Navigation
Home Page

Dosbarth 3: Mrs Timothy

Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills!

Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 1
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 2
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 3
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 4
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 5
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 6
Ymarfer sgiliau pel rwyd / Practising our netball skills! 7

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Braf oedd clywed y plant yn siarad am hwyl a sbri y Nadolig. Mae’n amlwg eu bod nhw wedi mwynhau!

Ein thema ni y tymor yma yw "Y Celtiaid" ac mae'r plant eisioes wedi bod yn casglu gwybodaeth amdanyn nhw ac yn frwd i ddysgu llawer mwy. Yn ein gwersi gwyddoniaeth, rydyn ni‘n mynd i ddysgu am y  prosesau bywyd. Fe fyddwn yn dysgu am bethau byw a phethau nad ydynt yn fyw, deunyddiau, creigiau a llosgfynyddoedd.

Rydyn ni’n trio gwella ein sgiliau darllen felly mae’n bwysig bod llyfrau darllen y plant yn yr ysgol bob dydd er mwyn ymarfer. Byddwn yn ddiolchgar pe bae’ch yn sicrhau bod eich plentyn yn dod a'i lyfr/llyfr darllen bob dydd a'i fod/bod yn ymarfer geiriau sillafu yn gyson.

Mae’n bwysig eu bod nhw’n parhau i ddysgu eu tablau oherwydd y bydd hyn yn gymorth iddyn nhw yn ein gwersi mathemateg ac yn y prawf bob dydd Gwener.

Mae gan bob plentyn gyfrinair ar gyfer HWB ac mae llawer o raglenni gwahanol ar gael iddyn nhw fwynhau. Mae gan bob un gyfrinair ar gyfer Purple Mash hefyd ac mi fydda i’n gosod tasgiau i’r plant ar hwn yn rheolaidd. Bydd eich plentyn yn gallu esbonio sut mae hyn yn gweithio.

Felly ewch ati blantos a chofiwch wylio rhaglenni Cymraeg ar y teledu yn gyson!

Ar nodyn personol, hoffwn i ddiolch i chi am eich holl anrhegion Nadolig. Rydych chi'n hynod o garedig. Diolch hefyd am eich help a chefnogaeth cyson.

 

Diolch unwaith eto am eich cydweithrediad a’ch cymorth.

                          Lynette Timothy

 

 

Happy New Year to you all!

It was lovely to hear the children discussing the fun they had during the Christmas holidays. They had obviously enjoyed themselves!

Our theme this term is "The Celts" and the children have already been busy collecting information about them and are keen to learn more. In Science we have started learning about life processes and we will be looking at materials, rocks and volcanoes.

We are trying to improve our reading skills therefore it is important that the pupils have their reading books in school every day in order to practise. Please could you ensure that your child brings in his/her reading books every day and that spelling words are regularly practised at home.

It is also important that they continue to learn their times tables as this will help them enormously in maths lessons and the test each Friday morning.

Each child has a username and password to access HWB and there are many excellent programmes for them to enjoy whilst learning. Your child also has a Purple Mash username and password and certain tasks will be set for them to complete on a regular basis. Your child will be able to show you how this will work.

Remember everyone to use these please and also to watch Welsh language programmes on TV!

On a personal note, I would like to thank you for your generous gifts at Christmas and I would also like to thank you for your continued help and support. It is greatly appreciated.

 

Thank you once again for all your help and support.

