Navigation
Home Page

Meithrinfa: Mrs Evans

blushCroeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!smiley

21/09/20

 

Ddydd Gwener, yr wythnos hon, bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Cofiwch i wisgo'ch plentyn yn eu dillad chwaraeon a threineri ar ddydd Gwener. Bydd y plant yn cael hwyl wrth redeg, neidio, taflu a llawer mwy. 

 

Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif i'w gadw yn eu llyfr thema. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Serch hyn mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref.

 

On Friday this week, your child will participate in a Class Sports event. Remember to send your child in their sport clothes and trainers on Friday. The children will all have fun running, jumping, throwing items at a target and lots more. 

 

The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home.

 

Cadwch lygad am luniau ar dudalen y dosbarth. 

Keep an eye for pictures to follow on the class page. 

 

Diolch / Thank you

 

Dyma mwy o wybodaeth i chi / Here is more information for you:

 

Bydd diwrnod Ymarfer Corff eich plentyn ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn yn eu jogyrs/legins, treineri a chrys polo glas yr ysgol.

Your child's  PE day will be on Friday. We ask you kindly to dress your child in joggers/leggings, school blue polo shirt and their trainers.

 

-Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

-Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

 

-Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar ei b/photel.

-Children may bring a bottle of water to school. Please remember to label your child’s bottle.

 

Bydd eich plenty yn cael ffrwyth yn yr ysgol yn ystod ‘amser caffi.’

Your child will have fruit in school during our ‘café sessions.’

 

Gofynnwn yn garedig i chi labeli pob eitem o ddillad gyda enw eich plentyn yn glir.

Please label every item of clothing with your child’s name marked clearly.

 

-Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

-Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

 

-Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

-Please inform the school when your child is or will be absent from school.

 

-Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol.

-Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

 

-Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

-Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

AMSERLEN Meithrinfa ~ Nursery TIMETABLE

 

Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

1

03-04/09/20

Meithrinfa

Nursery

2

07-11/09/20

Nursery

Meithrinfa

3

14-18/09/20

Meithrinfa

Nursery

4

21-25/09/20

Nursery

Meithrinfa

5

28/09/20—02/10/20

Meithrinfa

Nursery

6

05-09/10/20

Nursery

Meithrinfa

7

12-16/10/20

Meithrinfa

Nursery

8

19-23/10/20

Nursery

Meithrinfa

 

26-30/10/20

HANNER

TYMOR

HALF TERM


Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

10

02-06/11/20

Meithrinfa

Nursery

11

09-13/11/20

Nursery

Meithrinfa

12

02-06/11/20

Meithrinfa

Nursery

13

16-20/11/20

Nursery

Meithrinfa

14

23-27/11/20

Meithrinfa

Nursery

15

30/11/20— 04-12-20

Nursery

Meithrinfa

16

07-11/12/20

Meithrinfa

Nursery

17

14-19/12/20

Nursery

Meithrinfa

18

21-12/20

GWYLIAU NADOLIG

CHRISTMAS HOLIDAY

Helo,

 

Croseo i'r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod y criw cyntaf o blant wedi dechrau ymgartrefu yn eu dosbarth newydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd. 

Mi fydd mwy o wybodaeth ar dudalen y dosbarth dros yr wythnos nesaf. 

Gofynnaf yn garedig i chi i lenwi'r ffurflen isod er mwyn cadarnhau pwy fydd yn casglu eich plentyn ar ddiwedd bob sesiwn. Os yn gyfleus, mi allwch e-bostio'r daflen ataf, (evanse148@hwbmail.net)  neu ddod a'r ffurflen i'r ysgol. 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth,

 

Staff y Feithrinfa

 

Hello,

 

Welcome to the Meithrinfa.

The first intake of children have settled in well to their new class and have made new friends.

More information will be uploaded on the class page over the nexrt week. 

I ask you kindly to fill in the form below to confirm who will be collecting your child after each session. You can either email the form back to me (evanse148@hwbmail.net) or photocopy it and drop it off with your child next week.  

 

 

Thank you for your support,

 

Meithrinfa Staff

 

Llawlyfr Croeso i'r Feithrinfa / Welcome to Nursery Handbook

Neges gan Staff y Feithrinfa i blant mis Medi 2020 - Message from the Meithrinfa Staff to all our new pupils in September 2020

Still image for this video
Dyma Mrs Evans, Mrs Willis a Miss Phillips yn dweud 'helo'
Here is Mrs Evans, Mrs Willis and Miss Phillips saying 'hello'

Meithrin JW (3).mp4

Still image for this video

Meithrin LP (2).mp4

Still image for this video

Helo, a chroeso cynnes i’r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod pawb wedi ymgartrefu'n gyflym iawn ac yn amlwg wrth eu boddau yn y Feithrinfa. Rydym yn ffodus iawn i groesawi sawl aelod newydd i'n dosbarth ac yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd.


Mae'r plant yn brysur yn archwilio'u dosbarth newydd ac yn brysur ym mhob twll a chornel. Mae'r dosbarth yn llawn adnoddau, ardaloedd a theganau newydd iddynt arbrofi a chwarae. Rydym i gyd yn edrych ymlaen am dymor hapus a chyffrous yn y Feithrinfa.


Ein thema’r tymor yma yw ‘Dyma fi! ’ Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am ein hunain, ein cyrff a’n synhwyrau. Rydym yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at wrando ar nifer o straeon yn ymwneud â’r thema ac eraill. Mae tymor yr Hydref yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Diwali, Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig. Byddwn ni hefyd yn paratoi ar gyfer y Cynhaeaf ac yn edrych ar sut mae byd natur yn newid yn nhymor yr Hydref. Mi fydd hi'n dymor brysur iawn ond hefyd yn un gyffrous! Edrychwn ymlaen yn fawr am dymor arbennig!

 

Hwyl am y tro,


Mrs Evans, Miss Phillips a Mrs Willis.


Hello and a warm welcome to you all to the Meithrinfa. It's wonderful to say that all the children have settled in well to their new routines and they are clearly very happy in their new class. We are very fortunate to welcome new friends to our class - a warm welcome to you all and we are very much looking forward to making new friends.


The children have been busy exploring their new classroom and most have already found their favourite corner. The classroom is full of different area, resources and toys for them to investigate and play with.


Our main theme this term is ‘Here I am.’ We are looking forward to learning all about ourselves our bodies and using our senses. We will be listening to lots of stories that are all about our theme and others that are of interest to us. There are several festivals and celebrations to celebrate during this term and we will begin with the festival of light - Diwali and then Guy Fawkes, just to name a couple and finishing at the end of the term with Christmas. We will also be learning about the changes in nature and the weather during Autumn. It's going to be a busy and an exciting first term in the Meithrinfa.


Bye for now,


Mrs Evans, Miss Phillips and Mrs Willis.

 

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Numberblocks - How to Count [Welsh] "Blociaurhif" (Sut i Gyfrif)

Nothing in this video is mine. Everything is credited to their original owners. S01E10

Ffurfio Rhifau - Number Formation

1. Barod i Ddysgu: paratoi i fynd i'r ysgol

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Education Begins at Home Ready to Learn Animation English

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Email Mrs Evans


Top