arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 2: Miss Thomas

Trosowlg i Deuluoedd - Haf/Summer 2022 - Overview for Families

Tymor yr Haf (1) 2022 – Summer Term (1) 2022

 

Croeso i Dymor yr Haf yn Nosbarth 2! Mae'r flwyddyn wedi gwibio heibio ac rydym wedi cyrraedd y tymor olaf yn Nosbarth 2 - sut digwyddodd hynny?! Y tymor hwn, bydd y ‘plantos’ yn mireinio ac yn rhoi sglein ar eu sgiliau ac yn parhau i ddatblygu rhai newydd. Byddant yn dangos eu bod yn gallu gweithio'n annibynnol pan fo angen a hefyd bod yn gefnogol a’n gyfeillgar wrth weithio'n effeithiol fel aelod o dîm.

 

Ein cyd-destun dysgu ar gyfer yr tymor hwn a rhan o’r ail hanner tymor yw ‘Chwedlau Aesop, Cerddi a Rhigymau’. Mae trosolwg i deuluoedd ar y dudalen hon.

Mae’r dysgwyr eisoes wedi derbyn sesiwn sbarduno’r dysgu ar gyfer cyd-destun dysgu’r tymor hwn. Cawsant fore braf yn adrodd straeon gyda Cath Little i ysgogi eu diddordeb yn y cyd-destun dysgu newydd. Roeddent wrth eu bodd yn gwrando ar straeon a chwedlau amrywiol, yn cyfrannu wrth adrodd straeon ac yn greadigol iawn wrth greu eu straeon eu hunain – GWYCH, BLANTOS!

Rydym wedi bod yn astudio stori Surpreis Handa a Chwedl enwog Aesop, yr Ysgyfarnog a’r Crwban/Y Sgwarnog a’r Crwban. Rydym yn dysgu bod negeseuon cudd neu wersi pwysig mewn llawer o straeon.

Bydd D2 yn cynrychioli’r ysgol yn y Tafwyl eleni. Am gyffrous! Byddwn yn dechrau paratoi ar gyfer ein perfformiad ar Lwyfan Ysgolion Y Tafwyl yn fuan ac fe anfonir gwybodaeth atoch am eu perfformiad yr wythnos nesaf.

 

Byddwn yn rhannu lluniau o'n profiadau dysgu ar gyfrif Trydar yr ysgol - cadwch olwg ar ein tudalen - @CregiauABC.

 

Nid oes unrhyw newidiadau i’r diwrnod dychwelyd llyfrau darllen - dydd Llun, ac mae sesiynau Addysg Gorfforol i'r dosbarth ddydd Mawrth a dydd Iau.

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at dymor hapus, gweithgar a phrysur yn Nosbarth 2.

 

 

Welcome to the Summer Term in Dosbarth 2! The year has flown by and we have reached the final term in Dosbarth 2 - how did that happen?! This term, the ‘plantos’ will refine their skills and continue to develop new ones. They will show that they can work independently when required and also be supportive and friendly when working effectively as a team member.

 

We will be following the context for learning, ' Aesop's Fables, Poems and Rhymes' this half term and for part of the second half term. There is an overview for families on this page.

The learners have already received a tuning-in session for this term’s learning. They thoroughly enjoyed a morning of storytelling with Cath Little to stimulate their interest in the context for learning. They loved listening to various stories and tales, they contributed to the storytelling and were very creative in creating their own stories – GWYCH, BLANTOS!

We have been studying the story, Handa’s Surprise and the famous Aesop’s Fable, the Hare and the Tortoise. We are learning that there are hidden messages or lessons in many stories.

D2 will be representing the school at this year’s Tafwyl. How exciting! We will shortly start preparing for our performance on the Tafwyl's Schools’ Stage and you will be sent information of their performance next week.

 

We will share photos of our learning experiences on the school's Twitter account - keep an eye on our page - @CregiauABC.

 

There are no changes to the return day for individual reading books - every Monday, and there are PE sessions for the class on Tuesdays and Thursdays.

 

We are really looking forward to a happy, productive and busy term in Dosbarth 2.

 

Diolch am bob cefnogaeth a chymorth. Thank you for all your support and cooperation.

Cofion gorau atoch oll / Best wishes to you all,

 

Miss T   smiley

Gwanwyn 2 - D2 2022 - Spring 2

 

Ar gyfer ail hanner y tymor hwn mi fydd yr ysgol gyfan yn dilyn y cyd-destun 'Yr Amgylchedd'. Mi fydd gwahanol flynyddoedd yr ysgol yn canolbwyntio ar wahanol elfennau o'r brif thema yma.

 

Our learning context for this half term will be a whole-school context for learning - The Environment. Each year group will concentrate on different elements of this main theme.

 

Mi fydd dysgwyr Dosbarth 2 yn canolbwyntio ar ddarganfod beth yw llygredd a beth yw ei effaith ar amgylchfyd yr ysgol, y pentref a'n planed. Rydym eisioes wedi bod yn trafod codi sbwriel yn ofalus, cael gwared ar y sbwriel yn gywir ac ail-gylchu. Mae'r plantos wedi bod yn ymateb yn synhwyrol ac yn feddylgar iawn.

 

The learners in Dosbarth 2 will be concentrating on finding our what pollution is and how it impacts the school's environment, the village and our planet. We have already been discussing collecting litter safely, disposing of litter sensibly and what and how we can recycle. The 'plantos' have been responding sensibly and thoughtfully. 

 

Byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau newydd a rhoi sglein ar y rheini rydym wrthi'n eu maestroli. Byddwn yn canolbwyntio ar gyflwyniad twt a thaclus ein gwaith y tymor hwn  a chymryd amser i feddwl am gynnwys diddorol.

 

We will continue developing new skills and we will refine those that we are already mastering. We will be concentrating on the neat and tidy presentation of our work this term and we will be working on taking our time to ensure that the content is interesting.

