Navigation
Home Page

Meithrinfa: Mrs Evans

blushCroeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!smiley

Wythnos cychwyn 30.03.20

Prynhawn da!

Gobeithio’ch bod chi wedi cael wythnos dda yn mwynhau’r heulwen a’n cwblhau rhai o’ch gweithgareddau dysgu!

Mi fydd tudalennau’r dosbarthiadau’n cael eu diweddaru ddydd Gwener, serch hynny mi fydd yna wyliau Pasg i’r disgyblion 3ydd - 19eg Ebrill ac ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y bythefnos yma.

Bydd y gwaith yn cael ei osod ar dudalennau’r dosbarthiadau erbyn dydd Llun, Ebrill 20fed.

Mae’r adran “Additional Information” (o dan “Tudalennau’r Dosbarthiadau”) yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac mae’n cynnwys ystod o weithgareddau a chasgliad o syniadau ar gyfer apiau a gwefannau y gallwch chi ymweld â hwy gyda’ch plant. Mae yna hefyd gasgliad o syniadau/apiau/gwefannau cyfrwng y Gymraeg yna er mwyn i’r disgyblion clywed yr iaith a chwblhau gweithgareddau yn y Gymraeg.

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd gan obeithio y bydd yn bythefnos heulog. Mwynhewch yr amser gyda’ch teuluoedd.

Cofiwch helpu’ch rhieni/gwarchodwyr, blantos! Gofalwch am eich gilydd.

Cofion gorau,

Mrs Evans

 

Week commencing: 30.03.20

Good afternoon!

I hope that you have had a good week in the sunshine and have had fun undertaking some of your learning activities!

Each class webpage will be updated on a Friday, however the fortnight beginning Friday 3rd April – Sunday April 19th will be the pupils’ official Easter Holiday and therefore work will not be posted for that fortnight.

 Work will be posted for the next half term before Monday 20th April.

The Additional Information Section (under the “Class Pages” section) is being updated regularly with a selection of ideas and useful apps and websites. Please take time to visit this area and use some of the activities with your children. There are also useful websites for pupils to be able to hear Welsh and undertake activities through the medium of Welsh.

Have a sunny Easter Holiday and enjoy time with your family.

Don’t forget to help your parents/carers, children! Look after each other.

Best wishes,

Mrs Evans

 

Gweithgareddau / Activities w/c 30.03.20

Dyma fraslun wythnosol o’r math o  weithgareddau ymarferol i’w gwneud gyda’ch plentyn dros yr wythnos nesaf. Yn ogystal, rydych wedi derbyn cyfrinair eich plentyn i wefan Hwb a Purple Mash, felly mae’n bosib i chi ddefnyddio’r adnoddau ar y gwefannau yma.

Mae awgrymiadau ar gyfer gwefannau ychwanegol ac apiau yn yr adran Gweithgareddau Ymarferol.

Os ydych am gysylltu, anfonwch e-bost ataf sydd ar waelod y tudalen dosbarth.

Mwynhewch yr amser gyda’ch plentyn.

Diolch am eich cefnogaeth. Edrychwch ar ôl eich gilydd!

Hwyl am y tro.

Staff y Feithrinfa.

 

Here is a weekly overview of suggested practical activities to do at home with your child during the coming week. In addition, you have been given your child’s login details for both Hwb and Purple Mash websites, there are plenty of fun activities available on these websites.  Should you encounter any problems, please email me below. 

There are suggested websites and apps available in the Additional Resources Section on the school website.

If you would like to contact me, please send an email from the bottom of the class page. Enjoy the time with your child.

 

Thank you for your continued support.

Hwyl am y tro

Staff y Feithrinfa.  

 

Gweithgareddau Wythnos Cychwyn 23/03/20 Activities

Ffurfio Rhifau - Number Formation

Helfa'r Gwanwyn - Spring Scavenger hunt

Resources for our outside area / Adnoddau i'r ardal allanol.

Caru Canu | Heno Heno (Welsh Children's Song)

Rydym yn mynd i ganu'r gan yma yn yr Eisteddfod ar ddydd Gwener.
We will be singing this nursery rhyme at our School Eisteddfod on Friday.

Hwiangerdd draddodiadol i suo plant bach i gysgu. A traditional Welsh nursery rhyme.

