arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 3: Ms Starr

                  DEUNYDDIAU DARLLEN / READING MATERIALS

                                        HWB / PURPLEMASH

Gan nad ydy'r disgyblion yn gallu dod a' llyfrau darllen adref ar y foment, awgrymaf eu bod nhw'n gwneud defnydd o'r llyfrau sydd ar gael ar safle Hwb a PurpleMash.

 

Mae llyfrau darllen cyfres 'Coeden Rhydychen' ar gael o dan 'Adnoddau' ar Hwb. Mae pob cam o 1 hyd at 13 ar gael felly bydd rhywbeth addas ar gyfer pob un!

Mae gan bob plentyn fanylion personol sef 'log in' er mwyn cael mynediad i'r llyfrau.

Yn yr un modd, mae llyfrau Saesneg ar gael ar safle 'PurpleMash'. Ar ol cyrraedd tudalen 'Home', dewiswch 'Serial Mash' ac yna bydd dewis o wahanol setiau o lyfrau. Dwi'n awgrymu 'Diamonds' i ddechrau ond wedyn gall y plant symud ymlaen at 'Emeralds'. Byddaf yn gosod un llyfr fel Gwaith cartref i'r disgyblion yr wythnos hon a bydd y Gwaith yn ymddangos fel 'ToDo'. Byddaf yn esbonio'r broses i'r disgyblion yn ystod yr wythnos hon.

 

As the pupils are currently not able to bring reading books home, I would like them to make use of the books which are available on 'Hwb' and 'PurpleMash'.

 

The 'Coeden Rhydychen' Welsh reading books are available on 'Hwb' under 'Adnoddau'. There are levels 1 to 13 available so there will be suitable material for all!

Every pupil has their own 'log in' details and so the pupils can access these books easily.

 

 English reading books are available on 'PurpleMash'. Once on the 'Home' page, select 'Serial Mash' and to begin, I suggest the pupils select 'Diamonds' before moving onto 'Emeralds'.

I will be setting one of these books as a home task this week and this will all be explained to the pupils in advance. Every pupil has their own personal 'log in' for this website and there are many enjoyable activities available for them to access.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth,

Thank you for your cooperation and support,

Lynette Starr

Mabolgampau Dosbarth 3

 

This week your child will participate in a Class Sports event. The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home. Thank you.

 

Yr wythnos hon bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif gan eu hathro a fydd yn cael ei gludo yn eu llyfr ABCh. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref. Diolch.

Helo bawb,                                                        

 

Croeso cynnes i chi Ddosbarth 3!
 

Yn gyntaf oll, diolch am bythefnos hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd yn clywed am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

 

Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r Haf yn barod i wynebu'r sialens a'r cyffro o fod yn yr Adran Iau!

 

Pedwar ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 3 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a diddordeb!

 

Mae dwy ferch newydd yn y dosbarth eleni ac mae pawb wedi eu croesawu a gofalu amdanynt a ‘u helpu i setlo i mewn.

 

Bydda i’n dysgu’r dosbarth bob dydd ond Dydd Mercher. Mrs Matthews fydd yn dysgu’r dosbarth pob dydd Mercher.

 

‘Y corff’ yw thema Tymor yr Hydref. Byddwn yn dysgu am y sgerbwd, organnau’r corff, sut rydyn ni’n treulio bwyd, y synhwyrau a sut i gadw’n iach.

 

Rydyn ni wedi dechrau darllen y llyfr ‘Charlie and the Chocolate Factory’’ ac rydyn ni’n ei fwynhau yn barod ac yn dod i adnabod y gwahanol gymeriadau.

 

Rydyn ni wedi dechrau dysgu’r seiniau gwahanol yn Saesneg. Rydyn ni’n ymarfer darllen ein llyfrau Saesneg bob dydd ac mae pawb wedi mwynhau cael gwersi Saesneg am y tro cyntaf!

 

Rydyn ni wedi bod yn edrych ar luniau Picasso ac mae pawb wrthi yn creu lluniau yn arddull Picasso. Mae’n amlwg bod ‘na sawl artist yn Nosbarth 3!

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher felly bydd angen gwisgo esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Blantos,

Diolch am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

 

Ms Starr 

 

smiley

 

 

Hello everyone,

 

Croeso Dosbarth 3!

 

First of all, thank you very much for a lovely first few weeks back. It has been lovely hearing about your adventures over the Summer and I’m glad to hear that you’ve had so much fun.

 

Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges of being in the Junior Section.

 

There are twenty four pupils in Dosbarth 3 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year 3. We have two new girls in our class this year and everyone has been looking after them and helping them to settle in.

 

I will be teaching the class every day apart from Wednesday when Mrs Matthews will teach Dosbarth 3.

 

Our theme this term is The Human Body. We will be learning about the human skeleton, the body organs, the digestive system, the senses and how to keep healthy.

 

This week, we started reading the book ‘Charlie and the Chocolate Factory’ and we are all enjoying getting to know the different characters.

 

We have started learning the different letter sounds in English, reading our English reading books each day and we are all enjoying having English lessons for the first time!

 

PE is on Wednesdays so pupils will need appropriate shoes on that day.

 

Blantos,

 

Diolch am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

Ms Starr 


smiley

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Transition Book

Dechrau nol yn yr ysgol mewn swigod / Starting back to school in a bubble

Cyfarfod / Transition Meeting 11/07/19

Email Ms Starr

 
Top