arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 3: Ms Starr

GWAITH CARTREF 12.11.21

Beth am wneud mwy o waith ymchwil dros y penwythnos...dwi eisiau i chi ddarganfod un gofodwr ac ysgrifennu ffeil o ffeithiau amdano neu amdani. Gallwch ddefnyddio papur, cerdyn, pwerbwynt a chofnodi unrhyw ffordd rycdych chi eisiau. Hoffwn i gael y gwaith erbyn dydd Mercher nesaf. Diolch blantos a mwynhewch y dasg!

 

HOMEWORK 12.11.21

What about more research over the weekend? I would like you to make a fact sheet about an astronaut. You may use paper, card or do the work using powerpoint and record the work however you wish. I would like the work in by Wednesday 17th November please. Diolch blantos...have fun and enjoy the task!

Tynnu llun organnau'r corff / Chalking the organs in the body

Trosolwg o weithgareddau Hydref 2021 / Overview of activities Autumn 2021

Helo bawb,

 

Croeso cynnes i chi Ddosbarth 3!
 

Yn gyntaf oll, diolch am bythefnos hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd yn clywed am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

 

Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r Haf yn barod i wynebu'r sialens a'r cyffro o fod yn yr Adran Iau!

 

Saith ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 3 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a diddordeb!

 

Mae bachgen newydd yn y dosbarth eleni ac mae pawb wedi ei groesawu a gofalu amdano a ‘i helpu i setlo i mewn. Ar hyn o bryd, mae e gyda ni pob dydd Gwener ond edrychwn ymlaen at gael ei gwmni bob dydd nes ymlaen yn y flwyddyn.

 

Bydda i’n dysgu’r dosbarth bob dydd ond Dydd Mercher. Mrs Matthews fydd yn dysgu’r dosbarth pob yn ail ddydd Mercher.

 

‘Ymestyn ac Ymarfer’ yw ein thema hyd at hanner tymor ac yna 'Dathliadau Di-ri' hyd at Nadolig. Byddwn yn dysgu am y corff dynol, y sgerbwd, organnau’r corff, sut rydyn ni’n treulio bwyd, y synhwyrau a sut i gadw’n iach. Yna byddwn yn edrych ar wahanol ddathliadau o gwmpas y byd.

 

Rydyn ni wedi dechrau darllen y llyfr ‘Charlie and the Chocolate Factory’’ ac rydyn ni’n ei fwynhau yn barod ac yn dod i adnabod y gwahanol gymeriadau.

 

Rydyn ni wedi dechrau dysgu’r seiniau gwahanol yn Saesneg. Rydyn ni’n ymarfer darllen ein llyfrau Cymraeg a Saesneg bob dydd ac mae pawb wedi mwynhau cael gwersi Saesneg am y tro cyntaf!

 

Byddwn yn edrych ar luniau Picasso yr wythnos hon a bydd pawb yn creu lluniau eu hunain yn arddull Picasso. Mae’n amlwg yn barod bod ‘na sawl artist yn Nosbarth 3 felly dwi’n edrych ymlaen at weld eich lluniau blantos!

 

Bydd Ymarfer Corff ar ddydd LLun felly bydd angen gwisgo dillad ac esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Diolch blantos am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

 

Ms Starr 

 

 

 

 

 

Hello everyone,

 

Croeso Dosbarth 3!

 

First of all, thank you very much for a brilliant start to the term. It has been lovely hearing about your adventures over the Summer and I’m glad to hear that you’ve all had so much fun.

 

Everyone returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges of being in the Junior Section.

 

There are twenty seven pupils in Dosbarth 3 this year, and already, they have been working hard and are eager to learn and enthusiastic which is fantastic. Daliwch ati blantos!

 

We have a new boy in our class this year and everyone has been looking after him and helping him to settle in. He is currently with us every Friday but we look forward to having him with us every day in the near future.

 

I will be teaching the class every day apart from every other Wednesday when Mrs Matthews will teach Dosbarth 3.

 

Our theme for the first half of this term is ‘Don’t Stop Me Now’. We will be learning about the human skeleton, the body organs, the digestive system, the senses and how to keep healthy. After half term, our theme will be 'Super Celebrations' and we will be learning about celebrations around the world.

 

We have started reading the book ‘Charlie and the Chocolate Factory’ and we are all enjoying getting to know the different characters.

