arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 2: Miss Thomas

CROEO I DYMOR YR HAF 2021! 

WELCOME TO THE SUMMER TERM 2021!

 

Rydym wedi cael wythnos hapus iawn yng nghwmni ein gilydd. Roedd yn hyfryd bod ym mwrlwm y plantos a chael clywed eu straeon - a'u jocs!

 

We have had a really happy first week back together - it has been lovely being in the company of the "plantos" and hearing their stories - and some new jokes!

 

Mi fydd Mrs Roberts yn gweithio yn y dosbarth ddydd Llun hyd at ddydd Mercher ac mi fydd Mr Wells yn gweithio'n ddyddiol mewn rôl 1 i 1.

Mrs Roberts will be working Monday, Tuesday and Wednesday and Mr Wells will be working in a 1 to 1 role. 

 

Bob dydd Llun a dydd Gwener gofynnwn bod y plantos yn dod i'r ysgol yn eu gwisgoedd Addysg Gorfforol ar gyfer gweithgareddau corfforol a dysgu awyr agored. Gallant wisgo tracwisg/leggins/trowsus byrion tywyll a chrys polo'r ysgol gyda phâr o dreineri.

The children may wear their P.E kit to school on Mondays and Fridays for their outdoor learning and Physical Education sessions. Dark joggers/leggings/shorts with their blue polo shirt may be worn and a pair of trainers.

 

Her! surprise 

Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi'r plentyn i ddysgu sut mae clymu eu lasys.

A challenge! surprise 

We ask you kindly to support your child in learning to tie their own laces.

 

Y tymor yma byddwn yn dilyn y thema "Ble yn y Byd?!". Byddwn yn dysgu am wahanol fannau ac amgylcheddau yn agos i adre' a'n bell, bell i ffwrdd.

This term we will be following the theme of "Where in the World?!". We will be learning about different places and environments close to home and far, far away.

 

Rydym eisioes wedi nodi yr hyn yr ydym yn ei wybod am y byd ac rydym wedi creu llif ddarlun o'r hyn yr ydym am ei ddarganfod. Rydym hefyd wedi bod yn greadigol ac wedi dechrau ysgrifennu ein geiriau ein hunain i gân enwog Louis Armstrong - "Mor Hyfryd yw'r Byd". Mae nifer o syniadau diddorol a doniol wedi cael eu rhannu!! Yn ein sesiynau rhifedd buom yn dechrau ar ein gwaith datrys problemau - mae'r plantos wedi bod yn brysur iawn!

We have already noted what we already know about our world and we have created a mind map of what we would like to discover. We have been creative and have started writing our own words to Louis Armstrong's famous composition "What a Wonderful World". We have had some interesting and funny ideas!! In our numeracy sessions we have started problem solving - the "plantos" have been very busy! 

 

Mae Mr Coles wedi creu grisiau hyfryd i ni er mwyn cyrraedd yr ardd y tu ôl i'r dosbarth a byddwn yn datblygu ein cornel ni o'r ardd er mwyn creu amgylchfyd dysgu hyfryd a hudolus. Diolch yn fawr Mr Coles!

Mae'r plantos wedi bod yn rhannu syniadau uchelgeisiol iawn!!

Os oes gennych eitemau gardd nad ydych yn eu defnyddio megis baneri bychain/gorchudd llawr/offer garddio i blant/planhigion ac yn y blaen, oes modd i chi ebostio os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn.

Mr Coles has built us a magical stairway up to the garden behind our classroom and we will be developing our little patch of garden into a lovely and a magical learning environment. Diolch yn fawr Mr Coles!

The pupils have been sharing some very ambitious ideas!! 

If you have any spare garden items that you no longer require such as outdoor bunting/ground sheets/waterproof picnic rugs/gardening equipment/plants etc could you please email me? Many thanks.

 

Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw weithgareddau Cyswllt Cartref ar TEAMS.

We will inform you of any Home-School Tasks via TEAMS.

 

Defnyddiwch y cyfeiriad ebost Hwb os oes angen cysylltu os gwelwch yn dda - thomasl603@hwbcymru.net

Please use the Hwb email address should you need to contact me - thomasl603@hwbcymru.net

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at dymor yr haf hapus yn mwynhau, yn dysgu ac yn datblygu sgiliau newydd. Croeswn ein bysedd am ddiwrnodau braf a heulog.

Here's to a great summer term of enjoyment, of learning and of developing new skills! Fingers crossed for a good dose of sunshine!

 

Diolch o waelod calon i chi am yr holl gefnogaeth a'ch caredigrwydd.

Thank you so much for all you support and kindness.

 

Cofion cynhesaf atoch / Warmest wishes,

 

Miss T  smiley

NADOLIG LLAWEN IAWN I DEULU DOSBARTH 2.

 

Diolch i chi gyd am eich cwmni ar Teams ar ddiwedd yr wythnos hon - da iawn chi Blantos! Rydych yn ser bach!

Diolch i chi fel teuluoedd am yr holl gefnogaeth.

Mwynhewch eich Nadolig ac rwy'n edrych ymlaen at glywed eich straeon ym mis Ionawr.

Cadwch yn ddiogel.

 

Thank you for your company on Teams at the end of this week - well done Plantos! You are all superstars!

Thank you families for all your support.

Have a lovely Christmas and I cannot wait to hear your stories in January.

Please stay safe.

 

WISHING YOU ALL A MAGICAL CHRISTMAS!

 

Miss T x

Wythnos 08 14-18.12.2020

Wel, mae'r tymor yng nghwmni plantos a theuluoedd Dosbarth 2 wedi hedfan heibio a rhywsut mae wythnos ola'r tymor wedi glanio!

Well, the term in the company of Dosbarth 2's plantos and families has flown by and somehow the last week of term has arrived!

 

Fel y gwyddoch, mae Cyngor y Sir wedi penderfynu bod ein dysgu'n mynd ar lein o ddydd Mercher ymlaen - atodaf lythyr sydd yn esbonio trefniadau'r wythnos.

As you are aware, the County Council has decided that the learning will go online as of Wednesday - I attach a letter to explain the organisation of the week.

 

Felly, cawn gyfle i fwynhau cwmni ein gilydd wyneb yn wyneb ddydd Llun a Dydd Mawrth a byddwn yn cwrdd yn rithiol ddiwedd yr wythnos.

