Navigation
Home Page

Dosbarth 2: Miss Thomas

Helo 'na!

Sut ydych chi gyd? Rwy' wedi bod yn meddwl amdanoch yn aml.

 

Gobeithio’ch bod chi wedi cael wythnos dda yn mwynhau’r heulwen a’n cwblhau rhai o’ch gweithgareddau dysgu!

Mi fydd tudalennau’r dosbarthiadau’n cael eu diweddaru ddydd Gwener, serch hynny mi fydd yna wyliau Pasg i’r disgyblion 3ydd - 19eg Ebrill ac ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y bythefnos yma.

 

Bydd y gwaith yn cael ei osod ar dudalennau’r dosbarthiadau erbyn dydd Llun, Ebrill 20fed.

 

Mae’r adran “Additional Information” (o dan “Tudalennau’r Dosbarthiadau”) yn cael ei ddiweddaru’n rheolaiddac mae ystod o weithgareddau a chasgliad o syniadau ar gyfer apiau a gwefannau y gallwch chi ymweld â hwy gyda’ch plant. Mae yna hefyd gasgliad o syniadau/apiau/gwefannau cyfrwng y Gymraeg yna er mwyn i’r disgyblion clywed yr iaith a chwblhau gweithgareddau yn y Gymraeg.

 

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd gan obeithio y bydd yn bythefnos heulog. Mwynhewch yr amser gyda’ch teuluoedd.

 

Cofiwch helpu’ch rhieni/gwarchodwyr, blantos! Gofalwch am eich gilydd.

 

Cofion gorau, 

Miss Thomas x smiley

 

Hello everybody?

How are you all? I have been thinking a lot about you all.

 

I hope that you have had a good week in the sunshine and have had fun undertaking some of your learning activities!

Each class webpage will be updated on a Friday however the fortnight beginning Friday 3rd April – Sunday April 19th will be the pupils’ official Easter Holiday and therefore work will not be posted for that fortnight.

 

 Work will be posted for the next half term before Monday 20th April.

 

The Additional Information Section (under the “Class Pages” section) is being updated regularly with a selection of ideas and useful apps and websites. Please take time to visit this area and use some of the activities with your children. There are also useful websites for pupils to be able to hear Welsh and undertake activities through the medium of Welsh.

 

Have a sunny Easter Holiday and enjoy time with your family.

 

Don’t forget to help your parents/carers, children! Look after each other.

 

Best wishes,

Miss Thomas x smiley

28.3.2020 - Overview of activities - Trosolwg Gweithgareddau

Rhannu gyda gweddillion - division with remainders

Ffurfio Llythrennau - a, c, g, d, o - Cursive Letter Formation

Gwaith Celf Dail - Leaf Art Work

Gwaith Celf Dail - Leaf Art Work 1

Ysgrifennu Stori - Story Writing

Lovely idea! Am syniad hyfryd!

Lovely idea! Am syniad hyfryd! 1

Her Lego! - Lego Challenge!

Her Lego! -  Lego Challenge! 1

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps 1
Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps 2

Crafty Lego! Beth am greu darluniau gan stampio â darnau lego?!

Gwaith rhannu - Division work

Bwydo'r adar!!!!! Feeding the birds!!!

Diolch i bawb

Diolch i bawb 1

Sul y Mamau Hapus i bob Mam a Mamgu hyfryd D2 - A happy Mother's Day to all the lovely D2 Mams and Nans

Some lovely craft ideas for our Nature Detectives - Syniadau crefft hyfryd ar gyfer ein Detectifs Natur

Picture 1

Trosolwg o weithgareddau Wythnos 1 - Overview of activities for Week 1

Helo Bawb!

 

Tra’n bod y disgyblion i ffwrdd o’r ysgol byddwn yn cadw mewn cysylltiad ar dudalen y dosbarth. Bydd gweithgareddau hwyliog ac ymarferol yn cael eu hawgrymu a’u gosod ar y dudalen yma. Bydd gan y disgyblion becyn i ddod adre heno - mae manylion Hwb a Purple Mash ym mlaen eu llyfr.

Whilst the pupils are away from school we will keep in touch via the class web page. There will be a selection of fun and practical weekly tasks and activities placed on the page. The pupils will have a pack to bring home today - their Hwb and Purple Mash details are in the front of their books.

