Navigation
Home Page

Dosbarth 2: Miss Thomas

Diolch o galon am eich caredigrwydd ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Many thanks for your kindness at the end of the school year.

 

Haf Hapus! Have a Smashing Summer!!

 

🌞🤗🌞

Dosbarth 2

Dosbarth 2 1

 

Ar ddiwedd y flwyddyn hoffwn ddiolch i'r plantos arbennig am eu gwaith, eu cwmni a'u hwyl yn Nosbarth 2. Rwyf yn falch iawn ohonynt - pob un wan jac!!

 

At the end of the academic year I would like to thank each and every one of the special plantos for their work, the company and the fun in Dosbarth 2. I am very proud of each and every one of them. 

 

Diolch o galon i'r rhieni a'r teuluoedd am eu cefnogaeth a'u caredigrwydd. 

 

Many thanks to the parents and their families for their support and their kindness. 

 

Haf Hapus i bob un ohonoch - mwynhewch a chewch llond whilber o hwyl a sbri!! Diolch o galon i chi gyd. 

 

I would like to wish you all a wonderful summer - stay safe and have oooodles of fun! Many thanks again. 

 

Cofion gorau, 

 

Miss T x 

BLE YN Y BYD?! WHERE IN THE WORLD?!

17.5.19

 

Helo 'na!

 

BLE YN Y BYD?! yw ein thema newydd ni y tymor hwn ac mae'r plantos wedi bod yn rhannu eu gwybodaeth ac yn meddwl am yr hyn y maent eisiau darganfod mwy o ffeithiau - mae ystod o syniadau arbennig ganddynt!!

 

Mae Dosbarth 2 wedi bod mor brysur yn cwblhau eu Cwis Darllen a'u Cwis Rhesymu dros yr wythnosau diwethaf maent wedi haeddu cael sesiynau ychwangegol o ddewis rhydd - GWYCH BLANTOS!!!

 

Rydyn yn edrych ymlaen at blymio mewn i'n thema a chael darganfod ffeithiau diddorol di-ri!!

 

WHERE IN THE WORLD?! is our new theme this term and the children have been busy sharing their knowledge and thinking of things that they would like to discover more about - there have been a wealth of interesting ideas!!

 

Dosbarth 2 have been so busy completing their Reading and Reasoning Quizzes over the past few weeks - they have deserved a few additional free choice sessions - EXCELLENT concentration skills!!!

 

We are looking forward to diving into our new theme and discovering a whole world of interesting facts!

 

Ta ta tan toc

 

Cofion Gorau / Kind regards

 

Miss Thomas

Llongyfarchiadau Blantos!! Her Mathemateg!!

                                          Hanner Tymor 2 - Y Gwanwyn - Wythnos 2

Half term 2 - Spring - Week 2

11-15.3.19

 

Ffocws Sillafu : geiriau "ai" (naid, rhaid, llaid, paid, gwelais...)

 

Ffocws Rhifedd : ffeithiau tablau 3 a 4 (mae gennych y gryno ddisg a'r taflenni geiriau ac maent ar y dudalen hon hefyd!)

 

 

Spelling Focus: "ai" words (naid, rhaid, llaid, paid, gwelais...)

 

Numeracy Focus: times tables facts - tables 3 & 4 (the CD and the sheets containing the words have been sent home and they are also posted on the class page)

 

 

Canu i Gyfeillion Creigiau - Neuadd y Pentre - 7.3.19. Balch iawn ohonoch! Very proud of you all!

Diwrnod y Llyfr 2019

Tabl 3 - geiriau

Tabl 3!

Tabl 4!

Gobeithio eich bod wedi cael hanner tymor hapus iawn. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld ar ddydd Mawrth!

 

I hope that you have all had a lovely half term and I look forward to seeing you all on Tuesday! 

 

Ta ta tan toc, Twts!

Wythnos 6   11-15.2.19

 

Prif Ffocws Llythrennedd: Sillafu geiriau "ae" (aeth, ael, cael, maethlon...)

