arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 6: Mr Evans

Tymor yr Haf 2002/ Summer Term 2022

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term 2022

 

Tymor yr Hydref/ Autumn Term 2021

Croeso i dudalen Dosbarth 6! Mae 26 ohonom ni yn y dosbarth ac rydym ni yn ddosbarth hapus, talentog a charedig sydd yn mwynhau her! Yn anffodus, dyma ein blwyddyn olaf yn Ysgol Creigiau ond bwriadwn weithio’n galed a mwynhau bob eiliad eleni cyn i ni ddechrau ein hantur newydd yn yr Ysgol Uwchradd.

 

Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, rhifedd a llythrennedd. Yn y prynhawniau rydym yn cyflawni gweithgareddau thema. Byddwn yn cynnal ein sesiwn Addysg Gorfforol ar fore dydd Llun - cofiwch i wisgo eich esgidiau rhedeg a throwsus addas i’r ysgol os gwelwch yn dda (gydag eich crys a siwmper ysgol!) Ar brynhawn dydd Llun bydd Ms Hopkins o Ysgol Gyfun Plasmawr yn cynnal ein gwersi Sbaeneg – am hwyl a sbri! Pob yn ail wythnos rydym yn ffodus iawn i gael gwersi gyda Mrs Griffiths, lle byddwn yn astudio Addysg Grefyddol ac yn cyflawni gweithgareddau lles a chelf.

 

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae disgwyliadau uchel ohonom ac mae cyfrifoldebau pwysig iawn gyda ni eleni. Rydyn ni’n gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl arbennig i ddisgyblion eraill yr ysgol o ran cymreictod, ymddygiad, ymdrech a thrwy ddilyn gwerthoedd a rheolau’r ysgol. Rhywbeth byddwn yn anelu i wneud gyda balchder!

 

Mae wythnos gyffrous iawn o’m blaenau gyda ni’n mynychu gwersyll yr Urdd Llangrannog wythnos nesaf. Gobeithio bydd yr haul yn tywynnu a byddwn yn cael profiad o amrywiaeth o weithgareddau hwyl – sgïo, nofio, marchogaeth a gwibgartio i enwi rhai! Yr wythnos ar ôl i ni ddychwelyd byddwn yn cymryd rhan mewn cwrs seiclo, er mwyn sicrhau diogelwch bob un ohonom wrth i ni seiclo ar yr heolydd.

 

Peidiwch ag oedi i gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau,

Mr Evans

 

 

Welcome to our Dosbarth 6 page! There are 26 of us in class and we are a happy, talented and kind class who thrive on challenges! Unfortunately, this is our last year in Ysgol Creigiau but we fully intend on working hard and enjoying our final year before we embark on our new adventure in Comprehensive School.

 

Every morning we enjoy reading sessions, literacy and numeracy work. In the afternoons we complete our theme activities. Our P.E lessons will be held on Monday mornings – please remember to wear your trainers and joggers to school (along with your school top and jumpers!). Ms Hopkins from Ysgol Gyfun Plasmawr will be conducting Spanish lessons with us on Monday afternoons – what fun! Every other week we are extremely fortunate to have lessons with Mrs Griffiths, where we will be studying Religious Education and completing wellbeing and art activities.

 

As the older pupils of school, there are high expectations of us and we have important responsibilities this year. We are responsible for leading the way and modelling an exemplary example in terms of speaking Welsh, behaviour, effort and adhering to school values and rules. Something which we aim to achieve with great pride!

 

We have a very exciting week ahead of us next week where we will be visiting the Urdd campsite in Llangrannog. Hopefully, the sun will shine all week and we have an amazing time taking part in so many activities - skiing, swimming, horse riding, go-carting to name but a few. The week after we return, we will be taking part in a cycling proficiency course, to ensure our safety as we cycle on the roads.

 

Please don’t hesitate to contact me if you have any questions,

Mr Evans

Croeso i Ysgol Creigiau Mr Evans!

Still image for this video

Tymor yr Haf 2021 

 

Croeso nôl Dosbarth 6!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu dros y Pasg. Mae mor braf eich cael chi’n ôl yn yr ysgol a chael yr haul yn tywynnu arnom.

Dyma chi wedi cyrraedd eich tymor olaf yn Ysgol Gynradd Creigiau!
Ble aeth yr holl flynyddoedd??

I ddathlu cyrraedd y garreg filltir yma, ein thema'r tymor hwn yw ‘Newid Byd’. Mae’n thema a fydd yn paratoi plant ar gyfer y newidiadau yn eu bywydau y byddent yn eu hwynebu wrth iddynt symud ymlaen i ysgolion newydd. Fe fydden ni hefyd yn dysgu am newidiadau hanesyddol a chyfoes fel Newid Hinsawdd.

