arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 2: Miss Thomas

Croeso i Ddosbarth 2! Welcome to Dosbarth 2!

 

Wel, am wythnos hyfryd yng nghwmni plantos Dosbarth 2! Mi ddaethoch chi â straeon a chyffro a'r haul a’r glaw gyda chi, mae hynny'n sicr! Cofiwch eich cotiau glaw bob dydd rhag ofn bo’ cawodydd annisgwyl!

Well, what a lovely week we’ve had in the company of Dosbarth 2! You certainly brought many stories and excitement as well as the sunshine with you – oh, and the rain clouds too! Don't forget to bring a raincoat with you every day for unexpected showers!

 

Roedd mor braf cael dod i'ch 'nabod chi a chael clywed peth o'ch hanes yr wythnos hon. Diolch i chi gyd am gyfrannu - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn sydd i ddod. Croeso cynnes i’n ffrind newydd a’i deulu hefyd!

It was lovely getting you know you all this week and hearing about some of your favourite things. Thank you all for contributing - I am really looking forward to the year ahead. A very warm welcome to our new friend and his family too!

 

CYNEFIN yw ein Cyd-destun Dysgu ni ar gyfer yr hanner tymor. Byddwn yn dysgu am y pentref a’r ardal leol.

Our Learning Context this half term will be CYNEFIN (Creigiau and the Local Area). We will be learning about the village and the surrounding area.

 

Byddwn yn datblygu sgiliau newydd ac yn rhoi sglein ar y rheini yr ydym wedi eu dysgu'n barod.

We will be developing new skills and we will be refining the skills that we have already acquired.

 

Yr wythnos hon byddwn yn trafod yr hyn sydd yn bwysig am fod yn rhan o dîm Dosbarth 2. Byddwn yn trafod ein bod ni wastad yn garedig, yn feddylgar, yn ffrindiau da, yn gefnogol, yn ymgeisio'n galed, yn siarad y Gymraeg ac yn bennaf oll... YN HAPUS!  laugh 

This week we will be discussing what is important as a member of Team Dosbarth 2. We will discuss that it is important to always be kind, to be considerate, to be a good friend, to try our best, to speak Welsh and most importantly... TO BE HAPPY!    laugh

 

Mae Tewkesbury yn y dosbarth gyda ni ddydd Llun hyd at ddydd Iau. Byddwn yn cefnogi ac yn annog yr holl ddisgyblion i ddatblygu llu o sgiliau a darganfod gwybodaeth newydd yn ystod y flwyddyn. Bydd Mrs Stone yn ymuno â Mrs Tewkesbury bob yn ail ddydd Mercher.

Mrs Tewkesbury will be with us Monday to Thursday. We are there to support and to encourage each and every learner to develop a whole host of new skills and to gain knowledge. Mrs Stone will join Mrs Tewkesbury every other Wednesday.  

 

Dydd Llun yw ein diwrnod Addysg Gorfforol ar yr iard a’r cae. Byddwn yn cynnal sesiwn neuadd ddydd Mercher (gan gynnwys dawns/drama/symud creadigol/gemau ac addysg gorfforol). Bydd y plantos yn gwisgo eu gwisg Addysg Gorfforol (crys polo glas yr ysgol, hugan/siwmper/ cardigan yr ysgol, siorts/joggers/ leggings du/llwyd a threineri.) i'r ysgol ar y diwrnodau yma.

Monday is our P.E day on the yard or the field. We will undertake physical activities (including dance/drama/creative movement/games and P.E.) in the hall on a Wednesday. The children will come to school dressed in their PE kits on these days (blue school polo shirt, school jumper/hoodie/cardigan, black or grey shorts/joggers/leggings and trainers).

 

Oes modd sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol a chot gynnes pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda? Pan fyddwn yn anfon llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun. Byddwn yn cynnal cwisys darllen/sillafu/rhifedd dros y bythefnos nesaf ac yn dechrau anfon llyfrau darllen/geirfa adref wedi hynny.

Please could you ensure that your child has a bottle of water and a fresh fruit/vegetable snack each day and a warm coat as the weather changes. When the pupils bring their reading books home, please return these on a Monday morning. During the next fortnight we will be undertaking reading/spelling/numeracy quizzes and reading books/vocabulary will be sent home once these have been completed.

 

Bydd unrhyw wybodaeth a manylion Gweithgareddau Cyswllt Cartref ar y dudalen hon ac mi fydd adnoddau a negeseuon hefyd ar Teams D2.

Any information and Home/School Tasks will be posted on this webpage and there will also be resources and messages on D2 Teams Platform.

 

Yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'ch plantos.

'Looking forward to a happy and a busy year with your child/children.

 

Cofion cynnes iawn atoch,  Warmest wishes to you all,

Diolch am eich cymorth a'ch cyd-weithrediad,   Thank you for your support and cooperation

 

Miss Thomas    smiley

LLYFRAU DARLLEN I'W DYCHWELYD DDYDD LLUN OS GWELWCH YN DDA.

PLEASE RETURN READING BOOKS ON A MONDAY.

DIOLCH O GALON / MANY THANKS

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw!S4C.cymru/cywLearn to sign with Cyw!S4C.cymru/cyw

Ebost/Email: thomasl603@hwbcymru.net  

Rap Tabl 10 Ysgol Gynradd Creigiau

Dewch i Rapio Tabl 10!

Rap Tabl 5

Dewch i rapio'ch tablau! Tabl 5

Sillafu D2

Sgwar 100 - 100 Square

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

Geiriau allweddol - Key Words

Tara Bethan - Rhywle draw dros yr enfys (somewhere over the rainbow) + Lyrics

Can / Song: Rhywle draw dros yr enfys / Somewhere over the rainbow Cantores / Singer: Tara Bethan CD: Does neb yn fy 'nabod i Rhywle draw dros yr enfys, fry ...

Calon Lân | Cor Digidol Rhys Meirion

Dyma sy'n digwydd pan ddaw cannoedd o bobl at ei gilydd (yn ddigidol) i ganu Calon Lân! ANHYGOEL! ❤️️ Calon Lân Welsh Digital Choir during the COVID-19 Coron...

The Gift Of A Friend Tinker Bell

Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd

Cywaith gan y bardd Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd dros gyfnod aros adre Covid19.

Swigen Dosbarth 2.mp4

Still image for this video

Swigen Hapus D2.mp4

Still image for this video

D2 Swigen yr Enfys.mp4

Still image for this video

🌈🤗🌈

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? 🌈🌟🌈

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 🌈🤗🌈

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Email Miss Thomas

 
Top