Navigation
Home Page

Dosbarth 5: Miss Williams

 

06.07.2020 – 10.07.2020 

* * * Hysbysfwrdd Dosbarth 5 * * *

 

Neges i Blant/Rieni/Warchodwyr

 

Ni fydd gweithgareddau yn cael eu cynllunio ar gyfer yr wythnos nesaf gan mai’r wythnos ola’r flwyddyn fydd hi. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r plant gwblhau unrhyw dasgiau nad ydynt eisoes wedi eu gwneud yn ystod y misoedd diwethaf. Yn ogystal â hyn, bydd y disgyblion yn gallu dewis o’r weithgareddau sydd ar gael o dan ‘Additional Resources’ ar wefan yr ysgol. Hoffen ni annog y disgyblion i barhau i ymarfer eu darllen a defnyddio’r adnoddau amrywiol sydd ar gael ar ‘Hwb’ a ‘Purple Mash’.

 

Diolch am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn ac yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi’r gwaith caled sydd wedi cael ei wneud gartref.

Mwynhewch wyliau’r Hâf ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mis Medi.

Diolch yn fawr.

 

* * * * Bore da Dosbarth 5 * * * *

 

 

Ein thema yw ‘Archwilwyr y Fforest Law’.

 

Byddwn yn parhau i osod llif ddarlun wythnosol ar dudalen ein dosbarth. Bydd yna weithgareddau i ymddiddori ac i ddatblygu sgiliau’r disgyblion yn ogystal â her!

 

Bydd rhai gweithgareddau’n cael eu labelu’n A, B a C. Bydd gweithgareddau/taflenni “A” yn cyflwyno’r disgyblion i’r cysyniadau, bydd gweithgareddau “B” yn datblygu eu sgiliau a bydd gweithgareddau “C” yn gosod her neu gweithgareddau ymestynnol. Efallai y bydd angen ymarfer gweithgareddau “A” neu “B” sawl tro wrth wynebu cysyniadau newydd a chyn eu bod yn barod i wynebu gweithgareddau “C”. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi eich plant wrth iddynt wynebu gweithgareddau a bydd efallai angen ychydig o esboniad oedolyn.

 

Mae croeso i anfon gwaith ataf i’r cyfeiriad ebost yma: WilliamsA1734@hwbcymru.net

 

Rydyn yn ychwanegu at yr adran “Additional Resources” yn rheolaidd a bydd rhai gweithgareddau yn yr adran yma’n fuddiol i’ch plant yn ystod eu cyfnod adre’.

 

Beth sydd yn bwysig yw bod eich plant yn mwynhau’r gweithgareddau – croeso i chi addasu’r gweithgareddau a defnyddio unrhyw adnoddau sydd gennych adre i gefnogi’r dysgu. Os nad yw’r plant yn cael hwyl ar y dasg, symudwch ymlaen at weithgaredd arall a gallwch ail-ymweld â’r dasg rhywbryd eto.

 

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth yn ystod amser anarferol iawn i ni gyd – yn blant ac yn oedolion. Beth sydd yn bwysig i ni yn Ysgol Gynradd Creigiau yw eich bod chi’n hapus, yn iach ac yn ddiogel.

 

Cymerwch ofal,

Cofion gorau,

 

Miss Williams heart

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

06.07.2020 – 10.07.2020 

* * * Noticeboard * * *

 

Message to Pupils/Parents/Carers

 

No further activities will be set for next week as this will be the last week of the academic year. This will give pupils the opportunity to undertake any work that they haven’t already completed over the past number of months. Please note also that there are many activities uploaded to the ‘Additional Resources’ page. We would also encourage pupils to continue to practise their reading and make use of the interesting and varied resources available on ‘Hwb’ and ‘Purple Mash’.

 

Thank you for all your support throughout the year and especially during the past few months. We very much appreciate the hard work which has been done at home.

Enjoy the Summer holiday and we look forward to seeing you all in September.

Thank you.

 

 

* * * * Bore da Dosbarth 5 * * * *

 

Our theme is ‘Archwilwyr y Fforest law - Rainforest Detectives’.

 

We will continue posting ideas, activities, and work on the Class Pages on a weekly basis. There will be activities to enabling pupils to engage in a range of activities, to develop their skills and to accept a challenge.

 

Some of the activities may be labelled A, B and C. “A” activities/sheets will be a springboard for a new concept, “B” activities will follow, and “C” will provide a challenge or extended work. Pupils may need to practise similar questions from “A” or “B” a few times before they are ready to face the “C” challenge work. Please support your child with any new concepts/activities that may require some adult explanation.

 

You are more than welcome to send finished work to my email address and I will email you back: WilliamsA1734@hwbcymru.net

 

The Additional Resources section is updated regularly and some activities in this section may support your child with various skills whilst they are learning at home.

 

It is important that the children enjoy the activities – please adapt activities with any resources/ideas that you may have to support your child/children. If your child does not enjoy a specific activity, move on to a different task and you can return to it at a different time.

 

Thank you all for your continued support during an unprecedented time for us all – children and adults alike. What is important to us at Creigiau Primary School is that you are happy, well and safe.

 

Take good care.

Kind regards,

 

Miss Williams heart

 

 

Ein Dosbarth - Our Classroom

Ein Dosbarth - Our Classroom 1

Bore Da Dosbarth 5

Still image for this video

Trosolwg yr Wythnos - Overview of The Week

Still image for this video

Overview of Activity Ideas For This Week / Braslun o Syniadau Gweithgareddau Wythnos Yma

Cyflwyniad Cyfesurynnau

Still image for this video

Dychwelyd i'r Ysgol - Returning to School

Gweithgareddau i atgyfnerthu sgiliau rhif. Ymarferwch eich sgiliau adref / Activities to promote good number skills at home. Please tries some of these with your parents at home

Cliciwch ar y Linc isod i ddefnyddio Purple Mash adref...

Click on the link below to access Purple Mash at home...

Ffracsiynau - Fractions

Still image for this video

Fideo o Staff Ysgol Gynradd Creigiau 2020

Still image for this video

Llun i Ddosbarth 5, oddi wrth Miss Williams

Llun i Ddosbarth 5, oddi wrth Miss Williams 1

Email Miss Williams


Top