 

Mi fydd y llyfrau darllen unigol yn cael eu cyfnewid fore Llun a bydd darllen unigol yn digwydd ar y diwrnod yma hefyd. Anfonwch y llyfrau i'r ysgol hyd yn oed os nad yw'r plant wedi darllen y llyfr os gwelwch yn dda.

 

Individual reading books will be exchanged on a Monday morning and individual reading will also take place on this day. Please return all books on a Monday morning even if the children have not completed the book.

 

Byddwn yn cynnal sesiwn Symud Creadigol yn y neuadd Ddydd Mawrth a gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn/plant yn dod i'r ysgol mewn gwisg Addysg Gorfforol Ddydd Mawrth a Dydd Iau.

(Crys polo glas yr ysgol, hugan/siwmper/cardigan yr ysgol, trowsus loncian/'legins'/ siorts tywydd, plaen a threineri. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi'ch plentyn i ddysgu clymu careiau/'lasys' gan ein bod yn tynnu esgidiau yn y neuadd.). 

 

We will be undertaking Creative Movement sessions in the hall on a Tuesday and we ask you kindly to ensure that your child/children come to school dressed in their P.E kits every Tuesday and Thursday.

(Blue school polo shirt, school hoodie/jumper/ cardigan, plain, dark joggers/leggings/ shorts and trainers. Please help your child to learn to tie their laces as they will take their shoes off in the school hall.)

 

Rydym eto'n edrych ymlaen at hanner tymor prysur a HAPUS yn Nosbarth 2!

We are looking forward to another busy and HAPPY half term in Dosbarth 2!

 

Diolch o galon am bob cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

Many thanks for all your support and cooperation

 

Cofion gorau atoch, Warmest wishes,

 

Miss T 

Trosolwg i deuluoedd - Overview for Families - Gwanwyn 2 - Spring 2 D2 2022

Yn ystod yr hanner tymor hwn mi fydd y dysgwyr yn cyflwyno eu tasg Cyswllt Cartref - 'Adeiladau a Strwythurau Anhygoel!'.

 

During this half term the learners will present their home-school task - 'Amazing Buildings and Structures!'.

 

Dydd Llun/Monday: 28.3.22                 GwE, LoM, IsCh,      OsE, IoP-H, HeB, ELl-J

 

Dydd Mawrth/Tuesday: 29.3.22            RoE, ErB, MaB        RhK, DyW, AshM

 

Dydd Mercher/Wednesday: 30.3.22     EsW, NiH, CaE        PaE, OsM, StMD, ToB

 

Dydd Gwener/Friday: 1.4.22                 AlL, FflJ, ElJ           StRhE, OsS, EnC, HaCh

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

Many thanks for your support and cooperation.

 

Cofion gorau / Kindest regards,

 

Miss T 

Cyswllt Cartref y Gwanwyn 2022

Ein cyd-destun yr hanner tymor hwn, fel y gwyddoch, yw Adeiladau Anhygoel y Byd. Mae’r plantos wedi bod yn astudio gwahanol adeiladau arbennig ac wedi bod yn rhannu eu profiadau a’u barn.

 

Y tymor hwn, fel gweithgaredd Cyswllt Cartref, hoffwn i’r dysgwyr feddwl am un adeilad anhygoel neu i fynd ati i gynllunio ac i ddylunio adeilad newydd.

 

Gall y plantos ddarganfod ffeithiau am yr adeilad, nodi rhai pwyntiau o ddiddordeb am y wlad ble mae’r adeilad, rhannu hanes yr adeilad, trafod mesuriadau a phenseirniaeth yr adeilad ac yn y blaen.

 

Gall y gwaith fod yn ddarlun wedi ei labelu, yn ddarn mawr o gerdyn yn arddangos ffeithiau a lluniau, yn bwerpwynt neu yn waith 3D. Mae’n bosib y byddant am greu ‘ffeil ffeithiau’ am yr adeilad a nodi rhesymau dros eu dewis.

 

Os ydynt am gynllunio a dylunio gallant ddisgrifio pa ddeunyddiau sydd wedi eu defnyddio a dangos cynllun o’r adeilad arbennig.

 

Bydd y dysgwyr yn cyflwyno eu gwaith cyn wyliau’r Pasg a byddaf yn gosod dyddiau penodol i bob grŵp.

 

Diolch i chi am gefnogi’r plantos wrth iddynt ddarganfod a chreu.

 

Cofion gorau atoch. Cadwch yn ddiogel.

 

Miss T

 

 

Spring 2022 Home-School Task

 

Our context of learning this half term, as you are aware, is Amazing Buildings of the World. The children have been studying various interesting and special buildings and have been sharing their experiences of such buildings and have also been expressing their opinions.

 

This term, as a Home-School task, I would like learners to think of one amazing building or to plan and design a brand new building.

 

The children may wish to discover facts about the building, identify some points of interest about the country where the building is located, share the history of the building, discuss the dimensions and architecture of the building and so on.

 

The work may be a labelled drawing, a large piece of card displaying pictures of and facts about their building, a PowerPoint or a piece of 3D work. They may wish to create a 'fact file' about the building, noting reasons for their choice of building.

 

Should the children wish to plan and design a brand new building, they may describe which materials have been used and show a layout of their grand design!

 

Learners will present their work before the Easter holidays and I will set specific days for each group.

 

Thank you for supporting the children in their discoveries and their creations.

 

Best wishes to you all. Stay safe.

 

Miss T

Mae wedi bod yn ddechrau prysur i'r tymor! Well, what a busy start to the term!

 

Rydym wedi bod yn trafod gwahanol fathau o thai a chartrefi gan nodi pa bethau trydan sydd yn y gwahanol ystafelloedd. Yr wythnos ddiwethaf fe "aethom am dro" i India gan ddarganfod ffeithiau am y wlad ac astudio'r Taj Mahal. Am adeilad hardd.

We have been discussing different types of houses and homes and we have been noting which electrical items may be found in different areas of the home. Last week we "travelled" to India and we discovered lots of information about the country. We studied the beautiful Taj Mahal.