Bydd parti'r dosbarth ddydd Mawrth a bydd croeso i'r plantos wisgo eu dillad Nadoligaidd a dod â bocs bach o ddanteithion ar gyfer y prynhawn.

Therefore, we will be able to enjoy each other's company  face to face Monday and Tuesday and we will meet virtually at the end of the week.

The class party will take place on Tuesday. The children may wear their Christmassy clothes to school and bring a small box of party treats for the afternoon.

 

Mae wedi bod yn bleser cael dod i adnabod y plantos a chithe a chael bod yn eu cwmni yn Nosbarth 2. Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am bob cefnogaeth a'ch cyd-weithrediad.

Hoffwn ddiolch o waelod calon am ein rhoddion Nadolig a'ch geiriau caredig - rydych yn hynod garedig ac mae'r geiriau'n golygu cymaint. Diolch yn fawr iawn wrtha' i, Mrs R a Mrs W.

It has been a real pleasure getting to know the "plantos" and you as families and I have thoroughly enjoyed being in their company this term. I would like to take this opportunity to thank you as parents for all your support and cooperation.

Thank you from the bottom of our hearts for the Christmas gifts and your kind words - you are extremely kind and your words mean the world. Many thanks from myself, Mrs R and Mrs W.

 

Hoffwn ddymuno Nadolig hyfryd i chi ac er efallai y bydd ychydig yn wahanol i'r arfer, rydym yn hynod ffodus bod gennym ni gymuned, teulu a ffrindiau arbennig.

Gan edrych ymlaen at 2021 hapus ac iach.

Please have a wonderful Christmas and though it may be a little different, we are all extremely fortunate to have a lovely community, family and friends. Here's to a healthy and a happy 2021.

 

NADOLIG LLAWEN IAWN I DEULU DOSBARTH 2!

 MWYHNEWCH, BLANTOS!

WISHING OUR DOSBARTH 2 FAMILY A MAGICAL CHRISTMAS!

 

Miss T

HET, SGARFF A MENIG - HAT, SCARF and GLOVES

 

Gofynnaf yn garedig bod y plantos yn dod â het (e.e: het wlannog/het aeaf), sgarff a menig i'r ysgol mewn bag ag enw arno os gwelwch yn dda. Bydd y dosbarth yn recordio eu pwt Nadoligaidd yn ystod yr wythnosau nesaf - felly mi fydd angen bod Carolwyr Creigiau yn gynnes ac yn glud! Bydd yr eitemau yn aros yn yr ysgol nes iddynt recordio eu medli o Stori'r Geni os yw'n bosib.

Diolch o galon i chi am eich cymorth a'ch cydweithrediad.

 

I would like to kindly ask for each of the "plantos" to bring a hat (e.g: bobble hat/ winter hat), scarf and gloves to school in a bag with their name on it. The class will be recording their Christmas snippet during the next few weeks - Creigiau's Carol Singers will need to keep warm and cosy! The items will stay at school until the children have recorded their Nativity Medley if possible.

Many thanks for your support and cooperation.

 

Cofion cynhesaf/Warmest wishes,

Miss Thomas

 

Prynhawn da!

Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau eich penwythnos.

Yr wythnos hon byddwn yn parhau i astudio a dysgu am fwydydd traddodiadol gwahanol wledydd cyn symud ymlaen at bethau Nadoligaidd!

Bydd y disgyblion yn darllen yn unigol, yn ysgrifennu am y gwahanol fwydydd a'r gwledydd yn ogystal â holi cwestiynau a disgrifio ein creadur rhyfedd!

Byddwn yn parhau datblygu ein sgiliau mathemategol a'n gwaith arian, siapiau 3D a rhif.

Byddwn hefyd yn dysgu ein geiriau ar gyfer ein Medli Nadoligaidd - Stori'r Geni mewn (tua!!) 5 munud - ar gyfer ein pwt Nadoligaidd.

Gan obeithio y cawn wythnos sych a braf!

 

Cofiwch eich cotiau cynnes blantos!

 

Good afternoon all,

I hope that you have all had a lovely weekend.

This week we will continue learning about the traditional foods from various countries before we move on to Christmassy activities!

The pupils will read individually, they will write about the various foods and countries and will also describe and create questions to ask our strange creature!

We will continue developing our mathematical knowledge and will undertake 3D shape work, money themed activities and number work.

We will also be learning our Mini Medley  - the Nativity in 5 (-ish!!) minutes -in preparation for recording our Christmas snippet. 

I hope that we have a bright and sunny week.

 

Don't forget your warm coats, "blantos"!

 

Cofion cynhesaf/Warmest wishes,

Miss Thomas

Noswaith dda bawb,

 

Rwy'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau eich penwythnos. Rwy'n siwr y bydd cyffro mawr yn y bore wrth i'r plantos ddychwelyd i'r ysgol - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eu gweld a chlywed eu straeon.

I hope that you have all had a lovely weekend. I am sure that there will be much excitement in the morning as the "plantos" return to school - I am looking forward to seeing them and to hearing their tales.

 

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar sillafu geiriau aml-ddefnydd ac yn edrych ar sut mae gofyn ac ateb ystod o gwestiynau. Byddwn yn dyfeisio casgliad o gwestiynau i'w gofyn i greadur rhyfedd! Byddant hefyd yn disgrifio'r cymeriad rhyfedd! Bydd pob plentyn yn darllen ar goedd er mwyn ymarfer eu sgiliau darllen fel storïwr ac er mwyn datblygu eu sgiliau gwrando. Byddwn hefyd yn cael cyfle i ddal fyny gyda'n llyfr Lota'n Rhedeg i Ffwrdd!

This week we will be looking at our key words and learning to ask and answer a range of questions. We will devise a collection of questions to ask a very strange character! The pupils will also describe the strange character! Each child will read aloud to practise their story-telling skills and to refine their listening skills. We will also listen to the tale of Lota - Lota'n Rhedeg i Ffwrdd.

 

Byddwn yn dosrannu rhifau ac yn ymarfer rhifo cyfansymiau wrth ymdrin ag arian. Byddwn yn astudio siapiau 3D a'u priodweddion ac wrth gwrs yn edrych ar gwestiynau Mathemateg Mawr.

