Navigation
Home Page

Dosbarth 3: Ms Starr

 Helo bawb,                                                                                                                                                                                                      smiley

Wel dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn. Blwyddyn eitha gwahanol a dweud y gwir. Dwi eisiau diolch i bob un ohonoch chi blantos am fod mor arbennig! Dwi wedi mwynhau eich cael chi yn Nosbarth 3 shwd gymaint. Chi i gyd yn sbesial!

 

Diolch i chi a'ch rhieni am yr holl waith caled yn ystod y misoedd diwethaf. Dwi wedi mwynhau gweld eich lluniau a'ch gwaith ardderchog.

Cofiwch ddal ati i ddarllen yn Saesneg ac yn y Gymraeg ac ymarfer eich tablau yn ystod y gwyliau! Cofiwch hefyd ymlacio a mwynhau gyda'r teulu. Dwi'n edrych ymlaen at glywed eich newyddion ym mis Medi.

Bydda i'n colli pob un ohonoch chi ond cofiwch dwi ond drws nesaf felly dewch i gael sgwrs unrhywbryd.

 

Diolch i chi rhieni am eich dymuniadau gorau, cerdiau a'r anrhegion hael. Maent yn golygu shwd gymaint i mi.

Mwynhewch y gwyliau bawb!

Hwyl am y tro,

 

Hi everyone,

Well here we are at the end of the year. Quite a different year really. I want to thank all of you children for being so special! I've enjoyed having you in Dosbarth 3 so much. You are all super stars!

 

A huge thank you to you and your parents for all your hard work over the last few months. I have really enjoyed seeing your wonderful pictures and excellent work.

Remember to keep reading in English and Welsh and practice your tables during the holidays! Also remember to relax and enjoy with the family. I look forward to hearing your news in September.

I'll miss you all but remember I'm just next door so come and have a chat anytime.

 

Thank you parents for your best wishes, cards and the generous gifts. They mean so much to me.

Enjoy the holidays everyone!

Bye for now,

Ms Starr heart

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Transition Book

Dechrau nol yn yr ysgol mewn swigod / Starting back to school in a bubble

Cyfarfod / Transition Meeting 11/07/19

Email Ms Starr


Top