                                           Lynette Timothy

We The Curious

We The Curious 1
We The Curious 2
We The Curious 3
We The Curious 4
We The Curious 5
We The Curious 6
We The Curious 7
We The Curious 8
We The Curious 9
We The Curious 10
We The Curious 11
We The Curious 12
We The Curious 13
We The Curious 14
We The Curious 15
We The Curious 16
We The Curious 17
We The Curious 18
We The Curious 19
We The Curious 20
We The Curious 21
We The Curious 22
We The Curious 23
We The Curious 24

Cyfarfod / Transition Meeting 11/07/19

Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston

Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 1
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 2
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 3
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 4
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 5
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 6
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 7
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 8
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 9
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 10
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 11
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 12
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 13
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 14
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 15
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 16
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 17
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 18
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 19
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 20
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 21
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 22
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 23
Hwyl yn Cosmeston / Fun in Cosmeston 24

Cosmeston Trip

Mwynheuon ni ymchwilio yn y pwll a ffeindion ni nifer o wahanol greaduriaid! Picnic blasus a draw i'r parc i chwarae! Diolch i bawb a ddaeth i edrych ar ein holau ni!

Am ddiwrnod o hwyl!

We enjoyed pond dipping and found lots of different creatures! A lovely picnic on the grass before playing in the park! Thank you to everyone who came along and looked after us.

What a wonderful day!

 

Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life

Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 1
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 2
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 3
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 4
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 5
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 6
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 7
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 8
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 9
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 10
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 11
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 12
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 13
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 14
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 15
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 16
Bywyd yn oes y Celtiaid / Celtic Life 17

Trip i Margam / Margam Trip

Trip i Margam / Margam Trip 1
Trip i Margam / Margam Trip 2
Trip i Margam / Margam Trip 3
Trip i Margam / Margam Trip 4
Trip i Margam / Margam Trip 5
Trip i Margam / Margam Trip 6
Trip i Margam / Margam Trip 7
Trip i Margam / Margam Trip 8
Trip i Margam / Margam Trip 9
Trip i Margam / Margam Trip 10
Trip i Margam / Margam Trip 11
Trip i Margam / Margam Trip 12
Trip i Margam / Margam Trip 13
Trip i Margam / Margam Trip 14
Trip i Margam / Margam Trip 15

 Cawsom hwyl wrth greu drychau Celtaidd yn ddiweddar.

We had fun creating our own Celtic mirrors recently.

Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors

Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 1
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 2
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 3
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 4
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 5
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 6
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 7
Ein drychau Celtaidd / Our Celtic mirrors 8

 Cawsom ymweliad gan Warburtons yn ddiweddar. Dysgom ni lawer am y broses o wneud bara a sut i gadw'n iach. Y rhan gorau oedd  gwneud brechdanau iachus ein hunain!

Warburtons came to visit recently. We learned how bread is made and how to keep ourselves healthy. The best part was actually making our own healthy sandwiches!

Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons

Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons 1
Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons 2
Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons 3
Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons 4
Ymweliad gan Warburtons / Visit by Warburtons 5

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 2019

Tymor y Gwanwyn 2019 / Spring Term 2019 Y Celtiaid / The Celts

Mindfulness with Lisa Ambrose

Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week

Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 1
Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 2
Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 3
Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 4
Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 5
Cynllunio gwaith ar gyfer yr wythnos / Planning our work for the week 6

Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week

Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 1
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 2
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 3
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 4
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 5
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 6
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 7
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 8
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 9
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 10
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 11
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 12
Wythnos Dysgwyr Dawnus / Love for Learning Week 13

Gweler isod syniadau a gemau i chwarae gartref er mwyn atgyfnerthu a datblygu sgiliau mathemategol eich plentyn.

Please find below some activity booklets with ideas of some games you could play at home with your child to help develop or reinforce their maths skills.

Gweithgareddau Mathemateg / Maths Activities

Stori Branwen

Still image for this video
Cawsom hwyl yn creu ffilm am Branwen. Roedd rhaid i ni baratoi'r cefndir a'r cymeriadau ac yna animeiddio'r stori. Roedd rhaid i ni gymryd tua 100 o luniau a chofio cadw'r camera yn llonydd.
We had fun making a short film about Branwen. We had to create the background and characters and then animate the story. We needed to take about 100 photos and remember to keep the camera steady.

Deall a Defnyddio Arian Understanding and Using Money

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

our class volcano

This video is being processed

This may take several minutes. Once the processing is complete, the video will be shown here.