                                                 "Adeiladu", Adrodd ac Ysgrifennu straeon

 

Prif Ffocws Rhifedd: Tabl 4 ac 11

                                       Tynnu ffwrdd

 

Literacy Focus: Spelling: "ae" words (aeth, ael, cael, maethlon...)

                                                 "Building", Reciting and Writing stories

 

Numeracy Focus: 4 and 11 times tables

                                 Subtraction

Wythnos 5!   4-8.2.19

 

Prif Ffocws Rhifedd: Adolygu gwaith arian a gwaith Tablau/Lluosi/Adio drosodd a throsodd!

 

Prif Ffocws Sillafu: Geiriau Lluosog - "au" a rhai nad ydynt yn gorffen ag "au"

 

Numeracy Focus: Revisiting Money and Times Tables/Multiplication/Adding over and over!

 

Spelling Focus: Plurals ending in "au" and those that end differently

Rap Tabl 5

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 5.

Rap Tabl 2!

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau! Tabl 2.

TWRW'R TABLAU CREIGIAU - Rapio'r Tablau - Tabl 10

Rapio'r Tablau! Tabl 10

Wythnos 4 28.1-1.2.19

 

Ffocws Sillafu a Llythrennedd: Geiriau Lluosog (geiriau sydd yn gorffen gydag "au" (coes - coesau, pen - pennau) a rhai nad ydynt yn dilyn y patrwm arferol (llaw - dwylo, bys - bysedd)

Cwis Sillafu ar Ddydd Gwener.

Ffocws Rhifedd: Arian - creu cyfansymiau gan ddefnyddio gwahanol geiniogau ac yn trafod gan bwy mae'r cyfanswm mwyaf a faint yn fwy sydd ganddynt

Rhif: Tablau 10, 2 a 5

 

Spelling and Literacy Focus: Plurals - words that end in "au"(coes - coesau, pen - pennau), and words that do not follow the regular "au" pattern - (llaw - dwylo, bys - bysedd)

Spelling Quiz: Friday.

Numeracy Focus: Money - creating totals using different coins, discussing who has most money and by h0w much

Number: Times Tables - 10, 2 & 5

Wythnos 3! 21-25.1.19

 

Prif ffocws Rhifedd: Ffeithiau tablau 10,2,5 a phroblemau geiriol yn defnyddio'r ffeithiau yma

Prif Ffocws Sillafu: Geiriau thema - rhannau'r corff

 

Numeracy Main Focus: 10,2,5 times tables facts and problems using these facts

Spelling Main Focus: Thematic words - parts of the body

WYTHNOS 2: 14-18.1.19

 

Prif ffocws Rhif: dyblu (dwbl 4 yw...), dyblau (40+40, 15+15...) a dyblau agos (5+6, 9+8, 10+11, 12+11, 22+23...)!

(byddwn yn trafod hanneri wrth gwblhau'r gweithgareddau yma)

 

Prif ffocws Sillafu: geiriau "oe"   (coes, oedran, troed)

 

 

Main Number focus: doubling (double 4 is...), doubles (9+9, 40+40, 15+15...) and near doubles (5+6, 9+8, 10+11, 12+11, 22+23...)!

(we will be discussing halves during these activities)

 

Main Spelling focus: words containing the "oe" blend (coes, oedran, troed)

Trosolwg i Rieni Gwanwyn 2019 - Overview for Parents Spring 2019

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Wishing you all a very Happy New Year!

 

Mae’r plantos wedi bod yn gyffrous iawn yn rhannu eu newyddion ac mae’n amlwg eu bod wedi cael amser bendigedig gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau dros wyliau'r Nadolig.

 

The children have excitedly been sharing their Christmas news with their peers and teachers and it is evident that they have all had a wonderful time with family and friends.

 

 

Doctor, Doctor…! (Y Corff) yw thema Dosbarth 2 y tymor yma. Byddwn yn astudio sut mae’r corff yn gweithio ac yn cadw’n iach. Byddwn yn edrych ymlaen at ddyfodiad y Gwanwyn ac yn edrych ar y newidiadau ym myd natur.

