arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

Blwyddyn Newydd Dda

Happy New Year

 

Gobeithio y cawsoch wyliau bendigedig. Mae'n amlwg i'r plant fwynhau wrth iddynt siarad am ei gwyliau yn llawn cyffro wedi iddynt ddychwelyd i'r ysgol. 

 

I hope you all had a wonderful holiday. I know the children had a great time as they talked full of excitement about their holidays when they returned to school.

Tymor y Gwanwyn 2024 Spring Term

Tymor y Gwanwyn 23 Spring Term

 

Rydym nawr yn edrych ymlaen at dymor cyffrous arall, ac eisoes wedi dechrau ar ein hymchwiliad newydd 'Lawr ar Lan y Môr.' Byddwn yn dysgu am fywyd ar lan y môr ac effaith llygredd ar lan y môr'.

 

Edrychwch ar ein trosolwg i weld pa bethau byddwn yn dysgu. Os oes gennych unrhyw wrthrychau, lluniau, gwybodaeth, llyfrau a.y.b. bydd yn gallu ein helpu byddwn yn ddiolchgar iawn os gallwch rannu gyda ni. Byddwn yn cymryd gofal ohonynt ac yn eu dychwelyd yn ddiogel.

 

Cymerwch olwg ar y Tasgau Cyswllt Cartref Gwanwyn 24 a chwblhewch rhai gweithgareddau adref er mwyn cefnogi'ch plentyn gyda'n hymchwiliad. Cofiwch ddarllen a chwblhau gwaith cartref yn wythnosol gyda'ch plentyn hefyd. Dychwelwch y llyfrau Darllen ar Ddydd Llun gall gwaith cartref ddilyn ar Ddydd Iau. 

 

We are looking forward to an other exciting term and have made a start on our new inquiry 'Lawr ar Lan y môr'. On the Beach. We will be learning about live at the beach and the effect pollution on the beach.

 

Take a look at the attached Overview to see what we will be learning. If you have any objects, pictures, information, books etc that would help support our learning we would be very grateful if you could share with us. We will take care and return safely.

 

Take a look at the  D1 Home School Inquiry Tasks Spring 24 and follow some activities at home to help support your child with our inquiry. Please also remember to read and complete weekly homework with your child. Remember to return reading folders on Mondays the homework can follow on a Thursday. 

 

Mwynhewch Enjoy

Diolch am eich cefnogaeth cyson.

Thank you for your continued support.

 

Miss Davies 

 

 

 

 

 

 

Rydym wedi cael pythefnos gyntaf bendigedig yn Nosbarth 1 ac wedi cael tipyn o hwyl yn dod i 'nabod ein gilydd yn well ac yn cyfarwyddo â threfniadau'r Dosbarth. 

 

We've had a great fortnight in Dosbarth 1 and have had great fun getting to know each other better and becoming familiar with different routines in Dosbarth 1.

  

Pethau pwysig i'w cofio:

* Dydd Llun -sesiwn Addysg Gorfforol yn y neuadd.

*Dydd Iau - sesiwn Addysg Gorfforol ar y iard / cae.

*Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei dillad ymarfer (treineri gyda siorts/jogyrs/legins, crys polo glas yr ysgol a siwmper/cardigan yr ysgol) ar y dyddiau hyn.

*A wnewch chi sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol.

*Cot law/cot gynnes pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda?

*Pan fydd y plant yn dod â'u llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun.

 

 

Here are some important things to remember:

* Monday - P.E. session in the hall.

* Thursday P.E. session on the yard or field.

* The children will come to school dressed in their PE kits on these days (blue school polo shirt, school jumper/cardigan, shorts/joggers/leggings and trainers).

* Please could you ensure that your child has a bottle of water and fresh fruit/vegetable for snack each day.

* Raincoat/warm coat for when the weather changes.

* When your child brings their reading book home, please return on Monday morning.

 

Bydd Mrs Tewkesbury yn gofalu am y dosbarth bob yn ail Bore / Prynhawn Dydd Mercher . 

Mrs Tewkesbury will be teaching the class every other Wednesday Morning / Afternoon.

 

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn hapus gyda'r dosbarth.

I'm looking forward to a happy year with the class. 

 

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon am wybodaeth.

Remember to keep an eye on this page for information.

Byddaf hefyd yn rhannu gwybodaeth ar dudalen Teams Dosbarth 1.  (Gweler nodiadau sut i ddefnyddio Teams isod)

Information will also be shared on the Dosbarth 1's Teams page. (Please see instructions on how to use Teams below)

 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn. 

Remember to contact if you have any questions. 

Daviesh420@hwbcymru.net

 

Diolch yn fawr am eich cenfogaeth a chdweithrediad parhaus. 

Thank you for your ongoing support and cooperation.

 

 

Miss Davies.smiley laugh

 

 

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

 
Top