 

Os nad yw’ch plentyn yn sicr o’r gwaith, peidiwch a phoeni – symudwch ymlaen at rywbeth gwahanol neu mae yna groeso i chi addasu’r dasg, wrth gwrs.

If your child is unsure of any aspect of the work, please do not worry – move on to a different task or please feel free to adapt the activity.

 

Bydd yna syniadau ar gyfer gwefannau ac apiau yn yr adran Gweithgareddau Ychwanegol.

There will be suggestions of websites and apps in the Additional Resources activities.

 

Yr hyn sydd yn bwysig yw bod y plantos yn hapus ac yn iach. Mwynhewch yr amser gyda’ch plantos hyfryd.

All that is important is that the “plantos” are happy and well. Enjoy the time with your lovely children.

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth yn ystod y ddau dymor diwethaf.

Thank you all for your support during the past two terms.

 

Cymerwch ofal o’ch gilydd.

Please take good care of each other.

 

Cofion gorau a hwyl am y tro. Wela i chi cyn hir “Teulu Tomos”!

Very best wishes and bye for now. I will see you soon “Teulu Tomoas”!

 

Miss Thomas   smiley

Llefaru Bl.2 ac Iau Eisteddfod 2020

Llefaru Bl.2 ac Iau   Eisteddfod 2020 1

Diwrnod Rif NSPCC - NSPCC Number Day

Diolch am dy help! Byddwn yn gweld eisiau dy gwmni a dy gymorth!

Hei "da ni'n mynd ar wyliau!

Hei "da ni'n mynd ar wyliau! 1
Hei "da ni'n mynd ar wyliau! 2

Tabl 5!!!

Rapiwch eich tabl 5!!!
Can you learn your 5 times table?!

Tabl 10!

Dysgwch eich tablau wrth rapio!!!!!
Rap your times tables!!!!

Bore hyfryd yng nghwmni'r RSPB - A lovely morning with the RSPB. Diolch Chris a Ceri!

Datrys Problemau! Problem solving!

 

Rydyn ni wedi bod yn datrys problemau rhif gan ddechrau gweithio ar broblemau tabl 2!

We have been solving number problems - we have been concentrating on our 2 times table.

 

Rydyn wedi bod yn casglu bocsys o 2 lolipop ac yn datrys sawl lolipop sydd gennym.

We have been collecting boxes of 2 lollypops and have been solving how many lollypops we have.

 

Mae gen i 4 bocs… Mae 2 lolipop ym mhob bocs.

I have 4 boxes... There are 2 lollypops in each box.

 

(Rhaid tynnu llun o'r wybodaeth - you must draw a picture of the information)

 

enlightenedenlightened          enlightenedenlightened           enlightenedenlightened          enlightenedenlightened

 

4 set o 2   -    4 X 2 = 8

4 sets of 2

 

neu adio drosodd a throsodd……   -   2 + 2 + 2 + 2 =  8

or adding over and over (repeated addition...)

 

Mae gen i 8 lolipop!

I have 8 lollypops!

 

Ewch ati i greu ac i ddatrys eich problemau tabl 2!

Can you create and solve problems related to the 2 times table?! Why don't you give it a go?!

 

Byddwn yna'n symud ymlaen at broblemau tablau 10, 5, 4 a 3!!

We will then move on to solving problems that involve 10, 5, 4 and 3 times tables!

 

Penwythnos Hapus Blantos!  wink

Happy weekend one and all! laugh 

Tabl 2

Dewch i ddysgu eich tabl 2 wrth rapio!
Learn to rap your 2 times table!!

Bwydo'r Adar - Feeding the birds

Croeso i Wythnos 3!  enlightened

 

Byddwn yn dechrau edrych ar adar ein gerddi a'n hardal leol yr wythnos hon. Byddwn yn mynd ati i greu bwydydd blasus ar gyfer yr adar er mwyn eu denu i'r ardd ac er mwyn i ni eu hastudio a dysgu mwy amdanynt. Rydyn wedi clywed crawcian y brain ond nid ydyn wedi gweld llawer o adar bach yn ddiweddar.

