Navigation
Home Page

Meithrinfa: Mrs Evans

Dathlu Diwrnod Rhif a Dwirnod y llyfr.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Rydym wedi mwynhau dathlu Dydd Gwyl Dewi ac wedi addurno a blasu Pice ar y Maen. Mmmm, blasus iawn.
Picture 1

 

Rydym yn falch iawn o groesawi Mrs Benjamin atom yn y Feithrinfa. Mae Mrs Benjamin yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac ar ei chyfnod ymarfer dysgu yma yn y Feithrinfa tan fis Mai.

 

We are very pleased to welcome Mrs Benjamin to Nursery/Meithrinfa this term. Mrs Benjamin is a student teacher from Cardiff Metropolitan University and is on her final teaching practice with us until May.

 

Tymor y Gwanwyn 2019 / Spring Term 2019

 

Blwyddyn Newydd Dda bawb! Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau da. Rydym wedi cael pythefnos prysur iawn yn barod! Buom wrthi yn rhannu newyddion am ein gwyliau Nadolig gyda'n ffrindiau, ac wedi mwynhau siarad am ein hoff anrhegion.

 

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn gwrando ar stori Sioni Rhew ac wedi chwilio am rew tu allan ers hynny! Aethom ati i arbrofi sut i rewi dŵr ac yna ei gwylio’n dadlaith.

 

 

Ein thema ni'r tymor hwn yw, ‘Un tro...’ . Rydym yn bwriadu edrych ar straeon tylwyth teg gan ganolbwyntio ar storïau; ‘Elen Benfelen a’r Tri Arth’, ‘Jac a’r Goeden Ffa’, ‘Yr Hugan Fach Goch’ a’r ‘Dyn Bach Sinsir.’ Byddwn hefyd yn edrych ar hwiangerddi a straeon tylwyth teg Cymreig.

 

Mae'n mynd i fod yn dymor prysur iawn ac rydym yn edrych ymlaen at gael hwyl a sbri wrth ddysgu!

 

Happy New Year everyone! We hope you all had a good time. We have had a very busy two weeks already! We have all shared our news about the Christmas holidays with our friends, and enjoyed talking about our favourite gifts.

 

We had a lot of fun listening and responding to the story of Sioni Rhew / Jack Frost and have waiting for frost every morning since then. We experimented with water to see how to change it into ice and then watched as it melted in our warm hands.

 

Our theme this term is, 'Once upon a time ...'. We intend to look at fairy tales focusing on these stories; 'Goldilocks and the Three Bears', 'Jack and the Beanstalk', 'The Little Red Riding Hood' and 'The Ginger Bread Man’ to name a few. We will also look at nursery rhymes and Welsh fairy tales.

 

It's going to be a very busy term and we're looking forward to having fun while learning!

 

Diolch,

Mrs Evans, Mrs Willis and Miss Phillips.

 

Rydym wedi bod yn brysur yn ymarfer adnabod a ffurfio'r rhifolyn 3. Rydym wedi cael hwyl wrth gyfrif 3 gwrthrych ac wedi cofio i gyffwrdd bob un wrth gyfrif ymlaen. Cawsom hwyl yn gwylio rhaglen 123 ar Cyw.

Beth am i chi ymarfer adref. http://www.s4c.cymru/clic/programme/338638669

 

We've been busy recognising and forming the numeral 3. We've enjoyed counting 3 objects and have remembered to use 1:1 correspondence as we count. We enjoyed watching and listening to the 123 programme on Cyw. Here is the link below to watch and practice counting at home. http://www.s4c.cymru/clic/programme/338638669

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Wythnos: 5/11/18

 

Rydym wedi cael wythnos brysur yn ymarfer cyfrif 2 wrthrych yn hyderus ac adnabod y rhifolyn 2. Rydym wrthi'n ymarfer ffurfio rhif 2 yn y tywod, clai a'r paent. 
Os gwelwch yn dda a wnewch chi annog eich plentyn/plant i gael tro i gyfrif, ffurfio ac adnabod 2 adref.

 

We've been busy over the last week learning all about the number 2! We've been practicing recognising and forming the numeral '2' and have been busy counting and finding 2 objects.

Please encourage your child to practice counting 2 objects confidently and recognising and forming the numeral 2 correctly. Here are some examples for you.

See the source imageSee the source imageSee the source image

 

 

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support

 

 

 

 

 

 

Rydym wedi cael hanner tymor hapus iawn yn y Feithrinfa. Mae'r wythnosau wedi hedfan heibio a phawb wedi gwneud ffrindiau newydd. Rydym wedi bod yn brysur yn archwilio'r ardaloedd tu allan am arwyddion yr hydref ac wedi bod yn dysgu enwau'r holl drysorau byd natur yn Gymraeg. Braf oedd cael gwrando ar gymaint o blant yn cyflwyno eu trysorau'r hydref. Diolch am eich cymorth gyda'r dasg gartref. Dyma ambell i lun o'r hanner tymor diwethaf

 

 

 

Well, we've had a really enjoyable and busy first half term at 'Meithrin.' Everyone has settled in well and have made new friends. We've been busy exploring the outside area and the school garden for signs of the autumn. We all thoroughly enjoyed listening to each other as the autumn treasure boxes were introduced. Thank you very much for supporting your child and encouraging them with their home task.

