arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Meithrinfa: Mrs Evans

blushCroeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!smiley

01632C49-B739-4CF3-B21C-124804B46224.MOV

Still image for this video
Croeso i’r Feithrinfa.
Welcome to the Meithrinfa.

Croeso Mawr gan Mrs Evans (Cymraeg)

Still image for this video

Croeso Mawr gan Mrs Evans (Saesneg / English)

Still image for this video

Croeso Mawr gan Mrs Willis (Cymraeg)

Still image for this video

Croeso Mawr gan Mrs Willis (Saesneg/English)

Still image for this video

Croeso Mawr wrth Miss Phillips (Cymraeg)

Still image for this video

Croeso Mawr gan Miss Phillips (Saesneg / English)

Still image for this video

Dechrau'r Ysgol - Llyfryn Gwybodaeth Y Feithrinfa ~ Starting School - Meithrinfa Information Booklet.

Trosolwg yr Haf - Summer Term Overview

Helo Bawb, 

 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawi prynhawn yfory i'r Feithrinfa. 

We're looking forward to welcoming you all to Meithrinfa tomorrow afternoon. 

Helo!

 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi gyd am eich cymorth a'ch cydweithrediad dros y tymor diwethaf! Diolch!!

 

First of all we would just like to say thank you so much for your support and co-operation over the last term! Diolch!!

 

Dros y diwrnodau nesaf, byddwn yn gosod gwaith i'w gwblhau ar TEAMS. Gwelir isod dogfennau sy'n cynnwys cyfarwyddiadau a chymorth ar sut i ddefnyddio TEAMS.

 

Over the next few days, we will be uploading work to be completed on TEAMS.  Below we have uploaded some documents that will give you instruction and support with how to work TEAMS.

 

Y peth pwysicaf am yr amser yma adref yw bod eich plentyn yn hapus, iach ac yn ddiogel, felly peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau'r gwaith!

 

The most important thing about this time at home is that your child is happy, healthy and safe, so please don't worry if you can't complete the work!

 

 

Hwyl am y tro! 

 

Kind Regards,

 

Mrs Evans, Mrs Willis a Miss Phillips

Dydd Mawrth 11eg o Ragfyr 

Tuesday 11th December

 

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn cyngerdd Nadolig byr ar ddydd Mawrth a fydd yn cael ei recordio yn y dosbarth ac yna yn cael ei rhannu gyda chi. Mwy o fanylion i ddod.

 

The children will be taking part in their Christmas concert on Tuesday and a recording of the concert will be shared with you on Thursday. More details to follow.   

 

Cofiwch gall y disgyblion wisgo siwmper Nadolig neu ddillad parti ddydd Mawrth. Gofynnir iddynt ddod â ‘bocs byrbryd gyda danteithion’ i'w fwyta (gwnewch yn siŵr os gwelwch yn dda, nad oes unrhyw gnau na chynhyrchion cnau wedi'u cynnwys). Dim ond eich plentyn chi fydd yn bwyta’r ‘byrbryd gyda danteithion’ - NI fydd bwyd yn cael ei rannu.

 

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Remember the pupils may wear a Christmas jumper or party clothes to school. We would like them to bring a ‘snack box with a few treats’ to eat (please ensure that no nuts or nut products are included). The ‘snack box with treats’ will be for your child’s consumption only - NO food will be shared.

 

Many thanks for your support.

 

Diolch o galon / Thank you very much!

 

Helo bawb,

Gair o ddiolch i chi am eich negeseuon caredig ac am ein hanrhegion Nadolig hael iawn y tymor hwn.

 

Rwyf wedi colli gweld plant y Feithrinfa yn ystod y cyfnod hwn ac edrychaf ymlaen at weld nhw a chi yn y Flwyddyn Newydd.

 

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

 

Dymuniadau gorau,

Mrs Evans, Mrs Willis, Miss Phillips a Miss Davies

 

Hello all,

 

Thank you all for the kind messages and your generous Christmas gifts this term.

 

I’ve missed seeing each and every child in the Meithrinfa during this period and very much look forward to seeing them in the New Year.

 

We wish you all and your families a very Merry Christmas and a Happy and Healthy New Year.

 

Best wishes to you all,

 

Mrs Evans, Mrs Willis, Miss Phillips a Miss Davies

Caru Canu | Dymunwn Nadolig Llawen (Welsh Children's Christmas Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ddymuno Nadolig Llawen. A traditional Welsh song about wishing you a Merry Christmas.

