arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 3: Ms Starr

Croeso i Ddosbarth 3

Still image for this video

*** Diolch yn fawr iawn i rieni a phlantos Dosbarth 3 am yr anrhegion hael iawn. Rydym wir yn gwerthfawrogi. Mwynhewch y gwyliau, ymlaciwch a chadwch yn saff! ***
 

Mrs Matthews a Ms Star. 😎😁❤️

Llawlyfr Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Handbook

MABOLGAMPAU DOSBARTH 3 / DOSBARTH 3'S SPORTS DAY 

 

Am hwyl a sbri!

Cawsom ni fore hyfryd heddiw wrth i bawb ymdrechu'n galed a gwneud eu gorau. Braf iawn oedd gweld pawb yn cefnogi eu gilydd!

Roedd cymaint o wahanol weithgareddau megis:

Ras syth

Ras sgipio

Ras rwystrau

Taflu gwaywffon

Naid hir

Ras sach

Ras cerdded yn gyflym

Erbyn y diwedd, roedd pawb wedi blino ac yn barod am ginio.

Gwych blantos! Mae pob un ohonoch chi'n SEREN!

 

 

What fun we had today!

We had a brilliant time this morning. Everyone tried their best and it was lovely to see all the pupils supporting each other.

There were so many activities including:

Straight race

Skipping race

Obstacle race

Javelin

Long jump

Walking race

Sack race

 

Everyone was tired at the end of the morning and ready for their lunch.

Gwych blantos! Every one of you is a SUPERSTAR!

MABOLGAMPAU DOSBARTH 3

Mabolgampau Dosbarth 3

Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Dyma ni ar ddechrau’r tymor olaf yn Nosbarth 3 sy'n anodd credu! Mae’r amser yn gwibio heibio! Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau gwyliau’r Pasg.

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth wrth i ni weithio o adref unwaith eto am yr wythnos olaf cyn y gwyliau. Roedd pob un o’r plant wedi gweithio’n galed iawn! Da iawn chi blantos!

Ein thema ni y tymor yma yw ‘Fan hyn a fan draw’.

Byddwn yn dysgu am yr ardal leol cyn symud i’r Aifft i ymchwilio bywyd yno amser maith yn ol. Byddwn yn cymharu ein hardal ni â bywyd yn yr Aifft.

Mae pawb wedi ymgartrefi unwaith eto ac rydyn ni i gyd yn mwynhau chwarae ar gae’r ysgol yn y tywydd bendigedig yma gyda’n ffrindiau.

Cawn sgwrs cyn bo hir yn ystod ein nosweithiau rhieni ond yn y cyfamser, cofiwch gysylltu os oes unrhyw bryder neu broblem.

 

 

Dear Parents,

I can’t believe that this is the start of our last term in Dosbarth 3! The time is flying by! I hope you all enjoyed the Easter holidays.

Thank you for your support during the last week of term when we had to work from home once again. Everyone worked very hard. Da iawn chi blantos!

Our topic this term will be ‘Here and there’.

We will be learning about the local area before moving to Egypt where we will learn about life long ago and compare life there with our life here.

Everyone has settled back into class and we have all been enjoying ourselves on the school field, playing with our friends in this lovely weather.

I look forward to our upcoming meeting during Parent’s evening but in the meantime, please don’t hesitate to contact me if you have any concerns or if there is a problem.

                                       

                                         Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support,

                                                                       

Tymor y Gwanwyn 2021 / Spring Term 2021

IONAWR 5ED 2021

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Gobeithio y bydd 2021 yn flwyddyn well i bawb.

Braf oedd gweld  a chlywed y plant yn siarad am hwyl a sbri y Nadolig ar lein heddiw. Mae’n amlwg eu bod nhw wedi mwynhau!

Ein thema ni y tymor yma yw "Y Celtiaid" ac mae'r plant eisioes yn dechrau casglu gwybodaeth amdanyn nhw ac yn ymddangos yn frwd i ddysgu llawer mwy.

Yn ein gwersi gwyddoniaeth, rydyn ni‘n mynd i ddysgu am y  prosesau bywyd. Fe fyddwn yn dysgu am bethau byw a phethau nad ydynt yn fyw, deunyddiau, creigiau a llosgfynyddoedd.

