Navigation
Home Page

Dosbarth 6: Miss Williams

Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020

Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 1
Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 2
Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 3
Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 4
Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 5
Tymor y Gwanwyn 2020 - Spring Term 2020 6

Croeso’n ôl Dosbarth 6!
 

Yn gyntaf oll, hoffwn eich llongyfarch ar eich perfformiad anhygoel yng nghyngerdd Nadolig 2019. Roedd eich gwaith caled yn ystod ymarferion yn sicr wedi dwyn ffrwyth. Diolch i bob un ohonoch chi!
 

Dyma ni, wedi cyrraedd Tymor y Gwanwyn yn barod. Ein thema y tymor yma yw ‘Gwyrth y Gwyllt’ ac mae sawl gweithgaredd cyffrous wedi’i baratoi ar eich cyfer.
 

Bydd harddwch y byd natur yn sbardun i sawl weithgaredd yn ystod y tymor ac edrychaf ymlaen at weld ochr creadigol plant Dosbarth 6 yn ffynnu.
 

Mae’n amhosib osgoi unrhyw newyddion am newid yn yr hinsawdd y dyddiau yma ac mae Greta Thunberg yn arwres i blant ar draws y byd. Beth am wrando ar ei hareithiau a gadael iddi hi eich ysbrydoli yn ystod y tymor?

Byddwn yn ymweld â Chanolfan Reinshaw lle cewch flas ar fyd bywiog peirianneg ac ar yrfaoedd sy’n seiliedig ar Wyddoniaeth, Peirianneg a Mathemateg. Cyffrous iawn!

 

Edrychaf ymlaen at dymor llewyrchus arall gyda dysgwyr brwdfrydig Dosbarth 6 😊 .
 

Miss Williams

 

Welcome back Dosbarth 6!
 

First of all, I’d like to congratulate you on your fantastic performance in 2019’s Christmas concert. Your hard work during rehearsals certainly paid off. Thank you to each and every one of you.
 

Now here we are, already into the Spring Term. Our theme is ‘Wonders of the Wild’ and we have various exciting activities planned for you.
 

The beauty of nature will spur your imagination in many activities during the term and I look forward to seeing Dosbarth 6’s creative side thriving.
 

These days, it’s impossible to avoid any news about climate change, Greta Thunberg is a hero to children all over the world. Let’s listen to her speeches over the term and let her inspire you!
 

I look forward to another prosperous term with the enthusiastic learners of Dosbarth 6. 😊
 

Miss Williams

Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term 2019

Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term 2019 1
Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term 2019 2
Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term 2019 3
Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term 2019 4

Dau ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 6 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a bwrlwm! Fe ddychwelodd pob un copa gwalltog yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r haf yn barod i wynebu'r sialensiau a'r cyffro o fod ym Mlwyddyn 6! 

 

Dyma ddechrau cyffrous iawn i'r flwyddyn newydd. Yr wythnos hon, bydd pob disgybl yn derbyn cyfres o wersi seiclo i sicrhau eu bod yn ddiogel ar y ffordd fawr a hynny bythefnos cyn i ni gyd adael am wythnos fendigedig yn Llangrannog! Gobeithio y bydd yr haul yn gwenu arnom drwy'r wythnos wrth i ni gymryd rhan mewn gweithgareddau o bob math - nofio, marchogaeth, gwibgartio, sgïo, trampolinio i enwi ond y rhai! Ond beth bynnag bydd y tywydd, rydym yn sicr o wythnos llawn hwyl a phrofiadau newydd! Dwi’n siŵr bydd llond bws o blant bach blinedig iawn yn dychwelyd i’r ysgol ar y dydd Gwener!
 

Cyn hir, byddwch yn cyfarfod â Senora Anderson ac yn mwynhau y gwersi Sbaeneg wythnosol. "Hola" yw hi nawr bob prynhawn Llun!

 

‘Yr Oes Fictoria’ yw ein thema'r tymor yma a chawn edrych ymlaen at wibdaith i Sain Ffagan yn fuan! Yno, cawn brofi addysg yn ystod Yr Oes Fictoria yn Ysgol Maestir a blas ar fywyd yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.

 

Cadwch lygaid barcud ar dudalen Dosbarth 6 er mwyn gweld lluniau o wibdeithiau yn ogystal ag unrhyw weithgareddau cyffrous y bydd y plant yn cymryd rhan ynddynt! Cewch glywed gan Ddosbarth 6 yn fuan!

 

Miss Williams

 

There are twenty two pupils in Dosbarth 6 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year Six. Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges and the thrills of being in their final year of primary school.

 

It’s an exciting beginning to the new year - starting with cycling lessons to ensure every pupil's safety as they cycle on the roads. A few weeks after that, we  all head West to visit the Urdd campsite in Llangrannog! Hopefully, the sun will shine all week and we have an amazing time taking part in so many activities - skiing, swimming, horse riding, go-carting to name but a few. Whatever, the weather, we’re sure to have a fun-packed week! I’m sure there’ll be twenty two very tired pupils returning to Creigiau on the Friday!

 

We will soon meet Senora Anderson and enjoying our weekly Spanish lessons. It will be “Hola” from now on on Monday afternoons!

 

Our theme this year is ‘The Victorian Era’ and we look forward to our trip to St Fagans soon! We’ll get experience a lesson during The Victorian Era in Ysgol Maestir and a taste of life during the Nineteenth Century.

 

You will hear more from Dosbarth 6 very soon! Keep an eye on this page!

 

End of Key Stage 2 Level Descriptions / Disgrifiadau Lefel Diwedd Cyfnod Allweddol 2

Dyma drosolwg o waith Tymor yr Hydref. This is an overview of the Autumn Term'r work. 

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Miss Williams


Top