 

We will be starting our study of the birds that live in our gardens and local area. We will create some tasty treats to entice the birds to our garden in order that we may observe them and learn more about them. We have heard the crows squawking but we are yet to catch a glimpse of the smaller birds.

 

Addysg Gorforol - tu allan - Dydd Llun - cofiwch wisgo eich tracwisg a'ch treineri!

 

Outdoor P.E - Monday - remember to wear your tracksuits and trainers!

 

Dydd Llun - Cofiwch eich llyfrau darllen! Diwrnod Darllen Difyr!

 

Monday - please remember your reading books!

 

Cwis Sillafu - Dydd Iau - Geiriau "oe" - cofiwch ddysgu'ch geiriau ar gyfer y cwis! Llyfrau Coch Swynion Sillafu os gwelwch yn dda!

 

Spelling Quiz - Thursday - "oe" words - remember to learn your words for our quiz! Red Swynion Sillafu books please!

 

Addysg Gorfforol yn y Neuadd - dydd Iau - cofiwch eich dillad mewn bag!

 

P.E in the hall - Thursday - remember your kits in a bag!

 

Diolch am ddod â'ch llyfrau gwybodaeth/natur i'r ysgol er mwyn eu rhannu - bydd pawb yn medru darganfod rhagor o ffeithiau a bydd pawb yn gofalu am eiddo ei gilydd.

 

Thank you to those who have brought their nature/information books to school to share with their friends - everybody will be able to learn more facts and everyone has promised to take good care of the books.

 

Cofiwch edrych yn eich gerddi ac o amgylch yr ardal leol am yr adar bach sydd yn byw yno - beth am eu bwydo er mwyn rhoi egni iddynt dros y gaeaf? Bydd y plantos yn medru rhoi cyfarwyddiadau i chi yn dilyn eu gweithgareddau yr wythnos hon!

 

Remember to keep a look out in your gardens and in the local area for the little birds that live there - how about feeding them to give them some fuel for the winter months? The children will be able to give you instructions once they have completed their activities this week!

 

Ditectifs Natur - ewch i ddarganfod!    Nature Detectives - time to explore! 

 

Diolch am eich cymorth a'ch cefnogaeth.

Many thanks for your support.

 

Cofion gorau  /  Kind regards

 

Miss T  laugh

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Wishing you all a very Happy New Year!

*2020*

 

Mae’r plantos wedi bod yn gyffrous iawn yn rhannu eu newyddion ac mae’n amlwg eu bod wedi cael amser bendigedig gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

The children have excitedly been sharing their Christmas news with their peers and teachers and it is evident that they have all had a wonderful time with family and friends during the school holiday.

 

“Ditectifs Natur” yw thema Dosbarth 2 y tymor yma. Byddwn yn astudio byd natur yn y wlad hon a thramor. Byddwn yn edrych ymlaen at ddyfodiad y Gwanwyn ac yn edrych ar y newidiadau ym myd natur. Mae'r disgyblion wedi bod yn rhannu eu syniadau wrth greu mapiau meddwl fesul grwp. Maent hefyd wedi enwi eu grwpiau newydd ar gyfer y tymor hwn.

Our theme this term is “Nature Detectives”. We will be studying nature in this country and abroad.  We will be looking forward to welcoming Spring and will be studying the changes in nature. The pupils have been sharing their ideas and have created mind maps within their groups. They have also named their new groups for the Spring term.

 

Ymysg yr holl weithgareddau, mi fyddwn yn gweithio’n galed yn datblygu ein sgiliau Darllen a Deall dros y tymor ac yn datblygu sgiliau datrys problemau gan ddefnyddio ein sgiliau Rhifedd. Byddwn yn dod ag enghreifftiau adre er mwyn rhannu gweithgareddau Cyswllt Cartref gyda chi. Diolch i chi o flaen llaw am gefnogi’ch plentyn gyda’r gweithgareddau yma gan annog eich plentyn i weithio’n annibynnol gyda chefnogaeth sensitif pan fo' angen.

Amongst all these activities, we will be working hard on our Reading Comprehension skills and we will be using our Numeracy skills during Problem Solving activities. We will be bringing examples home to share with you as part of our Home School activities. Thank you in advance for supporting your children with these activities and for ensuring that they attempt them independently with some sensitive support when required.

