo sbar i'r ysgol i newid iddo wedi'r sesiwn. Bydd angen siorts/leggings/trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll a chrys t gwyn/glas golau plaen mewn bag ar gyfer eu sesiwn ar ddydd Iau. Gall y dillad yma aros ar eu bachyn yn y cyntedd mewn bag addas.

Currently, yard sessions will be held on a Monday and a hall session will take place on a Thursday. The pupils should come to school in their joggers and trainers (black/grey/navy plain joggers/leggings, the school polo shirt and the school hoodie/jumper/cardigan) on a Monday as our outdoor session is first thing in the morning. They may bring a spare polo shirt in their bags to change into after the session should they wish. The pupils will also require plain black, navy or grey shorts/leggings/joggers and a plain white/light blue t-shirt in a bag for the hall session on a Friday. Indoor P.E kits may be kept in a lightweight bag on their pegs in the cloakroom.

 

Bydd y plant angen dychwelyd eu hamlenni darllen ar ddydd Llun os gwelwch yn dda. Os nad yw'r plentyn wedi gorffen y llyfr, mae angen dod â'r amlen i'r ysgol ar gyfer darllen gydag oedolyn a chyfoedion,

Reading envelopes need to be returned to school on a Monday please. Regardless of whether your child has completed the book or not, please return the reading envelope in order that the pupil may engage in reading activities with an adult and peers.

 

Bydd Cwis Sillafu ar ddydd Iau pan fo geiriau sillafu yn dod adref gyda'r disgyblion. Bydd yna weithgareddau Cyswllt Cartref yn achlysurol er mwyn cefnogi gwaith a thema'r dosbarth. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda'ch plentyn, cefnogi eu gweithgareddau Cyswllt Cartref a chefnogi sgiliau bob dydd megis darllen yr amser, dysgu adrodd tablau ac ymdrin ag arian.

A Spelling Quiz will take place on a Thursday when the pupils receive spelling activities. There will be Home School tasks set in order that you may be a part of your child's learning. We ask you kindly to read with your child regularly, to support them with their Home School activities and to support everyday skills such as reading clocks, learning times tables facts and giving the children opportunities to use real coins.

 

Rydyn yn edrych ymlaen yn fawr at gwmni eich plentyn eleni! Cofiwch eich bod yn cysgu'n dda er mwyn bod yn barod am ddiwrnodau prysur yn llawn dysgu a hwyl a sbri!

We are very much looking forward to being in the company of your children this year. Plantos - remember that you need to sleep well every night in order that you are ready for busy days full of learning and fun! 

 

Byddwn mewn cysylltiad yn fuan gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

We will be in touch soon with any additional information! Thank you in advance for your support and cooperation.

 

Yn peth pwysicaf yw hapusrwydd eich plentyn er mwyn iddo/iddi ddysgu, datblygu a darganfod.

The most important thing is that your child is happy at school in order that he/she is ready to learn, to develop and to discover.

 

Cofion gorau - ta ta tan toc!

Very best wishes - 'bye for now!

 

Miss Lynfa Thomas

Dosbarth 2 - 2019-2020

Addysg Gorfforol: Dydd Llun - awyr agored (iard/cae)

                                  Disgyblion i wisgo trowsus tracwisg tywyll neu                                        'leggings' (glas, llwyd, du), crys polo glas yr                                               ysgol, siwmper/hugan yr ysgol a threineri.

 

                                   Dydd Iau - yn y neuadd

                                    Disgyblion i ddod â leggings/siorts/trowsus                                            tracwisg tywyll (glas, llwyd, du) a chrys t plaen                                        glas/gwyn mewn bag.

 

P.E Sessions:  Monday - outdoor (yard/field)

                            Pupils to wear dark tracksuit bottoms/leggings                                      (navy, grey, black), blue school polo shirt, school                                    jumper or hoodie and trainers to school

 

                           Thursday - indoor (school hall)

                             Pupils to bring dark tracksuit trousers/leggings/                                   shorts (navy, grey, black), plain blue/white          

                             t-shirt to school in a kit bag

 

Diolch am eich cydweithrediad - Thank you for your cooperation

 

Tabl 3 - geiriau

Tabl 3!

Tabl 4!

Gobeithio eich bod wedi cael hanner tymor hapus iawn. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld ar ddydd Mawrth!

 

I hope that you have all had a lovely half term and I look forward to seeing you all on Tuesday! 

 

Ta ta tan toc, Twts!

Rap Tabl 5

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 5.

Rap Tabl 2!

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 2.

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

CYSWLLT CARTREF / HOME SCHOOL TASK 6.9.18

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas


Top