 

Our theme this term is Doctor, Doctor…! (The Body). We will be studying how the body works and how to keep it healthy.  We will be looking forward to welcoming Spring and will be studying the changes in nature.

 

 

Ymysg yr holl weithgareddau, mi fyddwn yn gweithio’n galed yn datblygu ein sgiliau Darllen a Deall dros y tymor ac yn datblygu sgiliau datrys problemau wrth ddefnyddio ein sgiliau Rhifedd. Byddwn yn dod ag enghreifftiau adre er mwyn rhannu gweithgareddau Cyswllt Cartref gyda chi. Diolch i chi o flaen llaw am gefnogi’ch plentyn gyda’r gweithgareddau yma gan annog eich plentyn i weithio’n annibynnol gyda chefnogaeth sensitif pan fo' angen.

 

Amongst all these activities, we will be working hard on our Reading Comprehension skills and we will be using out Numeracy skills during Problem Solving activities. We will be bringing examples home to share with you as part of our Home School activities. Thank you in advance for supporting your children with these activities and for ensuring that they attempt them independently with some sensitive support when required.

 

 

Bydd Mrs Roberts gyda ni yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Mercher a bydd Miss Hatcher yn gyfrifol am y dosbarth ar ddydd Gwener yn ystod amser CPA ac amser Rheolaeth Miss Thomas.  Am 14 wythnos bydd Ymarferydd Creadigol, Mrs. Sara Lewis, yn arwain y Dysgu a’r Addysgu wrth i’r dosbarth gymryd rhan yn ein prosiect Ysgol Arweinniol Greadigol – Camu Drwy Stori. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau Llafaredd ac ysgrifennu’r disgyblion gan ddefnyddio strategaethau creadigol. Rydyn yn gyffrous ac yn edrych ymlaen at weithio gyda Sara Lewis.

 

Bydd y dosbarth yn gwneud sesiwn addysg gorfforol ar ddydd Gwener yn y neuadd a bydd angen gwisgo tracwisg a threineri ar dydd LLUN ar gyfer sesiwn tu allan. Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd llyfrau darllen BOB DYDD LLUN os gwelwch yn dda.

 

 

Mss Roberts will be with us from Monday to Wednesday and Miss Hatcher will be responsible for the class during Miss Thomas’ PPA session and Management Time every Friday. For 14 weeks, Mrs Sara Lewis will be leading the teaching and the learning as Dosbarth 2 participates in our Lead Creative Schools Project – Camu Drwy Stori. The project this year will focus on Story Telling and will support oracy and writing using creative strategies! We are all very excited to welcome Sara to Dosbarth 2.

 

The class will undertake their indoor Physical Development session in the hall on a Friday and the pupils should wear a tracksuit and trainers on a Monday for their outdoor session. We ask you kindly to return reading books to school EVERY MONDAY  as usual.

 

 

Rydyn am ddathlu’r hen flwyddyn newydd, oedd yn cael ei ddathlu s’lawer dydd ar Ionawr 13eg. Byddwn yn dysgu caneuon a cherddi Calennig a’n creu afal Calennig fel rhodd i’n teuluoedd. Byddwn yn edrych ar draddodiadau s’lawer dydd gan gynnwys canu o ddrws i ddrws a hel Calennig (roedd y plant s’lawer dydd yn gobeithio cael tamaid o fara a chaws neu pice bach os oeddent yn lwcus!). Mi fydd yna wasanaeth y Plygain ym Mhentyrch ac mi fydd cyfle cael cwrdd â’r Fari Lwyd wedi’r gwasanaeth yn y “Kings”.

 

We will be celebrating the Old New Year in class – this was traditionally celebrated on January 13th. We will be learning Calennig songs and verses and we will make a Calennig apple, decorating it with fragrant cloves. These will be brought home as a Calennig gift for our families. We will study old traditions and photographs of children going from door to door singing songs and reciting verses, hoping to collect some “treats” along the way (often bread and cheese, ar a Welsh cake if they were lucky!). Years ago, children also presented neighbours with a Calennig apple. There will be a Plygain service held at Pentyrch Church and there will be an opportunity to “meet” the Mari Lwyd following the service at “The Kings”.