Disgyblion yr wythnos - 04/12/2020
Disgybl yr wythnos - 27/11/2020
Disgybl yr wythnos - 20/11/2020
Disgybl yr wythnos - 12/11/2020

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Disgybl yr wythnos/Pupil of the week - 06/11/2020

 

**Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi eto ar Ddydd Llun yr 2ail o Dachwedd - sesiwn BORE :-)**

** We are looking forward to seeing you again on Monday 2nd of November - MORNING session :-)**

 

Dydd Gwener - Friday 23/10/20

 

Dyma weithgareddau heddiw.

Mwynhewch!

Here are today's activities.

Enjoy!

 

Hanner tymor hapus i chi gyd!

Happy half term to you all!

 

Harry Potter and The Philosopher's Stone | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Dydd Iau - Thursday 22/10/20

 

Dyma weithgareddau heddiw.

Mwynhewch!

 

Here are today's activities.

Enjoy!

Cân Siapiau Cyw | Cyw's Shapes Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Dydd Mercher - Wednesday 21/10/20

 

Dyma syniadau crefft a gweithgareddau ymarferol i chi.

Mwynhewch!

Here are some craft ideas and practical activities for you.

Enjoy!

Sonic The Hedgehog | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Dydd Mawrth – Tuesday 19/10/20

 

Mae Miss Phillips was paratoi syniadau hyfryd i chi. Mwynhewch!

Miss Phillips has prepared fantastic craft activities for you. Enjoy!

'5 Alive' Kids Workout with Spiderman | The Body Coach TV

'5 Alive' Kids Workout with Spiderman | The Body Coach TV

Caru Canu |Jac Y Do (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol. A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Dydd Llun - Monday 19/10/20

Her Flipgrid Challenge: flipgrid.com/570d45f7

 

Ymunwch â Miss Phillips i ganu eich hoff gân.

Join Miss Phillips and record yourself singing your favourite song.

 

Mwynhewch gwrando ar stori Y Sgerbyde.

Enjoy listening to the Funny Bones story.

Defnyddiwch gymeriadau byd bach i ail-greu’r stori. Beth am i chi ychwanegu cymeriadau neu newid y diwedd.

Use small word toys to replay the story. You could add some characters and change the ending of the story.

Ewch ati i greu sgerbwd eich hun. (Gweler y lluniau)

Make your own Skeleton. (See picture below)

Chwaraewch gêm gyda’ch teulu.

Play a game with a family member.

Gwnewch jig-so / posau ar eich pen eich hun.

Complete a jigsaw by yourself.

Cyfrwch wrthrychau. Beth am rannu i ddau grŵp. Sawl un sydd i gyd?

Practice counting objects. Share them into 2 sets. How many have you got altogether?

Lliwiwch lun gan ddefnyddio mwy nag un lliw. Ydych chi’n gallu aros tu fewn y llinellau?

Colour a picture – using more than one colour. Can you keep within the lines?

Y Sgerbyde - Dinosoriaid

Funnybones yn y Gymraeg

Syniadau - Ideas

Ruby Broom 🎃 | A Halloween Cosmic Kids Yoga Adventure!

A Cosmic Kids yoga adventure for Halloween featuring Ruby Broom! 👻 🌈 Watch our videos ad-free on the Cosmic Kids app: https://app.cosmickids.com ⭐ Subscribe ...

Bore da!

Dydd Gwener 16/10/20

Her flipgrid / Flip Challenge - Ymarfer Corff / PE

flipgrid.com/6a95689d

 

Gwrandewch a gwyliwch y fideo isod.

Watch and listen carefully to the video below.

Pa synau glywsoch chi yn ystod y fideo?

What noises did you hear during the video?

A welsoch chi wahanol fathau o anifeiliad?

Did you see different types of animals?

Faint o ddail o wahanol liwiau oeddech chi'n gallu eu cyfrif?

How many different coloured leaves were you able to count?

Allwch chi enwi'r gwahanol liwiau hydrefol a welsoch chi?

Can you name the different autumnal colours that you seen?

Autumn Sounds... (no music)

Select the optimal resolution 720p Thank you all for viewing and comments! All the best! http://www.youtube.com/user/TBluedream http://www.youtube.com/user/b...