This video is being processed

This may take several minutes. Once the processing is complete, the video will be shown here.

Ymweliad y Gweinidog Evan Morgan, Capel Salem.

Ymweliad y Gweinidog Evan Morgan, Capel Salem. 1

Dosbarth 3 ym Mharc Margam

Dosbarth 3 ym Mharc Margam 1

Creu nythod yn y goedwig

Gweithgareddau yn y parc

Fferm Parc Margam

Eisteddfod yr Ysgol 2016

Eisteddfod yr Ysgol 2016 1

Diwrnod y Llyfr 2016

Diwrnod y Llyfr 2016 1
Diwrnod y Llyfr 2016 2

Argraffu Patrymau Celtaidd

Argraffu Patrymau Celtaidd 1

Ymweliad PC Sara - Cerrig a Ffyn/Sticks and Stones

Ymweliad PC Sara - Cerrig a Ffyn/Sticks and Stones 1
Ymweliad PC Sara - Cerrig a Ffyn/Sticks and Stones 2
Ymweliad PC Sara - Cerrig a Ffyn/Sticks and Stones 3

Ymweliad gan Warburtons. Rydym wedi gwneud brechdanau iachus.

5.mov

Still image for this video

4.mov

Still image for this video

3.mov

Still image for this video

2.mov

Still image for this video

Animeiddio Stori Branwen

Still image for this video

Ein gwasanaeth - diolch i bawb am ddod!

Dechrau prysur!

Dechrau prysur! 1 Didoli Byw neu an-fyw.
Dechrau prysur! 2 Grwpiau yn trefnu llinell amser.
Dechrau prysur! 3 Gwrthrychau Celtaidd (props) - diolch Mr Ireland!
Dewch a'ch gemau mewn heddiw. Bring in your games today (Dim gemau trydanol/no electronic games).

PARTI NADOLIG

PARTI NADOLIG 1
PARTI NADOLIG 2
PARTI NADOLIG 3
PARTI NADOLIG 4

Y Cloc. Defnyddiwch ein cloc i ymarfer dweud yr amser adref. Use our class clock to practise telling the time in Welsh.

Y Cloc. Defnyddiwch ein cloc i ymarfer dweud yr amser adref. Use our class clock to practise telling the time in Welsh. 1

Ymweliad mam Olivia, Mrs Fitzpatrick-Thorne, y deintydd.

Ymweliad mam Olivia, Mrs Fitzpatrick-Thorne, y deintydd. 1

Joio yn y Jambori!

Joio yn y Jambori! 1
Joio yn y Jambori! 2
Joio yn y Jambori! 3

Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus.

Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 1
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 2
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 3
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 4
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 5
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 6
Dylunio a Thechnoleg - dylunio a chreu brechdan iachus. 7

Diwrnod Plant Mewn Angen

Diwrnod Plant Mewn Angen 1
Diwrnod Plant Mewn Angen 2
Diwrnod Plant Mewn Angen 3
Diwrnod Plant Mewn Angen 4

cyfansoddiad cyfrodolaidd 050.MOV

Still image for this video

cyfansoddiad cyfrodolaidd 049.MOV

Still image for this video

cyfansoddiad cyfrodolaidd 048.MOV

Still image for this video

Cyfansoddiad Cynfrodorol

Still image for this video

Ein Cyfansoddiadau Cynfrodorol. Our Aboriginal Compositions.

Still image for this video

Dysgu am y corff gyda Dr Bevan a Sebastian. Learning about the human body with Dr Bevan and Sebastian.

Diwrnod Awstralia!

Diwrnod Awstralia! 1
Diwrnod Awstralia! 2
Diwrnod Awstralia! 3
Diwrnod Awstralia! 4

Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest.

Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 1
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 2
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 3
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 4
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 5
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 6
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 7
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 8
Datrys problemau rhif gyda Techniquest. Problem solving with Techniquest. 9

G'day! Wythnos nesaf byddem ni yn astudio Awstralia, ein gwlad ni ar gyfer Cwpan y Byd! Cofiwch ymchwilio dros y penwythnos. Hefyd, os ydy hi'n bosib, dewch a chardfwrdd (hen focs grawnfwyd) ar gyfer ein gwersi celf.

 

G'day. Next week we shall be studying Australia, our team for the World Cup! Please remember to research over the weekend. Also, if it's possible, could you please bring in cardboard for our art lesson (an old cereal box).

Diolch.

Thank you.

Hwyl a Sbri heddiw yn Nhechniquest

Hwyl a Sbri heddiw yn Nhechniquest 1
Hwyl a Sbri heddiw yn Nhechniquest 2
Hwyl a Sbri heddiw yn Nhechniquest 3

Cofiwch am ein gwybdaith i Techniquest ar Ddydd Gwener. Bydd angen gwisgo gwisg ysgol a dod a chot law a brechdanau gyda chi.

We are going on our Techniquest trip on Friday, remember to wear school uniform, bring a rain coat and a packed lunch.

Dyma ni yn brysur yn Nosbarth 3! Here we are, busy in Dosbarth 3!

Dyma ni yn brysur yn Nosbarth 3! Here we are, busy in Dosbarth 3! 1
Dyma ni yn brysur yn Nosbarth 3! Here we are, busy in Dosbarth 3! 2
Dyma ni yn brysur yn Nosbarth 3! Here we are, busy in Dosbarth 3! 3
Dyma ni yn brysur yn Nosbarth 3! Here we are, busy in Dosbarth 3! 4

Croeso i Ddosbarth 3.
Cawsom wyliau haf arbennig a rydym dal i fwynhau'r tywydd braf. Rydym wedi ymgartrefu  yn barod.


Ym mlwyddyn 3 rhaid i ni gofio pethau yn annibynnol. Rhaid cofio ein gwisg chwaraeon ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff yn yr awyr agored ar fore Llun ac yna yn y neuadd i wneud gymnasteg/yoga ar fore Mercher.

Mi fydd plygellau gwaith cartref yn cael eu hanfon adref ar nos Fercher, mi fydd angen dychwelyd rhain erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol.

Welcome to Dosbarth 3.
We all had a wonderful summer holiday and are still enjoying the warm weather. We have settled in very well.


Now we are in year 3 it is important that we begin to remember things for ourselves. It's important to remember our P.E kit for the games session outside on a Monday morning and then the indoor gymnastic/dance/yoga session on a Wednesday morning.

Homework folders will be sent home on a Wednesday and must be returned by Tuesday of the following week.

Diolch/Thank you,

Mrs Edwards

Diolch i chi am fod yn ddosbarth mor hyfryd. Mwynhewch eich  gwyliau!

Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!!

Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 1
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 2
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 3
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 4
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 5
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 6
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 7
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 8
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 9
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 10
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 11
Diwrnod Olaf yn Nosbarth 3!!!! 12

TRIP ADRAN IAU I'R BAE

TRIP ADRAN IAU I'R BAE 1
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 2
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 3
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 4
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 5
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 6
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 7
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 8
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 9
TRIP ADRAN IAU I'R BAE 10

Mae Dosbarth 3 a Class 3 wedi bod yn brysur iawn wythnos yma yn ymchwilio, trafod a chynllunio 'reid newydd'/offer newydd ar gyfer parc chwarae. Ar ol cynllunio daethom yn ol at ein gilydd i greu model o'r offer chwarae. Dyna sialens! Roedd yn rhaid iddo fod yn gadarn ac yn gryf gyda sylfaen cadarn. Roedd yn rhaid i'r darnau a oedd yn symud allu symyd! Datys problemau a chyd weithio i wella ein modelau oedd y nod: Sut alla i ei wneud yn gryfach? Pa ddefnyddiad bydd angen? Pa fath o sylfaen sydd angen?  Sut ydw i am glymu pethau gyda'i gilydd? Oes angen gwahaniaeth mewn uchder? Sut alla i wneud iddo symud? Sut alla i gryfhau fy 'reid'?