We will be partitioning numbers and calculating totals as we work with money. We will be studying 3D shapes and their properties and of course, we will be looking at our Big Maths sums!

 

Gan ein bod yn dilyn thema Bwyd, byddwn yn dechrau ar ein taith o amgylch y byd er mwyn darganfod mwy am fwydydd y byd.

As we are undertaking a "Food" theme, we will start on our travels around the world to discover more about world cuisines.

 

Byddwn yn dechrau trafod sut mae bwydydd yn newid wrth eu hoeri, eu twymo a'u cyfuno.

We will start discussing how different foods change as they are cooled, heated and combined.

 

Bydd tasg cyswllt cartref yn cael ei osod ar Teams, Sianel W.04. Bydd y plantos yn cynnal arbrawf i weld sut mae iâ yn newid wrth osod ciwb iâ mewn gwahanol fannau. Bydd y disgyblion yn amseru ac yn cofnodi eu canfyddiadau.

This week's HomeSchool task will be posted on Teams Channel W.04. The children will conduct an experiment to discover how ice changes in different places. The pupils will time and record their findings.

 

Diolch unwaith yn rhagor am bob cefnogaeth.

Gan ddymuno wythnos dda i chi a chadwch yn ddiogel.

 

Many thanks once again for all your support.

Take good care and have a good week.

 

Cofion gorau,

Miss Thomas

 

Mae'r wythnos a hanner o Ddysgu Cyfunol wedi hedfan heibio ac rwyf yn hynod falch o'r plantos ac yn ddiolchgar i'w teuluoedd am yr holl gefnogaeth a'u cyd-weithrediad. #tîmTeams!

 

Our week and a half of Blended Learning has flown by and I am extremely proud of the "plantos" and am very grateful to their families for all the support and cooperation. #teamTeams!

 

Yn dilyn ein gweithgareddau Pudsey, rydym wedi treulio'r wythnos yn dysgu am draddodiadau'r Diwali ac wedi cwblhau ystod o weithgareddau - Llythrennedd, Rhifedd, Dyniaethau, Technoleg a llu o dasgau creadigol ac ymarferol.

 

Following our Pudsey activities, we have had a week learning about the traditions of Diwali and have completed a range of activities - Literacy, Numeracy, Humanities, Technology and a whole host of creative and practical tasks.

 

GWYCH BLANTOS! 

 

Mwynhewch eich penwythnos a'r awyr iach!

Enjoy your weekend and some fresh air!

 

Cofion cynnes atoch oll,

Warmest wishes,

 

Miss T 

 

Diolch i chi gyd am eich amser heddiw. Roedd yn hyfryd cael trafod a sgwrsio gyda chi.

Thank you all for your time today. It was lovely discussing and speaking with you all.

 

Roeddwn i a Mrs Roberts yn falch iawn o'r plantos yn ein rhith-wers ddoe. 

ARDDERCHOG BLANTOS! 🌈👏🏻🌟👏🏻🌈

Both Mrs Roberts and myself were very proud of the 'plantos' during our virtual/blended learning lesson yesterday.

ARDDERCHOG BLANTOS! 🌈👏🏻🌟👏🏻

 

Mwynhewch eich penwythnos. Cadwch yn ddiogel. 

Have a lovely weekend. Take good care.

 

Cofion gorau atoch oll,

Kind regards,

 

Miss T 🌈

Wythnos.02  09-13.11.2020 - PLANT MEWN ANGEN

 

Helo 'na!

 

Bu'r plantos yn brysur iawn yn cyfansoddi cerddi Tân Gwyllt yn ystod yr wythnos ddiwethaf - am feirdd bendigedig. Maent wedi datblygu sgiliau ffracsiynau arbennig hefyd. Da iawn chi, blantos!

The children have been very busy composing their own Fireworks poems during the week - what amazing little poets they are! Their fractions skills are also developing. Da iawn chi. blantos! 

 

Mae hi'n wythnos Pudsey - Plant Mewn Angen - yr wythnos hon. Mae yna ystod o weithgareddau gwahaniaethol ar sianel W.02 TEAMS o dan yr adran Files. 

It is Children in Need week this week. There is a selection of differentiated activities for the pupils in the TEAMS W.02 Channel located the in FILES section.

 

Mi fydd hi'n ddiwrnod HMS ddydd Gwener ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gael sgwrs gyda chi yn ystod ein rhith-gyfarfodydd.

Friday will be an INSET day and I look forward to speaking with you all during our virtual parent/teacher's consultations.

 

CYSWLLT CARTREF: Mae casgliad o ryseitiau Pudsey yn y ffeil Gweithgareddau Amrywliol ar TEAMS. Beth am bobi ar gyfer Plant Mewn Angen gan ganolbwyntio ar bwyso a mesur a dilyn cyfarwyddiadau'r ryseit? Pob Lwc i chi!

Cofiwch anfon eich ffotograffau/pwerbwynt at thomasl603@hwbcymru.net o'ch cyfeiriadau ebost Hwb chi. Mwynhewch! 

HOME-SCHOOL TASK: There are various Pudsey recipes in the Gweithgareddau Amrywiol (Various Activities) file located on TEAMS in the FILES section. How about baking to mark Children in Need 2020? The children may concentrate on weighing and measuring carefully and following the method step by step. Good luck all! 

Remember to send your photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net from your Hwb email accounts. Have fun! 

 

Mwynhewch weddill eich penwythnos. Enjoy the rest of your weekend.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a'ch cyd-weithrediad. Cadwch yn ddiogel.

Thank you for all your support and cooperation. Stay Safe.

 

Cofion gorau atoch,

 

Miss Thomas 

- Wythnos 1 - Hanner Tymor 2  - 2-6.11.2020 -

 

Rwy'n gobeithio'ch bod chi'n mwynhau yr wythnos o wyliau Hanner Tymor. 

Cawsom hanner tymor hyfryd yn dod i adnabod ein gilydd a'n dod i arfer â'r drefn newydd. Mae pawb yn hapus ac yn mwynhau rhannu straeon ac atebion.

I hope that you are all having a lovely half term break. We had a lovely first half term in Dosbarth 2 getting to know each other and getting used to the new routine. Everybody is happy and enjoying sharing their tales and answers.