 

Yr wythnos hon rydym wedi teithio i'r Aifft ac rydym wedi bod yn ymchwilio i hanes y wlad ac i'r Pyramidau, y Pharoaid a'r Brenhinesau. Mae ein penseiri clyfar wedi bod yn dylunio ac yn adeiladu pyramidau lego ac mae ein dylunwyr wedi bod yn creu gemwaith arbennig.

This week we have "travelled" to Egypt and we have been investigating the history of the country and its Pyramids, Pharaohs and Queens. Our clever architects have been busy designing and building various pyramids using lego and our designers have been creating beautiful neckpieces.

 

Yr wythnos nesaf byddwn yn astudio strwythurau pwysig sef Pontydd. Byddwn yn edrych ar wahanol fathau o bontydd ar draws y byd. Tybed sawl pont y gwnewch chi deithio ar eu traws yr wythnos nesaf? Rydym hefyd yn mynd i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd a Dydd Santes Dwynwen.

Next week we will be studying important structures - Bridges. We will be studying different types of bridges from around the world. I wonder how many bridges you will travel across next week? We will also be celebrating the Urdd's centenary and Santes Dwynwen Day.

 

Rydym yn brysur ac yn hapus yn darganfod ac yn dysgu yn Nosbarth 2! 

We are very busy and happy discovering and learning in Dosbarth 2!

 

Ta ta tan toc! 

 

Miss T   smiley

Trosolwg Hanner Tymor 1 - Gwanwyn 2022 - Overview for Half Term 1 - Spring 2022 -

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

 

Mae’n hyfryd cael bod ‘nôl yng nghwmni’r plantos. Diolch o galon i chi am eich dymuniadau gorau a’ch caredigrwydd ddiwedd y tymor – rydym yn eu gwerthfawrogi’n fawr iawn. Diolch i chi hefyd am gefnogi Stondin Fentergarwch Dosbarth 2 – mi fydd y dysgwyr yn mynd ati i ddewis adnoddau newydd i’r dosbarth yn ystod yr hanner tymor yma.

 

Y tymor hwn mi fydd Miss. Brunt yn ymuno â Dosbarth 2 am bedwar diwrnod yr wythnos. Mae Mrs. Griffith yn addysgu’r dosbarth un diwrnod bob pythefnos.

 

Mae Mrs. Roberts wedi penderfynu dilyn antur newydd ac rydym yn dymuno’n dda iddi. Mi fydd colled enfawr ar ei hôl yn y dosbarth ac yn yr ysgol. Hoffwn ddymuno pob lwc iddi a gwyddwn na fydd hi’n estron i ni yn Nosbarth 2. Mawr yw fy niolch iddi ar hyd y blynyddoedd ac rwy’n siwr y byddwch chi, fel finnau, yn dymuno pob hapusrwydd iddi.

 

Byddwn yn dilyn trywydd cyd-destun dysgu newydd am yr hanner tymor sef ‘Tai ac Adeiladau ar Draws y Byd’. Bydd trosolwg yn cael ei lanlwytho i dudalen y dosbarth yn ystod yr wythnosau nesaf. Byddaf yn gosod tasg cyswllt cartref yr hanner tymor hwn ac mi fydd cyfle i’r plantos cyflwyno eu gwaith cyn y Pasg.

 

Mi fyddwn yn newid llyfrau darllen ac yn parhau â darllen unigol DDYDD LLUN. Gofynnaf yn garedig i chi sicrhau eich bod yn anfon y llyfrau ‘nôl bob BORE LLUN os gwelwch yn dda – hyd yn oed os nad yw’ch plentyn wedi gorffen y llyfr. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cyd-weithrediad.

 

Ddydd Iau yw diwrnod Addysg Gorfforol y dosbarth ac mi fydd angen dod i’r ysgol mewn gwisg chwaraeon addas sef crys polo a hugan/siwmper yr ysgol, trowsus loncian/’leggings’ plaen du/llwyd/glas tywyll ac esgidiau loncian.

 

Gofynnwn yn garedig eich bod yn sicrhau fod gan eich plentyn botel ddŵr wedi'i llenwi a byrbryd ffrwythau/llysiau ffres bob dydd.

 

Rwy’n edrych ymlaen at dymor hapus a phrysur gyda dysgwyr Dosbarth 2.

 

 

Happy New Year to you all!

 

It is lovely to be back in the company of the ‘plantos’. Thank you for all your kind wishes and your generosity at the end of term. It is really appreciated. Thank you also for attending Dosbarth 2’s Enterprise Stall – the learners will get to work choosing new resources for the class during this half term.

 

This term Miss. Brunt will be joining Dosbarth 2 for four days a week. Mrs. Griffith will teach the class one day a fortnight.

 

Mrs. Roberts has decided to pursue a new adventure and we all wish her well. She will be greatly missed in Dosbarth 2 and at school. I wish her the best of luck and I know that she will not be stranger to us here in Dosbarth 2. I would like to express my thanks to her for the years of support as an LSA and I am sure that you, like me, will wish her every happiness.

 

This half term we will follow a new learning context – ‘Homes and Buildings Around the World’. An overview of activities will be uploaded to the class page during the coming weeks. I will be setting a home-school task for the learners this half term and there will be an opportunity for them to present their work before Easter.

 

We will continue exchanging reading books and will undertake individual reading with the ‘plantos’ every MONDAY. I kindly ask that you return the books every MONDAY MORNING even if your child has not finished the book. Thank you for your support and cooperation.

 

Thursday is PE day for the class and the children will need to come to school in suitable sportswear - the school polo shirt and hoody/jumper, plain black/grey/navy joggers /leggings and trainers.

 

Please ensure that your child has a filled water bottle and a fresh fruit/vegetable snack each day.

 

I am looking forward to a happy and a busy term with Dosbarth 2’s learners.

 

 

Cofion gorau atoch – cadwch yn ddiogel,

Warmest wishes – stay safe all,

 

Miss T

Stondin Fentergarwch D2 – D2’s Enterprise Stall

Dydd Iau - 15.00 – Thursday     16.12.2021

Mae dysgwyr D2 wedi penderfynu gwerthu eu llechi hardd am:

1 llechen - £3

2 lechen - £5 – BARGEN!