 

Bydd Mrs Roberts gyda ni yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Iau. Ddydd Iau, Mrs Roberts fydd yn arwain y Dosbarth yn ystod amser CPA/Amser Rheolaeth Miss Thomas.  

Bydd y dosbarth yn ymgymryd â sesiwn addysg gorfforol ddydd Iau yn y neuadd a bydd angen gwisgo tracwisg a threineri bob dydd LLUN ar gyfer sesiwn tu allan. Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd llyfrau darllen BOB DYDD LLUN os gwelwch yn dda.

 

Mss Roberts will be with us from Monday to Thursday. Mrs Roberts will be leading the class during Miss Thomas’ PPA session and Management Time every Thursday.

The class will undertake their indoor Physical Development session in the hall on a Thursday and the pupils should wear a tracksuit and trainers on a Monday for their outdoor session. We ask you kindly to return reading books to school EVERY MONDAY  as usual.

 

Rydyn wedi dathlu’r hen flwyddyn newydd, oedd yn cael ei ddathlu s’lawer dydd ar Ionawr 13eg. Byddwn yn parhau i ddysgu caneuon a cherddi Calennig ac rydyn ni eisioes wedi creu afal Calennig fel rhodd i’n teuluoedd. Byddwn yn edrych ar draddodiadau s’lawer dydd gan gynnwys canu o ddrws i ddrws a hel Calennig (roedd y plant s’lawer dydd yn gobeithio cael tamaid o fara a chaws neu pice bach a cheiniog os oeddent yn lwcus iawn!).

 

Roedd y gwasanaeth Plygain ym Mhentyrch nos Iau yn rhan o’r dysgu ac roedd perfformiadau ac ymddygiad y disgyblion yn wych - roeddwn mor mor falch ohonynt. Roedd Mrs Roberts, Mrs Kirkman, Mrs Daives a'r holl gynulleidfa wedi mwynhau eu perfformiadau'n fawr iawn. Diolch o galon i Mrs Lois Davies am gyfeilio. GWYCH DOSBARTH 2! Roedd nifer wedi mwynhau cwrdd â’r Fari Lwyd hefyd wedi’r gwasanaeth yn y “Kings”.

 

We have been celebrating the Old New Year – this was traditionally celebrated on January 13th. We will continue learning some Calennig songs and verses as we have already made Calennig apples that we decorated with fragrant cloves. These have been brought home as a Calennig gift for you. We will study old traditions and photographs of children going from door to door singing songs and reciting verses, hoping to collect some “treats” along the way (often bread and cheese, or a Welsh cake and a penny if they were very lucky!). Years ago, children would present a Calennig apple to their neighbours.

 

The Plygain service held at Pentyrch Church was part of the children’s learning and I was so so proud of their performances and behaviour during the service. Mrs Roberts, Mrs Kirkman and Mrs Davies, along with the rest of the audience thoroughly enjoyed their singing. Many thanks to Mrs Lois Davies for accompanying the children. GWYCH DOSBARTH 2! Many pupils also enjoyed meeting the Mari Lwyd following the service at “The Kings”.

 

Ar y 25ain bydd yna “ddathliad” traddodiadol arall, sef diwrnod Santes Dwynwen. Am ddechrau prysur i’r tymor!

On the 25th of the month there will be another Welsh tradition, St Dwynwen day (the Welsh equivalent of Valentine’s Day). It is going to be a busy start to the term!

 

Hwyl am y tro - mwynhewch y nosweithiau sydd yn dechrau goleuo’n ara’ deg – bydd y Gwanwyn yma cyn pen dim!

For now, enjoy the evenings as they gradually get lighter – Spring will soon be upon us!

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad / Many thanks for your continued support and cooperation,

Cofion gorau / Best wishes

 

Miss Thomas.

Plygain Pentyrch 2020

Still image for this video
(Caniatad gan Mr. Hywel Gwynfryn i addasu'r gân hyfryd, Anfonaf Angel, ar gyfer achlysur Plygain Pentyrch.
Nid oes hawl darlledu na chyhoeddi'r geiriau na'r perfformiad.
Diolch am eich ddealltwriaeth a diolch o galon i Hywel Gwynfryn am ei ganiatad.)

Noswaith dda!   Good evening!