Dewch i Ddawnsio - Cadw'n Heini | Dance with Huw | Cyw | S4C

Dewch i ddawnsio!🕺 ⛹️‍♀️ Bore da! Ydych chi i gyd yn barod i symud gyda chriw Cyw? Heddiw bydd Huw yn dawnsio gyda'r gân Cadw'n Heini 🏋️‍♂️ Come and dance! 🕺...

Ymarfer Fflwff - myfyrio i blant bach | Mindful excercises for children in Welsh

☂️ Mae ymarferion Shwshaswyn yn berffaith i helpu rhai bach ymlacio, tawelu a sylwi 😊 ☂️Shwshaswyn excercises are prefect to help little ones become calm and...

Yr Arth Aruthrol | Amser Stori Atebol

🐻🌎🎣 Dewch i glywed stori'r Arth Aruthrol yn cael ei darllen gan Meilyr Siôn. Beth sy'n digwydd i'r arth pan mae hi'n syrthio i gysgu ac yn deffro ym mhell be...

Syniadau / Ideas

Her Flipgrid – Flipgrid Challenge

 

Flipgrid.com/164a7119

Dydd Iau15/10/20

Thursday 15/10/20

Bore da!

Gobeithio wnaethoch chi fwynhau’r stori ddoe.

I hope you enjoyed yesterday’s story.

Heddiw, rydym am ganolbwyntio ar liwiau’r hydref.

Today, we are going to focus on the autumn colours.

Ydych chi’n gallu edrych tu allan I’ch ffenestr neu ewch allan i’r ardd i weld faint o liwiau dail welwch chi.

Can you look outside your window or take a walk around your garden to see how many different leaves you can see and/or find.

Beth sy’n gwneud y dail yn wahanol?

What makes the leaves different?

Eu lliw?

Is it their colour?

Eu maint?

Is it their size?

Sut y maent yn teimlo?

Is it how they feel?

 

Os ydych yn ddigon ffodus i gael dail yn eich gardd, ewch i gasglu rhai.

If you are lucky enough to have leaves in your garden, could you collect some.

Sawl un wnaethoch chi gasglu? Cyfrwch nhw.

Count how many you have?

Ydych chi’n gallu didoli nhw i mewn i grwpiau.

Can you sort them into different groups?

Yn ôl eu lliw / maint – mawr, bach, tal tenau.

  • By their colour / their shape – big ones, small ones, long ones, short ones.
  • Sut ydyn nhw’n teimlo?
  • How do they feel?

 

Hoffwn i i chi greu person allan o’r dail.

Cofiwch bydd angen:

Corff

Coesau

Dwy Fraich

Dau Goes

Hwyneb – dau lygad, 2 glust, ceg a thrwyn

Beth am roi enw i’ch person chi.

 

I would like you to make a person with the leaves you’ve collected. You will need to remember to include:

  • A body
  • A head
  • 2 legs
  • 2 arms
  • A face with 2 eyes, nose, mouth
  • Can you give your Leaf Man a name.

Dyn y Dail - Leaf Man

Cân y Tywydd (Sblish Sblosh) | Cyw's Weather Song

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

Cwning-Od: Glaw a Hindda | Amser Stori Atebol

☀️🐰☔️ Dewch i ddysgu am y tywydd yn y stori fer hyfryd hon am y Cwning-Od: Glaw a Hindda, sy'n cael ei darllen yma gan Georgia Ruth. Addasiad dwyieithog Efa ...

Cân lliwiau Cyw | Cyw's Colours Song

Dewch i wylio mwy o ganeuon, rhaglenni a chwarae gemau Cyw ar s4c.cymru/cyw Play Welsh games, watch programmes and see more songs on the bilingual Cyw Websi...

Tallulah the Owlet | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Episode 25 | Tallulah the Owlet | A Cosmic Kids Yoga Adventure! A fun yoga story for kids aged 3+ - about learning the meaning of wisdom. Get the lesson plan...

Helo!

Gobeithio eich bod i gyd adre yn iach.

Gan y byddwn yn aros adref am gyfnod byr, byddaf yn paratoi gemau a thasgau amrywiol i gefnogi eich plentyn yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o adref.

Byddaf yn ychwanegu syniadau a thasgau yma ar dudalen y dosbarth, ar wefan yr ysgol yn ddyddiol. Bydd amrywiaeth o weithgareddau ymarferol i chi ddewis.

