Navigation
Home Page

Dosbarth 6: Miss Williams

Tymor yr Haf - Newyd Byd! / Summer Term - A Changing World!

Tymor yr Haf - Newyd Byd! / Summer Term - A Changing World! 1
Tymor yr Haf - Newyd Byd! / Summer Term - A Changing World! 2
Tymor yr Haf - Newyd Byd! / Summer Term - A Changing World! 3
Tymor yr Haf - Newyd Byd! / Summer Term - A Changing World! 4

Croeso nôl Dosbarth 6!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu dros y Pasg ac wedi bwyta ambell i wy Pasg, wrth gwrs!

Dyma chi wedi cyrraedd eich tymor olaf yn Ysgol Creigiau! Ble aeth yr holl flynyddoedd?

I ddathlu cyrraedd y garreg filltir yma, ein thema'r tymor hwn yw ‘Newid Byd’. Bydd sawl cyfle i chi ymgyfarwyddo â’ch ysgol newydd yn ystod y tymor a byddwn yn paratoi at y cyfnod cyffrous yma yn eich bywydau mewn modd hwyliog a bywiog.

Byddwn ni hefyd yn edrych ar newidiadau chwyldroadol hanesyddol e.e.. Emmeline Pankurst a’r Suffragettes, newid yn hawliau merched ayyb.

Edrychaf ymlaen hefyd i ddarllen ac ymateb i’r llyfr ‘Fi a Joe Allen’ gan Manon Steffan Ross sydd at ddant pawb yn Nosbarth 6 – yn enwedig y pêl-droedwyr brwd!

Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn i chi Dosbarth 6 ac mae pawb yn Ysgol Creigiau yn edrych ymlaen at ddathlu gyda chi.

Diolch plant am eich gwaith caled a diolch rhieni am eich cefnogaeth ddi-ben-draw.

Miss Williams a Mrs Lynch

 

Welcome back Dosbarth 6!

Hope you’ve had a wonderful Easter spending time with family and friends and have indulged in an Easter egg or two, of course!

Here you are – your last term in Ysgol Creigiau! Where have all those years gone?

To celebrate reaching this exciting mile stone, our theme this term is ‘A Changing World’. There will be plenty of opportunities for you to familiarise yourself with your new school during the term and we’ll be preparing for this exciting period in your life in a fun manner!

We’ll also be looking at some of history’s revolutionary changes such as women’s rights and Emmeline Pankhurst and the Suffragettes.

We look forward to read and respond to the book ‘Fi a Joe Allen’ by Manon Steffan Ross that I’m sure everyone in the class will enjoy – especially the keen footballers!

It’s a very exciting time for you Dosbarth 6 and everyone here at Ysgol Creigiau look forward to celebrate with you.

Thank you children for your hard work! And thank you parents for your continue support.

Miss Williams and Mrs Lynch

Trosolwg Tymor yr Haf / Summer Term Overview

Tymor y Gwanwyn 2019 Spring Term 2019

Tymor y Gwanwyn 2019   Spring Term 2019 1
Tymor y Gwanwyn 2019   Spring Term 2019 2
Tymor y Gwanwyn 2019   Spring Term 2019 3
Tymor y Gwanwyn 2019   Spring Term 2019 4

Blwyddyn Newydd Dda bawb!

 

Dyma ddechrau ar dymor prysur a llewyrchus!

Ein thema'r tymor yma yw ‘Bywyd yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.’ Byddwn yn atgyfnerthu ein sgiliau Daearyddiaeth wrth ymchwilio a dysgu am yr Ymerodraeth Brydeinig, yn cyfoethogi’n gwybodaeth hanesyddol drwy ddysgu am y ‘Welsh Not’ a’r chwildro diwydiannol a llawer mwy! Bydd sawl cyfle hefyd i ddysgwyr feddu ar sgiliau TGCh newydd wrth inni ddysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd gwahanol i gyflwyno gwybodaeth.

Edrychwn ymlaen at ein hymweliad i Amgueddfa Lofaol Cymru a fydd yn sbardun i’n tasgau ‘Ysu i ‘Sgrifennu’ yn ystod y tymor.

Gan edrych ymlaen at weld disgyblion Dosbarth 6 yn ffynnu pob diwrnod,

Miss Williams

 

Happy New Year!

 

It is the beginning of a busy and prosperous term for Dosbarth 6!