 

 

Ar y 25ain bydd yna “ddathliad” traddodiadol arall, sef diwrnod Santes Dwynwen. Am ddechrau prysur i’r tymor!

 

On the 25th of the month there will be another Welsh tradition, St Dwynwen day (the Welsh equivalent of Valentine’s Day). It is going to be a busy start to the term!

 

Hwyl am y tro -mwynhewch y nosweithiau sydd yn dechrau goleuo’n ara’ deg – bydd y Gwanwyn yma cyn pen dim!

For now, enjoy the evenings as they gradually get lighter – Spring will soon be upon us!

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad / Many thanks for your continued support and cooperation,

 

Cofion gorau / Best wishes  

 

Miss Thomas.     smiley

Mynd â rhodd Calennig i Mrs Kirkman a dymuno Blwyddyn Newydd Dda iddi

Still image for this video

Calennig, Calennig...

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i bawb!!

 

A very Happy New Year to you all!

Hanner Tymor Hapus iawn i chi gyd! 

Have a lovely half term!

Diolch am eich gwaith caled - mwynhewch eich gwyliau hanner tymor!

Cofiwch ganu eich caneuon Sbaeneg ac Almaeneg! Mwynhewch!

Diolch i chi y rhieni am eich cefnogaeth dros yr hanner tymor. Braf cael cwrdd â chi ar noson rieni.

 

Thank you for your hard word - have a lovely half term holiday! Enjoy!

Remember to sing your Spanish and your German songs! 

Thank you parents for your support during the first half term - it was lovely meeting you during parents evenings.

 

Ta ta tan toc! 

Cofion gorau

Miss Thomas

Gweddi o Ddiolch gan blantos Dosbarth 2

mi burrito sabanero

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch! Byddwn yn dysgu'r bennill gyntaf!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!
We will be learning the first verse!

Spanish Song For Children - "Hola Hola" (Song Only)

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!

Guten Tag! Hallo! Wie geht's?

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!

I holl blantos a rhieni Dosbarth 2,

To all Dosbarth 2 "plantos" and parents,

 

Diolch o galon i chi blantos am eich perfformiadau anhygoel. Roeddech wedi perfformio â brwdfrydedd a hwyl ac rwy'n hynod falch ohonoch chi gyd. Diolch am ddysgu'r holl eiriau yna! Bydd Hollywood yn gwylio mas amdanoch!!

 

Diolch o galon i chi blantos for your amazing performances. You performed with enthusiasm and a great sense of fun. I am so proud of each and every one of you. Thank you for learning all those words. Watch out Hollywood!!!

 

Diolch enfawr i chi'r rhieni am ymuno â ni heddiw ac am gymryd rhan yn yr hwyl. 

 

Huge thanks also to you as parents for joining us today and for taking part in the fun.  

 

Mwynhewch y penwythnos. 

Have a great weekend

 

Cofion gorau

Kind regards

 

Miss Thomas

Gwasanaeth Dosbarth 2. Bwydydd y Byd

Dwylo Dros y Môr. 1985

Cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 1985 Dwylo Dros y Môr Cantorion Cymru yn uno i leddfu newyn Affrica. Sefydlwyd Cronfa Arian Byw yng Nghymru a daeth nifer fawr o gantorion at ei gilydd i recordio cân y cerddor Huw Chiswell 'Dwylo dros y môr'.

W3 - Rydyn ni'n mynd i hela…………….BWYD!!! 

                We're all going on a ………….FOOD hunt!!!

Cawsom ni ddiwrnod i'r brenin heddiw ar ein taith i ddinas Caerdydd. Fe wnaethom ni ddysgu llawer o wybodaeth yn Jamie's am y bwyty a'r bwydydd y maent yn eu coginio. Cawsom ymweld â'r gegin ar ôl dysgu am gynhwysion di-ri! Roedd y peiriant pasta'n gallu creu pob math o siapiau! Cawsom bryd hyfryd o fwyd cyn i ni adael ac fe wnaethom arddangos cwrteisi bwrdd arbennig.

