arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

Blwyddyn Newydd Dda.

Happy New Year. 

 

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig bendigedig. Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich hanesion dros yr ŵyl. 

 

We hope you all had a wonderful Christmas break. We are looking forward to hearing all your stories.

 

Byddwn yn parhau i 'ddisgu o bell' wythnos hon gyda sesiwn byw diddiol am 11.15 y bore  a sesiwn i holi cwestiwn am 2.00. Bydd rhain yn dechrau yfory  Ionawr y 5ed.

 

This week we will be continuing with 'blended learning' with daily live sesions at 11.15 am and a session for asking questions at 2.00. These sessions will start tomorrow - January 5th.

 

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld. 

 

We look forward to seeing you all.

 

Diolch o galon am eich cydweithrediad.

Thank you for your continued support and cooperation.

 

Diolch yn fawr,

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.  smiley

 

Ebostio Miss Davies

'Hei Bawb Nadolig Llawen' gan Pheena

'Hei Bawb 1munud.wav

Nadolig?Pwy A Wyr? - RYAN

Y Gan Nadoligaidd Poblogaidd. A very popular Welsh Christmas song..written and sung by Ryan Davies

Heledd Davies - Nadolig, Pwy A Ŵyr?

Fy fersiwn o glasur Ryan Davies a berfformir ar delyn bedal newydd sbon Telynau Teifi.My version of Ryan Davies' classic Welsh Christmas song performed on th...

O Goeden Werdd

Caru Canu | Pwy sy'n dwad dros y bryn? (Welsh Children's Song)

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Siôn Corn.A traditional Welsh song about Father Christmas' visit.

Diolch Thank you

 

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am eich negeseuon caredig a'n anrhegion Nadolig hael iawn.

 

We would like to say a huge thank you to you all for your kind messages and generous Christmas gifts.

 

Diolch o waelod calon.

 

Miss Davies, Mrs Jones, Mrs Price a Mrs Griffith.

 

Dydd Mawrth Rhagfyr 11 Tuesday December 11

 

Cofiwch gall y disgyblion wisgo siwmperi Nadolig neu ddillad parti. Gofynnir iddynt ddod â ‘bocs byrbryd gyda danteithion’ i'w fwyta (gwnewch yn siŵr os gwelwch yn dda, nad oes unrhyw gnau na chynhyrchion cnau wedi'u cynnwys). Dim ond eich plentyn chi fydd yn bwyta’r ‘byrbryd gyda danteithion’ - NI fydd bwyd yn cael ei rannu.

 

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Remember the pupils may wear Christmas jumpers or party clothes to school. We would like them to bring a ‘snack box with a few treats’ to eat (please ensure that no nuts or nut products are included). The ‘snack box with treats’ will be for your child’s consumption only - NO food will be shared.

 

Many thanks for your support.

 

Hwyl yr ŵyl. Festive fun. 

 

Dros yr wythnos nesaf rydym yn gobeithio am ychydig o dywydd sych i ymarfer, perfformio a ffilmio ein caneuon Nadolig. Gofynnaf yn garedig bod eich plentyn/ plant yn dod â het gaeaf/Nadoligaidd, sgarff a menig i'r ysgol mewn bag ag enw arno os gwelwch yn dda. Bydd yr eitemau yn aros yn yr ysgol nes i ni orffen y recordio, os yw'n bosib.

 

During the next week we are hoping for fine weather to practise, perform and film our Christmas songs. I ask kindly that all pupils bring a winter/ Christmas hat, scarf and gloves to school in a bag with their name on it. These items will remain in school until we have finished recording, if possible.

 

Ar ddydd Mercher Rhagfyr y 9fed byddwn yn ffilmio mwy. Gwisgwch eich plentyn/plant mewn siwmper Nadoligaidd a/neu ddillad smart/ parti (cynnes) i'r ysgol. 

 

On Wednesday 9th of December we will continue recording. Please dress your child in a Christmas jumper / and or smart/ party  (warm) clothing on the day.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Thank you for your co operation. 

 

         Miss Davies.              smiley

 

 

 

4.12.2020


Tasg Cartref. Home tasg.

 

Wythnos hon rydym wedi symud ymlaen at deulu llawysgrifen y robot. Y llythyren gyntaf i ymarfer oedd 'r'. Ydych chi'n gallu ymarfer mwy adref? 