Bydd y gweithgareddau gwahaniaethol ar gyfer W.01 Hanner Tymor 2 yn ymddangos ar Teams. Mae'r disgyblion wedi eu hychwanegu at Dîm D2 a byddant yn medru cael gafael ar y gweithgareddau yn y Sianeli perthnasol. 

The differentiated activities for Week.01 2nd Half Term will appear on Teams. Each pupil has been added to the D2 Team and they will be able to access the weekly Channels set within the Team.

Cawsom drafferthion technolegol yn Wythnos 8, felly fe wnaethom ohirio ein wythnos Eidalaidd nes wythnos gyntaf yr hanner tymor newydd. Mae'r cyflwyniadau'n barod i'w dangos a'u rhannu a'u trafod! Bellissimo!

We had some technical issues in Week 8 and we therefore decided to postpone our Italian Week until the first week of the new half term. The presentations are all ready to be shared and discussed! Bellissimo!

Bydd y disgyblion ym medru rhannu eu gweithgaredd Cyswllt Cartref - Creu Pitsa - gyda'u cyfoedion yn yr wythnos gyntaf. Cofiwch anfon eich ffotograffau a'ch cofnodion o'ch cyfeiriadau Hwb at thomasl603@hwbcymru.net.

The pupils will be able to share their Home School Task - Creating Pizzas - with their peers during the first week back at school. Remember to send your photographs and any related work from your Hwb email address  thomasl603@hwbcymru.net.

 

Ymlaciwch a mwynhewch weddill yr wythnos ac edrychaf ymlaen yn fawr at groesawu'r plantos 'nôl i'r ysgol ar Dachwedd yr 2il.

Have arelaxing week and enjoy your time at home as a family. I look forward to welcoming the "plantos" back to school on November 2nd.

 

Cofion cynnes iawn atoch,

Warmest wishes to you all,

 

Miss Thomas

 

Yn dymuno wythnos Hanner Tymor Hapus i chi gyd!

Wishing you a wonderful Half Term week!

Cymeriadau Brawychus D2!

Helo Bawb! 

 

Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n dda ac yn mwynhau'r penwythnos!

I hope that you are all well and enjoying your weekend!

 

Yr wythnos hon rydym ar ein ffordd (rhith-daith!) i'r Eidal! Byddwn yn trafod bwydydd blasus a thraddodiadol y wlad. Byddwn yn edrych ar ffracsiynau - mae'n bwysig iawn sicrhau eich bod chi'n rhannu eich pitsa'n deg!

This week we are heading (virtually!) to Italy! We will be learning about their tasty and traditional foods and dishes. We will be learning about fractions this week - it is soooo important that a pizza is shared equally!!

 

Mae ystod o weithgareddau llythrennedd a rhifedd wedi eu gosod ar dudalen y dosbarth. Bydd y gweithgareddau'n cael eu llwytho ar sianel wythnosol Teams yn ystod yr wythnosau nesaf ac mi fydd yna ebost (Hwb) yn cyrraedd eich plentyn pan fydd gweithgareddau wedi eu llwytho.

A range of literacy and numeracy activities have been posted on the class page. During the next few week the activities will be posted on the weekly Teams channel and your child will be notified via their Hwb email when activities have been uploaded.

 

Rwyf yn hynod falch o'r plantos am fynychu'r ysgol yr hanner tymor yma ac mae wedi bod yn hyfryd dod i'w hadnabod. Mae'n amser iddynt ymlacio dros y gwyliau a gobeithio y bydd tywydd braf er mwyn treulio amser tu allan.

I am very proud of the pupils as they have returned to school this half term and it has been lovely getting to know them all. It is time for them to relax over the half term and hopefully there will be some Autumnal sun for you to enjoy. 

 

Gweithgaredd Cyswllt Cartref: Creu Pitsa Perfetta!

Dros y gwyliau, beth am greu pitsa perffaith gyda'ch gilydd? Gallwch ddefnyddio bara pitta/toes a llu o wahanol gynhwysion! Beth am greu wyneb yn arddull Arcimboldo ar eich pitsa?!

Anfonwch eich ffotograffau erbyn 02.11.2020 at thomasl603@hwbcymru.net o gyfeiriad ebost Hwb eich plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn eu rhannu gyda'u ffrindiau ar dechrau'r hanner tymor newydd. 

HomeSchool Task: Creating a Pizza Perfetta!

During the holiday, how about creating the perfect pizza together? You could use pitta bread/wraps/pizza dough as the base and use a range of toppings. You could even create an Arcimboldo style Pizza Face!! 

Please send photographs from the children's Hwb emails to  thomasl603@hwbcymru.net by 02.11.2020. The children will share their experiences with their friends at the beginning of the new half term.

 

Hoffwn ddymuno wythnos hapus iawn i chi - cymerwch ofal. Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad yn ystod yr hanner tymor yma. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at dreulio hanner tymor hapus arall gyda'r disgyblion a staff y dosbarth.

I would like to wish you all a happy week - take good care.

Thank you for all your support and cooperation during the first half term of the year. I am looking forward to spending another happy half term with the class and the staff.

 

Mwynhewch eich wythnos.

Have a lovely week.

 

Cofion gorau/Kind regards,

 

Miss Thomas  

Helo Bawb!

 

Gobeithio'ch bod chi'n mwynhau'r tywydd braf dros y penwythnos.

I hope that you are enjoying the lovely weather this weekend. 

 

Rydym wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn ymarfer ac yn datblygu llu o sgiliau. Fe wnaethom barhau i edrych ar Hwb a bu nifer yn ymarfer darganfod Hwb ar Google cyn mewngofnodi ac anfon ebost ataf. 

Mae'r plantos i gyd wedi dod adref â cherdyn wedi ei lamineiddio sydd yn nodi eu cyfeiriad ebost a'u cyfninair. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi'ch plentyn ac ymarfer mewngofnodi ac ymgyfarwyddo â Hwb ac adnoddau JiT, yn ogystal ag Outlook er mwyn anfon ebost yn cynnwys eu gweithgareddau cyswllt cartref. Diolch o galon i chi.

 

Fe wnaethom ddechrau ar ein gwaith Andy Goldsworthy wrth greu wynebau gan ddefnyddio trysorau o ardd yr ysgol. Buom yn dditectifs natur yn chwilio am wahanol ddail, brigau, blodau, hadau a phlanhigion er mwyn creu ein gwaith celf. Byddwn yn parhau â'r gwaith creadigol yr wythnos nesaf a byddwn yn gosod ffotograffau ar dudalen y dosbarth er mwyn i chi fwynhau'r campweithiau.