(Roedd ambell un yn mynnu mai £6 am ddwy! Ble mae’r naws Nadoligaidd?! Mae pawb wrth eu bodd â bargen adeg y Nadolig!!)

Bydd gan bob un 4 o lechi i’w gwerthu i’w teuluoedd.

Os nad ydych yn medru bod yma, mae croeso i chi anfon cost y llechi yr hoffech eu prynu mewn amlen ag enw’ch plentyn arni.

Bydd y plantos yn dewis adnodd i’r dosbarth gydag unrhyw elw yn y Flwyddyn Newydd.

Diolch o galon am eich cefnogaeth. Yn edrych ymlaen at eich gweld.

 

D2’s learners have decided on the cost of their beautiful slates for:

1 slate - £3

2 slates - £5  (BARGAIN!)

(Though, some little ones thought that it should be 2 for £6! Where’s their Christmas spirit! We all love a Christmas bargain!!)

Each child will have 4 slates to sell to their families.

If you are unable to attend, you are welcome to send in the cost of the slates that you wish to purchase. Please place the total in an envelope with your child’s name clearly marked on the front.

The ‘plantos’ will choose a resource for the class in the New Year with any profit that they make.

Thank you so much for your support. ‘Looking forward to seeing you.

Nadolig D2 - 2021!

Gobeithio’ch bod chi gyd yn cadw’n dda ac yn dechrau teimlo’n Nadoligaidd!

I hope that you are all keeping well and that you are starting to feel a little Christmassy!

 

Mi fydd D2 yn recordio eu pwt Nadoligaidd ddydd Mercher nesaf. Byddwn yn cadw’r ‘gwisgoedd' yn syml eleni! A fydd modd i chi wisgo’ch plentyn/plant mewn siwmper/top Nadoligaidd a ‘jeans’/sgert denim os gwelwch yn dda? Gallant ddod i’r ysgol yn y dillad yma.

D2 will be recording their Christmas presentation next Wednesday. We will be keeping costumes simple this year! Would it be possible for the ‘plantos’ to come to school dressed in a Christmas jumper/top and jeans/denim skirt for the recording? Many thanks.

 

 

Bydd partïon Nadolig y plantos ddydd Iau 16eg Rhagfyr. Yn y prynhawn hoffwn eich gwahodd i’r ysgol – i’n cysgodfan y tu allan i’r neuadd am 15.00 er mwyn ymweld â Stondin Fenter D2. Fel rhan o’u gwaith Gwlad! Gwlad! mae’r plantos wedi bod yn edrych ar bethau Cymreig ac maent wedi addurno llechi i chi eu prynu. Mae pob plentyn wedi addurno llechi eu hunain a byddant yn gwerthu’r rheini i’w teuluoedd. Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa gyfredol, ni fydd modd eich gwahodd chi am “glonc” a phaned ond rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn sydyn.

Y tro hwn, bydd y plantos yn defnyddio unrhyw elw i brynu adnoddau o’u dewis i’r dosbarth. Byddant yn penderfynu fel tîm ar yr adnoddau.

(Os na allwch fynychu'r sesiwn, gall eich plentyn brynu'r eitem/eitemau ar eich rhan os dymunwch. Bydd y plantos yn penderfynu ar gost eu nwyddau ac mi wnawn adael i chi wybod eu costiau maes o law. Gallwch anfon eich taliad mewn amlen gan nodi enw'ch plentyn arni.)

 

The Christmas parties will be held on Thursday 16th December. During the afternoon we would like to invite you to the sheltered area at the rear of the school hall to visit D2’s Enterprise Stall. As part of their context for learning work, the plantos have been looking at Welsh products and have decorated slate coasters for you to purchase. Each child has decorated their own slates to sell to their family.

Due to the current situation we will not be able to ask you to stay on site for a chat and a ‘cuppa’, but we are looking forward to seeing you briefly.

With any profit made from this Enterprise, the pupils will decide as a team some resources that they wish to buy for the class.

(If you are unable to attend, your child will be able to purchase the items on your behalf, should you wish. We will inform you of their decision of the cost of their items in due course. You may then send payment to school in an envelope marked with your child's name.)

 

 

Os ydych plentyn wedi cwblahu y dasg “Cyswllt Cartref” gallant gyflwyno ddydd Llun/Mawrth nesaf. 

If your child has completed this half term’s Home / School Task they may present these next Monday and Tuesday.

 

**************************************************************************************************

Peidiwch ag anghofio nodi dyddiad y Stondin Fentergarwch yn eich dyddiadur – Dydd Iau, 16eg Rhagfyr am 15.00

Don’t forget to note the date for the Enterprise Stall – Thursday 16th December at 15.00!

**************************************************************************************************

 

Yn dymuno amser hyfryd i chi wrth i chi baratoi ar gyfer y Nadolig.

Cymerwch ofal.

Wishing you a lovely run-up to the festive period. Take good care.

 

Cofion gorau atoch a diolch o galon i chi am eich cefnogaeth a’ch cyd-weithrediad y tymor hwn.

With warmest wishes and many thanks for all your support and cooperation this term.

 

Miss T

Helo Bawb!

 

Mi fydd Dosbarth 2 yn dyfeisio casgliad o gwestiynau campus er mwyn holi gwahanol bersonoliaethau Cymreig.

Dosbarth 2 will be creating a collection of amazing questions to ask Welsh personalities.

 

Os ydych yn adnabod arwr neu bersonoliaeth adnabyddus o Gymru a fydd yn fodlon ateb rhai o gwestiynau D2 y tymor hwn oes modd i chi anfon ebost ataf gyda'u manylion os gwelwch yn dda?

Should you know of a Welsh hero or personality who would be willing to answer some of Dosbarth 2's questions this term, would you kindly send me an email with their details?

 

thomasl603@hwbcymru.net

 

Diolch o galon am eich cymorth a'ch cyd-weithrediad,

 

Cofion gorau a chadwch yn ddiogel,

Kind regards - Stay Safe,

 

Miss T  smiley

Cofiwch blantos....!