Rydyn ni’n trio gwella ein sgiliau darllen felly mae’n bwysig yn ystod y cyfnod anodd hwn bod y plant yn ymarfer darllen yn y Gymraeg a’r saesneg bob dydd. Mae llyfrau Cymraeg ‘Coeden Rhydychen’ ar gael ar ‘Hwb’ ac mae nifer o lyfrau Saesneg ar gael ar ‘Purple Mash’. Bydd gwaith darllen yn cael ei osod fel ‘ToDo’ yn gyson ar ‘Purple Mash’.

Mae gan bob plentyn gyfrinair ar gyfer HWB ac mae llawer o raglenni gwahanol ar gael iddyn nhw fwynhau. Mae gan bob un gyfrinair ar gyfer Purple Mash hefyd ac mi fydda i’n gosod tasgiau i’r plant ar hwn yn rheolaidd.

Os yn bosibl hoffwn pe bae’r plant yn parhau i ymarfer eu geiriau sillafu yn y ddwy iaith gartre gan gyfeirio at y rhestr wnes i anfon adre y tymor diwethaf.

Ar nodyn personol, hoffwn i ddiolch i chi am eich holl anrhegion Nadolig. Rydych chi'n hynod o garedig. Diolch hefyd am eich help a chefnogaeth cyson.

Os bydd unrhyw broblemau neu bryderon gennych, mae croeso i chi gysylltu a fi unrhyw adeg trwy ebost.

Felly ewch ati blantos i wneud eich tasgiau dyddiol a chofiwch wylio rhaglenni Cymraeg ar y teledu yn gyson!

Diolch unwaith eto am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth parhaus,

                          Lynette Starr

 

 

 

 

 

 

JANUARY 5th 2021

Happy new year to you all! Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Hopefully, 2021 will be a better year for everyone.

It was great to see and hear the children talking about Christmas fun and games online today. They obviously enjoyed it!

Our theme this term is "The Celts" and the children are already starting to gather information about them and seem eager to learn much more.

In our science lessons, we're going to learn about the life processes. We will learn about living and non-living things, materials, rocks and volcanoes.

We are trying to improve our reading skills so it is important during these difficult times that the children practice reading in Welsh and English every day. Welsh books 'Oxford Tree' are available on 'Hwb' and many English books are available on 'Purple Mash'. Reading will be set as 'ToDo' on a regular basis on 'Purple Mash'.

Every child has a password for HWB and there are many different programs for them to enjoy. Everyone also has a password for Purple Mash and I regularly set the kids tasks on this.

If possible, I would like the pupils to continue practicing their spelling words in both Welsh and English ​​using the lists I sent home last term.

On a personal note, I want to thank you for all your Christmas presents. You are extremely kind. Thanks also for your constant help and support.

If you have any problems or concerns, please do not hesitate to contact me at any time by email.

 

Felly ewch ati blantos i wneud eich tasgiau dyddiol a chofiwch wylio rhaglenni Cymraeg ar y teledu yn gyson!

 

Thanks again for your support and co-operation as always,

Lynette Starr

GWYBODAETH AC ADNODDAU DEFNYDDIOL USEFUL INFORMATION AND RESOURCES

Tymor y Gwanwyn 2021 / Spring Term 2021

Diolch yn fawr i chi i gyd am eich anrhegion hael. Dwi wir yn eu gwerthfawrogi.

Thank you so much for your generous gifts. I very much appreciate them.

 

Bydd dysgu arlein yn digwydd gyda Mrs Matthews ar ddydd Mercher 16eg o Ragfyr a gyda fi, Ms Starr ar ddydd Iau 17eg a dydd Gwener 18fed o Ragfyr.

Online teaching sessions will begin tomorrow with Mrs Matthews and then with myself, Ms Starr on Thursday and Friday.

Mae pob PwerBwynt a thaflen gwaith wedi ei lanlwytho i safle Dosbarth 3 general ar 'Teams'. Dwi'n edrych ymlaen at eich gweld arlein Dosbarth 3. Yn y cyfamser, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd, disgyblion, rhieni a'ch teuluoedd.

 

All the powerpoints and worksheets have been uploaded onto Dosbarth 3 general ar 'Teams'. I look forward to seeing you all online Dosbarth 3. In the meantime I would like to wish you all pupils, parents and your families a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cymorth trwy gydol y tymor anodd hwn,

Thank you all for your help and support throughout this difficult term,

 

Cofion cynnes / Kind regards,

Ms Starr

Prynhawn Da,

Fel y gwyddoch, rydym wedi bod yn ymarfer drama Nadolig fer a byddwn yn ei recordio ar eich cyfer ddydd Gwener 11eg Rhagfyr.