 

Mae'r hanner tymor wedi hedfan heibio yn fwrlwm o ddysgu, o fwynhau, dod i 'nabod ein gilydd, taith i Noddfa'r Tylluanod a gwasanaeth dosbarth!

The first half term has flown by in a whirlwind of learning, enjoyment, getting to know one another, a visit to the Owl Sanctuary and a class Assembly!

 

Mi fydd Miss O'Brien yn ymuno â ni'r wythnos hon - myfyrwraig sydd yn gwneud Ymarfer Dysgu gyda ni. Rydyn yn edrych ymlaen at ei chroesawu i Ddosbarth 2.

Miss O'Brien will be joining us this week - she is a student who will be undertaking her teaching practice with us. We look forward to welcoming her to Dosbarth 2.

 

Mae'r plant wedi dewis astudio Rwsia yr wythnos hon felly gallant ymchwilio adre' hefyd a dod â'u darganfyddiadau i'w rhannu gyda'u ffrindiau.

The pupils have chosen to study Russia this week - they may also research the country at home and bring in their findings to school to share with their friends.

 

Rwyf yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yr wythnos hon yn ystod ein nosweithiau rhieni.

I look forward to meeting with you this week during our Parents Evenings.

 

Hoffwn ddymuno wythnos hanner tymor hapus iawn i chi gyd gan edrych ymlaen at hanner tymor prysur arall gyda'r plantos wedi'r gwyliau.

May I take this opportunity to wish you a lovely half term and I look forward to another busy half term with the children following the holiday.

 

Da iawn Blantos - rydych wedi gweithio'n galed iawn! Diolch o galon hefyd i Mrs Roberts.

Da iawn Blantos - you have worked really hard this half term! Diolch o galon hefyd Mrs Roberts.

 

Cofion gorau a diolch am eich cefnogaeth,

Warmest wishes and thank you for your support,

 

 

Miss Thomas

 

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

Hei Mistar Urdd!

Still image for this video

LLONGYFARCHIADAU MAWR AR EICH PERFFORMIADAU WRTH GYFLWYNO EIN GWASANAETH BLANTOS - ROEDDECH CHI'N WYCH! yeslaughyes

 

CONGRATULATIONS ON YOUR PERFORMANCES IN OUR CLASS ASSEMBLY - YOU WERE ALL FANTASTIC! yeslaughyes

 

Diolch yn fawr i bawb am fynychu'r gwasanaeth bore 'ma.

Mwynhewch y penwythnos!

 

Thank you very much for attending the assembly this morning. 

Enjoy the weekend!

 

Miss T

 

 

Gwasanaeth D2!

Still image for this video

Bore da!

 

Caswsom ddiwrnod i'r brenin yn Noddfa'r tylluanod - er gwaetha'r tywydd! Roedd y disgyblion wedi cofio eu ffeithiau ffantastig am dylluanod ac fe wnaethant holi sawl cwestiwn diddorol. Diolch o galon i Mrs Davies ac i Nan Salisbury am ddod ar y daith gyda ni ac am eu cwmni a'u cymorth.

Byddwn yn parhau a'n hastudiaethau yr wythnos nesaf ac yn plethu'r gwaith â "Cwpan y Byd".

 

Rwyf yn falch iawn o bob un o'r plantos am eu hymroddiad i ddysgu llwyth o eiriau ar gyfer ein gwasanaeth ac edrychwn ymlaen at gyflwyno'n Gwasanaeth i chi.

 

I gadarnhau, mae'r disgyblion yn dod i'r ysgol yn eu dillad ac yn medru dod â dillad mewn bag er mwyn newid ar gyfer amser egwyl a chinio. Mae'r plantos wedi meddwl am ddillad addas a'u dewis er mwyn plethu â thema ein gwasanaeth (Dathliadau a Diolchgarwch) - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eu gweld.

 

Diolch i chi fel teuluoedd am gefnogi a diolch i Mrs Robers ac i Mrs Davies am eu gwaith a'u cymorth.

 

Cofion gorau

 

Miss Thomas

 

 

 

Bore da!

 

We had a wonderful day at the Owl Sanctuary - the weather definitely did not dampen our spirits! The pupils remembered their Fantastic Facts about owls and they asked many interesting questions. Thank you very much to Mrs Davies and Nan Salisbury for helping us on the trip and for their company.