Llyfrau darllen - DYDD LLUN - hyd yn oed os nad ydych wedi cwblhau'r darllen, dewch â'ch bag darllen i'r ysgol gan mai dyma ein diwrnod darllen unigol.

Yn ddyddiol: poteli dŵr, byrfwyd (ffrwythau/llysiau ffres) a chot law os gwelwch yn dda!

Don't forget, Plantos...!

Reading books - MONDAY - even if you have not completed the books, please bring your reading bags to school every Monday as this is our designated individual reading day.

Daily: please remember your bottle of water, a fresh fruit/vegetable snack and a raincoat!

 

Da iawn chi am gofio! laugh

Trosolwg Gweithgareddau i deuluoedd - Hydref (2) - Overview of Activities for families - Autumn (2) 2021

Tymor yr Hydref (2) 2021 - GWLAD! GWLAD! Dathlu ein Cymreictod!

 

Mae'n hyfryd bod 'nôl yn y dosbarth gyda'r plantos a chlywed eu hanesion. 

It is lovely being back in the company of the "plantos" and hearing all their tales!

 

Yr hanner tymor hwn byddwn yn dilyn trywydd cyd-destun dysgu fel ysgol sef Ddathlu! Teitl ein dosbarth ni fydd "Gwlad! Gwlad!".

This half term we will be following a whole school learning context - Celebrating! Our class title will be "Gwlad! Gwlad!".

 

Mae Dosbarth 2 yn mynd i fod yn dathlu eu Cymreictod gan ddathlu personoliaethau ac arwyr ein gwlad ni. Byddwn yn darganfod ac yn ymchwilio i Gymru, y Cymry a Chymreictod!

Dosbarth 2 will be celebrating being Welsh and will be celebrating Welsh personalities and heroes. We will be discovering and investigating Wales as a country, the Welsh people and our heritage.

 

Mi fydd yna weithgaredd "Cyswllt Cartref yn ystod yr hanner tymor hwn. Bydd y dysgwyr yn mynd ati i ddewis arwr/personoliaeth/person enwog lleol neu o unrhywle yng Nghymru ac yn creu prosiect bach yn barod i'w gyflwyno i'w cyfoedion (Dyddiadau i ddilyn). Byddant yn rhannu eu gwybodaeth gyda'r dosbarth ac yn ateb cwestiynau eu ffrindiau. Mae modd cyflwyno'r gwaith mewn amryw o ffrydd gan gynnwys PwerBwynt/ ar gerdyn mawr/mewn llyfr ac yn y blaen.

There will be a Home-School task for the learners this half term. They will choose their own Welsh or local hero/personality/celebrity and then they will create a mini project that they will present in front of their peers (Dates to follow). This will be an opportunity for the learners to share their information with their friends and to answer their questions. The project may be presented in a variety of ways - as a PowerPoint/using large card/using a scrapbook etc.

 

Gofynnwn yn garedig i chi gofio:

Llyfrau darllen - DYDD LLUN - hyd yn oed os nad ydynt wedi cwblhau'r darllen, anfonwch y bag darllen i'r ysgol gan mai dyma ein diwrnod darllen unigol.

Yn ddyddiol: poteli dŵr, byrfwyd (ffrwythau/llysiau ffres) a chot law.

We ask you kindly yo remember:

Reading books - MONDAY - even if the books have not been read, please return the reading bags to school every Monday as this is our designated individual reading day.

Daily: bottle of water, a fresh fruit/vegetable snack and a raincoat.

 

Cymerwch ofal - rydym yn edrych ymlaen at hanner tymor prysur a hapus gyda'r plantos.

Please take good care - we are looking forward to a busy and a happy half term with the "plantos"!

 

Cofion gorau atoch oll - Warmest wishes to you all,

Miss T smiley

LLYFRAU DARLLEN I'W DYCHWELYD DDYDD LLUN OS GWELWCH YN DDA.

PLEASE RETURN READING BOOKS ON A MONDAY.

DIOLCH O GALON / MANY THANKS

Am wledd o wythnos i orffen yr hanner tymor yma! Trysorau Hydrefol D2 a chymeriadau a chreaduriaid newydd wedi ymweld â'r dosbarth dros dridiau!!

Well, what a feast of a week to end this first half term! D2's Autumn Treasures and some lovely new little characters and creatures came to visit us over three days!!!

 

Roedd cyflwyniadau'r plantos a'u gwaith creadigol yn anhygoel. Ardderchog - i bob un wan jac!!! Rwyf yn hynod falch ohonoch!

The children's presentations and their creative work was incredible! Excellent - each and every one of you! I am very proud of you!

 

Diolch yn fawr am gefnogi'ch plant gyda'r dasg Cyswllt Cartref.

Thank you so much for supporting your child/children with the Home-School Task. 

 

Yn dymuno hanner tymor hapus, diogel a heulog i chi gyd.

Wishing you all a happy, a safe and a sunny half term. 

 

Cofion gorau atoch oll / Warmest wishes,

Miss T smiley

Cofiwch edrych ar Teams D2 (Sianel Cyswllt Cartref) ar gyfer cyfarwyddiadau eich gweithgaredd "Cyswllt Cartref" Hydrefol!

 

Remember to look at our Teams platform (Cyswllt Cartref - Home/School Tasks Channel)! The instructions for the Autumnal Home/School activity are located under the Files tab.

 

Mwynhewch! / Enjoy! 

 

Miss T smiley

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw!S4C.cymru/cywLearn to sign with Cyw!S4C.cymru/cyw

Gobeithio'ch bod chi gyd wedi mwynhau eich penwythnos heulog!

I hope that you have all had a lovely, sunny weekend!

 

Byddwn yn dechrau edrych ar gyfnod y Cynhaeaf yr wythnos hon gan ddilyn hanes yr Iâr Fach Goch a thrafod cynnyrch y fferm. Byddwn yn cofio bod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym ac yn parhau i ddysgu'r gân arwyddo, Diolch.