Dyma luniau o'n her:

 

This week Class 3 and Dosbarth 3 got together to research, discuss and design a new playground ride for the park.  Once designed the children came back together to make their models. What a challenge! The ride had to be strong, steady with a good base. The bits that were meant to move had to move! What a challenge! We had a few days of problem solving, revising and modifying our designs:

How can I make it stronger? What materials will I need? How will I make it move? How will I make a strong base? How will I attach things together? How will I strengthen my ride so that it won't fall down?

Here are some photos of our challenge:

Dylunio a thechnoleg.

Dylunio a thechnoleg. 1 Trafod a dylunio offer newydd parc chwarae
Dylunio a thechnoleg. 2 Datrys problemau
Dylunio a thechnoleg. 3 Cynllunio
Dylunio a thechnoleg. 4 Asesu, addasu, ail-wneud. Gwella a gorffen.

Llongyfarchiadau i Will am ddod yn 23ain yng nghystadleuaeth SUMDOG Caerdydd, 856/1000!!!!!! Arbennig!

Congratulations to Will for coming 23rd in the Cardiff SUMDOG competition! 856/1000 - excellent!!!!!smiley

12-6-15

Mae'r plant wedi dylunio offer chwarae newydd a bydd angen iddynt gwneud model o'u hoffer yn yr ysgol wythnos nesaf. Mae'n rhaid i'r offer allu sefyll i fyny a symud! Byddwn yn ddiolchgar pebaech yn casglu pethau bydd angen arnynt fel plastisin, gleiniau plastig a phethau ailgylchu: tiwbiau papur cegin, twba plastig, poteli pop ayyb. Diolch yn fawr.

 

The children have been designing new rides for the park and next week will make a model of their ride! These rides have to stand up and be able to move (swing, turn etc). I would be grateful if, over the weekend, you could help the children to collect the things they will need, such as beads, plasticine and recycled pots, bottles, netting around fruit and tubes etc. Thank you.

Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde

Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 1
Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 2
Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 3
Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 4
Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 5
Ymweliad y Mathemategwr Tuduraidd Robert Recorde 6

Taith gerdded o gwmpas Creigiau

Taith gerdded o gwmpas Creigiau 1
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 2
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 3
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 4
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 5
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 6
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 7
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 8
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 9
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 10
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 11
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 12
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 13
Taith gerdded o gwmpas Creigiau 14

Creigiau heddiw a ddoe.

Creigiau heddiw a ddoe. 1

Gymnasteg. Gymnastics.

Gymnasteg. Gymnastics. 1
Gymnasteg. Gymnastics. 2
Gymnasteg. Gymnastics. 3

Paentio ar gyfer ein cywaith celf. Painting our class collage.

Paentio ar gyfer ein cywaith celf. Painting our class collage. 1
Paentio ar gyfer ein cywaith celf. Painting our class collage. 2
Paentio ar gyfer ein cywaith celf. Painting our class collage. 3

Gwrando ar 'Synau Creigiau' i greu ein barddoniaeth. Listening to the sounds of Creigiau to help us write our poetry.

Gwrando ar 'Synau Creigiau' i greu ein barddoniaeth. Listening to the sounds of Creigiau to help us write our poetry. 1

Gemau rhifedd yn yr haul. Maths games in the sunshine.

Gemau rhifedd yn yr haul. Maths games in the sunshine. 1
Gemau rhifedd yn yr haul. Maths games in the sunshine. 2
Gemau rhifedd yn yr haul. Maths games in the sunshine. 3

Helpu'r Dyn Pitsa gyda rhannu ac adio arian!