We will continue with the learning next week and we will incorporate the work with the countries of the Rugby World Cup.

 

I am very proud of the effort that all the pupils have put in to learning so many words for their class assembly and we look forward to presenting the assembly to you.

 

Pupils will wear their clothes to school and may bring a change of clothes in a bag for break and lunchtime. The pupils have decided upon their items of clothing having taken into consideration the theme of our assembly - Celebrations & Harvest. I look forward to seeing their choice of clothing.

 

Thank you as families for your support and thank you to Mrs Roberts and to Mrs Davies for their hard work and support.

 

 

Cofion gorau. Best wishes

 

Miss Thomas

I'ch hatgoffa: Polite reminder:

 

Dydd Llun:

 

*Ffolderi Darllen i'w dychwelyd i'r ysgol (Dydd Llun - diwrnod gweithgareddau darllen)

*Reading Folders and reading record books to be returned to school (Monday - reading activities day)

 

*Disgyblion i ddod i'r ysgol mewn cit chwaraeon (tu allan) - gallant ddod â hugan ysgol ychwanegol ac esgidiau mewn bag er mwyn newid.

*Pupils to come to school in outdoor PE kit - they may bring an additional school hoodie and shoes to change into

 

Dydd Iau:

 

*Cit chwaraeon yn yr ysgol - sesiwn neuadd

*Indoor PE kit in school - hall session

 

*Llyfrau Swynion Sillafu

*Swynion Sillafu Books

 

Dydd Gwener:

 

*Dangos a Dweud - yn dilyn penblwydd/ymweliad â man arbennig/rhodd arbennig/gwrthrych yn ymwneud â'r thema (dim eitemau sydd yn medru torri os gwelwch yn dda)

*Show and Tell - following a birthday/following a visit to a special place/a special gift/items related to the theme (no breakable items please)

PYTHEFNOS DYSGWYR DAWNUS

 

Dros y bythefnos nesaf mi fydd y disgyblion yn cynllunio eu dysgu ar drywydd Cwpan y Byd. Bydd y disgyblion yn creu llif-ddarlun/banc syniadau ar gyfer eu dysgu ac yn gwneud gwaith ymchwil yn dilyn hyn. Byddwn yn dechrau'r dysgu gyda gwaith darganfod ffeithiau am adar ysglyfaethus a thylluanod ar draws y byd gan ein bod yn ymweld â Noddfa'r Tylluanod yr wythnos hon.

Byddwn yn annog y disgyblion i wneud gwaith ymchwil adref hefyd.

 

Rydyn yn edrych ymlaen at syniadau'r plantos!

 

 

LOVE FOR LEARNING FORTNIGHT

 

During the next fortnight, the pupils will be planning their own learning following the theme of the Rugby World Cup. The pupils will create their own ideas bank/flow chart for their learning and then the research into their chosen topics will begin! We will kick off the learning with birds of prey and owls of the world as we are heading for the Owl Sanctuary this week.

We encourage the pupils to research their chosen topics at home as well as at school.

 

We look forward to a whole host of interesting ideas!

 

Hwyl am y tro!

 

Miss Thomas   

Bore da!

 

Mae Dosbarth 2 wedi bod yn brysur iawn yn dysgu sgiliau newydd ac yn ymarfer ac yn rhoi sglein ar sgiliau sydd ganddynt yn barod. Maent yn dysgu sut i fod yn fwy anninynnol yn eu dysgu o fewn y dosbarth.

 

Maent wedi bod yn brysur iawn yn dysgu geiriau a chaneuon eu gwasanaeth dros yr wythnos ddiwethaf - rwyf yn falch iawn o'u hymdrechion. Rydyn yn edrych ymlaen at eich gweld ddydd Gwener. Rydyn yn ddiolchgar iawn i Mrs Davies am gyfeilio.

Bydd y plantos yn medru dewis eu gwisg - gwisg parti/dathlu/cit neu wisg draddodiadol 'Cymru' ar gyfer ein gwasanaeth. Mi fydd angen i'r plant wisgo'r dillad i'r ysgol ond gallant ddod â dillad i newid iddynt ar gyfer amser chwarae a chinio. Byddant yn cyflwyno eu gwasanaeth i'r ysgol yn y pynhawn. 