Cofiwch i anfon lluniau ataf o’ch plentyn yn cwblhau’r gweithgareddau ac yn chwarae gemau adref. Byddaf wrth fy modd yn gweld yr holl luniau!

Yr hyn sy’n bwysig yn ystod yr amser yma adref yw bod eich plentyn yn hapus, iach ac yn ddiogel. Cofiwch i gyslltu os allaf helpu mewn unrhyw ffordd.  

Hwyl am y tro,

Mrs Evans

Mrs Willis, Miss Phillips. 

 

 

Hello!

 

I hope you’re all safe and well at home.

As we will be home for a short time, I will upload ideas of a variety of activities and games to help support your child during this period of home learning. Activity ideas will be uploaded daily for you to choose from here on our class page, on the school website. I’ll include a variety of practical activities for you to choose from. You can e-mail me pictures of your child completing their activities, playing games and having fun. I would love to see pictures of everyone busy playing and completing the activities at home.

 

During this time at home it is important that your child is happy, healthy and safe.

 

 If I can help you in any way, please contact me via e-mail and I will do my best to help in any way possible.

 

Bye for now,

Mrs Evans

Mrs Willis and Miss Phillips.  

Cân Dawns y Dail | The Cyw Autumn Song

Fideo newydd ar gyfer yr Hydref! Mae mwy o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw http://s4c.cymru/cyw A new video for the Autumn! There are loads...

 

Beth am gael tro i ddawnsio ac i ganu i’r gân hon.

How about dancing and singing along to this song?

Beth welwch chi yn y fideo?

What can you see in the video?

Beth mae’r wiwer yn gwneud?

What is the squirrel doing?

Sawl anifail welwch chi?

How many animals can you see?

Ydych chi’n gallu enwi nhw?

Can you name them?

Gwiwerod Gwirion Bost | Amser Stori Atebol

🌳🐿️🍂 Dewch i glywed stori'r Gwiwerod Gwirion Bost yn cael ei darllen gan Iwan Huws. Tybed beth fydd tynged Maldwyn a Tudur a'r mochyn coed olaf un? Dyma stor...

Gwrandewch yn ofalus ar y stori a mwynhewch.

Enjoy listening to the story.

Ydych chi’n gallu cofio enw’r wiwerod?

Can you name the squirrels in the story?

Pa liw oedd y dail ar y coed?

What colour leaves could you see on the trees?

Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gwrando ar y stori.

I hope you enjoyed listening to the story.

Beth am addurno gwiwer eich hun - Decorate your own squirrel.

DISGYBLION YR WYTHNOS / PUPILS OF THE WEEK

Wythnos Cychwyn - Week commencing: 05/10/20

 

Rydym wedi cael wythnosau arbennig yn y Feithrinfa ac wedi gwneud yn fawr o’r tywydd braf ac wedi gwario tipyn o amser yn chwarae yn yr ardd a’r ardal tu allan. Rydym wedi bod yn dysgu amdanom ni ein hunain gan ddysgu enwau rhannau’r corff a’r wyneb a thrafod ein hoff bethau a chas bethau.

Cawsom brynhawn arbennig ar ddiwrnod ‘Mabolgampau’r Dosbarth,’ a braf oedd gweld cymaint o wynebau hapus a llon wrthi yn cwblhau llwybr antur. Rydym yn edrych ymlaen at rannu lluniau a fideos o’r sesiwn gyda chi ond rydym yn aros am ambell i lythyr caniatâd o hyd. Os nad ydych wedi cwblhau’r ffurflen caniatâd, plîs gwnewch mor fuan â phosib ac yna mi wnawn ni ychwanegu’r lluniau yma ar dudalen y dosbarth.

Mae pawb wedi derbyn eu tystysgrif yn dilyn y sesiwn. Mae llun unigol gan bawb i ddangos a thystysgrif yn eu llyfrau.

 

Ar ddydd Mawrth, Hydref 6ed gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn mewn jogyrs, esgidiau glaw a chot law ar gyfer eu sesiwn yn y Feithrinfa. Rydym am fyddwn am dros o amgylch tir yr ysgol yn chwilio am arwyddion yr hydref. Mi fyddwn yn defnyddio ein synhwyrau wrth chwilio am liwiau’r hydref. 

 

Diolch am eich cefnogaeth, 

Staff y Feithrinfa

 

We've had a fantastic couple of weeks in the Nursery and have made the most of playing outside in the garden when the sun has shone! We have been learning all about ourselves, naming parts of the external body and face and talking about our likes and dislikes. 