Mae hi’n gyfnod cyffrous iawn i chi blantos ac mae pawb yn Ysgol Gynradd Creigiau yn edrych ymlaen at ddathlu gyda chi.

Diolch, blantos am eich gwaith caled a diolch rhieni am eich cefnogaeth ddi-ben-draw.

Miss Williamslaugh

 

****************

Summer Term 2021

 

Welcome back Dosbarth 6!

I hope you all enjoyed spending time with friends and family over the Easter. It’s so lovely to have you back in school and to have the sun shining brightly on us.

Here you are… you’ve reached your last term in Ysgol Gynradd Creigiau! Where did all those years go??

To celebrate reaching this mile stone, our theme this term is ‘A Changing World’. This theme will prepare children for the changes they will be facing in the following months as they move forwards to their new school. We will also be learning about historical and current changes in the world such as Climate Change.

It’s a very exciting time for you child and everyone here at Ysgol Gynradd Creigiau are looking forward to celebrate with you.

Thank you, children, for your hard work and thank you parents for your on-going support.

Miss Williams laugh

Mis Hanes Pobl Dduon - Black History Month

Bu Dosbarth 6 yn brysur iawn yr wythnos diwethaf yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Rydym wrth ein boddau gyda'r llyfr 'Little Leaders: Bold Women in Black History' a mwynhaodd y plant gwblhau gweithgareddau yn seiliedig ar y llyfr. Dyma arddangosfa Mis Hanes Pobl Dduon Dosbarth 6 ac enghreifftiau o Ffeiliau Ffeithiau a gwblhawyd gan y plant.

 

Dosbarth 6 were very busy last week celebrating Black History Month. We adore the book 'Little Leaders: Bold Women in Black History' and enjoyed completing activities based on the book. Here's Dosbarth 6's Black History Month Display and some examples of Fact Files created by the children.

21/09/2020

Yr wythnos hon bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif gan eu hathro a fydd yn cael ei gludo yn eu llyfr ABCh. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref. Diolch.

 

This week your child will participate in a Class Sports event. The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home. Thank you.

 

 

Croeso cynnes i chi Dosbarth 6!
 

Yn gyntaf oll, diolch am wythnos gyntaf hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd dysgu am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

Pump ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 6 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a bwrlwm! Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r haf yn barod i wynebu'r sialensiau a'r cyffro o fod ym Mlwyddyn 6!

 

‘Gwyrth y Gwyllt’ yw thema Tymor yr Hydref. Byddwch yn dysgu am fyd natur, anifeiliaid, cynefinoedd a’r amgylchedd. Edrychaf ymlaen yn arw!

 

Yr wythnos hon, dechreuon ni ddarllen y llyfr ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ sydd llawn negeseuon pwysig am garedigrwydd a thosturi. Fe fyddwn yn trysori’r negeseuon pwysig yma ym Mlwyddyn 6. Rydym hefyd wedi dechrau darllen ‘Geiriau Diflanedig’ sydd llawn swynai a darluniau hudol.

 

Yr wythnos nesaf, cewch gyfarfod â Madame Anderson a dechrau mwynhau'r gwersi Ffrangeg wythnosol. "Bonjour" bydd hi nawr bob prynhawn dydd Llun!

 

Mae eich gwers Ymarfer Corff ar ddydd Iau felly cofiwch wisgo esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Dyma ddechrau ar flwyddyn hynod o gyffrous ac edrychaf ymlaen at weld pob un o ddysgwyr Dosbarth 6 yn ffynnu.

 

Miss Williams laugh

 

**************************************************************

 

Croeso Dosbarth 6!

 

First of all, thank you very much for a lovely first week back. It was a delight to learn of your adventures over the Summer and I’m so glad to hear how much fun you’ve had.

 

There are twenty five pupils in Dosbarth 6 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year Six. Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges and the thrills of being in their final year of primary school.

 

Our theme this term is Nature’s Miracles and Wild Woods. You’ll be learning about wildlife, animals, habitats and the environment.

 

This week, we started reading the book ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ which is a celebration of kindness, compassion and understanding, conveying an essential message for our time. We’ve also started reading ‘Geiriau Diflanedig’ which is a translation of the book ‘The Lost Words’ by Robert Macfarlane which is full of magical spells and paintings.

 

Next week, you’ll meet Madame Anderson and get to start enjoying our weekly French lessons. You’ll be greeting Madame Anderson with a loud “Bonjour!” every Monday afternoon!

 

Your PE lesson is on Thursday so don’t forget appropriate shoes on that day.

 

Here’s to a start of a very exciting year and I look forward to seeing each and every one of you thrive!

 

Miss Williams laugh

End of Key Stage 2 Level Descriptions / Disgrifiadau Lefel Diwedd Cyfnod Allweddol 2

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mr Evans

 
Top