arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 2: Miss Thomas

Rap Tabl 10 Ysgol Gynradd Creigiau

Dewch i Rapio Tabl 10!

Helo bawb!

 

Gobeithio'ch bod chi'n mwynhau'r penwythnos.

I hope that you are all having a lovely weekend. 

 

Yr wythnos nesaf byddwn yn cwblhau gweithgareddau "cwis" ac yn canolbwyntio ar sgiliau sillafu a rhifedd. Bydd y cwisys yn ein galluogi i ddarparu gweithgareddau gwahaniaethol addas sydd yn mynd i gefnogi, i ddatblygu a rhoi sglein ar sgiliau llythrennedd a rhifedd y plantos. Byddwn yn edrych ar dabl 10 hefyd gan ddechrau rapio'r tabl! 

Next week we will be completing some "quiz" activities that will be focussing on spelling and numeracy skills. These "quizzes" will enable us to prepare appropriately differentiated activities that will support, develop and refine the children's literacy and numeracy skills. We will also be learning our 10 times table "rap"!

Bydd y grwpiau'n cylchdroi yr wythnos hon ac yn cael cyfle i weithio gyda chefnogaeth oedolyn yn ogystal â chwblhau gweithgareddau'n annibynnol wrth ymgymryd â gweithgareddau yn y ddarpariaeth barhaol.

The groups will be rotating this week and they will have opportunities to work with adult support but they will also be encouraged to complete tasks independently during continuous provision activities.

Byddwn hefyd yn cadw dyddiadur bwyd yn ddyddiol fel rhan o'n gwaith cyd-destun yr wythnos hon a byddwn yn dechrau trafod grwpiau bwyd. Mae'r plantos eisioes wedi bod yn didoli bwydydd iach a bwydydd nad ydynt mor iach.

This week, we will be keeping a daily food diary as part of our Context for Learning work and we will start discussing different food groups. The "plantos" have already been sorting healthy and not so healthy foods.

Cofiwch mai dydd Iau yw diwrnod Addysg Gorfforol ein dosbarth ac mae angen gwisgo eich gwisg Addysg Gorfforol i'r ysgol. Cofiwch ddod â chot law, diod o ddŵr a byrfwyd iachus yn ddyddiol os gwelwch yn dda.

Our Physical Education session is every Thursday - remember to come to school in your kit. Please remember to bring a raincoat, a bottle of water and a healthy snack every day!

 

Mae Teams Dosbarth 2 eisioes wedi ei osod ac mae yna gasgliad o ddeunyddiau darllen gwahaniaethol wedi eu lanlwytho i Sianel "Darllen". Yna, ewch i "files" a gwelwch yno ffeil o ddeunyddiau darllen ar eich cyfer.

Our Dosbarth 2 Teams Platform has already been set up and you will find a selection of differentiated reading materials in the Channel titled "Darllen / Reading". The reading materials are within the "Files" section of this channel.

 

Yn edrych ymlaen at wythnos hapus a phrysur arall yn Nosbarth 2.

'Looking forward to another happy and busy week in Dosbarth 2!

 

Diolch am bob cefnogaeth. /  Thank you for all your support.

Cofion gorau atoch oll, /  Warmest wishes to you all,

Miss T smiley

Wel, dyna ddiwrnod hyfryd yng nghwmni Dosbarth 2 heddiw! Mi ddaethoch chi â'r haul gyda chi, mae hynny'n sicr! Cofiwch eich hetiau haul fory a gwnewch yn siwr eich bod wedi rhoi hufen haul ymlaen cyn i chi adael y tŷ yn y bore!

Well, what a lovely day in the company of Dosbarth 2 today! You certainly brought the sunshine with you! Don't foget your sunhats tomorrow am remember to put your suncream on at home in the morning!

 

Roedd mor braf cael dod i'ch 'nabod chi heddiw a chael clywed peth o'ch hanes. Diolch i chi gyd - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn sydd i ddod.

It was lovely getting you know you all today and hearing about some of your favourite things. Thank you all for contributing - I am really looking forward to the year ahead.

 

Cogyddion Campus yw ein Cyd-destun Dysgu ni ar gyfer yr hanner tymor. Byddwn yn dysgu am wahanol fwydydd, yn trafod bwydydd iachus, yn rhannu hoff fwydydd ac yn cwblhau gweithgareddau i weld sut mae rhai cynhwysion yn newid wrth eu cyfuno/oeri ac yn y blaen.

Our Learning Context this half term will be Ready, Steady, Cook. We will be learning about different foods, discussing healthy foods, sharing which foods are our favourites, completing activities to see how different ingredients change as they are combined/cooled etc.

 

Byddwn yn datblygu sgiliau newydd ac yn rhoi sglein ar y rheini yr ydym wedi eu dysgu'n barod.

We will be developing new skills and we will be refining the skills that we have already acquired.