 

We have started learning the different letter sounds in English. We all practise  reading our Welsh and English reading books each day and we are all enjoying having English lessons for the first time!

 

This week, we will be looking at the work of Pablo Picasso and the pupils will be creating their own pictures in the style of Picasso. It’s clear that we have some budding artists in the class so I am looking forward to seeing the pictures!

 

PE is on Mondays so pupils will need appropriate clothes and shoes on that day.

 

Blantos,

 

Diolch am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

Ms Starr 

 

Croeso i Ddosbarth 3

Still image for this video

*** Diolch yn fawr iawn i rieni a phlantos Dosbarth 3 am yr anrhegion hael iawn. Rydym wir yn gwerthfawrogi. Mwynhewch y gwyliau, ymlaciwch a chadwch yn saff! ***
 

Mrs Matthews a Ms Star. 😎😁❤️

Llawlyfr Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Handbook

MABOLGAMPAU DOSBARTH 3 / DOSBARTH 3'S SPORTS DAY 

 

Am hwyl a sbri!

Cawsom ni fore hyfryd heddiw wrth i bawb ymdrechu'n galed a gwneud eu gorau. Braf iawn oedd gweld pawb yn cefnogi eu gilydd!

Roedd cymaint o wahanol weithgareddau megis:

Ras syth

Ras sgipio

Ras rwystrau

Taflu gwaywffon

Naid hir

Ras sach

Ras cerdded yn gyflym

Erbyn y diwedd, roedd pawb wedi blino ac yn barod am ginio.

Gwych blantos! Mae pob un ohonoch chi'n SEREN!

 

 

What fun we had today!

We had a brilliant time this morning. Everyone tried their best and it was lovely to see all the pupils supporting each other.

There were so many activities including:

Straight race

Skipping race

Obstacle race

Javelin

Long jump

Walking race

Sack race

 

Everyone was tired at the end of the morning and ready for their lunch.

Gwych blantos! Every one of you is a SUPERSTAR!

GWYBODAETH AC ADNODDAU DEFNYDDIOL USEFUL INFORMATION AND RESOURCES

                  DEUNYDDIAU DARLLEN / READING MATERIALS

                                        HWB / PURPLEMASH

Gan nad ydy'r disgyblion yn gallu dod a' llyfrau darllen adref ar y foment, awgrymaf eu bod nhw'n gwneud defnydd o'r llyfrau sydd ar gael ar safle Hwb a PurpleMash.

 

Mae llyfrau darllen cyfres 'Coeden Rhydychen' ar gael o dan 'Adnoddau' ar Hwb. Mae pob cam o 1 hyd at 13 ar gael felly bydd rhywbeth addas ar gyfer pob un!

Mae gan bob plentyn fanylion personol sef 'log in' er mwyn cael mynediad i'r llyfrau.

Yn yr un modd, mae llyfrau Saesneg ar gael ar safle 'PurpleMash'. Ar ol cyrraedd tudalen 'Home', dewiswch 'Serial Mash' ac yna bydd dewis o wahanol setiau o lyfrau. Dwi'n awgrymu 'Diamonds' i ddechrau ond wedyn gall y plant symud ymlaen at 'Emeralds'. Byddaf yn gosod un llyfr fel Gwaith cartref i'r disgyblion yr wythnos hon a bydd y Gwaith yn ymddangos fel 'ToDo'. Byddaf yn esbonio'r broses i'r disgyblion yn ystod yr wythnos hon.

 

As the pupils are currently not able to bring reading books home, I would like them to make use of the books which are available on 'Hwb' and 'PurpleMash'.

 

The 'Coeden Rhydychen' Welsh reading books are available on 'Hwb' under 'Adnoddau'. There are levels 1 to 13 available so there will be suitable material for all!

Every pupil has their own 'log in' details and so the pupils can access these books easily.

 

 English reading books are available on 'PurpleMash'. Once on the 'Home' page, select 'Serial Mash' and to begin, I suggest the pupils select 'Diamonds' before moving onto 'Emeralds'.

I will be setting one of these books as a home task this week and this will all be explained to the pupils in advance. Every pupil has their own personal 'log in' for this website and there are many enjoyable activities available for them to access.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth,

Thank you for your cooperation and support,

Lynette Starr

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Transition Book

Dechrau nol yn yr ysgol mewn swigod / Starting back to school in a bubble

Cyfarfod / Transition Meeting 11/07/19

Email Ms Starr

 
Top