Navigation
Home Page

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

6.07.2020

Helo  smiley

 

Roedd yn hyfryd gweld nifer ohonoch nôl yn y dosbarth wythnos diwethaf.

Roeddwn i, Mrs Jones a Mrs Price wedi mwynhau ein diwrnodau gyda chi.

Os nad oeddech yn ôl, rydym yn colli eich cwmni ac yn meddwl amdanoch.

It was lovely to see so many of you in school once again this week. Mrs Jones, Mrs Price and I thoroughly enjoyed our days with you.

If you did not return, we missed you lots and are thinking of you.

 

Mae’r oriel yn datblygu'n dda - felly cofiwch e-bostio eich gwaith creadigol ataf.

Cofiwch y sialensau ar ‘Flpigrid’ rydym wrth ein boddau yn eich gweld ar hwnnw hefyd.

Our gallery is developing well - please continue to e-mail your creative work to me. Please remember the ‘Flipgrid’ challenges too –we thoroughly enjoy watching the videos on there.

 

Gwenyn yw’n thema’r wythnos hon. Unwaith eto mae’r gweithgareddau rydym yn bwriadu eu cwblhau yn y dosbarth wedi eu uwcholeuo yn felyn, felly plîs peidiwch â’u gwneud nhw adre.

Our theme this week is bees. Once again the activities highlighted in yellow are the ones we intend to complete in the classroom, please do not complete these at home.

 

Diolch am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn ac yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi’r gwaith caled sydd wedi cael ei wneud gartref. Gwych blantos!

Thank you for all your support throughout the year and especially during the past few months. We very much appreciate the hard work which has been done at home.

Well done everyone!

 

Er mwyn rhoi cyfle i’r disgyblion gwblhau unrhyw dasgau nad ydynt eisoes wedi eu gwneud yn ystod y misoedd diwethaf a chael cyfle i ddewis o’r gweithgareddau sydd ar gael o dan ‘Additional Resources’ ar wefan yr ysgol, ni fydd gweithgareddau yn cael eu cynllunio ar gyfer wythnos ola’r flwyddyn addysgol. Hoffen ni annog y disgyblion i barhau i ymarfer eu darllen a defnyddio’r adnoddau amrywiol sydd ar gael ar ‘Hwb’ a ‘Purple Mash’.

In order to give pupils the opportunity to undertake any work that they haven’t already completed over the past number of months and give them the opportunity to choose from the activities on the ‘Additional Resources’ page, work will not be planned for the last week of this academic year. We would also like to encourage pupils to continue to practise their reading and make use of the interesting and varied resources available on ‘Hwb’ and ‘Purple Mash’.

 

Mwynhewch wyliau’r Hâf ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mis Medi.

Enjoy the Summer holiday and we look forward to seeing you all in September.

 

Hwyl am y tro,

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price,

xx          xx          xx

 

 

Cofiwch  Remember

 

1 Gwên  enfawr      A huge smile

2 Pawen lawen (Heb dwtsh)     High five (without touching)

3 Cwtsh heb dwtsh     Cwtsh (without touching)

 

 

Helo

Still image for this video

Wini'r Wenynen.MP4

Still image for this video

Cyfri Fesul 1 Recite numbers in 1's

Still image for this video

Cyfri fesul 10 Recite numbers in 10's

Still image for this video

Cyfri fesul 5 Recite numbers in 5's

Still image for this video

Cyfri fesul 2 Recite numbers in 2's

Still image for this video

Stori Yr Anghenfil Lliwgar

Still image for this video

Darllenwch stori'r Anghenfil Lliw gan Anna Llenas

Sut wyt ti'n teimlo? How do you feel?

Picture 1
Picture 2
Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts :

Syniadau i greu gwenynen Ideas to create bees.

Flight of the Bumblebee - Rimsky-Korsakov (arr. Rachmaninoff)

Flight of the Bumblebee - Rimsky-Korsakov (arr. Rachmaninoff) Click the 🔔bell to always be notified on new uploads! ♫ Listen on Spotify: http://spoti.fi/2Ldp...

