arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 4: Mrs Matthews & Mrs Pritchard

Fizzle, Swizzle, Shout Hooray! / Hisian, ffrwtian,chwyrlio... Parent Overview & Inquiry Based Learnig/Trosolwg i Rieni & Ymholiad

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich negeseuon caredig a'r anrhegion hael iawn! Thank you very much for all our kind messages and very generous gifts! Mrs Pritchard a Mrs Matthews. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd :-)  

Bydden ni'n recordio ein Gwasanaeth Nadolig ar ddydd Gwener 10/12/21. We will be recording our Christmas Assembly on Friday 10/12/21. 

Dewch i'r ysgol yn gwisgo dillad parti/Nadolig/siwmper Nadolig ayyb. 

Please come to school on Friday wearing party clothes/Christmas outfits/Christmas jumper etc. 

Diolch yn fawr,

Mrs Pritchard a Mrs Matthews 

 

Tymor yr Hydref 2 - Dathlu'r Nadolig! / Autumn Term 2 - Celebrating Christmas!

William Morgan a'r Beibl Cymraeg (06/10/21)

Trosolwg o weithgareddau Hydref 2021 / Overview of activities Autumn 2021

***  Hoffem ddiolch i rieni a phlant Dosbarth 4 am ein hanrhegion hael iawn!!  ***

***  Rydyn ni wedi mwynhau dysgu eich plentyn/plant y flwyddyn yma. ***

*** Mwynhewch y gwyliau a chadwch yn saff! ***

 

*** We would like to say a big thank to Dosbarth 4 parents and pupils for all your generous gifts! ***
*** We have thoroughly enjoyed teaching your child/children this year! ***
***  We wish you all a relaxing, safe and fun holiday!  ***

Mrs Matthews a Mrs Pritchard 😎😁❤️❤️

Hwyl a sbri - Gweithgareddau Awyr Agored yr Urdd 06.07.21

Mabolgampau Dosbarth4! / Dosbarth 4's Sports Day! 24.06.21

Trosolwg Tymor yr Haf / Summer Term Overview

Blwyddyn Newydd Dda

Happy New Year

2021

 

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig arbennig.
We hope you all had a wonderful Christmas holiday.

 

Byddwn yn parhau i 'ddysgu o adre' yr wythnos hon gyda sesiwn byw dyddiol ar Teams am 10.15 y bore a sesiwn cwestiwn am 1.15 y prynhawn. Bydd rhain yn dechrau yfory, Ionawr y 5ed.

 

This week we will be continuing with 'blended learning' with daily live sessions on Teams at 10.15 and sessions for asking questions at 1.15 in the afternoon. These sessions will start tomorrow, January 5th. 

 

Edrychwm ymlaen at eich gweld.

We look forward to seeing you all.

 

Diolch am eich cefnogaeth a chydweithrediad.

Thank you for your continued support and cooperation.

 

Mrs Matthews a Mrs Pritchard. laughyes

 

 

 

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich negeseuon caredig a'r anrhegion hael iawn!

Thank you very much for all our kind messages and very generous gifts!

 

Mrs Matthews a Mrs Pritchard. laugh

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Amser Parti!

 

Manylion Perfformiad Nadolig / Details of Christmas Performance!

 

Ar ddydd Gwener yr 11eg o Ragfyr, bydd Dosbarth 4 yn perfformio a recordio can fach Nadoligaidd. Gwisgwch siwmper Nadoligaidd a/neu ddillad smart/parti ar y diwrnod. Os oes gennych chi bâr o sbectol haul, dewch a'ch sbectol haul i mewn hefyd.

 

Diolch am eich cefnogaeth :-)

 

On Friday the 11th of December, Dosbarth 4 will be performing and filming a Christmas song. Please wear a Christmas jumper and/or smart/party clothing on the day. If you have a pair of sunglasses, bring these to school too. 

 

Thank you for your support :-)

Hanner Tymor Hapus bawb :-)

19/10/20

 

Helo Bawb!

 

Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n dda ac wedi mwynhau'r penwythnos!

Mae ystod o weithgareddau Llythrennedd, Rhifedd a Iechyd a Lles wedi eu gosod ar sianel wythnosol Teams i'ch plentyn / plant i weithio o adref. 

 

We hope that you are all well and have enjoyed your weekend!

A range of Literacy, Numeracy and Health and Well-being activities have been posted on the weekly Teams channel for your child / chidren to access whilst working from home. 

 

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad yn ystod yr hanner tymor yma. 

 

Thank you for all your support and cooperation during the first half term of the year. 

 

Cofion gorau,

Mrs Matthews a Mrs Pritchard. laugh

Mabolgampau Dosbarth 4 - Medi 22ain. Am hwyl, da iawn blantos!

Helo bawb!

 

Croeso nôl i Ysgol Creigiau! Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn eich dysgu dros y pythefnos diwethaf. Rydych chi gyd mor frwdfrydig a gweithgar – diolch blush

 

Rydyn ni’n lwcus iawn yn Nosbarth 4 i groesawu dau ddisgybl newydd! Mae pawb yn y dosbarth wedi bod yn gyfeillgar a chroesawgar iawn iddynt ac mae’n amlwg eu bod nhw wrth eu boddau yn eich cwmni chi hefyd.

 

Dyma ambell i beth i gofio:

 

 • Ymarfer Corff ar yr iard/y cae pob prynhawn dydd Mawrth.
 • Ymarfer Corff yn y Neuadd pob prynhawn dydd Iau. Ni fydd Ymarfer Corff yn y Neuadd yn dechrau eto.
 • Bydd Mrs Matthews yn eich dysgu chi pob dydd Llun a dydd Mawrth.
 • Bydd Mrs Pritchard yn eich dysgu chi pob dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener.
   

Thema’r tymor yma yw Tân Gwyllt yn seiliedig ar y nofel, ‘The Firework Maker’s Daughter’. Mae trosolwg y tymor wedi ei atodi ar dudalen y dosbarth.

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu a mwynhau gyda chi y flwyddyn hon smiley

 

Mwynhewch y penwythnos,

 

Mrs Pritchard a Mrs Matthews.

 

 

Helo bawb,

 

Welcome back to Ysgol Creigiau! We have thoroughly enjoyed teaching in Dosbarth 4 during the last two weeks. You have all been so enthusiastic and hard working – thank you smiley

 

We are very lucky in Dosbarth 4 to be joined by two new pupils. Everyone has been very friendly and welcoming to the new pupils and they have settled in very well.

 

Here are some things to remember:  

 

 • Physical Education on the yard/field every Tuesday afternoon.  
 • Physical Education in the School Hall every Thursday afternoon. There will be no PE in the School Hall until further notice.  
 • Mrs Matthews will teach you every Monday and Tuesday.
 • Mrs Pritchard will teach you every Wednesday, Thursday and Friday.
   

Our theme this term is based on the novel, ‘The Firework Maker’s Daughter’. The overview for the term can be found below.

 

We are looking forward to learning and enjoying in Dosbarth 4 this year laugh

 

We hope that you all have a fantastic weekend,

 

Mrs Pritchard a Mrs Matthews.

Tan Gwyllt / The Firework Maker's Daughter - trosolwg /overview - Tymor yr Hydref / Autumn Term

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mrs Matthews (Monday and Tuesday) (Dydd Llun a Dydd Mawrth)

Email Mrs Pritchard (Wednesday, Thursday and Friday) (Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener)

 
Top