Navigation
Home Page

Dosbarth 4: Mrs Matthews & Mrs Pritchard

Braslun i Rieni - fersiwn Cymraeg - Y TUDURIAID

Braslun i rieni / Outline to parents

Dosbarth 4/Dosbarth 4

 

Mae mis Medi 2019 yn gyfnod cyffrous iawn i ni yn Nosbarth 4. Rydym wedi bod wrth ein boddau’n ymgartrefu yn ein dosbarth ac yn dod i adnabod ein gilydd. Mae’r disgyblion wedi creu argraff bositif iawn hyd yma. Daliwch ati blant! Mr Balbini a Mrs Griffith sydd yn ein dysgu eleni ac rydym yn cael ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun ac ar Ddydd Gwener. Ein thema ni y tymor hwn ydy Hwyl y Ffair. Thema wyddonol ydy Hwyl y Ffair, ac edrychwn ymlaen at ddysgu am rymoedd, ffrithiant, golau, magnedau a sain. Fe fyddwn yn datblygu ein sgiliau TGCh a Daearyddiaeth wrth leoli taith ffair o gwmpas Cymru gan dynnu sylw at y trefi, yr afonydd, y mynyddoedd a’r heolydd. Rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu cyflwyniadau Pwynt Pwer yn seiliedig ar ein thema.  Creu mecanwaith chwyrligwgan ydy’r nôd yn ystod ein gwersi Dylunio a Thechnoleg. Byddwn yn edrych ar sioeau a’r ffeiriau amrywiol yng Nghymru a thu hwnt fel ffeiriau rhew ar yr Afon Tafwys, Ffair y Bari a Phorthcawl, Ffeiriau Oes Fictorianaidd a Sioe Amaethyddol Cymru. Gobeithiwn drefnu gwibdaith i Decnicwest er mwyn cyfoethogi ac atgyfnerthu gwaith ein thema. Rydym wedi ail gydio yn y ‘Mathemateg Mawr’ ac rydym yn hynod o gyffrous i ddysgu triciau rhif newydd. ‘Ysu i ‘sgwennu!’ a ‘Sgwennu slic’ yw’n strategaethau llythrennedd ac fe fyddwn yn defnyddio’r dulliau yma i’n cefnogi i ysgrifennu sgriptiau a barddoniaeth.

 

September 2019 is an extremely exciting period for us in Dosbarth 4. We have been busy settling into our new class room and getting to know each other. Mr Balbini and Mrs Griffith are our teachers this year. Physical Education lessons are on Mondays and Fridays. Our theme this term is the All the Fun of the Fair. This is a Science based theme and we look forward to learning about forces, light, magnets and sound. We will develop our I.C.T and Geographical skills by plotting the journey of a fair through Wales whilst paying particular attention to the towns, rivers, mountains and roads. We have been busy creating theme based Power Point presentations. Creating a mechanical carousel will be our aim during Technology sessions. We will be looking at shows and various fairs across Wales and beyond such as the frost fairs on the Thames, Barry Island, Porthcawl, Victorian Fairs and the Royal Welsh Agricultural Show.  We hope to organise an educational visit to Techniquest in order to enrich and reinforce our thematic work. We have adopted the ‘Big Maths’ methodology with renewed vigour and are excited about learning new numeracy tricks. ‘The Big Write’ and ‘Rapid Write’ are our literacy strategies and we will be using these methods to help us write scripts and poetry.

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mrs Matthews & Mrs Pritchard


Top