Navigation
Home Page

Dosbarth 1: Miss Davies

Tymor yr Hydref 2019

 

 

CROESO mawr i DDOSBARTH 1.

 

Mae’r plant yn ymgartrefu’n dda iawn yn y dosbarth ac yn brysur yn dysgu trefn newydd y dosbarth. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth gan Mrs Jones ar Dydd Llun a Dydd Mawrth a

Mrs Price Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener.

Mrs Griffith bydd yn addysgu’r dosbarth bob bore Dydd Iau.

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Fy Myd Bach i’.

 

Pethau i’w cofio

 

*Addysg Gorfforol - Dydd Llun (Neuadd) Dydd Gwener (Iard).

*Darllen – Mae’n holl bwysig bod llyfr darllen a’r cofnod darllen yn cael eu dychwelyd bob ddydd Llun.

* Llyfrgell – Dychwelwch y llyfr erbyn dydd Mercher ar yr hwyraf.

* Poteli dŵr - gall disgyblion ddod a poteli diod i’r ysgol wedi llenwi â dŵr. (Cofiwch roi enw'ch plentyn arno)

*Os gwelwch yn dda sicrhewch bod enw eich plentyn i’w weld yn glir ar bopeth.

*Cofiwch adael i ni wybod am drefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd.

 

 

smileyDiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth. smiley

Cofion cynnes,

Miss Davies, Mrs Jones , Mrs Price  a Mrs Griffith

 

 

 

Autumn Term 2019

 

A very warm WELCOME to DOSBARTH 1.

 

Pupils are settling very well in the class and are becoming familiar with the routines of the class. 

We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

 

We are fortunate to have support from Mrs Jones Monday and Tuesday 

Mrs Price Wednesday, Thursday and Friday.

Mrs Griffith will be teaching the class every Thursday morning.

 

Our theme this term is 'Fy Myd Bach i’ 'My world'.

 

 

Important information

 

*PE days - Monday (hall) and Friday (yard).

*Reading – It is essential that the reading book and record book is returned every Monday.

*Library - Please return library books by Wednesday at the latest.

*Water bottles –Pupils may bring water bottles to school filled with water. (Please remember to write you'r child's name)

*Please ensure all items of clothing (including PE kits) and belongings are clearly labelled with your child's name.

* Please inform us of arrangements for collecting your child at the end of the day.

 

smileyThank you very much for your support.smiley

Diolch,

Miss Davies, Mrs Jones , Mrs Price and Mrs Griffith

 

 

 

 

 

 

 

Gweithgareddau Mathemateg / Maths Activities

 

Gweler isod syniadau a gemau i'w chwarae gartref er mwyn atgyfnerthu a datblygu sgiliau mathemategol eich plentyn.

 

 

Please find below some activity booklets with ideas of some games you could play at home with your child to help develop or reinforce their maths skills.

 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

Ebostio Miss Davies


Top