             

AMSERLEN Meithrinfa ~ Nursery TIMETABLE

Hanner Tymor - Pasg

Half Term-Easter

             

Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

 

17-21/02/20

HANNER

TYMOR

HALF TERM

 

24-28/02/20

Meithrinfa

Nursery

 

02-06/03/20

Nursery

Meithrinfa

 

09—13/03/20

Meithrinfa

Nursery

 

16-20/03/20

Nursery

Meithrinfa

 

23-27/03/20

Meithrinfa

Nursery

 

30/02/20—03/03/20

Nursery

Meithrinfa

 

End of Term

PASG

EASTER

 

20-24/04/20

20/04/20 INSET HMS

Meithrinfa

Nursery

Blwyddyn newydd dda i chi gyd.

Braf oedd croesawi ffrindiau newydd i’r Feithrinfa'r tymor hwn. Mae pawb wedi setlo ac ymgartrefu yn y Feithrinfa ac wedi dechrau gwneud ffrindiau newydd. Braf oedd gweld cymaint o wynebau hapus yn archwilio’r dosbarth a’r ardaloedd newydd.

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Helpwyr Hapus,’ sy’n sôn am yr holl bobl o’n cwmpas sy’n ein helpu o ddydd i ddydd heb anghofio am y meddyg a’r nyrs, y deintydd a John sy’n ein helpu i groesi’r ffordd yn ddiogel wrth i ni gerdded i’r ysgol. Byddwn yn dysgu am rôl bwysig aelodau'r gwasanaeth brys ac yn meddwl am sut allwn ni helpu eraill.

 

Bydd cyfleoedd y tymor hwn i ni ddysgu am y tywydd a byd natur wrth i ni symud tuag at y gwanwyn. Byddwn yn gwario mwy o amser yn yr ardd yn archwilio byd natur felly gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod pâr o esgidiau glaw gan eich plentyn i’w cadw yn yr ysgol.

 

Rydym yn edrych ymlaen at dymor hapus a llewyrchus.

 

Hwyl am y tro,

Mrs Evans, Mrs Willis a Miss Phillips

 

Happy New Year to you all.

 

It has been a pleasure to welcome new friends to the Meithrinfa this term. I am pleased to say that everyone is settling in nicely and making new friends. They have all been enjoying exploring the class and the different areas this term.

Our theme this term is ‘Helping Hands’ and is based on the people around us that are there to help others including doctors and nurses, dentists and without forgetting John, our very kind school crossing patroller. The children will learn about the important roles of the emergency services and explore the different ways in which they can help others.

The children will experience a variety of activities that explore the weather and nature as we step into spring. We will be spending more time in our school garden exploring therefore please ensure your child has his/her own wellies to be kept in school this term.

 

We are all looking forward to a very busy and exciting term.  

 

Bye for now,

Mrs Evans, Mrs Willis and Miss Phillips

Trsolwg Y Feithrinfa / Meithrinfa Overview

Rydym wrth ein boddau yn canu yma yn y Feithrinfa. Dyma ein fefryn yr wythnos hon. Beth am gael tro adref i ganu.

 

We all enjoy singing in the Meithrinfa. This is our favourite song this week. How about having a go at singing the song at home.

Cân Pobl sy'n Helpu Cyw

Ein hoff gan yr wythnos hon. Beth am wrando adref!

Our favourite song this week. Have a listen at home!

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach. A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Helo, a chroeso cynnes i’r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod pawb wedi ymgartrefu'n gyflym iawn ac yn amlwg wrth eu boddau yn y Feithrinfa. Rydym yn ffodus iawn i groesawi sawl aelod newydd i'n dosbarth ac yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd.


Mae'r plant yn brysur yn archwilio'u dosbarth newydd ac yn brysur ym mhob twll a chornel. Mae'r dosbarth yn llawn adnoddau, ardaloedd a theganau newydd iddynt arbrofi a chwarae. Rydym i gyd yn edrych ymlaen am dymor hapus a chyffrous yn y Feithrinfa.


Ein thema’r tymor yma yw ‘Dyma fi! ’ Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am ein hunain, ein cyrff a’n synhwyrau. Rydym yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at wrando ar nifer o straeon yn ymwneud â’r thema ac eraill. Mae tymor yr Hydref yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Diwali, Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig. Byddwn ni hefyd yn paratoi ar gyfer y Cynhaeaf ac yn edrych ar sut mae byd natur yn newid yn nhymor yr Hydref. Mi fydd hi'n dymor brysur iawn ond hefyd yn un gyffrous! Edrychwn ymlaen yn fawr am dymor arbennig!