 

Byddwn yn teithio i fyny i gwm Glyn Ebwy yr wythnos hon i ddysgu am waith achub adar ysglyfaethus a thylluanod - mi fydd angen esgidiau cryf a chot law ar y disgyblion a chinio cartre' os gwelwch yn dda. Rydyn yn edrych ymlaen at ein antur!

 

Ta ta tan toc! 

 

Miss Thomas

 

 

Bore da!

 

Dosbarth 2 have been very busy during their first few weeks in their new class - they have been learning new skills and refining skills that they have already acquired. They have also been learning how to become more independent in their learning.

 

During the past week, the children have been very busy learning their words for the class assembly - I am very proud of their efforts. We look forward to welcoming you to school on Friday. We are extremely grateful to Mrs Davies for accompanying the pupils as they sing a whole host of songs!

The children have chosen to wear party clothes/clothes that they would wear for a specific celebration/Welsh rugby or football kit or costume. The pupils should wear their clothes to school in the morning and they may bring a change of clothes (joggers/top) in a bag for break time and lunchtime. Dosbarth 2 will present their assembly to the whole school in the afternoon.  

 

We will be travelling up to the Ebbw Vale valley this week to learn about the work of the Owl Sanctuary. The children will learn about birds of prey and owls. The pupils will require shoes that are suitable for wet weather and walking and they will also require a waterproof coat and a packed lunch. Thank you. We are looking forward to our little adventure!

 

Ta ta tan toc! Bye for now!

 

Miss Thomas

CROESO MAWR I GRIW NEWYDD DOSBARTH 2    2019-2020!

frownnosmiley

Croeso mawr i ddisgyblion a rhieni Dosbarth 2! Rydyn wedi mwynhau croesawi'r plantos i'w dosbarth newydd! Gobeithio y cawsoch chi wyliau haf da.

A very warm welcome to pupils and parents to Dosbarth 2! We have enjoyed welcoming the children to their new class. We hope that you have had a lovely summer.

 

Dewch i Ddathlu yw ein thema y tymor hwn a byddwn yn edrych ar ddathliadau a thraddodiadau o amgylch y byd. Bydd y plantos yn cael cyfle i rannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ar ddechrau'r tymor wrth i ni greu gwe syniadau lliwgar!

Let's Celebrate is our theme this term and we will be studying celebrations and traditions from around the world. The pupils will be sharing their suggestions and ideas at the beginning of the term as we create a colourful flow chart!

 

Bydd y plantos yn gweithio ar wella eu sgiliau ar draws y cwricwlwm - yn cael amser i atgyfnerthu ac i wella eu sgiliau ac i ddysgu rhai newydd. Byddant yn cael cyfleuoedd i weithio'n annibynnol a gyda chymorth oedolyn, fesul pâr, grŵp neu fel dosbarth.

Bydd Mrs Roberts yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Mercher i weithio gyda'r disgyblion hefyd. Bydd Mrs Roberts yn arwain y dosbarth ar ddydd Iau.

The children will be working on improving their skills across the curriculum - they will have opportunities to develop skills that they have already acquired and to learn new ones. They will be provided with opportunities to work independently or with adult support, as pairs, within groups and as a whole class. 

Mrs Roberts will be with us to work with the children in Dosbarth 2 from Monday to Wednesday and she will also lead the learning each Thursday.

 

Ar hyn o bryd mi fydd sesiwn iard y dosbarth ar ddydd Llun a bydd sesiwn neuadd ar ddydd Iau. Bydd y disgyblion yn medru dod i'r ysgol yn eu tracwisgoedd a'u treineri (trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll, crys polo yr ysgol a hugan/siwmper/cardigan yr ysgol) ar ddydd Llun gan bod ein sesiwn ni ben bore. Gallant ddod â chrys polo sbar i'r ysgol i newid iddo wedi'r sesiwn. Bydd angen siorts/leggings/trowsus loncian plaen llwyd/du/glas tywyll a chrys t gwyn/glas golau plaen mewn bag ar gyfer eu sesiwn ar ddydd Iau. Gall y dillad yma aros ar eu bachyn yn y cyntedd mewn bag addas.