The Flight of the Bumblebee - Rimsky-Korsakov

Young cellist, Stéphane Tétreault (12 yrs old) with pianist Sasha Guydukov at the Sillery Music Competition in 2006. http://www.stephanetetreault.com Stephan...

Rimsky-Korsakov Flight of the Bumblebee

Rimsky-Korsakov, Russian National orchestra, Conductor Mikhail Pletnev. Solo in orchestra Maxim Rubtsov, Great Hall of the Moscow Conservatory. September 19,...

Flight of the Bumble-bee by N. Rimsky-Korsakov / N. Ariondo

https://www.youtube.com/user/nickariondo1/videos Nick Ariondo, accordionist/composer/Double Grammy Award Winner, performs a solo encore -- his incomparable v...

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Gwybodaeth sut i ddefnyddio Flipgrid.

Guide of how to use Flipgrid.

 

Cyfarwyddiadau flipgrid.

 

1. Defnyddiwch y linc https://flipgrid.com/davies5993

 

2. Teipiwch y cyfrinair  (wedi ei ddanfon atoch mewn neges destun) os nad ydych wedi ei dderbyn e-bostiwch DaviesH420@hwbcymru.net

 

Bydd hwn yn mynd a chi i'r grid a gallwch wylio fideos yma.

 

Er mwyn recordio fideo cliciwch ar y bottwm gwyrdd +  bydd wedyn yn gofyn i chi mewngofnodi.

 

Cliciwch ar Log in with Microsoft.

 

Defnyddiwch E-bost Hwb eich plentyn  ac yna cyfrinair Hwb eich plentyn.

 

Bydd hwnna'n mynd a chi at y camera er mwyn recordio. 

 

Recordiwch ac yna danfonwch. 

 

Pob hwyl - Joiwch smiley

 

 

 

How to use Flipgrid

 

1. Use the link https://flipgrid.com/davies5993

 

2. Use the password (that was sent to you via text message) if you have not received please e-mail me- DaviesH420@hwbcymru.net

 

This will take you to the grid where you will be able to view videos.

 

To record a video click on the green + button you will then be asked to log in.

 

Click on - Log in with Microsoft

 

Use your child's Hwb e-mail and then the Hwb log in.

 

That will take you to the camera for you to be able to record.

 

Record then submit

 

Good luck and Enjoy.smiley

 

 

Ebostio Miss Davies

Gwybodaeth ddefnyddiol wrth i chi baratoi eich plentyn i ddychwelyd i'r ysgol.

Useful information as you prepare your child to return to school.

 

Mrs D. Kirkman, Head Teacher / Pennaeth, Ysgol Gynradd Creigiau Primary School.

Mrs. Kirkman's address to pupils for w/c 29th June 2020. Visit your classroom at / I weld eich dosbarth ewch i: https://my.matterport.com/show/?m=KVwkLPq3Qpe...

29.06.2020

 

Helo i chi gyd. Hello all.

 

Ydych chi’n iawn??  Ydych chi’n gyffrous?

How are you all?? Are you excited?

 

Rydw i, Mrs Jones a Mrs Price yn hynod o gyffrous i weld y rhan fwyaf ohonoch nôl yn yr ysgol wythnos hon. Bydd y dosbarth yn edrych ychydig yn wahanol, ond fe gewn ni lot o hwyl a chyfle i ddal lan gyda’r hyn rydych wedi bod yn gwneud dros yr wythnosau diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn!

Mrs Jones, Mrs Price and I are very excited to see so many of you returning to school this week. The classroom will be looking a little different, but we will have lots of fun and a chance to catch up with what you’ve been doing over recent weeks.  I can’t wait!

 

I’r rhai sy' ddim yn dychwelyd ar hyn o bryd, byddwn yn meddwl amdanoch bob dydd a gewn ni ddal lan cyn hir.

To those who are not returning at the moment, we will be thinking of you daily and are looking forward to catching up with you soon.

 

Byddwn yn parhau i edrych ar y lindys a’r pili pala wythnos hon. Mae’r gweithgareddau rydym yn bwriadu eu cwblhau yn y dosabrth wedi eu uwcholeuo yn felyn ar y siart lif, felly plis peidiwch â'u gwneud nhw adre. Byddwn yn parhau i wneud fel hyn o’r wythnos hon ymlaen.