 

We have been busy developing and refining our skills this week. We have continued looking at Hwb and all of the children have had the opportunity to search for Hwb using a browser (Google) before signing in and sending an email to me.

The children have all brought home a laminated card that has their email address and password in order that they may have opportunities to sign in to their Hwb account and become familiar with Outlook and the resources available on JiT. The pupils will then be able to send their homeschool tasks to me via their Hwb emails. Many thanks for your support.

 

We went to the school garden in search of treasures to create our Andy Goldsworthy style art. We started on our art work and created faces from the branches, leaves, flowers, seeds, plants and treasures from the garden. We will continue with the work this week and photographs will be posted for you to enjoy the masterpieces.

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio'n galed ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn dal ati i rapio ac ymarfer ein patrymau iaith - Mae ganddo fe/Mae e'n..., Mae ganddi hi/Mae hi'n..., Oes gen ti...? Oes/Nac oes ac Ydw/Nac ydw/Ydy/Nac ydy . Byddwn yn gweithio'n galed ar ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurff gywir.

Bydd y plantos yn parhau i ddarllen eu lyfrau unigol sydd yn eu pecynnau ac mi fyddant eto'n darllen i'w gilydd ac ar goedd yn unigol i'r dosbarth. Pan fydd y llyfrau'n cael eu darllen yn hyderus bydd y plantos yn derbyn llyfrau newydd. Mae ystod o lyfrau wedi eu gosod ar dudalen y dosbarth hefyd.

Byddwn yn edrych yn ofalus ar ein geiriau allweddol yr wythnos hon ac yn ymarfer y geiriau sydd yn newydd i ni.

Fel dosbarth, byddwn yn parhau i weithio ar ein llawysgrifen ac ar gyflwyniad ein gwaith megis ffurfio llythrennau, maint ein llythrennau a'n rhifolion, gafael mewn pensil yn ofalus, rheolaeth pensil ac offer ysgrifennu, ysgrifennu ar linellau a lliwio ein darluniau fel artist.

Wrth rifo byddwn yn edrych ar adnabod rhifau, rhifo, un/deg yn llai ac un/deg yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

Beth am i chi rapio'ch tablau i'ch teuluoedd, blantos?!

 

This week we will continue working really hard on our oracy, reading, writing and counting.

We will continue rapping and practicing our language patterns "Mae ganddo fe/Mae e'n.../Mae ganddi hi, Mae hi'n...", "Oes gen ti...? Oes/Nac oes" and Ydw/Nac ydw/Ydy/Nac ydy . We will be concentrating on using the correct response when answering questions - oes/nac oes/ydw/nac ydw/ydy/nac ydy etc.

The children will continue reading their individual reading books that are kept in their folders and they will read to each other and they will read individually out loud in front of their peers. When the books have been read confidently, the children will receive new books. There are also books posted on the class page to support reading skills.

We will be looking at our key words and practicing the words that are new to us.

As a class we will continue working on our handwriting and on the presentation of our work - e.g: letter formation, the size of our letters and numbers, pencil grip and control, writing on the lines and colouring our pictures like an artist!

As we count we will look at counting groups of objects, number recognition, one/ten more and one/ten less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

How about rapping your times tables to your families, blantos?!

 

Diolch am gefnogi'ch plentyn gyda'r gweithgareddau Cyswllt Cartref. Bu'n hyfryd cael clywed y plant yn esbonio ble buon nhw'n chwilio am drysorau'r Hydref. Fe wnaethon nhw fwynhau gweld a chlywed cyflwyniadau eu cyfoedion.

 

Yr wythnos hon, y weithgaredd Cyswllt Cartref yw chwilio am rifau sydd yn perthyn i dablau 10 a 5 yn yr amgylchfyd a'r cartre',

 

Ebostiwch ffotograffau/pwerbwynt at yr ebost yma os gwelwch yn dda: thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 19.10.2020 - Dydd Llun).

Gofynnaf yn garedig i chi annog eich plentyn i ddefnyddio eu hebyst Hwb er mwyn anfon eu gweithgareddau cyswllt cartref ataf. 

 

Thank you very much for supporting your child with their HomeSchool Task.

It was a real pleasure listening to the children presenting their Autumnal Treasures in front of their peers. They thoroughly enjoyed learning where they had each been searching for the treasures. 

This week's Homeschool task will be to search for numbers that are in the 10 and 5 times tables. Search for numbers in the local area and in the home. 

Please email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 19.10.2020.

Please encourage your child to use their own Hwb email account to send their home/school tasks to me. 

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Mwynhewch weddill y penwythnos.

 

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

Enjoy the rest of your weekend.

 

Cofion cynnes atoch/Kind regards,

 

Miss Thomas    

Rap Tabl 5

Dewch i rapio'ch tablau! Tabl 5

Helo Bawb!

 

Gobeithio'ch bod chi'n cadw'n sych yn yr holl law yma .....neu'n cael hwyl yn neidio yn y pyllau dwr!! laugh

I hope that you are managing to avoid the showers - or just enjoying splashing in the puddles!!   laugh

 

Rydym wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn ymarfer ac yn datblygu llu o sgiliau. Cawsom gyfle i edrych ar Hwb a bu nifer yn ymarfer darganfod Hwb ar Google cyn mewngofnodi ac anfon ebost ataf. Bydd weddill y dosbarth yn cwblhau'r dasg yr wythnos nesaf.

Bydd y plantos yn dod adref â cherdyn wedi ei lamineiddio sydd yn nodi eu cyfeiriad ebost a'u cyfninair. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi'ch plentyn ac ymarfer mewngofnodi ac ymgyfarwyddo â Hwb ac adnoddau JiT, yn ogystal ag Outlook er mwyn anfon ebost yn cynnwys eu gweithgareddau cyswllt cartref. Fe wnaethom fwynhau casglu data ein hoff cacennau a chreu graffiau gan ddefnyddio JiT. Buom yn dadansoddi'r data ar y graffiau bloc a bar.

 

We have been busy developing and refining our skills this week. We have been looking at Hwb and many of the children have had the opportunity to search for Hwb using a browser (Google) before signing in and sending an email to me. The remaining pupils will complete the task next week.