Currently, yard sessions will be held on a Monday and a hall session will take place on a Thursday. The pupils should come to school in their joggers and trainers (black/grey/navy plain joggers/leggings, the school polo shirt and the school hoodie/jumper/cardigan) on a Monday as our outdoor session is first thing in the morning. They may bring a spare polo shirt in their bags to change into after the session should they wish. The pupils will also require plain black, navy or grey shorts/leggings/joggers and a plain white/light blue t-shirt in a bag for the hall session on a Friday. Indoor P.E kits may be kept in a lightweight bag on their pegs in the cloakroom.

 

Bydd y plant angen dychwelyd eu hamlenni darllen ar ddydd Llun os gwelwch yn dda. Os nad yw'r plentyn wedi gorffen y llyfr, mae angen dod â'r amlen i'r ysgol ar gyfer darllen gydag oedolyn a chyfoedion,

Reading envelopes need to be returned to school on a Monday please. Regardless of whether your child has completed the book or not, please return the reading envelope in order that the pupil may engage in reading activities with an adult and peers.

 

Bydd Cwis Sillafu ar ddydd Iau pan fo geiriau sillafu yn dod adref gyda'r disgyblion. Bydd yna weithgareddau Cyswllt Cartref yn achlysurol er mwyn cefnogi gwaith a thema'r dosbarth. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda'ch plentyn, cefnogi eu gweithgareddau Cyswllt Cartref a chefnogi sgiliau bob dydd megis darllen yr amser, dysgu adrodd tablau ac ymdrin ag arian.

A Spelling Quiz will take place on a Thursday when the pupils receive spelling activities. There will be Home School tasks set in order that you may be a part of your child's learning. We ask you kindly to read with your child regularly, to support them with their Home School activities and to support everyday skills such as reading clocks, learning times tables facts and giving the children opportunities to use real coins.

 

Rydyn yn edrych ymlaen yn fawr at gwmni eich plentyn eleni! Cofiwch eich bod yn cysgu'n dda er mwyn bod yn barod am ddiwrnodau prysur yn llawn dysgu a hwyl a sbri!

We are very much looking forward to being in the company of your children this year. Plantos - remember that you need to sleep well every night in order that you are ready for busy days full of learning and fun! 

 

Byddwn mewn cysylltiad yn fuan gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

We will be in touch soon with any additional information! Thank you in advance for your support and cooperation.

 

Yn peth pwysicaf yw hapusrwydd eich plentyn er mwyn iddo/iddi ddysgu, datblygu a darganfod.

The most important thing is that your child is happy at school in order that he/she is ready to learn, to develop and to discover.

 

Cofion gorau - ta ta tan toc!

Very best wishes - 'bye for now!

 

Miss Lynfa Thomas

Dosbarth 2 - 2019-2020

Addysg Gorfforol: Dydd Llun - awyr agored (iard/cae)

                                  Disgyblion i wisgo trowsus tracwisg tywyll neu                                        'leggings' (glas, llwyd, du), crys polo glas yr                                               ysgol, siwmper/hugan yr ysgol a threineri.

 

                                   Dydd Iau - yn y neuadd

                                    Disgyblion i ddod â leggings/siorts/trowsus                                            tracwisg tywyll (glas, llwyd, du) a chrys t plaen                                        glas/gwyn mewn bag.

 

P.E Sessions:  Monday - outdoor (yard/field)

                            Pupils to wear dark tracksuit bottoms/leggings                                      (navy, grey, black), blue school polo shirt, school                                    jumper or hoodie and trainers to school

 

                           Thursday - indoor (school hall)

                             Pupils to bring dark tracksuit trousers/leggings/                                   shorts (navy, grey, black), plain blue/white          

                             t-shirt to school in a kit bag

 

Diolch am eich cydweithrediad - Thank you for your cooperation

 

Tabl 3 - geiriau

Tabl 3!

Tabl 4!

Gobeithio eich bod wedi cael hanner tymor hapus iawn. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld ar ddydd Mawrth!

 

I hope that you have all had a lovely half term and I look forward to seeing you all on Tuesday! 

 

Ta ta tan toc, Twts!

Rap Tabl 5

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 5.

Rap Tabl 2!

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 2.

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

CYSWLLT CARTREF / HOME SCHOOL TASK 6.9.18

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas


Top