We will continue to look at caterpillars and butterflies this week. The activities we intend to complete in the classroom have been highlighted in yellow on the plan, please do not complete these at home. We will continue with this format over the coming weeks.

 

Diolch yn fawr iawn am ddanfon lluniau o’ch gwaith, maent yn fendigedig. Ydych chi wedi gweld y gwaith yn yr Oriel? Cadwch i ebostio lluniau o’ch gwaith creadigol ataf gallwn ychwanegi ato.

Thank you so much for sending pictures of your work, they are all lovely. Have you seen the ‘Gallery’ yet? Please keep emailing your creative work so I can keep adding to it.

 

Cofiwch am y sialensau ar ‘Flipgrid’ hefyd.Please remember the ‘Flipgrid’ challenges too.

 

Cofiwch  Remember

 

1 Gwên  enfawr      A huge smile

2 Pawen lawen (Heb dwtsh)     High five (without touching)

3 Cwtsh heb dwtsh     Cwtsh (without touching)

 

Hwyl am y tro,

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price,

xx          xx          xx

 


 

 

Croeso Nol

Still image for this video

Dyma ni Dosbarth 1 yn barod amdanoch blantos! Dosbarth 1 is ready for you.

Dyma ni Dosbarth 1 yn barod amdanoch blantos!  Dosbarth 1 is ready for you.  1

Stori Mrs Jones.MP4

Still image for this video

Stori Y Lindysyn Nerfus.MP4

Still image for this video

Cân yr Wyddor / Alphabet song

Rap Yr wyddor Gymraeg

Clwb Cwtsh - Nia Parry Welsh is a phonetic language. If you know how to pronounce each letter, then it becomes easier to read Welsh words. This rap will help...

Cân Wyddor yr Anifeiliaid | Cyw's Animal Alphabet

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw

Poster - Yr Wyddor

Cyflwyniad i'r cynllunio a'r broses o greu poster 'Yr Wyddor' yn steil Orielodl.

Ymarferion anadlu Breathing exercise

Pili-Pala Cymesur Symmertical butterfly

Still image for this video

Iar Fach yr Ha' - Gwyneth Glyn (geiriau / lyrics)

Joiwch y gan yma am Iar fach yr haf / gloyn byw / pili-pala
Can/Song: Iar Fach yr Ha' (Butterfly) Canwr/Singer: Gwyneth Glyn Album: Tonau

 

Tasg helpu ein ffrindiau. 

Help our friends task.

Helpwch ein ffrindiau gweler y dasg ar 'Flipgrid.' 

Please help our friends see the task on 'Flipgrid.'

22.06.2020

Helo Dosbarth 1

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn a bo’ chi gyd wedi cael wythnos hwyliog arall.

Hope you are all well and that you have had another lovely week.

 

Diolch yn fawr am eich lluniau a’ch negeseuon. Mae rhai ohonoch wedi gwneud fideo ar Flipgrid hefyd.

Bydd mwy o sialensau i ddod ar Flipgrid. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yno.

Thank you so much for e-mailing pictures of your work and messages. Some have made a video on Flipgrid too.

We’ll continue with more challenges on Flipgrid. We look forward to seeing you there.

 

Rydym yn symud ymlaen i edrych ar drychfil arall yr wythnos hon, sef y lindysyn neu siani flewog.

This week we are moving on to look at another minibeast, one of our favourite - the caterpillar. – lindysyn/ siani flewog.

 

Mae syniadau am weithgareddau yn y tabl.

Wythnos hon, hoffwn i chi e-bostio lluniau o'ch gwaith creadigol er mwyn i mi allu creu ‘Oriel’ ar ein gwefan.

There are suggestions of ideas in the chart.

This week I would like you to e-mail pictures of your creative work to create a ‘Gallery’ on the class webpage.

 

Bydd hi ddim yn hir nawr cyn i ni gael gweld ein gilydd nôl yn yr ysgol.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch gweld.

It won’t be long now before we can see each other back at school.

I’m looking forward to seeing you all.

 

Mwynhewch

Cwtsh heb dwtsh mawr i chi gyd. 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price. 

xx            xx            xx

 

 

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Still image for this video
Mwynhewch y stori yma.