 

Our theme this term is 'Life in the Fifteenth Century'. We will reinforce our Geography skills whilst researching and learning about the British Empire, enrich our historical knowledge by learning about the 'Welsh Not' and the industrial revolution and plenty more! There will also be several opportunities for learners to develop new ICT skills as we learn how to use different software to present information.

 

We look forward to our visit to the Big Pit which spur and inspire us during our Big Writing tasks.

 

Looking forward to seeing pupils of Dosbarth 6 thrive every day,

 

Miss Williams

Annwyl Rieni,

Yn ystod ein Noson Rieni diweddar, fe holodd nifer ohonoch am wybodaeth am lyfrau Cymraeg addas i'ch plentyn i'w darllen. Yn y dosbarth heddiw, fe aethom ar wefannau amrywiol, ac fe gafodd y disgyblion gyfle i chwilota am lyfrau oedd yn apelio iddynt. Roeddent wrth eu boddau a daeth pob un o hyd i nifer o lyfrau oedd yn apelio. Fe wnaethant restr o'r llyfrau a'u prisau ac fe fydd rhestr eich plentyn yn ei fag / ei bag  cyn diwedd yr wythnos! 

Fe edrychon ni ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, Gwasg Gomer a'r Lolfa. Gobeithio y cewch chi amser pellach i chwilota gyda'ch plentyn am y llyfrau yma a rhai eraill, gobeithio!

Pob lwc!

 

Dear Parents,

During our recent Parents Evening, many of you asked about Welsh reading books for your child. During our ICT session today, we used various websites to discover Welsh books that were appropriate and appealing. The pupils enjoyed and came across a number of books that they fancied reading! They made a list of these books along with their price.This list will be in your child's bag before the end of the week!

We searched the Welsh Book Council website as well as "Gwasg Gomer" and "Y Lolfa". We hope that you will be able to spend more time with your child searching these websites to discover even more books! 

Good luck!

    

Tymor yr Hydref / Autumn Term

 

Chwech ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 6 eleni, ac eisioes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a bwrlwm! Fe ddychwelodd pob un copa walltog yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r haf yn barod i wynebu'r sialensau a'r cyffro o fod ym Mlwyddyn 6! 

 

Mae wedi bod yn ddechrau cyffrous iawn i'r flwyddyn newydd. Eisioes, mae pob disgybl wedi derbyn cyfres o wersi seiclo i sicrhau eu bod yn ddiogel ar y ffordd fawr a hynny bythefnos cyn i ni gyd adael am wythnos fendigedig yn Llangrannog! Fe wenodd yr haul arnom drwy'r wythnos wrth i ni gymryd rhan mewn gweithgareddau o bob math - nofio, marchogaeth, gwibgartio, sgio, trampolinio i enwi ond y rhai! Llond bws o blant bach blinedig iawn ddychwelodd i’r ysgol ar y dydd Gwener!

 

Rydym eisioes hefyd wedi cyfarfod â Madame Anderson ac yn mwynhau y gwersi Ffrangeg wythnosol. "Bonjour" yw hi nawr bob bore Mercher!

 

Fe aethom ar wibdaith ddiddorol ddechrau mis Hydref i Ganolfan Gwlypdir Slimbridge. Yno, fe welsom adar o bob lliw a llun yn ogystal â chael cyfle i ddysgu sut mae'r dwrgi wedi addasu i'w gynefin. Cawsom hefyd gyfle i fwydo'r adar gwyllt. Roedd rhai yn farus iawn!

 

There are twenty six pupils in Dosbarth 6 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year Six. Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges and the thrills of being in their final year of primary school.

 

It has been an exciting beginning to the new year starting with cycling lessons to ensure every pupil's safety as they cycle on the roads. A few weeks later, we were all heading West to visit the Urdd campsite in Llangrannog! The sun shone all week and we had an amazing time taking part in so many activities - skiing, swimming, horse riding, go-carting to name but a few. It was twenty six very tired pupils returning to Creigiau on the Friday!

 

We have met Madame Anderson and we are really enjoying our weekly French lessons. We greet Madame Anderson with a loud “Bonjour!” every Wednesday morning!

 

Our educational visit to the wetlands in Slimbridge was a great success. We saw so many beautiful birds and learnt how otters have adapted to their environment. We even got to feed the birds! Some were very greedy indeed! 

 

You will hear more from Dosbarth 6 very soon! Keep an eye on this page!

Dyma drosolwg o waith Tymor yr Hydref. This is an overview of the Autumn Term'r work. 

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Miss Williams


Top