 

We had a fantastic 'Sports Day Morning' and everyone who took part enjoyed and smiled throughout. We've got lots of photos and videos that we would like to share with you on here however we are still waiting for some parents to return the photo consent form. If you haven't yet, please return this week. Once we have all the forms returned we will begin to upload the photos we have of your children having fun, making friends and enjoying their time in Nursery. 

 

Everyone has received a Sports Day certificate and for those pupils that weren't in school on the Friday we will repeat the activity again on a day when the weather is dry. I look forward to sharing these photos with you all. 

 

 

This week we're going to focus on 'The Autumn.' 

On Tuesday, 6th October please send your child to school in joggers, wellies and a raincoat. We're going to talk an autumn walk around the school grounds, using our senses to investigate the signs of autumn and all the colours it offers. 

 

Thank you for all your support

Nursery Staff. 

21/09/20

 

Ddydd Gwener, yr wythnos hon, bydd eich plentyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad Chwaraeon Dosbarth. Cofiwch i wisgo'ch plentyn yn eu dillad chwaraeon a threineri ar ddydd Gwener. Bydd y plant yn cael hwyl wrth redeg, neidio, taflu a llawer mwy. 

 

Bydd y plant i gyd yn derbyn tystysgrif i'w gadw yn eu llyfr thema. Oherwydd y sefyllfa bresennol, nid ydym am anfon gormod o eitemau adref o'r ysgol. Serch hyn mae croeso i chi argraffu'r dystysgrif hon fel bod gan eich plentyn gopi gartref.

 

On Friday this week, your child will participate in a Class Sports event. Remember to send your child in their sport clothes and trainers on Friday. The children will all have fun running, jumping, throwing items at a target and lots more. 

 

The children will all receive a certificate from their teacher which they will stick in their Well-being books. Due to the current situation we do not want to send too many items home from school. You are welcome to print this certificate so that your child has a copy at home.

 

Cadwch lygad am luniau ar dudalen y dosbarth. 

Keep an eye for pictures to follow on the class page. 

 

Diolch / Thank you

 

Dyma mwy o wybodaeth i chi / Here is more information for you:

 

Bydd diwrnod Ymarfer Corff eich plentyn ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn yn eu jogyrs/legins, treineri a chrys polo glas yr ysgol.

Your child's  PE day will be on Friday. We ask you kindly to dress your child in joggers/leggings, school blue polo shirt and their trainers.

 

-Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

-Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

 

-Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar ei b/photel.

-Children may bring a bottle of water to school. Please remember to label your child’s bottle.

 

Bydd eich plenty yn cael ffrwyth yn yr ysgol yn ystod ‘amser caffi.’

Your child will have fruit in school during our ‘café sessions.’

 

Gofynnwn yn garedig i chi labeli pob eitem o ddillad gyda enw eich plentyn yn glir.

Please label every item of clothing with your child’s name marked clearly.

 

-Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

-Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

 

-Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

-Please inform the school when your child is or will be absent from school.

 

-Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol.

-Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

 

-Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

-Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

AMSERLEN Meithrinfa ~ Nursery TIMETABLE

 

Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

1

03-04/09/20

Meithrinfa

Nursery

2

07-11/09/20

Nursery

Meithrinfa

3

14-18/09/20

Meithrinfa

Nursery

4

21-25/09/20

Nursery

Meithrinfa

5

28/09/20—02/10/20

Meithrinfa

Nursery

6

05-09/10/20

Nursery

Meithrinfa

7

12-16/10/20

Meithrinfa

Nursery

8

19-23/10/20

Nursery

Meithrinfa

 

26-30/10/20

HANNER

TYMOR

HALF TERM


Wythnos

Week

Dyddiad

Date

Bore

Morning

Prynhawn

Afternoon

10

02-06/11/20

Meithrinfa

Nursery

11

09-13/11/20

Nursery

Meithrinfa

12

02-06/11/20

Meithrinfa

Nursery

13

16-20/11/20

Nursery

Meithrinfa

14

23-27/11/20

Meithrinfa

Nursery

15

30/11/20— 04-12-20

Nursery

Meithrinfa

16

07-11/12/20

Meithrinfa

Nursery

17

14-19/12/20

Nursery

Meithrinfa

18

21-12/20

GWYLIAU NADOLIG

CHRISTMAS HOLIDAY

Helo,

 

Croseo i'r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod y criw cyntaf o blant wedi dechrau ymgartrefu yn eu dosbarth newydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd. 