Here are some photos of us all exploring, playing and learning with our friends.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33

Croeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!

Os hoffech i'ch plentyn cael y brechlyn ffliw eleni, gwnewch apwyntiad gyda'ch meddyg teulu.

Meithrinfa children will not be having the flu vaccine at school this year. If you wish for your child to have the flu vaccine, please make an appointment at your doctor's surgery.

Diolch

 

See the source image

Helo, a chroeso cynnes i’r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod pawb wedi ymgartrefu'n gyflym iawn ac yn amlwg wrth eu boddau yn y Feithrinfa. Rydym yn ffodus iawn i groesawi sawl aelod newydd i'n dosbarth ac yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd.


Mae'r plant yn brysur yn archwilio'u dosbarth newydd ac yn brysur ym mhob twll a chornel. Mae'r dosbarth yn llawn adnoddau, ardaloedd a theganau newydd iddynt arbrofi a chwarae. Rydym i gyd yn edrych ymlaen am dymor hapus a chyffrous yn y Feithrinfa.


Ein thema’r tymor yma yw ‘Dyma fi! ’ Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am ein hunain, ein cyrff a’n synhwyrau. Rydym yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at wrando ar nifer o straeon yn ymwneud â’r thema ac eraill. Mae tymor yr Hydref yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Diwali, Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig. Byddwn ni hefyd yn paratoi ar gyfer y Cynhaeaf ac yn edrych ar sut mae byd natur yn newid yn nhymor yr Hydref. Mi fydd hi'n dymor brysur iawn ond hefyd yn un gyffrous! Edrychwn ymlaen yn fawr am dymor arbennig!

 

Hwyl am y tro,


Mrs Evans, Miss Phillips a Mrs Willis.


Hello and a warm welcome to you all to the Meithrinfa. It's wonderful to say that all the children have settled in well to their new routines and they are clearly very happy in their new class. We are very fortunate to welcome new friends to our class - a warm welcome to you all and we are very much looking forward to making new friends.


The children have been busy exploring their new classroom and most have already found their favourite corner. The classroom is full of different area, resources and toys for them to investigate and play with.


Our main theme this term is ‘Here I am.’ We are looking forward to learning all about ourselves our bodies and using our senses. We will be listening to lots of stories that are all about our theme and others that are of interest to us. There are several festivals and celebrations to celebrate during this term and we will begin with the festival of light - Diwali and then Guy Fawkes, just to name a couple and finishing at the end of the term with Christmas. We will also be learning about the changes in nature and the weather during Autumn. It's going to be a busy and an exciting first term in the Meithrinfa.


Bye for now,


Mrs Evans, Miss Phillips and Mrs Willis.

 

Rhai pethau i’w cofio

*Ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener mae ein sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dod â dillad i’r ysgol - gwisgwch ddillad addas i’r ysgol, jogyrs/leggings a chrys/siwmper ysgol.

 

*Mae’r plant yn dysgu tynnu a gwisgo eu hesgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd, - gobeithio gallwch helpu ni gan ymarfer gwneud yn y tŷ hefyd.

 

*Danfonwch botel o ddŵr ir ysgol gydach plentyn yn ddyddiol wedii labeli yn glir gydag enwch plentyn.

 

*Cofiwch ddod â phar o welis gydag enw’ch plentyn tu mewn. - i’w cadw yn yr ysgol os gwelwch yn dda.

 

*Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn a phopeth sydd yn dod i’r ysgol.

 

*Cofiwch roi gwybod os yw trefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd sesiwn yn newid.

 

Diolch am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

 

 

 

I’ch hatgoffa o amseroedd y Feithrinfa

Mae sesiynau bore yn dechrau am 8.50 ac yn gorffen am 11.45.

Mae sesiynau prynhawn yn dechrau am 12.45 ac yn gorffen am 15.30.

 

Please Remember

*Physical Education sessions will take place on Monday and Friday. Children do not need to bring kit to school but please come to school dressed appropriately – joggers/ leggings with school top / jumper.

 

*The children are currently learning to take off and put on our shoes and socks independently – please help us by practicing at home.

 

* Please send water bottles to school with your child daily.

 

* Please label your child’s water bottle/hats/shoes etc.

 

*Remember to bring a pair of wellies to be kept in school. Please put your child’s name on the inside of the wellies.

 

*Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item and clothing.

 

*Please inform us if there are changes to the collecting pattern at the end of sessions.

 

We’re looking forward to a happy term together.

Just a reminder of when the Meithrin sessions are.

 

Morning sessions start at 8:50 and finish at 11:45

Afternoon sessions start at 12:45 and finish at 15:30

 

 

Thank you for your support and co-operation.

Diolch.

 

Email Mrs Evans


Top