Ni fydd angen gwisgoedd arbennig ond os oes gennych rai eisoes, a allai'r disgyblion wisgo'r lliwiau canlynol:

Adroddwyr - eu dillad eu hunain

Teuluoedd - eu dillad eu hunain a'u hetiau a'u sgarffiau

Sêr - topiau gwyn, melyn, arian neu aur a legins / trowsus lliw golau

Coed - topiau gwyrdd a legins / trowsus gwyrdd / tywyll

Adar - topiau coch a legins / trowsus tywyll

Cwningod - topiau llwyd, gwyn, brown a legins / trowsus tywyll

Peidiwch â phoeni os nad oes gennych yr eitemau uchod, awgrymiadau yn unig yw'r rhain!

 

Good afternoon,

As you know, we have been practising a short Christmas play which we will record for you on Friday 11th December.

There will no need for special costumes but if you already have them, please could the pupils wear the following colours:

Narrators - own clothes of their choice

Families – own clothes and hats and scarves

Stars – white, yellow, silver or gold tops and light coloured leggings /trousers

Trees – green tops and green/ dark leggings/trousers

Birds – red tops and dark leggings/trousers

Rabbits – grey, white, brown tops and dark leggings/trousers

Please do not worry if you don’t have the above items, these are suggestions only!

 

Parti Nadolig

              Byddwn yn cynnal ein parti Nadolig ddydd Mawrth 15fed Rhagfyr. Gall disgyblion wisgo dillad Nadoligaidd / parti cyfforddus, ymarferol. A wnewch chi ddanfon bocs byrfwyd Nadolig yn llawn  'danteithion' i'ch plentyn. Bydd y bocs byrfwyd ‘danteithion’ yn ychwanegol at eu cinio arferol ac yn cael ei fwyta yn ystod y prynhawn. Byddwn yn chwarae gemau parti a gwylio ffilm yn ystod y prynhawn.

 

 

 

Christmas Party

              We will be holding our Christmas party on Tuesday 15th December. Pupils may wear comfy, practical Christmas/party clothes. Please provide your child with a 'treats' Christmas snackbox. The treats snackbox will be in addition to their usual lunch and will be eaten during the afternoon. There will be some party games and a film during the afternoon.

 

                           Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus,

                           Thank you in advance for your continued support and cooperation,

                                                  Ms Starr

 

 

              

Wythnos Gwrth-Fwlio/Anti-Bullying Week

 

Rydyn ni wedi bod yn trafod beth yw 'bwlio'. Yna aeth gwahanol grwpiau o blant i feddwl am sefyllfa bwlio a'i actio mas. Yna perfformiodd pob grwp i weddill y dosbarth.

Buodd pawb yn brysur yn creu posteri lliwgar am fwlio hefyd.

 

We have been discussing what 'bullying' means. We split into four groups to think of different scenarios and acted them out. We then performed these for the rest of the class.

Everyone has been busy making colourful posters about bullying too.

Wythnos Gwrth-Fwlio / Anti-Bullying Week

Diwrnod Gwisgo Lan / Dressing Up Day

                  DEUNYDDIAU DARLLEN / READING MATERIALS

                                        HWB / PURPLEMASH

Gan nad ydy'r disgyblion yn gallu dod a' llyfrau darllen adref ar y foment, awgrymaf eu bod nhw'n gwneud defnydd o'r llyfrau sydd ar gael ar safle Hwb a PurpleMash.

 

Mae llyfrau darllen cyfres 'Coeden Rhydychen' ar gael o dan 'Adnoddau' ar Hwb. Mae pob cam o 1 hyd at 13 ar gael felly bydd rhywbeth addas ar gyfer pob un!

Mae gan bob plentyn fanylion personol sef 'log in' er mwyn cael mynediad i'r llyfrau.

Yn yr un modd, mae llyfrau Saesneg ar gael ar safle 'PurpleMash'. Ar ol cyrraedd tudalen 'Home', dewiswch 'Serial Mash' ac yna bydd dewis o wahanol setiau o lyfrau. Dwi'n awgrymu 'Diamonds' i ddechrau ond wedyn gall y plant symud ymlaen at 'Emeralds'. Byddaf yn gosod un llyfr fel Gwaith cartref i'r disgyblion yr wythnos hon a bydd y Gwaith yn ymddangos fel 'ToDo'. Byddaf yn esbonio'r broses i'r disgyblion yn ystod yr wythnos hon.