Helpu'r Dyn Pitsa gyda rhannu ac adio arian! 1
Helpu'r Dyn Pitsa gyda rhannu ac adio arian! 2
Helpu'r Dyn Pitsa gyda rhannu ac adio arian! 3
Helpu'r Dyn Pitsa gyda rhannu ac adio arian! 4

Gwaith gyda Miss Rees

Gwaith gyda Miss Rees 1
Gwaith gyda Miss Rees 2
Gwaith gyda Miss Rees 3

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr 1
Diwrnod y Llyfr 2

Canlyniadau Celf (tarianau):

1af Ben Stuart

2il Lili Bean

3yrdd Erin Beth

4ydd Will Jones

 

Llawysgrifen/Ysgrifennu (Sgript Branwen):

1af Elijah Brewer

2il Cerys Williams

3ydd Sophi Holland

4ydd Mali Jones

Eisteddfod

Eisteddfod 1

Dros yr hanner tymor beth am ymarfer dweud yr amser - "Faint o'r gloch yw hi?"

Edrychwch ar y llun os yr ydych wedi anghofio sut!

Over half term, why not practise telling the time? Look at the photo below for the Welsh words.

Y Celtiaid Ffyrnig!!!!

Y Celtiaid Ffyrnig!!!! 1
Y Celtiaid Ffyrnig!!!! 2

Diwrnod y Galon - diolch i ti Ella am y bisgedi.

Diwrnod y Galon - diolch i ti Ella am y bisgedi. 1

Rydym wedi bod yn animeiddio gyda ap LEGO movie - cliciwch i wylio.

We have been animating with the LEGO movie ap - click to watch.

Golygfa 6 - Branwen

Still image for this video

Branwen - Golygfa 4

Still image for this video

Branwen - Golygfa 8

Still image for this video

Branwen =Golygfa 2

Still image for this video

Gwaith Drama -creu sgriptiau Stori Branwen.

Gwaith Drama -creu sgriptiau Stori Branwen. 1
Gwaith Drama -creu sgriptiau Stori Branwen. 2
Gwaith Drama -creu sgriptiau Stori Branwen. 3

Ymweliad Buddug

Ymweliad Buddug 1
Ymweliad Buddug 2
Ymweliad Buddug 3
Ymweliad Buddug 4
Ymweliad Buddug 5
Ymweliad Buddug 6

Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit.

Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 1 Fflint
Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 2 Cynnau tan. Starting a fire.
Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 3 Tarian.
Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 4
Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 5 Nyddu/Spinning
Ymweliad Will y Celt. Will the Celt's Visit. 6

Creu Siapiau 3D. Making 3D shapes.

Creu Siapiau 3D. Making 3D shapes. 1
Creu Siapiau 3D. Making 3D shapes. 2
Creu Siapiau 3D. Making 3D shapes. 3
Creu Siapiau 3D. Making 3D shapes. 4

Braslun i rieni Gwanwyn 2015. Term Overview Spring 2015

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym wedi bod yn brysur yn gwneud addunedau ar gyfer 2015.......helpwch ni i gadw nhw.

Happy New Year! We have been busy making resolutions for 2015........please help us keep them.

Ein thema ni ydy 'Y Celtiaid'.

Our theme is 'The Celts'.

Dyma ychydig o weithgareddau i wneud ar y we:

Here are a few activites for you to play on line:

 

Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party.

Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 1
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 2
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 3
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 4
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 5
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 6
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 7
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 8
Ein Parti Nadolig. Our Christmas Party. 9

Dysgom ni am ail-gylch ac ail-ddefnyddio gyda'r Brodyr Gregory heddiw.

We learnt all about re-cycling and re-using with the Gregory Brothers today.

Sioe Eco gan y Brodyr Gregory

Sioe Eco gan y Brodyr Gregory 1

Rydym ni wedi mwynhau perfformio yn ein Sioe Nadolig, ein cyntaf yn yr adran iau! Diolch i chi am wylio.

We have enjoyed performing in our Christmas Concert, our first as juniors! Thank you for watching.