Cofiwch  - lan, lawr, lan a rownd. Pa eiriau 'r' gallwch ddod o hyd iddynt?

 

This week we have been started a new family - the robot family. Our first letter was 'r'. Can you practise at home? Remember a leading curve then up, down, up and over. Can you find 'r' words in Welsh?

 

Helpwch Sion Corn!

Dysgwch eich cyfeiriad ar gof.

Dysgwch enw/ rhif eich tŷ ac enw'r stryd.

 

Help father Christmas!

Learn your home address.

The number/ name of the house and the name of your street.

 

Pob hwyl.

 

Mwynhwch eich penwythnos. Enjoy your weekend.

 

 

 

 

23-27.11.2020 Teganau Toys

 

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn edrych ar deganau gwahanol yr wythnos hon.

 

This week we have been busy looking at different toys.

 

Buom yn ymarfer ein llawysgrifen gan edrych ar sut i ffurfio 'j'. Gallwch chi barhau i ymarfer adref a chwilio am eiriau gwahanol sy'n cynnwys 'j'. Cofiwch fod angen i'r goes ddod o dan y llinell.

 

We continued to practise our handwriting and have worked hard forming 'j' this week. Can you continue to practise at home and look for words that include a 'j'. Remember 'j' needs to fall under the line.


Beth am greu teganau eich hun? Torrwch ac yna phlygwch y lluniau i greu teganau. Efallai gallwch greu gêm pêl a chwpan fel tegan ers talwm. (Gweler isod)

 

Can you make your own toys. Cut and fold the pictures to make the toys. You could make a cup and ball game as played in the past. (See below)

 

Mwynhewch eich penwythnos.

Have a lovely weekend.

Miss Davies.

 

 

16-20.11.2020 - Bwyta'n iach.

16-20.11.2020 - Healthy eating.

 

Wythnos hon rydym wedi bod yn edrych ar fwydydd sy'n iach a bwydydd sy' ddim yn iach.

Beth am i chi drio rhai gweithgareddau adref.

Beth am greu byrbryd iach e.e. brechdan iach neu ysgytlaeth iachus. 

 

This week we have been looking at healthy foods and foods that are not healthy.

Maybe you could try some activities at home.

You could make a healthy snack e.g. a healthy sandwich or a healthy milkshake. 

 

Rydym hefyd wedi parhau i weithio'n galed ar ein llawysgrifen. Buom yn ymarfer y llythyren 'y' yn ystod yr wythnos. Beth am i chi ymarfer mwy adref. Cofiwch fod eistedd da a defnyddio 'bysedd crocodeil' hefyd yn helpu i ysgrifennu'n daclus.

 

We have continues to work hard on our handwriting this week. This week we have been practising the letter 'y'. Can you continue to practise at home too. Remember good siting and 'crocodile fingers' help to develop our neat handwriting. 

 

Mwynhewch- Enjoy. smiley

 

 

 

Dosbarth 1 yn cofio. - Dosbarth 1 Remembers.

13.11.2020

 

Roedd yn hyfryd dal lan gyda chi gyd heddiw, gobeithio cewch chi benwythnos braf. Wela i chi wythnos nesaf. 

 

It was great to catch up with you all today, hope you have a lovely weekend. See you next week.

 

Rhai gweithgareddau i chi i'w hatgyfnerthu adref.

Some activities for you to reinforce at home.

 

Rydym wedi bod yn ymarfer llawysgrifen 'u' wythnos hon.

We have been practising writing 'u' this week.

 

Wythnos hon rydym wedi bod yn cynnal arbrofion gyda'n synhwyrau.

Beth am wneud helfa yn defnyddio'r pump synnwyr? 

This week we've been carrying out experiments using our senses.

Why not go on a scavenger hunt, using the five senses? 

 

Mwynhewch, Enjoy.

 

Miss Davies. smiley

 

 

 

Croeso nôl i chi gyd wedi gwyliau hanner tymor. Er nad oedd y tywydd yn arbennig, cafodd y plant hoi fach neis a nifer o brofiadau cyffrous.

 

Welcome back after the half term holiday. Although the weather wasn't special, it was obvious that they all had a nice brake and had some exciting experiences.