We had a brilliant day visiting the city of Cardiff. We learned all about Jamie's Italian Restaurant and the foods that they cook and prepare. We were even allowed to visit the kitchen after seeing a whole range of ingredients that are used at the restaurant. The pasta machine created all sorts of pasta shapes. We had a delicious meal before we left and we all displayed excellent table manners.  

Aethom ymlaen wedi hynny i Wally's ac i Farchnad Caerdydd. Dysgom am wahanol bysgod  yn Ashtons a buom ni ar grwydr o amgylch y farchnad yn edrych ar yr holl stondinau bwyd. Yn Wally's aethom ni ar helfa i ddarganfod gwahanol fwydydd - bwydydd o Gymru, Groeg a'r Eidal yn ogystal â chaws o wahanol wledydd y byd.

After a lovely meal, we went on to Wally's and to Cardiff Market. We learned all about the different types of seafood at Ashtons and wandered around the market in search of the stalls that sold different types of foods. At Wally's we went on a food hunt! We had to search for Greek, Italian and Welsh foods as well as cheeses from around the world.  

Diolch yn fawr iawn i Lara, Mrs Elin Evans, Miss Hatcher ac i Mrs Roberts am ddod gyda ni a diolch i chi blantos am ddiwrnod hyfryd!

Thank you very much to Lara, Mrs Elin Evans, Miss Hatcher and to Mrs Roberts for joining us and DIOLCH YN FAWR I CHI, BLANTOS - for a wonderful day!

 

Ta ta tan toc! 

 

Miss T smiley

 

***Cyswllt Cartref: Dysgu geiriau ar gyfer ein Gwasanaeth***

***Home School Task: Learn words for our Assembly***

Rydyn ni'n mynd i hela...........BWYD!!! **WALLY'S** We're all going on a .......................FOOD hunt!!!!!!!!!

Rydyn ni'n mynd i hela...........BWYD!!! **MARCHNAD CAERDYDD - CARDIFF MARKET** We're all going on a .......................FOOD hunt!!!!!!!!!

Rydyn ni'n mynd i hela...........BWYD!!! **JAMIE'S ITALIAN** We're all going on a .......................FOOD hunt!!!!!!!!!

Dyddiau Pwysig D2: 

 

Dydd Llun: *Pob llyfr darllen a chofnod darllen yn yr amlenni plastig i'r ysgol os gwelwch yn                          dda!

                 *Addysg Gorfforol tu allan - plant i ddod yn eu dillad gyda chrys polo'r ysgol                                /esgidiau sych mewn bag (rhag ofn ei fod yn wlyb).

 

Dydd Gwener: * Addysg Gorfforol - Neuadd (dillad mewn bag ar y bachyn - crys t a siorts)

 

Yn ddyddiol: Gwên, brwdfrydedd a hwyl! Angenrheidiol! frown

 

IMPORTANT DAYS:

 

Monday: *Every reading book and reading record book to be returned to school in the plastic                     envelope please

             *Physical Education - Outdoors: pupils to come to school in their outdoor kit and to                        bring a spare school polo-shirt and dry shoes in a bag (in case of rain).

 

Friday: Indoor Physical Education (t shirt and shorts on a bag on their peg)

 

Daily: A smile, enthusiasm and a sense of fun! Essential! no

 

 

Diolch o galon! Many thanks! 

Llif-ddarlun D2 Cogyddion y Creigiau! (D2 Overview for Parents: Food Glorious Food!)

W2: Cyflwyno ein gweithgaredd "Cyswllt Cartref".

Diolch!

Diolch! 1 Blodau hyfryd! Diolch G a L!
Diolch! 2 Blodau hardd. Diolch L a G!

Wythnos 1 / Week 1

 

Mae'r plantos wedi bod yn hapus iawn yn y dosbarth yr wythnos hon. Maent wedi bod yn brysur iawn yn trafod, yn chwarae, yn darganfod ac yn dysgu. Mae wedi bod yn hyfryd dod i 'nabod y plantos yn well a bydd eu gweithgaredd Cyswllt Cartref - "Dyma Fi (......mewn bag!)" yn ein helpu i ddarganfod mwy am y disgyblion. Bydd y plant yn cyflwyno'u bagiau yn eu tro ac yn ateb cwestiynau eu ffrindiau.