We will start looking at Harvest this week and we will be following the story of The Little Red Hen as well as discussing farm produce. We will remember to be grateful for all that we have and we will continue learning our sign language song, Diolch.

 

Cofiwch ddod â'ch llyfrau darllen ddydd Llun os ydych yn barod i'w newid nhw. Cofiwch hefyd eich poteli dŵr a'ch byrfwyd iachus bob dydd os gwelwch yn dda. Bydd angen cot law yn ddyddiol ar bawb wrth i dywydd oerach yr Hydref gyrraedd.

Remember to return your reading books on Monday if you are ready to exchange your books for new ones. Also, please remember your water bottles and a healthy snack for breaktime. As the Autumnal weather cools the air, please remember to bring a raincoat every day.

 

Ta ta tan toc!

Miss T  smiley

Ebost/Email: thomasl603@hwbcymru.net  

Helo Blantos!

Ewch draw at Teams Dosbarth 2  - mae yna stori wedi ei recordio ar eich cyfer! Mwynhewch!

Cewch ragor o wybodaeth am eich gweithgaredd "Cyswllt Cartref" hefyd! Cliciwch ar y sianel Cyswllt Cartref. 

 

Visit D2's Teams Platform to find a story recorded for you! Enjoy!

There is also information regarding your Home-School Task on the teams page under the Home-School task channel.

 

Mwynhewch Blantos!

smiley

Cyswllt-Cartref / Home-School Task: Half Term 1

Rapwyr D2! Tabl 10!

Still image for this video
Dyma Rapwyr D2 yn Rapio Tabl 10!
Here are D2's Rapers rapping their 10 Times Table!

Trosolwg Hydref 2021 - Hanner Tymor 1 - Overview Autumn 2021 - First Half Term

Helo Bawb!

Sut aeth y penwythnos? Gobeithio eich bod wedi cael amser da ac wedi mwynhau cael bod allan yn y tywydd braf.

How was your weekend? I hope that you have had a lovely time and have enjoyed being out in this nice weather.

 

Yr wythnos hon byddwn yn rapio'r gystrawen "Mae gen i..." wrth i ni roi sglein ar ein sgiliau llafar. Byddwn yn dysgu adnabod, ynganu a sillafu geiriau sydd yn cynnwys y llythyrennau dwbl o'r wyddor, sef ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh a th.

Rydym yn mynd i gyflwyno a datblygu ein sgiliau Darllen a Deall wrth weithio ar y cyd gyda'n grŵpiau. Byddwn yn darllen ystod o ddeunyddiau darllen yr wythnos hon er mwyn sicrhau bod y plantos yn derbyn llyfrau darllen addas i ddod adre' gyda nhw. Gofynnwn yn garedig bod y llyfrau'n cael eu dychwelyd bob dydd Llun.

Wrth ysgrifennu, byddwn yn canolbwyntio ar wahoddiadau parti a rhestrau siopa ar gyfer parti.

Byddwn yn chwilio am Gymro a Chymraes y Dydd wrth i ni ymgeisio'n galed i ddefnyddio'r Gymraeg wrth chwarae.

This week we will be rapping the language pattern "Mae gen i..." as we want to add sparkle to our oracy skills. We will be learning to recognise, to pronounce and to spell words containing the double letters from the Welsh alphabet - ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh and th.

Our written work will concentrate on party invitations and party themed shopping lists. We will be introducing Reading Comprehension Skills as a team within our groups. We will be reading various materials in order to ensure that the "plantos" have books that are appropriated to bring home with them. Please return reading books and reading record books every Monday.

We will be listening out for the Welsh Speakers of the Day as we work as a team to use more Welsh as we play.

Byddwn yn parhau i weithio ar dabl 10 gan ddatrys problemau rhif a byddwn yn casglu ac yn cofnodi data wrth drafod hoff fwydydd parti. 

We will continue with our ten times table work and we will be looking at problem solving using our knowledge of multiplication. We will also collect and record data when discussing favourite party foods.

Yn ein gwaith Cyd-destun Dysgu, byddwn yn trafod bwydydd parti ac yn creu plât o hoff fwydydd parti. Byddwn yn trafod gwahanol deimladau sydd yn cael eu profi pan fyddwn yn wynebu gwahanol sefyllfaoedd. Rydym wedi bod yn dysgu gwahanol gemau buarth ac yn datblygu sgiliau taflu a derbyn pêl a byddwn yn parhau â hyn yr wythnos hon.

In our Context for Learning work, we will be discussing party foods and we will be creating a plate of our favourite party foods. We will be discussing our feelings when we are faced with different situations. We have been learning various playground games and we have been refining our throwing and catching skills. We will continue with these activities this week.

 

Yn edrych ymlaen at wythnos brysur a hapus arall yng nghwmni plantos D2!

'Looking forward to another busy and happy week with the "plantos" in D2!

 

Cofion gorau atoch,

Miss T smiley

Rap Tabl 10 Ysgol Gynradd Creigiau

Dewch i Rapio Tabl 10!

Helo bawb!

 

Gobeithio'ch bod chi'n mwynhau'r penwythnos.

I hope that you are all having a lovely weekend. 

 

Yr wythnos nesaf byddwn yn cwblhau gweithgareddau "cwis" ac yn canolbwyntio ar sgiliau sillafu a rhifedd. Bydd y cwisys yn ein galluogi i ddarparu gweithgareddau gwahaniaethol addas sydd yn mynd i gefnogi, i ddatblygu a rhoi sglein ar sgiliau llythrennedd a rhifedd y plantos. Byddwn yn edrych ar dabl 10 hefyd gan ddechrau rapio'r tabl! 

Next week we will be completing some "quiz" activities that will be focussing on spelling and numeracy skills. These "quizzes" will enable us to prepare appropriately differentiated activities that will support, develop and refine the children's literacy and numeracy skills. We will also be learning our 10 times table "rap"!

Bydd y grwpiau'n cylchdroi yr wythnos hon ac yn cael cyfle i weithio gyda chefnogaeth oedolyn yn ogystal â chwblhau gweithgareddau'n annibynnol wrth ymgymryd â gweithgareddau yn y ddarpariaeth barhaol.