 

Diolch i chi am ddanfon lluniau o rai gweithgareddau buodd y plant yn cwbwlhau. Roedd yn hyfryd eu gweld.

Thank you for sending pictures of some activities that your child completed. They were all lovely to see.

 

Rydym wedi cael wythnos gyntaf prysur tu hwnt nol yn y dosbarth. Rydym wedi bod yn edrych ar Noson Guto Ffowc ac yn dysgu enwau dillad addas i'w gwisgo yn y gaeaf.  Ein llythyren yr wythnos hon oedd 'i'. 

 

We have had a very busy first week back in class. We have been learning about Guy Fawkes Night and learning the names of suitable clothes to wear during the winter. Our letter of the week was 'i'. 

 

Dyma rhai syniadau am weithgareddau i chi barhau i ymarfer adref gyda'ch plentyn.

Here are some suggestions for you to continue practise at home. 

 

Mwynhewch eich penwythnos.

Have a lovely weekend.

 

Parhewch i ymarfer Mathemateg Chwim.
Continue to practise Mathemateg Chwim.

 

Darllen.

Reading.

 

Llawysgrifen -  'i'   a rhifau

Handwriting - 'i'  and numbers

 

Tasgau i chi ymarfer adref.

Activities for practice at home. 

 

Rydym wedi bod yn ymarfer ffurfio 't' wythnos hon. Parhewch i ymarfer adref. 

We have been practicing writing 't' this week. Continue to practice at home. 

 

Mathemateg Chwim

-  Sawl cwestiwn gallwch ateb yn gywir mewn -

A 20 - eiliad.

B/C - 30 eiliad. 

Ar ol yr amser gorffennwch y cwestiynau gan ddefnyddio pensil lliw gwahanol. Yna dysgwch ffaith arall erbyn tro nesaf. 

 

Answer as many questions as possible correctly in -

A - 20 seconds

B/C - 30 seconds.

Use a different colour pencil to complete the remaining questions with out a timer. Then learn a new fact for next time. 

 

Cofiwch ymarfer darllen llyfrau. Er mwyn magu hyder mae o fudd mawr i'ch plentyn ddarllen llyfr fwy nag unwaith. 

 

Remember to practice reading. In order to gain confidence it is of great benefit for your child to read a book more than once.

 

Hwyl yr Hydref Autumn Fun

Beth am greu llun o berson gan ddefnyddio pethau hydrefol gallwch ddod o hyd iddynt. Edrychwch ar y syniadau isod. Tynnwch lun o'r hyn rydych wedi creu ac ebostiwch ataf. 

 

Why not create a picture of a person using autumn objects you can find. Check out the ideas below. Take a picture of what you've created and email me.

 

Syniadau lluniau person hydrefol Ideas for Autumn person pictures.

Dyna ni’n mwynhau sialens gwneud Sgwats. We enjoyed the squat challenge.

Tasgau gwaith cartref i gynorthwyo'ch plentyn.

 

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn ymarfer sgiliau amrywiol yn y dosbarth. Isod gweler gweithgareddau pellach gallwch ddefnyddio i helpu'ch plentyn adref. Gallwch e-bostio gwaith cartref eich plentyn ataf -

DaviesH420@hwbcymru.net

Wythnos hon rydym hefyd wedi bod yn ymarfer teipio ein enw ar ein cyfrif hwb, gan ddefnyddio prif lythyren.  Mae croeso i chi barhau i ymarfer hyn adref gyda'ch plentyn. 

 

Home tasks to support your child.

 

Over the past few weeks we have been busy practicing and developing various skills in the classroom. Below are further activities you can use to support your child at home. You can email your child's homework to me -

DaviesH420@hwbcymru.net

This week we have also been practicing typing our name on our hwb account using a capital letter. You are welcome to continue practicing this at home with your child.