Homework this weekend is in preparation for our recount task.  The recount will be in English. I'd like the children to bring in 3 things that will act as a prompt to remind them of their weekend on MONDAY. They can be anything, for example a leaf from the park, a sweet wrapper, a photo of the TV programme they watched. They will then be able to orally recount their weekend.

Thank you.

Mrs Edwards.

Llongyfarchiadau i Ddosbarth 3 am ddod yn 8fed yng nghystadleuaeth Sumdog, Sir Gaerdydd. LLONGYFARCHIADAU i Cerys Williams am ddod yn 37ain -ardderchog Cerys, 903/1000!!! Campus.

Congratulations toDosbarth 3 for coming 8th in the Cardiff Schools Sumdog competition. CONGRATULATIONS to Cerys Williams for coming 37th - excellent Cerys, 903/1000 questions!

Diwrnod Plant Mewn Angen

Diwrnod Plant Mewn Angen 1
Diwrnod Plant Mewn Angen 2

Diwrnod Plant Mewn Angen

Still image for this video

Ymweliad yr Offeiriad. Vicar, Michael John's visit.

Ymweliad yr Offeiriad. Vicar, Michael John's visit. 1
Ymweliad yr Offeiriad. Vicar, Michael John's visit. 2
Ymweliad yr Offeiriad. Vicar, Michael John's visit. 3
Ymweliad yr Offeiriad. Vicar, Michael John's visit. 4

Mae cystadleuaeth SUMDOG o’r 17eg- 21ain o Dachwedd – POB LWC!

There is a SUMDOG competition 17th-21st of November –GOOD LUCK!

Picture 1 Dylunio Prawf Teg 'Sut mae dannedd yn pydru?'
Picture 2 Siapiau Cymesur yn Yoga

Hanner Tymor Cyntaf yn Nosbarth 3

Hanner Tymor Cyntaf yn Nosbarth 3 1 Ymweliad Techniquest
Hanner Tymor Cyntaf yn Nosbarth 3 2 Yoga
Hanner Tymor Cyntaf yn Nosbarth 3 3 Ymweliad Angharad yr Orthodontist.
Hanner Tymor Cyntaf yn Nosbarth 3 4 Sut mae'r glust yn gweithio!
Croeso i Ddosbarth 3. 
Cawsom wyliau haf arbennig a rydym dal i fwynhau'r tywydd braf. Rydym wedi ymgartrefu ac yn barod wedi cydio yn ein thema wyddonol 'Y Corff'.
Yn ystod yr wythnos gyntaf buom yn llenwi map meddwl gan nodi beth hoffwn ei ddarganfod ac ymchwilio yn ein thema. Rydym newydd ddechrau dysgu Saesneg. Rydym wedi ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i wneud smwddi a brechdan ac yna ddefnyddiom ni y cyfarwyddiadau i'w gwneud. Am hwyl!

Ym mlwyddyn 3 rhaid i ni gofio pethau yn annibynnol. Rhaid cofio ein gwisg chwaraeon ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff yn yr awyr agored ar fore Llun ac yna yn y neuadd yn gwneud gymnasteg/yoga ar fore Mercher.

Mi fydd plygellau gwaith cartref yn cael eu hanfon adref ar nos Fercher, mi fydd angen dychwelyd rhain erbyn dydd Mawrth yr wythnos ganlynol.

Welcome to Dosbarth 3.
We all had a wonderful summer holiday and are still enjoying the warm weather. We have settled in very well and are eager to study our scientific theme 'The Body'.

During our first week we were busy discussing what we would like to find out and investigate within the theme. We have begun our English lessons. Already we have written instructions on how to make a healthy sandwich and a smoothie, we then used our own instructions to make them - what fun!

Now we are in year 3 it is important that we begin to remember things for ourselves. It's important to remember our P.E kit for the games session outside on a Monday morning and then the indoor gymnastic/dance/yoga session on a Wednesday morning.

Homework folders will be sent home on a Wednesday and must be returned by Tuesday of the following week.

Diolch/Thank you,

Mrs Edwards

Email Mrs Timothy


Top