The children will bring home a laminated card that has their email address and password in order that they may have opportunities to sign in to their Hwb account and become familiar with Outlook and the resources available on JiT. The pupils will then be able to send their homeschool tasks to me via their Hwb emails.

We enjoyed collecting data regarding our favorite cakes and we created graphs using JiT. We analysed the block and bar graphs.

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio'n galed ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn dal ati i rapio ac ymarfer ein patrymau iaith - Oes gen ti...? Oes/Nac oes, Rydw i'n..... ac Ydw/Nac ydw/Ydy/Nac ydy . Byddwn yn gweithio'n galed ar ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurff gywir.

Bydd y plantos yn parhau i ddarllen eu lyfrau unigol sydd yn eu pecynnau ac mi fyddant eto'n darllen i'w gilydd ac ar goedd yn unigol i'r dosbarth. Pan fydd y llyfrau'n cael eu darllen yn hyderus bydd y plantos yn derbyn llyfrau newydd.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "wy" ac "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

Fel dosbarth, byddwn yn parhau i weithio ar ein llawysgrifen ac ar gyflwyniad ein gwaith megis ffurfio llythrennau, maint ein llythrennau a'n rhifolion, gafael mewn pensil yn ofalus, rheolaeth pensil ac offer ysgrifennu, ysgrifennu ar linellau a lliwio ein darluniau fel artist.

Wrth rifo byddwn yn edrych ar adnabod rhifau, rhifo, un/deg yn llai ac un/deg yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

Beth am i chi rapio'ch tablau i'ch teuluoedd, blantos?!

 

This week we will continue working really hard on our oracy, reading, writing and counting.

We will continue rapping and practicing our language patterns "Oes gen ti...? Oes/Nac oes", Rydw i'n... and Ydw/Nac ydw/Ydy/Nac ydy . We will be concentrating on using the correct response when answering questions - oes/nac oes/ydw/nac ydw/ydy/nac ydy etc.

The children will continue reading their individual reading books that are kept in their folders and they will read to each other and they will read individually out loud in front of their peers. When the books have been read confidently, the children will receive new books.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "wy" and "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

As a class we will continue working on our handwriting and on the presentation of our work - e.g: letter formation, the size of our letters and numbers, pencil grip and control, writing on the lines and colouring our pictures like an artist!

As we count we will look at counting groups of objects, number recognition, one/ten more and one/ten less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

How about rapping your times tables to your families, blantos?!

 

Diolch am gefnogi'ch plentyn gyda'r gweithgareddau Cyswllt Cartref. Bu'n hyfryd cael clywed y plant yn cyflwyno eu gwaith smwddis ac ysgytlaeth blasus. Buon nhw'n trafod y cynhwysion a'r hyn yr hoffent ei newid y tro nesaf. 

 

Gan mai Cogyddion y Creigiau yw ein thema gofynnaf yn garedig i chi drafod gwahanol lysiau a ffrwythau a chreu wyneb gan ddefnyddio llysiau a ffrwythau yn arddull Arcimboldo. Gall y fwaith fod yn waith peintio ac arlunio, yn collage neu yn waith 3D. Tynnwch luniau o'r paratoi ac o'r campweithiau creadigol er mwyn i'r disgyblion eu rhannu yn y dosbarth!

 

Ebostiwch ffotograffau/pwerbwynt at yr ebost yma os gwelwch yn dda: thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 12.10.2020 - Dydd Llun). Gofynnaf yn garedig i chi gefnogi'ch plentyn wrth ddefnyddio eu ebyst Hwb er mwyn anfon eu gweithgareddau cyswllt cartref ataf. 

 

Thank you very much for supporting your child with their HomeSchool Task.

It was a real pleasure listening to the children presenting their smoothies and milkshakes task to each other. They discussed the ingredients and what they would change next time.

This week, as part of our theme work, Ready, Steady, Cook, I ask you kindly to discuss the names of different fruits and vegetables. The creative homeschool task will be to create a face/head in the style of Arcimboldo. The work may be a painting or drawing, a collage or a 3D model. Please take photographs of the children preparing and completing their masterpieces and send them to me in order that the pupils may share their masterpieces with their peers.

Please email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 12.10.2020. Please support your child when using their own Hwb email account to send their home/school tasks to me. 

 

Rwy'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau perfformiad y plantos o gân arwyddo Cyw - Diolch. Maent wedi bod yn wych yn dysgu'r arwyddion a'r geiriau. Mae eu perfformiad o'r rap Tabl 10 hefyd ar y dudalen i chi.

 

I hope that you enjoyed viewing their performance of the Cyw Diolch Signing Song. They have all been brilliant at learning the signs and the words. Their 10 Times Table Rap is also posted on the class page for you to view.

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Mwynhewch weddill y penwythnos.

 

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

Enjoy the rest of your weekend.

 

Cofion cynnes/Kind regards,

 

Miss Thomas    smiley

Rapio Tabl 10

Dewch i rapio'ch tablau gyda Dosbarth 2!

Helo Bawb! Hello everybody!

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'r tywydd braf heddiw. Mae'n hyfryd gweld yr awyr las a'r haul yn gwenu.

I really hope that you are all making the most of the lovely weather. It is lovely seeing the blue sky and the warm sun.

 

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn parhau i weithio ar batrymau - Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes. Byddwn yn gweithio'n galed ar ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurff gywir.

Bydd y plantos yn parhau i ddarllen eu lyfrau unigol sydd yn eu pecynnau ac mi fyddanteto'n darllen i'w gilydd ac ar goedd i'r dosbarth. Pan fydd y llyfrau'n cael eu darllen yn hyderus bydd llyfrau newydd yn cael eu dosbarthu.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

Fel dosbarth, byddwn yn parhau i weithio ar ein llawysgrifen ac ar gyflwyniad ein gwaith megis ffurfio llythrennau, maint ein llythrennau a'n rhifolion, gafael mewn pensil yn ofalus, rheolaeth pensil ac offer ysgrifennu, ysgrifennu ar linellau a lliwio ein darluniau fel artist.

Wrth rifo byddwn yn edrych ar un/deg yn llai ac un/deg yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

 

This week we will continue working on our oracy, reading, writing and counting.

We will carry on working on the language patterns "Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes". We will be concentrating on using the correct response when answering questions - oes/nac oes/ydw/nac ydw/ydy/nac ydy etc.