 

 

Ymarfer llawysgrifen l Handwriting practice l

Grid ffurfio rhifau Number formation grid

Ymarfer ffurfio rhifau Number formation practice

Mathemateg Chwim A 20 eiliad Big Maths A 20 seconds

Mathemateg Chwim B C 30 eiliad Big Maths B C 30 seconds

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Deunyddiau Darllen Dosbarth 1 Reading Materials

 

Gan nad yw'r disgyblion yn gallu dod â llyfrau darllen adref ar hyn o bryd, awgrymaf eu bod yn gwneud defnydd o lyfrau darllen Tric a Chlic sydd ar gael ar wefan Tric a Chlic-

 

tricachlic.cymru/cy

 

Mae llyfrau darllen 'Coeden Darllen Rhydychen' ar gael hefyd o dan adran 'Adnoddau' ar 'Hwb'. Gall y disgyblion gael mynediad i'r llyfrau trwy ddefnyddio ei manylion personol sef 'log in'.

 

As the pupils are currently not able to bring reading books home, I would like them to make use of reading books available on Tric a Chlic website.

 

tricachlic.cymru/en

 

There are also 'Coeden Darllen Rhydychen' Welsh reading books available on 'Hwb' under 'Adnoddau'. Pupils can access these books easily using their own 'log in' details.

 

Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth,

Thank you for your cooperation and support,

 

Miss Davies

 

😃Hwyl y Mabolgampau! 😃

trim.764C906F-9EE6-40B8-A98B-8BABA60F5C97.MOV

Still image for this video

trim.60055C4C-CEF1-4CE0-9F34-9E5C177223A4.MOV

Still image for this video

trim.31290D06-E6A7-4791-990E-AB61FE844804.MOV

Still image for this video

trim.F63E1CE1-BB8C-4911-93E3-97AF8EA6E6D3.MOV

Still image for this video

trim.CB250289-D397-46E9-9629-639F03077523.MOV

Still image for this video

trim.1777CA88-93F0-4BE6-8685-478A2401AD36.MOV

Still image for this video

trim.1AB82AE1-782F-4658-8FCF-A5C73EF9F2B8.MOV

Still image for this video

smiley Llongyfarchiadau Dosbarth 1.

Congratulations Dosbarth 1. smiley

 

Da iawn chi am wneud mor dda yn y mabolgampau heddiw.

Well done you were great in the "Mabolgampau" today.

 

Cawsom llwyth o hwyl. We all had so much fun.

 

Dyma dystysgrif i chi. Here is a certificate for you. yes

 

 

Medi 2020 - September 2020

 

Roedd yn hyfryd cael croesawi‘r plant i'r dosbarth am ddau ddydd ar ddiwedd yr wythnos. Cawsom hwyl yn dod i arfer â threfniadau newydd ac yn defnyddio adnoddau gwahanol yn y dosbarth.

Byddwn yn parhau i gyfarwyddo dros yr wythnosau nesaf.

Da iawn chi blantos, rydych wedi bod yn wych.  yes

It was lovely to welcome the children to the class for two days at the end of the week. We had fun getting used to new arrangements and using different resources in the classroom.

We will continue to familiarise over the next few weeks.

Well done, you have been great. yes

 

Rhai trefniadau  

Some arrangements

*Sesiwn Gorfforol ar yr iard –Dydd Gwener

Gwisgwch wisg chwaraeon pwrpasol i'r ysgol bob Dydd Gwener-

siorts/jogyrs/legins, crys polo glas, siwmper ysgol ac esgidiau ymarfer addas. 

* Physical Session on the yard - Friday

Wear outdoor PE clothes to school every Friday -

shorts / joggers / leggings, blue polo shirt, school jumper and suitable shoes.
 

Bydd Mrs Griffiths yn dysgu’r dosbarth bob bore Dydd Iau. 
* Mrs Griffiths will be teaching the class every Thursday morning.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth yn y dosbarth gyda

Mrs Jones ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth

a Mrs Price ar Ddydd Mercher, Iau a Gwener. 

* We are very lucky to have support in the classroom with

Mrs Jones on Mondays and Tuesdays

and Mrs Price on Wednesdays, Thursdays and Fridays.
 

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth.

Cadwch golwg ar y dudalen hon am wybodaeth bellach os gwelwch yn dda.

Thank you very much for your help.

Please keep an eye on this page for further information.

 

smiley  Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price. smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Iar Fach yr Ha' - Gwyneth Glyn (geiriau / lyrics)

Joiwch y gan yma am Iar fach yr haf / gloyn byw / pili-pala
Can/Song: Iar Fach yr Ha' (Butterfly) Canwr/Singer: Gwyneth Glyn Album: Tonau

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

 
Top