The "plantos" have been very happy settling into Dosbarth 2 this week. They have been busy discussing, playing, discovering and learning. It has been lovely getting to know the pupils better and their Home School Task  "This is Me (......in a bag!!)" will help us get to know the pupils even better! The children will present their bags in turn and will answer their friends' questions.

 

Rydyn wedi creu llif-ddarluniau am ein thema ac wedi bod yn rhannu syniadau di-ri. Rydyn yn gyffrous iawn am ein taith i Gaerdydd i ddarganfod yr holl wahanol fwydydd.

We have been creating flowcharts about our theme and we have been sharing a whole host of ideas. We are very excited about our trip to discover a work of foods in Cardiff.

 

Rydyn wedi bod yn dysgu am sut i ddarganfod y gwahaniaeth rhwng 2 rif (sef rhoi'r rhif isaf yn y pen a chyfri fyny at y rhif mwyaf ar hyn o bryd) ac yn trefnu rhifau hefyd. Rydyn wedi ysgrifennu am ein hunain ac wedi disgrifio llun Parti ar gyfer 'Sgwennu Slic.

Mae'r grwpiau wedi bod yn gweithio'n anniynnol wrth chwarae gemau - gêm cof Hufen Iâ, gêm Cydbwyso'r Blodau, gêm rhifau Loteria ac wrth ddarganfod a rhestri eitemau yn y Tiwbiau Darganfod "Find It".

We have been learning about finding out the difference between two numbers (presently, we have been putting the smallest number in our head and then counting up to the larger number) as well as ordering numbers. We have written about ourselves and have described a Party picture for our Rapid Write.

The groups have been working independently whilst completing various games - the Ice Cream memory game, Balancing the Flowers, Loteria and finding and listing different objects in the "Find Me" tubes. 

 

Mae hi wedi bod yn wythnos hapus a phrysur. Gobeithio y cewch chi benwythnos hyfryd!

Ta ta tan toc! 

It has been a busy and a happy week. We hope that you have a lovely weekend! 

Bye for now! 

Miss Thomas   smiley

CYSWLLT CARTREF / HOME SCHOOL TASK 6.9.18

CROESO MAWR I GRIW NEWYDD DOSBARTH 2    2018-2019!

frownnosmiley

Croeso mawr i ddisgyblion a rhieni Dosbarth 2! Rydyn yn edrych ymlaen yn fawr at groesawi'r plantos i'w dosbarth newydd ar ddydd Mawrth! Gobeithio y cawsoch chi wyliau haf da.

A very warm welcome to pupils and parents to Dosbarth 2! We are very much looking forward to welcoming the children to their new class on Tuesday. We hope that you have had a lovely summer.

 

Cogddion y Creigiau yw ein thema y tymor hwn a byddwn yn edrych ar fwydydd ar draws y byd, grwpiau bwydydd, o ble mae bwydydd yn dod, bwyta'n iach, sut mae bwydydd yn newid, hoff fwydydd ac yn y blaen. Bydd y plantos yn cael cyfle i rannu eu syniadau a'u hawgrymiadau ar ddechrau'r tymor wrth i ni greu gwe syniadau blasus!

Creigiau's Cooks is our theme this term and we will be studying foods around the world, food groups, where food comes from, healthy eating, how foods change, favorite foods etc. The pupils will be sharing their suggestions and ideas at the beginning of the term as we create a tasty flow chart!

 

Bydd y plantos yn gweithio ar wella eu sgiliau ar draws y cwricwlwm - yn cael amser i atgyfnerthu ac i wella eu sgiliau ac i ddysgu rhai newydd. Byddant yn cael cyfleuoedd i weithio'n annibynnol a gyda chymorth oedolyn, fesul pâr, grŵp neu fel dosbarth.