 

Rydym wedi trafod heddiw yr hyn sydd yn bwysig am fod yn rhan o dîm Dosbarth 2. Rydym wastad yn garedig, yn feddylgar, yn ffrindiau da, yn gefnogol, yn ymgeisio'n galed, yn siarad y Gymraeg ac yn bennaf oll... YN HAPUS!   laugh

Today we discussed what is important as a member of Team Dosbarth 2. We agree that it is important to always be kind, to be considerate, to be a good friend, to try our best, to speak Welsh and most importantly... TO BE HAPPY!    laugh

 

Mae Mrs Roberts yn y dosbarth gyda ni ddydd Llun hyd at ddydd Mercher ac mi fydd Miss Brunt yn ymuno â ni ddydd Iau a dydd Gwener wrth iddi gwblhau profiad gwaith. Byddwn i gyd yno i gefnogi ac i annog y disgyblion. Bydd Mrs Griffith yn gofalu am y dosbarth bob yn ail ddydd Iau.

Mrs Roberts will be with us Monday - Wednesday and Miss Brunt will be joining us Thursdays and Fridays. We will all be there to support and to encourage each and every learner. Mrs Griffith will be teaching the class every other Thursday.

 

Dydd Iau yw ein diwrnod Addysg Gorfforol. Bydd y plantos yn gwisgo eu gwisg Addysg Gorfforol (crys polo glas yr ysgol, hugan/siwmper/cardigan yr ysgol, siorts/joggers/ leggings du/llwyd a threineri.) i'r ysgol ar y diwrnod yma.

Thursday is our P.E day. The children will come to school dressed in their PE kits every Thursday (blue school polo shirt, school jumper/hoodie/cardigan, black or grey shorts/joggers/leggings and trainers).

 

Oes modd sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol a chot law pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda? Pan fyddwn yn anfon llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun.

Please could you ensure that your child has a bottle of water and a fresh fruit/vegetable snack each day and a raincoat as the weather changes. When the pupils bring their reading books home, please return these on a Monday morning.

 

Bydd unrhyw wybodaeth a manylion Gweithgareddau Cyswllt Cartref ar y dudalen hon ac mi fydd adnoddau a negeseuon hefyd ar Teams D2.

Any information and Home/School Tasks will be posted on this webpage and there will also be resources and messages on D2 Teams Platform.

 

Yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'ch plantos.

'Looking forward to a happy and a busy year with your child/children.

 

Cofion cynnes iawn atoch,  Warmest wishes to you all,

Diolch am eich cymorth a'ch cyd-weithrediad,   Thank you for your support and cooperation,

 

Miss T   smiley

Bore da Blantos!

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld ar eich diwrnod cynta' yn Nosbarth 2!

Rwy'n siwr y bydd gennych straeon di-ri! 

Os ydych yn dod o hyd i'r haul ar eich ffordd i'r ysgol, dewch â'r heulwen gyda chi!! Os na, dewch â'r wên fwya' gyda chi i'r ysgol!

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

 

Bore da Blantos!

I am really looking forward to welcoming you to Dosbarth 2 on your first day back at school!

I am sure that you have a million stories for me!

Should you happen to find the sun on your way to school, pop it in your pocket for me! If not, just bring your best smile! 

Ta ta tan toc!

Miss Thomas 🌈🤗🌈

Croeso i Ddosbarth 2 - Medi 2021

Still image for this video

Rap Tabl 5

Dewch i rapio'ch tablau! Tabl 5

Helo Bawb! Hello everybody!

 

Rwy'n gobeithio'n fawr eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'r tywydd braf heddiw. Mae'n hyfryd gweld yr awyr las a'r haul yn gwenu.

I really hope that you are all making the most of the lovely weather. It is lovely seeing the blue sky and the warm sun.

 

 

Yr wythnos on byddwn yn parhau i weithio ar ein gwaith llafar, darllen, ysgrifennu a rhifo.

Byddwn yn parhau i weithio ar batrymau - Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes. Byddwn yn gweithio'n galed ar ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurff gywir.

Bydd y plantos yn parhau i ddarllen eu lyfrau unigol sydd yn eu pecynnau ac mi fyddanteto'n darllen i'w gilydd ac ar goedd i'r dosbarth. Pan fydd y llyfrau'n cael eu darllen yn hyderus bydd llyfrau newydd yn cael eu dosbarthu.

Byddwn yn edrych ar ein geiriau allweddol ac yn edrych ar batrymau sillafu megis "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

Fel dosbarth, byddwn yn parhau i weithio ar ein llawysgrifen ac ar gyflwyniad ein gwaith megis ffurfio llythrennau, maint ein llythrennau a'n rhifolion, gafael mewn pensil yn ofalus, rheolaeth pensil ac offer ysgrifennu, ysgrifennu ar linellau a lliwio ein darluniau fel artist.

