arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 6: Miss Williams

Mis Hanes Pobl Dduon - Black History Month

Bu Dosbarth 6 yn brysur iawn yr wythnos diwethaf yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Rydym wrth ein boddau gyda'r llyfr 'Little Leaders: Bold Women in Black History' a mwynhaodd y plant gwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar y llyfr. Dyma arddangosfa Mis Hanes Pobl Dduon Dosbarth 6 ac enghreifftiau o Ffeiliau Ffeithiau a gwblhawyd gan y plant.

 

Dosbarth 6 were very busy last week celebrating Black History Month. We adore the book 'Little Leaders: Bold Women in Black History' and enjoyed completing activities based on the book. Here's Dosbarth 6's Black History Month Display and some examples of Fact Files created by the children.

21/09/2020

Yr wythnos hon bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif gan eu hathro a fydd yn cael ei gludo yn eu llyfr ABCh. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref. Diolch.

 

This week your child will participate in a Class Sports event. The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home. Thank you.

 

 

Croeso cynnes i chi Dosbarth 6!
 

Yn gyntaf oll, diolch am wythnos gyntaf hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd dysgu am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

Pump ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 6 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a bwrlwm! Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r haf yn barod i wynebu'r sialensiau a'r cyffro o fod ym Mlwyddyn 6!

 

‘Gwyrth y Gwyllt’ yw thema Tymor yr Hydref. Byddwch yn dysgu am fyd natur, anifeiliaid, cynefinoedd a’r amgylchedd. Edrychaf ymlaen yn arw!

 

Yr wythnos hon, dechreuon ni ddarllen y llyfr ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ sydd llawn negeseuon pwysig am garedigrwydd a thosturi. Fe fyddwn yn trysori’r negeseuon pwysig yma ym Mlwyddyn 6. Rydym hefyd wedi dechrau darllen ‘Geiriau Diflanedig’ sydd llawn swynai a darluniau hudol.

 

Yr wythnos nesaf, cewch gyfarfod â Madame Anderson a dechrau mwynhau'r gwersi Ffrangeg wythnosol. "Bonjour" bydd hi nawr bob prynhawn dydd Llun!

 

Mae eich gwers Ymarfer Corff ar ddydd Iau felly cofiwch wisgo esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Dyma ddechrau ar flwyddyn hynod o gyffrous ac edrychaf ymlaen at weld pob un o ddysgwyr Dosbarth 6 yn ffynnu.

 

Miss Williams laugh

 

**************************************************************

 

Croeso Dosbarth 6!

 

First of all, thank you very much for a lovely first week back. It was a delight to learn of your adventures over the Summer and I’m so glad to hear how much fun you’ve had.

 

There are twenty five pupils in Dosbarth 6 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year Six. Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges and the thrills of being in their final year of primary school.

 

Our theme this term is Nature’s Miracles and Wild Woods. You’ll be learning about wildlife, animals, habitats and the environment.

 

This week, we started reading the book ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ which is a celebration of kindness, compassion and understanding, conveying an essential message for our time. We’ve also started reading ‘Geiriau Diflanedig’ which is a translation of the book ‘The Lost Words’ by Robert Macfarlane which is full of magical spells and paintings.

 

Next week, you’ll meet Madame Anderson and get to start enjoying our weekly French lessons. You’ll be greeting Madame Anderson with a loud “Bonjour!” every Monday afternoon!

 

Your PE lesson is on Thursday so don’t forget appropriate shoes on that day.

 

Here’s to a start of a very exciting year and I look forward to seeing each and every one of you thrive!

 

Miss Williams laugh

End of Key Stage 2 Level Descriptions / Disgrifiadau Lefel Diwedd Cyfnod Allweddol 2

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Miss Williams

 
Top