Bydd Mrs Roberts yn y dosbarth o ddydd Llun i ddydd Mercher i weithio gyda'r disgyblion hefyd. Bydd Miss Hatcher yn cymryd y dosbarth ar ddydd Gwener.

The children will be working on improving their skills across the curriculum - they will have opportunities to develop skills that they have already acquired and to learn new ones. They will be provided with opportunities to work independently or with adult support, as pairs, within groups and as a whole class. 

Mrs Roberts will be with us to work with the children in Dosbarth 2 from Monday to Wednesday. Miss Hatcher will be teaching the class every Friday.

 

Ar hyn o bryd mi fydd sesiwn iard y dosbarth ar ddydd Llun a bydd sesiwn neuadd ar ddydd Gwener. Bydd y disgyblion yn medru dod i'r ysgol yn eu tracwisgoedd a'u treineri (trowsus loncian plaen llwyd/du, crys polo yr ysgol a hugan/siwmper/cardigan yr ysgol) ar ddydd Llun gan bod ein sesiwn ni ben bore. Gallant ddod â chrys polo sbar i'r ysgol i newid iddo wedi'r sesiwn. Bydd angen siorts plaen llwyd/du, crys t gwyn plaen a dapiau du mewn bag ar gyfer eu sesiwn ar ddydd Gwener. Gall y bag yma aros ar eu bachyn yn y cyntedd mewn bag addas.

Currently, yard sessions will be held on a Monday and a hall session will take place on a Friday. The pupils should come to school in their joggers and trainers (black/grey plain joggers, the school polo shirt and the school hoody/jumper/cardigan) on a Monday as our outdoor session is first thing in the morning. They may bring a spare polo shirt in their bags to change into after the session should they wish. The pupils will also require plain black or grey shorts, a plain white t-shirt and black daps in a bag for the hall session on a Friday. Indoor P.E kits may be placed in a lightweight bag on their pegs in the cloakroom.

 

Bydd y plant angen dychwelyd eu hamlenni darllen ar ddydd Llun os gwelwch yn dda. Os nad yw'r plentyn wedi gorffen y llyfr, mae angen dod â'r amlen i'r ysgol ar gyfer darllen gydag oedolyn a chyfoedion,

Reading envelopes need to be returned to school on a Monday please. Regardless of whether your child has completed the book or not, please return the reading envelope in order that the pupil may engage in reading activities with an adult and peers.

 

Bydd Cwis Sillafu ar ddydd Llun pan fo geiriau sillafu yn dod adref gyda'r disgyblion. Bydd yna weithgareddau Cyswllt Cartref yn achlysurol er mwyn cefnogi gwaith a thema'r dosbarth. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda'ch plentyn, cefnogi eu gweithgareddau Cyswllt Cartref a chefnogi sgiliau bob dydd megis darllen yr amser, dysgu adrodd tablau ac ymdrin ag arian.

A Spelling Quiz will take place on a Monday when the pupils receive spelling activities. There will be Home School tasks set in order that you may be a part of your child's learning. We ask you kindly to read with your child regularly, to support them with their Home School activities and to support everyday skills such as reading clocks, learning times tables facts and giving the children opportunities to use real coins.

 

Rydyn yn edrych ymlaen yn fawr at gwmni eich plentyn eleni! Cofiwch eich bod yn mynd i'r gwely'n gynnar nos Lun, blantos!!

We are very much looking forward to being in the company of your children this year. Plantos - remember that you need to sleep well on Monday night! 

 

Byddwn mewn cysylltiad yn fuan gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol! Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad.

We will be in touch soon with any additional information! Thank you in advance for your support and cooperation.

 

Yn peth pwysicaf yw hapusrwydd eich plentyn er mwyn iddo/iddi ddysgu, datblygu a darganfod.

The most important thing is that your child is happy at school in order that he/she is ready to learn, to develop and to discover.

 

Cofion gorau - ta ta tan toc!

Very best wishes - 'bye for now!

 

Miss Lynfa Thomas

TAFWYL HAPUS!!! Diolch o galon am berfformio mor wych! Llongyfarchiadau Blantos!

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Email Miss Thomas


Top