 

As the pupils are currently not able to bring reading books home, I would like them to make use of the books which are available on 'Hwb' and 'PurpleMash'.

 

The 'Coeden Rhydychen' Welsh reading books are available on 'Hwb' under 'Adnoddau'. There are levels 1 to 13 available so there will be suitable material for all!

Every pupil has their own 'log in' details and so the pupils can access these books easily.

 

 English reading books are available on 'PurpleMash'. Once on the 'Home' page, select 'Serial Mash' and to begin, I suggest the pupils select 'Diamonds' before moving onto 'Emeralds'.

I will be setting one of these books as a home task this week and this will all be explained to the pupils in advance. Every pupil has their own personal 'log in' for this website and there are many enjoyable activities available for them to access.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth,

Thank you for your cooperation and support,

Lynette Starr

Mabolgampau Dosbarth 3

 

This week your child will participate in a Class Sports event. The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home. Thank you.

 

Yr wythnos hon bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif gan eu hathro a fydd yn cael ei gludo yn eu llyfr ABCh. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref. Diolch.

Helo bawb,                                                        

 

Croeso cynnes i chi Ddosbarth 3!
 

Yn gyntaf oll, diolch am bythefnos hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd yn clywed am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

 

Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r Haf yn barod i wynebu'r sialens a'r cyffro o fod yn yr Adran Iau!

 

Pedwar ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 3 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a diddordeb!

 

Mae dwy ferch newydd yn y dosbarth eleni ac mae pawb wedi eu croesawu a gofalu amdanynt a ‘u helpu i setlo i mewn.

 

Bydda i’n dysgu’r dosbarth bob dydd ond Dydd Mercher. Mrs Matthews fydd yn dysgu’r dosbarth pob dydd Mercher.

 

‘Y corff’ yw thema Tymor yr Hydref. Byddwn yn dysgu am y sgerbwd, organnau’r corff, sut rydyn ni’n treulio bwyd, y synhwyrau a sut i gadw’n iach.

 

Rydyn ni wedi dechrau darllen y llyfr ‘Charlie and the Chocolate Factory’’ ac rydyn ni’n ei fwynhau yn barod ac yn dod i adnabod y gwahanol gymeriadau.

 

Rydyn ni wedi dechrau dysgu’r seiniau gwahanol yn Saesneg. Rydyn ni’n ymarfer darllen ein llyfrau Saesneg bob dydd ac mae pawb wedi mwynhau cael gwersi Saesneg am y tro cyntaf!

 

Rydyn ni wedi bod yn edrych ar luniau Picasso ac mae pawb wrthi yn creu lluniau yn arddull Picasso. Mae’n amlwg bod ‘na sawl artist yn Nosbarth 3!

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher felly bydd angen gwisgo esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Blantos,

Diolch am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

 

Ms Starr 

 

smiley

 

 

Hello everyone,

 

Croeso Dosbarth 3!

 

First of all, thank you very much for a lovely first few weeks back. It has been lovely hearing about your adventures over the Summer and I’m glad to hear that you’ve had so much fun.

 

Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges of being in the Junior Section.

 

There are twenty four pupils in Dosbarth 3 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year 3. We have two new girls in our class this year and everyone has been looking after them and helping them to settle in.

 

I will be teaching the class every day apart from Wednesday when Mrs Matthews will teach Dosbarth 3.

 

Our theme this term is The Human Body. We will be learning about the human skeleton, the body organs, the digestive system, the senses and how to keep healthy.

 

This week, we started reading the book ‘Charlie and the Chocolate Factory’ and we are all enjoying getting to know the different characters.

 

We have started learning the different letter sounds in English, reading our English reading books each day and we are all enjoying having English lessons for the first time!

 

PE is on Wednesdays so pupils will need appropriate shoes on that day.

 

Blantos,

 

Diolch am ddangos cymaint o diddordeb, gweithio mor galed ac am fod yn gwmni gwych i mi bob dydd yn y dosbarth.

 

Ms Starr 


smiley

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Transition Book

Dechrau nol yn yr ysgol mewn swigod / Starting back to school in a bubble

Cyfarfod / Transition Meeting 11/07/19

Email Ms Starr

 
Top