The groups will be rotating this week and they will have opportunities to work with adult support but they will also be encouraged to complete tasks independently during continuous provision activities.

Byddwn hefyd yn cadw dyddiadur bwyd yn ddyddiol fel rhan o'n gwaith cyd-destun yr wythnos hon a byddwn yn dechrau trafod grwpiau bwyd. Mae'r plantos eisioes wedi bod yn didoli bwydydd iach a bwydydd nad ydynt mor iach.

This week, we will be keeping a daily food diary as part of our Context for Learning work and we will start discussing different food groups. The "plantos" have already been sorting healthy and not so healthy foods.

Cofiwch mai dydd Iau yw diwrnod Addysg Gorfforol ein dosbarth ac mae angen gwisgo eich gwisg Addysg Gorfforol i'r ysgol. Cofiwch ddod â chot law, diod o ddŵr a byrfwyd iachus yn ddyddiol os gwelwch yn dda.

Our Physical Education session is every Thursday - remember to come to school in your kit. Please remember to bring a raincoat, a bottle of water and a healthy snack every day!

 

Mae Teams Dosbarth 2 eisioes wedi ei osod ac mae yna gasgliad o ddeunyddiau darllen gwahaniaethol wedi eu lanlwytho i Sianel "Darllen". Yna, ewch i "files" a gwelwch yno ffeil o ddeunyddiau darllen ar eich cyfer.

Our Dosbarth 2 Teams Platform has already been set up and you will find a selection of differentiated reading materials in the Channel titled "Darllen / Reading". The reading materials are within the "Files" section of this channel.

 

Yn edrych ymlaen at wythnos hapus a phrysur arall yn Nosbarth 2.

'Looking forward to another happy and busy week in Dosbarth 2!

 

Diolch am bob cefnogaeth. /  Thank you for all your support.

Cofion gorau atoch oll, /  Warmest wishes to you all,

Miss T smiley

Wel, dyna ddiwrnod hyfryd yng nghwmni Dosbarth 2 heddiw! Mi ddaethoch chi â'r haul gyda chi, mae hynny'n sicr! Cofiwch eich hetiau haul fory a gwnewch yn siwr eich bod wedi rhoi hufen haul ymlaen cyn i chi adael y tŷ yn y bore!

Well, what a lovely day in the company of Dosbarth 2 today! You certainly brought the sunshine with you! Don't foget your sunhats tomorrow am remember to put your suncream on at home in the morning!

 

Roedd mor braf cael dod i'ch 'nabod chi heddiw a chael clywed peth o'ch hanes. Diolch i chi gyd - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn sydd i ddod.

It was lovely getting you know you all today and hearing about some of your favourite things. Thank you all for contributing - I am really looking forward to the year ahead.

 

Cogyddion Campus yw ein Cyd-destun Dysgu ni ar gyfer yr hanner tymor. Byddwn yn dysgu am wahanol fwydydd, yn trafod bwydydd iachus, yn rhannu hoff fwydydd ac yn cwblhau gweithgareddau i weld sut mae rhai cynhwysion yn newid wrth eu cyfuno/oeri ac yn y blaen.

Our Learning Context this half term will be Ready, Steady, Cook. We will be learning about different foods, discussing healthy foods, sharing which foods are our favourites, completing activities to see how different ingredients change as they are combined/cooled etc.

 

Byddwn yn datblygu sgiliau newydd ac yn rhoi sglein ar y rheini yr ydym wedi eu dysgu'n barod.

We will be developing new skills and we will be refining the skills that we have already acquired.

 

Rydym wedi trafod heddiw yr hyn sydd yn bwysig am fod yn rhan o dîm Dosbarth 2. Rydym wastad yn garedig, yn feddylgar, yn ffrindiau da, yn gefnogol, yn ymgeisio'n galed, yn siarad y Gymraeg ac yn bennaf oll... YN HAPUS!   laugh

Today we discussed what is important as a member of Team Dosbarth 2. We agree that it is important to always be kind, to be considerate, to be a good friend, to try our best, to speak Welsh and most importantly... TO BE HAPPY!    laugh

 

Mae Mrs Roberts yn y dosbarth gyda ni ddydd Llun hyd at ddydd Mercher ac mi fydd Miss Brunt yn ymuno â ni ddydd Iau a dydd Gwener wrth iddi gwblhau profiad gwaith. Byddwn i gyd yno i gefnogi ac i annog y disgyblion. Bydd Mrs Griffith yn gofalu am y dosbarth bob yn ail ddydd Iau.

Mrs Roberts will be with us Monday - Wednesday and Miss Brunt will be joining us Thursdays and Fridays. We will all be there to support and to encourage each and every learner. Mrs Griffith will be teaching the class every other Thursday.

 

Dydd Iau yw ein diwrnod Addysg Gorfforol. Bydd y plantos yn gwisgo eu gwisg Addysg Gorfforol (crys polo glas yr ysgol, hugan/siwmper/cardigan yr ysgol, siorts/joggers/ leggings du/llwyd a threineri.) i'r ysgol ar y diwrnod yma.

Thursday is our P.E day. The children will come to school dressed in their PE kits every Thursday (blue school polo shirt, school jumper/hoodie/cardigan, black or grey shorts/joggers/leggings and trainers).

 

Oes modd sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol a chot law pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda? Pan fyddwn yn anfon llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun.

Please could you ensure that your child has a bottle of water and a fresh fruit/vegetable snack each day and a raincoat as the weather changes. When the pupils bring their reading books home, please return these on a Monday morning.

 

Bydd unrhyw wybodaeth a manylion Gweithgareddau Cyswllt Cartref ar y dudalen hon ac mi fydd adnoddau a negeseuon hefyd ar Teams D2.

Any information and Home/School Tasks will be posted on this webpage and there will also be resources and messages on D2 Teams Platform.

 

Yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'ch plantos.

'Looking forward to a happy and a busy year with your child/children.