The children will continue reading their individual reading books that are kept in their folders and they will read to each other and will read out loud in front of their peers. When the books have been read confidently, the books will be changed.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

As a class we will continue working on our handwriting and on the presentation of our work - e.g: letter formation, the size of our letters and numbers, pencil grip and control, writing on the lines and colouring our pictures like an artist!

As we count we will look at one/ten more and one/ten less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

 

Diolch am gefnogi'ch plentyn gyda'r gweithgareddau Cyswllt Cartref.

Mae'r hydref ar y ffordd a'r wythnos hon gofynnwn i chi edrych am arwyddion yr hydref gan gasglu 5 peth sydd yn dangos bod y tymhorau'n newid. Gallwch anfon ffotograffau o'r 5 trysor ataf a bydd y disgyblion yn medru esbonio a thraod ble mae nhw a beth yw eu trysorau byd natur i weddill y dosbarth.

Gofynnaf yn garedig i chi ebostio ffotograffau/pwerbwynt at fy ebost thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 5.10.2020 - Dydd Llun).

 

Thank you for supporting your child with their HomeSchool Task.

This week's home/school task is to search for 5 nature treasures to show that the seasons are changing. I ask you kindly to email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 5.10.2020. The pupils will be able share their autumnal experiences and explain to others where they are and what they have found to show that the autumn is on its way.  

 

Bydd hi'n adeg y cynhaeaf cyn hir ac mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu can arwyddo Cyw - Diolch. Maent wedi bod yn wych yn dysgu'r arwyddion ac rydym yn trafod pa mor bwysig yw hi i ddiolch i eraill ac i fod yn ddiolchgar.

 

It will soon be harvest time and the pupils have been learning the Cyw Diolch Signing Song. They have all been brilliant at learning the signs and we have been discussing the importance of thanking others and being grateful. 

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Mwynhewch weddill y penwythnos.

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

Enjoy the rest of your weekend.

 

Cofion cynnes/Kind regards,

 

Miss Thomas  smiley

Cefnogaeth Cyswllt Cartref 5 Trysor Byd Natur - Discussion Support and Ideas for HomeSchool Task - 5 Nature Treasures

Diolch

Cân Arwyddo

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Sgiliau Pensil - Pencil Control Activities

Sillafu D2

Sgwar 100 - 100 Square

Llyfr Darllen - Yn yr Ardd

Mabolgampau Dosbarth 2 - Dyfalbarhau, Cydweithio, Cefnogi! Da iawn blantos!

Tystysgrif Mabolgampau Dosbarth 2 2020 - LLONGYFARCHIADAU BLANTOS!

Cyswllt Cartref - Home/School Task (by 28.9.2020)

Sillafu Geiriau "wy" Spelling

Rap Tabl 10

Dewch i rapio tabl 10!
Dewch i rifo fesul 10!

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

Geiriau allweddol - Key Words

Darllen Gyda'n Gilydd - darllen ac yna creu stori eu hunain gan newid y cynhwysion! Ych a fi!!!

Helo 'na!  smiley

 

Gobeithio'ch bod chi gyd yn mwynhau haul y penwythnos! I hope that you are all enjoying the sunny weekend! 

 

Ddydd Llun bydd y dosbarth yn cymryd rhan ym Mabolgmpau Noddedig y dosbarth! Bydd Dosbarh 2 yn arddangos eu sgiliau anelu a thaflu. Bydd y disgyblion yn cofnodi sawl tro maent yn llwyddo taro targed a sawl tro gallant daflu i rwyd. Byddaf yn gosod ffotograffau ar dudalen y dosbarth i chi ddathlu llwyddiant eich plant! Pob Lwc Blantos! Am hwyl! Cofiwch wisgo eich dillad Add Gorff!

 

This Monday, the pupils will undertake their sponsored Class Sport's Day. Dosbarth 2 will be displaying their throwing and hitting a target skills. The pupils will keep a count of how many targets they manage to hit and how many items make it into the nets! Photographs will be posted on the website for you to celebrate your children's achievements! Pob lwc Blantos! Am hwyl! Don't forget to wear your P.E kits!

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn parhau i weithio ar batrymau - Mae gen i, Fy hoff..., ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes.

Mae gan y plantos lyfrau unigol i'r disgyblion yn eu pecynnau ac mi fyddant yn darllen i'w gilydd ac ar goedd i'r dosbarth.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "wy" (bwyd, wy, nwyddau, trwy...).

Wrth rifo byddwn yn edrych ar un yn llai ac un yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

 

This week we will continue working on our oracy, reading, writing and counting.

We will carry on working on the language patterns "Mae gen i, Fy hoff..., ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes".

The children have individual reading books in their folders and they will read to each other and will read out loud in front of their peers.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "wy" (bwyd, wy, nwyddau, trwy...).

As we count we will look at one more/one less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

 

Gan ein bod ni wedi bod yn trafod ein hoff fwydydd a'n hoff ddiodydd, byddwn yn gofyn yn garedig i chi ymgymryd mewn gweithgareddau Cyswllt Cartref gyda'ch plant. Gan na allwn goginio gyda'r disgyblion ar hyn o bryd, gofynnwn yn garedig i chi gwblhau gweithgareddau ymarferol gyda'ch plentyn adref. 

Tasg Cyswllt Cartref yr wythnos hon yw creu ysgytlaeth/smwddi gan nodi'r cynhwysion, yr offer a'r camau. Gofynnaf yn garedig i chi ebostio ffotograffau/pwerbwynt at fy ebost thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 28.9.2020 - Dydd Llun) a bydd y plantos yna'n rhannu eu profiadau gyda'r dosbarth ac yn esbonio eu profiadau gan ddefnyddio'r ffotograffau rydych yn eu hanfon.

 

As we have been discussing our favorite foods and drinks as part of our theme work, we will be asking you kindly to take part in some home/school activities. As we are currently unable to cook with the pupils individually, we will ask you kindly to undertake some practical activities at home.

This week's home/school task is to create a milkshake or a smoothie and to note the ingredients, equipment and method. Please email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 28.9.2020. The pupils will be able share their experiences and  explain to others how they made their milkshake/smoothie using the photographs that you provide.  

