arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Meithrinfa: Mrs Evans

blushCroeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!smiley

Amserlen Sesiynau Tymor yr Haf / Summer Term Session Timetable

Trosolwg yr Haf 2023 - Summer Term Overview 2023 - UPDATED

Croeso i'r Feithrinfa - Welcome to the Meithrinfa 2022 (Cyflwyniad / Presentation)

Croeso i drosolwg y Feithrin. 

Welcome to the Meithrin Spring Term Overview.

Y tymor hwn byddwn yn dysgu am 'Mor Hyfryd yw'r Byd.' Byddwn yn dysgu am gynefinoedd ac yn benodol cynefin yr ardd. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am yr holl bethau byw sy'n byw yn ein gardd ac yn edrych ar newidiadau ym myd natur wrth i ni symud o dymor y gaeaf i'r gwanwyn. Rydym yn gobeithio annog adar i ymweld â'n ardd ac yn mynd i blannu blodau. Mae'n mynd i fod yn dymor prysur iawn.

This term we will be learning all about 'Our Wonderful World.' We will be learning all about habitats and in particular the garden habitat. We are looking forward to learning all about living things and how nature changes as we move from Winter to Spring. We hope to encourage a variety of garden birds to our school garden and will be busy planting and growing flowers this term. It's going to be a busy term. 

Helo wrth Mrs Evans

Still image for this video

Helo wrth Mrs Willis

Still image for this video

Helo wrth Miss Phillips

Still image for this video

Helo wrth Miss Brunt

Still image for this video

Amserlen Meithrinfa - Tymor yr Hydref: Meithrinfa Session Timetable - Autumn Term

‘Cynefin’ yw ein cyd-destun dysgu ar gyfer yr hanner tymor hwn. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu mwy am ein hunain, ein teuluoedd a’n ffrindiau. Byddwn yn dysgu am ein cyrff ac wrth gwrs yn gwneud ffrindiau newydd. Byddwn yn dysgu sut i rannu, cymryd tro wrth chwarae gemau gydag eraill. Cawn hwyl a sbri wrth chwarae gyda'n gilydd!

 

‘Cynefin’ is our context for learning this half term. We are looking forward to learning more about ourselves, our families and friends. We will be learning about our amazing bodies and of course will make lots of new friends. We'll learn to share and take turns through playing games. Most of all, we hope to have lots of fun!

 

Dyma mwy o wybodaeth i chi / Here is more information for you:

 

Bydd diwrnod Ymarfer Corff eich plentyn ar ddydd Llun a dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn yn eu jogyrs/legins, treineri a chrys polo glas yr ysgol.

Your child's  PE day will be on a Monday and Friday. We ask you kindly to dress your child in joggers/leggings, school blue polo shirt and their trainers.

 

-Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

-Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

 

-Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar ei b/photel.

-Children may bring a bottle of water to school. Please remember to label your child’s bottle.

 

-Bydd angen i chi anfon darn o ffrwyth gyda'ch  plentyn ar gyfer amser ffrwyth yn ystod y sesiwn.

-Send a piece of fruit in with your child to be eaten at snack time during the session. 

 

Gofynnwn yn garedig i chi labeli pob eitem o ddillad gyda enw eich plentyn yn glir.

Please label every item of clothing with your child’s name marked clearly.

 

-Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

-Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

 

-Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

-Please inform the school when your child is or will be absent from school.

 

-Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol.

-Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

 

-Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

-Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

Helo, Mrs Evans ydw i! Hello, I'm Mrs Evans!

Still image for this video

Helo, Miss Phillips ydw i! Hello, I'm Miss Phillips!

Still image for this video

Helo, Mrs Willis ydw i!

Still image for this video

Dechrau'r Ysgol - Llyfryn Gwybodaeth Y Feithrinfa ~ Starting School - Meithrinfa Information Booklet.

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Ffurfio Rhifau - Number Formation

1. Barod i Ddysgu: paratoi i fynd i'r ysgol

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Education Begins at Home Ready to Learn Animation English

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Email Mrs Evans

 
Top