Mi fydd mwy o wybodaeth ar dudalen y dosbarth dros yr wythnos nesaf. 

Gofynnaf yn garedig i chi i lenwi'r ffurflen isod er mwyn cadarnhau pwy fydd yn casglu eich plentyn ar ddiwedd bob sesiwn. Os yn gyfleus, mi allwch e-bostio'r daflen ataf, (evanse148@hwbmail.net)  neu ddod a'r ffurflen i'r ysgol. 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth,

 

Staff y Feithrinfa

 

Hello,

 

Welcome to the Meithrinfa.

The first intake of children have settled in well to their new class and have made new friends.

More information will be uploaded on the class page over the nexrt week. 

I ask you kindly to fill in the form below to confirm who will be collecting your child after each session. You can either email the form back to me (evanse148@hwbmail.net) or photocopy it and drop it off with your child next week.  

 

 

Thank you for your support,

 

Meithrinfa Staff

 

Neges gan Staff y Feithrinfa i blant mis Medi 2020 - Message from the Meithrinfa Staff to all our new pupils in September 2020

Still image for this video
Dyma Mrs Evans, Mrs Willis a Miss Phillips yn dweud 'helo'
Here is Mrs Evans, Mrs Willis and Miss Phillips saying 'hello'

Meithrin JW (3).mp4

Still image for this video

Meithrin LP (2).mp4

Still image for this video

Helo, a chroeso cynnes i’r Feithrinfa.

Mae'n braf i ddweud bod pawb wedi ymgartrefu'n gyflym iawn ac yn amlwg wrth eu boddau yn y Feithrinfa. Rydym yn ffodus iawn i groesawi sawl aelod newydd i'n dosbarth ac yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd.


Mae'r plant yn brysur yn archwilio'u dosbarth newydd ac yn brysur ym mhob twll a chornel. Mae'r dosbarth yn llawn adnoddau, ardaloedd a theganau newydd iddynt arbrofi a chwarae. Rydym i gyd yn edrych ymlaen am dymor hapus a chyffrous yn y Feithrinfa.


Ein thema’r tymor yma yw ‘Dyma fi! ’ Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu am ein hunain, ein cyrff a’n synhwyrau. Rydym yn gyffrous iawn ac yn edrych ymlaen at wrando ar nifer o straeon yn ymwneud â’r thema ac eraill. Mae tymor yr Hydref yn llawn dathliadau arbennig gan gynnwys Diwali, Noson Tan Gwyllt ac wrth gwrs y Nadolig. Byddwn ni hefyd yn paratoi ar gyfer y Cynhaeaf ac yn edrych ar sut mae byd natur yn newid yn nhymor yr Hydref. Mi fydd hi'n dymor brysur iawn ond hefyd yn un gyffrous! Edrychwn ymlaen yn fawr am dymor arbennig!

 

Hwyl am y tro,


Mrs Evans, Miss Phillips a Mrs Willis.


Hello and a warm welcome to you all to the Meithrinfa. It's wonderful to say that all the children have settled in well to their new routines and they are clearly very happy in their new class. We are very fortunate to welcome new friends to our class - a warm welcome to you all and we are very much looking forward to making new friends.


The children have been busy exploring their new classroom and most have already found their favourite corner. The classroom is full of different area, resources and toys for them to investigate and play with.


Our main theme this term is ‘Here I am.’ We are looking forward to learning all about ourselves our bodies and using our senses. We will be listening to lots of stories that are all about our theme and others that are of interest to us. There are several festivals and celebrations to celebrate during this term and we will begin with the festival of light - Diwali and then Guy Fawkes, just to name a couple and finishing at the end of the term with Christmas. We will also be learning about the changes in nature and the weather during Autumn. It's going to be a busy and an exciting first term in the Meithrinfa.


Bye for now,


Mrs Evans, Miss Phillips and Mrs Willis.

 

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Numberblocks - How to Count [Welsh] "Blociaurhif" (Sut i Gyfrif)

Nothing in this video is mine. Everything is credited to their original owners. S01E10

Ffurfio Rhifau - Number Formation

1. Barod i Ddysgu: paratoi i fynd i'r ysgol

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Education Begins at Home Ready to Learn Animation English

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Email Mrs Evans

 
Top