 

Hwyl am y tro,


Mrs Evans, Miss Phillips a Mrs Willis.


Hello and a warm welcome to you all to the Meithrinfa. It's wonderful to say that all the children have settled in well to their new routines and they are clearly very happy in their new class. We are very fortunate to welcome new friends to our class - a warm welcome to you all and we are very much looking forward to making new friends.


The children have been busy exploring their new classroom and most have already found their favourite corner. The classroom is full of different area, resources and toys for them to investigate and play with.


Our main theme this term is ‘Here I am.’ We are looking forward to learning all about ourselves our bodies and using our senses. We will be listening to lots of stories that are all about our theme and others that are of interest to us. There are several festivals and celebrations to celebrate during this term and we will begin with the festival of light - Diwali and then Guy Fawkes, just to name a couple and finishing at the end of the term with Christmas. We will also be learning about the changes in nature and the weather during Autumn. It's going to be a busy and an exciting first term in the Meithrinfa.


Bye for now,


Mrs Evans, Miss Phillips and Mrs Willis.

 

Rhai pethau i’w cofio

*Ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener mae ein sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dod â dillad i’r ysgol - gwisgwch ddillad addas i’r ysgol, jogyrs/leggings a chrys/siwmper ysgol.

 

*Mae’r plant yn dysgu tynnu a gwisgo eu hesgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd, - gobeithio gallwch helpu ni gan ymarfer gwneud yn y tŷ hefyd.

 

*Danfonwch botel o ddŵr ir ysgol gydach plentyn yn ddyddiol wedii labeli yn glir gydag enwch plentyn.

 

*Cofiwch ddod â phar o welis gydag enw’ch plentyn tu mewn. - i’w cadw yn yr ysgol os gwelwch yn dda.

 

*Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn a phopeth sydd yn dod i’r ysgol.

 

*Cofiwch roi gwybod os yw trefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd sesiwn yn newid.

 

Diolch am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

 

 

 

I’ch hatgoffa o amseroedd y Feithrinfa

Mae sesiynau bore yn dechrau am 8.50 ac yn gorffen am 11.45.

Mae sesiynau prynhawn yn dechrau am 12.45 ac yn gorffen am 15.30.

 

Please Remember

*Physical Education sessions will take place on Monday and Friday. Children do not need to bring kit to school but please come to school dressed appropriately – joggers/ leggings with school top / jumper.

 

*The children are currently learning to take off and put on our shoes and socks independently – please help us by practicing at home.

 

* Please send water bottles to school with your child daily.

 

* Please label your child’s water bottle/hats/shoes etc.

 

*Remember to bring a pair of wellies to be kept in school. Please put your child’s name on the inside of the wellies.

 

*Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item and clothing.

 

*Please inform us if there are changes to the collecting pattern at the end of sessions.

 

We’re looking forward to a happy term together.

Just a reminder of when the Meithrin sessions are.

 

Morning sessions start at 8:50 and finish at 11:45

Afternoon sessions start at 12:45 and finish at 15:30

 

 

Thank you for your support and co-operation.

Diolch.

 

             

AMSERLEN Meithrinfa ~ Nursery TIMETABLE

             

Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

1

2-6/9/19

Nursery

Meithrinfa

2

9-13/9/19

Meithrinfa

Nursery

3

16-20/9/19

Nursery

Meithrinfa

4

23-27/9/19

Meithrinfa

Nursery

5

30-4/10/19

Nursery

Meithrinfa

6

7-11/10/19

Meithrinfa

Nursery

7

14-18/10/19

Nursery

Meithrinfa

8

21-25/10/19

HMS—INSET 25/10/19

Meithrinfa

Nursery

9

HANNER

TYMOR

HALF TERM

 

Wedi gwyliau Hanner Tymor / After Half Term

           

Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

10

4-8/11/19

Nursery

Meithrinfa

11

11-15/11/19

Meithrinfa

Nursery

12

18-22/11/19

Nursery

Meithrinfa

14

25-29/11/19

Meithrinfa

Nursery

14

2-6/12/19

Nursery

Meithrinfa

15

9-13/12/19

 

Meithrinfa

 

Nursery

 

16

16-20/12/19

 

Nursery

 

Meithrinfa

 

Gwyliau

Nadolig

Christmas

Holidays

1. Barod i Ddysgu: paratoi i fynd i'r ysgol

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Education Begins at Home Ready to Learn Animation English

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Email Mrs Evans


Top