Wrth rifo byddwn yn edrych ar un/deg yn llai ac un/deg yn fwy, patrymau/dilyniannau rhif, rhifo fesul 10, 5 a 2 ac edrych ar ein bondiau rhif.

 

This week we will continue working on our oracy, reading, writing and counting.

We will carry on working on the language patterns "Mae gen i, ydy mae hi/e neu nac ydy dydy hi/e ddim, Oes gen ti...? Oes/Nac oes". We will be concentrating on using the correct response when answering questions - oes/nac oes/ydw/nac ydw/ydy/nac ydy etc.

The children will continue reading their individual reading books that are kept in their folders and they will read to each other and will read out loud in front of their peers. When the books have been read confidently, the books will be changed.

We will be looking at our key words and we will be looking at spelling patterns in these words such as "oe" (roedd, oedd, coes, toes...).

As a class we will continue working on our handwriting and on the presentation of our work - e.g: letter formation, the size of our letters and numbers, pencil grip and control, writing on the lines and colouring our pictures like an artist!

As we count we will look at one/ten more and one/ten less, number patterns and sequences, counting in 10s, 5s and 2s and we will be looking at our number bonds.

 

Diolch am gefnogi'ch plentyn gyda'r gweithgareddau Cyswllt Cartref.

Mae'r hydref ar y ffordd a'r wythnos hon gofynnwn i chi edrych am arwyddion yr hydref gan gasglu 5 peth sydd yn dangos bod y tymhorau'n newid. Gallwch anfon ffotograffau o'r 5 trysor ataf a bydd y disgyblion yn medru esbonio a thraod ble mae nhw a beth yw eu trysorau byd natur i weddill y dosbarth.

Gofynnaf yn garedig i chi ebostio ffotograffau/pwerbwynt at fy ebost thomasl603@hwbcymru.net (erbyn 5.10.2020 - Dydd Llun).

 

Thank you for supporting your child with their HomeSchool Task.

This week's home/school task is to search for 5 nature treasures to show that the seasons are changing. I ask you kindly to email photographs/powerpoint to thomasl603@hwbcymru.net by Monday 5.10.2020. The pupils will be able share their autumnal experiences and explain to others where they are and what they have found to show that the autumn is on its way.  

 

Bydd hi'n adeg y cynhaeaf cyn hir ac mae'r disgyblion wedi bod yn dysgu can arwyddo Cyw - Diolch. Maent wedi bod yn wych yn dysgu'r arwyddion ac rydym yn trafod pa mor bwysig yw hi i ddiolch i eraill ac i fod yn ddiolchgar.

 

It will soon be harvest time and the pupils have been learning the Cyw Diolch Signing Song. They have all been brilliant at learning the signs and we have been discussing the importance of thanking others and being grateful. 

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth. Gan edrych ymlaen at wythnos arall yng nghwmni'r plantos.

Mwynhewch weddill y penwythnos.

Thank you very much for your support and cooperation. 'Looking forward to another week in the company of the "plantos".

Enjoy the rest of your weekend.

 

Cofion cynnes/Kind regards,

 

Miss Thomas  smiley

Cefnogaeth Cyswllt Cartref 5 Trysor Byd Natur - Discussion Support and Ideas for HomeSchool Task - 5 Nature Treasures

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Sillafu D2

Sgwar 100 - 100 Square

Tystysgrif Mabolgampau Dosbarth 2 2020 - LLONGYFARCHIADAU BLANTOS!

Cyswllt Cartref - Home/School Task (by 28.9.2020)

Rap Tabl 10

Dewch i rapio tabl 10!
Dewch i rifo fesul 10!

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

Geiriau allweddol - Key Words

Darllen Gyda'n Gilydd - darllen ac yna creu stori eu hunain gan newid y cynhwysion! Ych a fi!!!

Tara Bethan - Rhywle draw dros yr enfys (somewhere over the rainbow) + Lyrics

Can / Song: Rhywle draw dros yr enfys / Somewhere over the rainbow Cantores / Singer: Tara Bethan CD: Does neb yn fy 'nabod i Rhywle draw dros yr enfys, fry ...

Calon Lân | Cor Digidol Rhys Meirion

Dyma sy'n digwydd pan ddaw cannoedd o bobl at ei gilydd (yn ddigidol) i ganu Calon Lân! ANHYGOEL! ❤️️ Calon Lân Welsh Digital Choir during the COVID-19 Coron...

The Gift Of A Friend Tinker Bell

Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd

Cywaith gan y bardd Tudur Dylan Jones ac Einir Dafydd dros gyfnod aros adre Covid19.

Swigen Dosbarth 2.mp4

Still image for this video

Swigen Hapus D2.mp4

Still image for this video

D2 Swigen yr Enfys.mp4

Still image for this video

🌈🤗🌈

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? 🌈🌟🌈

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 🌈🤗🌈

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Deilliannau Diwedd Cyfnod Sylfaen - End of Foundation Phase Outcomes

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas

 
Top