 

Cofion cynnes iawn atoch,  Warmest wishes to you all,

Diolch am eich cymorth a'ch cyd-weithrediad,   Thank you for your support and cooperation,

 

Miss T   smiley

Bore da Blantos!

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld ar eich diwrnod cynta' yn Nosbarth 2!

Rwy'n siwr y bydd gennych straeon di-ri! 

Os ydych yn dod o hyd i'r haul ar eich ffordd i'r ysgol, dewch â'r heulwen gyda chi!! Os na, dewch â'r wên fwya' gyda chi i'r ysgol!

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

 

Bore da Blantos!

I am really looking forward to welcoming you to Dosbarth 2 on your first day back at school!

I am sure that you have a million stories for me!

Should you happen to find the sun on your way to school, pop it in your pocket for me! If not, just bring your best smile! 

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

Croeso i Ddosbarth 2 - Medi 2021

Still image for this video

Rap Tabl 5

Dewch i rapio'ch tablau! Tabl 5

Helo Bawb! Hello everybody!

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'r tywydd braf heddiw. Mae'n hyfryd gweld yr awyr las a'r haul yn gwenu.

I really hope that you are all making the most of the lovely weather. It is lovely seeing the blue sky and the warm sun.

 

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn parhau i weithio ar batrymau - Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes. Byddwn yn gweithio'n galed ar ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurff gywir.

Bydd y plantos yn parhau i ddarllen eu lyfrau unigol sydd yn eu pecynnau ac mi fyddanteto'n darllen i'w gilydd ac ar goedd i'r dosbarth. Pan fydd y llyfrau'n cael eu darllen yn hyderus bydd llyfrau newydd yn cael eu dosbarthu.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

Fel dosbarth, byddwn yn parhau i weithio ar ein llawysgrifen ac ar gyflwyniad ein gwaith megis ffurfio llythrennau, maint ein llythrennau a'n rhifolion, gafael mewn pensil yn ofalus, rheolaeth pensil ac offer ysgrifennu, ysgrifennu ar linellau a lliwio ein darluniau fel artist.

Wrth rifo byddwn yn edrych ar un/deg yn llai ac un/deg yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

 

This week we will continue working on our oracy, reading, writing and counting.

We will carry on working on the language patterns "Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes". We will be concentrating on using the correct response when answering questions - oes/nac oes/ydw/nac ydw/ydy/nac ydy etc.

The children will continue reading their individual reading books that are kept in their folders and they will read to each other and will read out loud in front of their peers. When the books have been read confidently, the books will be changed.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

As a class we will continue working on our handwriting and on the presentation of our work - e.g: letter formation, the size of our letters and numbers, pencil grip and control, writing on the lines and colouring our pictures like an artist!

As we count we will look at one/ten more and one/ten less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

 

Diolch am gefnogi'ch plentyn gyda'r gweithgareddau Cyswllt Cartref.

Mae'r hydref ar y ffordd a'r wythnos hon gofynnwn i chi edrych am arwyddion yr hydref gan gasglu 5 peth sydd yn dangos bod y tymhorau'n newid. Gallwch anfon ffotograffau o'r 5 trysor ataf a bydd y disgyblion yn medru esbonio a thraod ble mae nhw a beth yw eu trysorau byd natur i weddill y dosbarth.

Gofynnaf yn garedig i chi ebostio ffotograffau/pwerbwynt at fy ebost thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 5.10.2020 - Dydd Llun).

 

Thank you for supporting your child with their HomeSchool Task.

This week's home/school task is to search for 5 nature treasures to show that the seasons are changing. I ask you kindly to email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 5.10.2020. The pupils will be able share their autumnal experiences and explain to others where they are and what they have found to show that the autumn is on its way.  

 

Bydd hi'n adeg y cynhaeaf cyn hir ac mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu can arwyddo Cyw - Diolch. Maent wedi bod yn wych yn dysgu'r arwyddion ac rydym yn trafod pa mor bwysig yw hi i ddiolch i eraill ac i fod yn ddiolchgar.

 

It will soon be harvest time and the pupils have been learning the Cyw Diolch Signing Song. They have all been brilliant at learning the signs and we have been discussing the importance of thanking others and being grateful. 

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Mwynhewch weddill y penwythnos.

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

Enjoy the rest of your weekend.

 

Cofion cynnes/Kind regards,

 

Miss Thomas  smiley

Cefnogaeth Cyswllt Cartref 5 Trysor Byd Natur - Discussion Support and Ideas for HomeSchool Task - 5 Nature Treasures

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Sillafu D2

Sgwar 100 - 100 Square

Tystysgrif Mabolgampau Dosbarth 2 2020 - LLONGYFARCHIADAU BLANTOS!

Cyswllt Cartref - Home/School Task (by 28.9.2020)

Rap Tabl 10

Dewch i rapio tabl 10!
Dewch i rifo fesul 10!

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

Geiriau allweddol - Key Words

Darllen Gyda'n Gilydd - darllen ac yna creu stori eu hunain gan newid y cynhwysion! Ych a fi!!!

Tara Bethan - Rhywle draw dros yr enfys (somewhere over the rainbow) + Lyrics

Can / Song: Rhywle draw dros yr enfys / Somewhere over the rainbow Cantores / Singer: Tara Bethan CD: Does neb yn fy 'nabod i Rhywle draw dros yr enfys, fry ...

Calon Lân | Cor Digidol Rhys Meirion

Dyma sy'n digwydd pan ddaw cannoedd o bobl at ei gilydd (yn ddigidol) i ganu Calon Lân! ANHYGOEL! ❤️️ Calon Lân Welsh Digital Choir during the COVID-19 Coron...

The Gift Of A Friend Tinker Bell

Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd

Cywaith gan y bardd Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd dros gyfnod aros adre Covid19.

Swigen Dosbarth 2.mp4

Still image for this video

Swigen Hapus D2.mp4

Still image for this video

D2 Swigen yr Enfys.mp4

Still image for this video

🌈🤗🌈

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? 🌈🌟🌈

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 🌈🤗🌈

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas

 
Top