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

 

Cofion cynnes,

 

Miss Thomas

Llif Ddarlun Hydref 2020 - Flowchart Autumn 2020

Helo Bawb!

 

Wel dyna hyfryd oedd treulio wythnos yng nghwmni plantos Dosbarth 2! Maent wedi bod yn gweithio'n galed iawn i gofio'r drefn newydd sydd yn ychydig yn wahanol i'r arfer ac mae eu dwylo'n sgleinio! Da iawn chi am gofio'r drefn am saniteiddio'ch dwylo'n rheolaidd! GWYCH! 

It was lovely spending time getting to know the Dosbarth 2 "plantos" last week! They have been working really hard at remembering the new routines that are slightly different at the moment and their hands are sparkling! Well done everybody for remembering how important it is to sanitise our hands regularly! FANTASTIC!

 

Rydym wedi dod i adnabod ein gilydd wrth gyflwyno'n hunain ar lafar. Mae Mrs Roberts gyda ni ddydd Llun i Ddydd Mercher ac mae Mr Hamer yn cadw cwmni â ni ddydd Iau. Ein thema y tymor hwn yw Cogyddion y Creigiau.

We found out more about each other by introducing ourselves during our oracy sessions. Mrs Roberts will be with us in Dosbarth 2 Monday-Wednesday and Mr Hamer will be keeping us company on a Thursday. This term's theme is Ready, Steady, Cook!

 

Ddydd Llun gall y plantos ddod i'r ysgol mewn trowsus tracwisg/leggings a chrys polo a hugan/siwmper yr ysgol gan ein bod ni'n cynnal sesiwn Addysg Gorfforol yn y bore. Mi fydd angen iddynt wisgo esgidiau addas (trainers) bob dydd Llun. Ni fyddwn yn defnyddio offer am y tro felly mi fyddwn yn greadigol gyda'n gweithgareddau ar yr iard.

Every Monday the children may come to school wearing their tracksuit trousers/leggings and the school's polo shirt and sweatshirt. They should wear trainers every Monday as our outdoor PE session will be undertaken in the morning. We will  not be using apparatus for the time being - we will be creative and devise appropriate activities for these sessions.

 

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar ein llythrennau a'n geiriau allweddol a byddwn yn adolygu'r gystrawen "Mae gen i". Byddwn yn darllen darnau amrywiol o'r bwrdd gwyn ac o dudalennau arbennig.

Byddwn yn rapio ein tabl 10 ac yn rhifo fesul 10, 5 a 2 gan ddechrau o wahanol fannau a gorffen ar rifau amrywiol! Byddwn yn edrych ar fondiau rhif a sut mae dosrannu rhifau yn ddegau ac yn unedau/cannoedd, degau ac unedau.

This week we will be looking at our letters and sounds and our key words. We will also be revising the sentence pattern - "Mae gen i" (I have....). We will be reading different texts from the whiteboard or from a page. 

We will be  rapping out 10 Times Table and counting in 10s, 5s and 2s starting and finishing with different numbers. We will also be looking at number bonds and at partitioning our numbers into tens and units/hundreds, tens and units. 

 

Byddwn yn edrych sut mae gosod a dilyn ryseitiau. Gan na allwn goginio yn yr ysgol ar hyn o bryd mi fydd yna dasgiau bach difyr ar gyfer gweithgareddau cyswllt cartref! Byddwn yn edrych ar grwpiau bwydydd ac o ble y mae bwydydd yn dod. Byddwn yn trafod pa fath o fwydydd sydd yn cael eu defnyddio wrth ddathlu.

We will be looking at how a recipe is set out and how we follow them. As we are currently unable to undertake cooking activities at school there may be some interesting little home school tasks for you to complete! We will be looking at different food groups and where food comes from. We will also be looking at foods that are important when celebrating.

 

Wrth i ni fwynhau ein dyddiau yn Nosbarth 2 byddwn yn edrych ar sut y mae llenwi Bwcedi Braf Dosbarth 2 ac yn sicrhau ein bod yn ffrindiau da i'n gilydd.

Whilst enjoying our time in Dosbarth 2 we will be looking at how we can fill the "Bwcedi Braf" (Brilliant Buckets) full of good deeds and kindness and how we ensure that we are a good friend to all out peers.

 

Yn dymuno wythnos hapus i chi gyd - cadwch yn ddiogel.

Wishing you all a happy week - please stay safe.

 

Cofion gorau/Kind regards

 

Ta ta tan toc!/Bye for now!

 

Miss Thomas smiley

 

 

CROESO I DDOSBARTH 2!!

 

Bore da Blantos!

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld ar eich diwrnod cynta' yn Nosbarth 2!

Rwy'n siwr y bydd gennych straeon di-ri! 

Os ydych yn dod o hyd i'r haul ar eich ffordd i'r ysgol, dewch â'r heulwen gyda chi!! Os na, dewch â'r wên fwya' gyda chi i'r ysgol!

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

 

Bore da Blantos!

I am really looking forward to welcoming you to Dosbarth 2 on your first day back at school!

I am sure that you have a million stories for me!

Should you happen to find the sun on your way to school, pop it in your pocket for me! If not, just bring your best smile! 

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

 

 

Tara Bethan - Rhywle draw dros yr enfys (somewhere over the rainbow) + Lyrics

Can / Song: Rhywle draw dros yr enfys / Somewhere over the rainbow Cantores / Singer: Tara Bethan CD: Does neb yn fy 'nabod i Rhywle draw dros yr enfys, fry ...

Calon Lân | Cor Digidol Rhys Meirion

Dyma sy'n digwydd pan ddaw cannoedd o bobl at ei gilydd (yn ddigidol) i ganu Calon Lân! ANHYGOEL! ❤️️ Calon Lân Welsh Digital Choir during the COVID-19 Coron...

The Gift Of A Friend Tinker Bell

Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd

Cywaith gan y bardd Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd dros gyfnod aros adre Covid19.

Swigen Dosbarth 2.mp4

Still image for this video

Swigen Hapus D2.mp4

Still image for this video

D2 Swigen yr Enfys.mp4

Still image for this video

🌈🤗🌈

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? 🌈🌟🌈

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 🌈🤗🌈

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

Tabl 3 - geiriau

Tabl 3!

Tabl 4!

Rap Tabl 5

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 5.

Rap Tabl 2!

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 2.

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas

 
Top