Tasg Mrs Jones.MP4

Still image for this video

Llythrennau bach.MP4

Still image for this video

Her dau fetr. Two metre challenge.

Still image for this video

Dyniaethau / Humanities

Siani Flewog

"Siani Flewog Siani Flewog Ble'r ei di? Dringo'i fyny ar dy ysgwydd i dy gosi di!"
Ydych chi'n gwybod y hwiangerdd yma? Beth am ei ddysgu'r wythnos hon? Peidiwch anghofio cosi ar y diwedd.
Do you know this hwiangerdd? Can you learn it this week? Don't forget to tickle at the end.

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

 

 

 

 

Gweithgareddau Mathemateg / Maths Activities

 

Gweler isod syniadau a gemau i'w chwarae gartref er mwyn atgyfnerthu a datblygu sgiliau mathemategol eich plentyn.

 

 

Please find below some activity booklets with ideas of some games you could play at home with your child to help develop or reinforce their maths skills.

 

Helo,

 

Rydw i wedi creu tudalen 'Flipgrid' i'r Dosbarth, er mwyn i chi cael recordio'ch hun yn sgwrsio a gweld eich ffrindiau. 

Eich tasg gyntaf yw dweud helo a siarad am beth rydych wedi bod yn gwneud yn ystod yr amser tra bo chi adre. Gallwch weld y dasg wedi i chi mewngofnodi. 

 

I have created a 'Flipgrid' page for Dosbarth 1 where we will be able to record a task and see each other. 

The first task is to say hello and and talk about what you've been doing during your time at  home. You will be able to see the task once you have logged in.

 

Er mwyn defnyddio Flipgrid defnyddiwch y linc isod

 

To use 'Flipgrid' use the link bellow. 

 

https://flipgrid.com/davies5993

 

Bydd angen cyfrinair arnoch er mwyn cael mynediad. Gallwch fy ebostio ar DaviesH420@Hwbcymru.net am mi ddanfonaf y cyfrinair atoch.

 

You will need a password to access the page. Please send me an e-mail on DaviesH420@hwbcymru.net and I 'll then send the password to you. 

 

Pob hwyl a joiwch. 

 

Miss Davies.

 

15.06.20

Helo bawb,

 

Wel mae wythnos arall wedi hedfan heibio ac rydw i’n hapus iawn bod nifer ohonoch wedi mwynhau edrych ar fwydod yr wythnos diwethaf. Sawl mwydyn daethoch chi o hyd iddo?

Another week has flown by and I am so happy that many of you enjoyed looking at worms last week. How many worms did you find?

 

Gwelais dipyn o lawysgrifen taclus iawn, gwaith mathemateg ac ambell abwydfa hefyd. Gwych. Cadwch y gwaith i ddod mae’n hyfryd i’w weld.

I have seen some neat handwriting, Mathematics and some wormeries too! Fantastic. Keep sending the work. It’s lovely to see.

 

Gobeithio byddwch yn mwynhau gweithgareddau’r wythnos hon hefyd. Mae’n wythnos ‘Superab’.

I hope you’ll enjoy this week’s activities. It’s ‘Superab’ week!

 

Cofiwch sialensiau arbennig gan Mrs Jones a Mrs Price wythnos hon hefyd!

Remember Mrs Jones and Mrs Price’s challenges this week too!

 

Rwy’n edrych ymlaen at eich gweld yn ôl yn yr ysgol cyn bo hir.

I’m looking forward to seeing you back in school very soon.

Hwyl am y tro,

Miss Davies Mrs Jones a Mrs Price.

xx             xx            xx

 

Helo Miss Davies W10.MP4

Still image for this video

Mrs Jones.mov

Still image for this video

Mrs Price.MP4

Still image for this video
Picture 1

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Languages, Literacy and Communication

Llythrennau bach.MP4

Still image for this video

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Mecanwaith llithro.MP4

Still image for this video

Dyniaethau / Humanities

Still image for this video

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

CYFRINACHOL (Shhhhh) Syniadau Sul y Tadau (Shhhhhh) TOP SECRET Father's day Ideas.

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

8.6.20

Helo bawb,

 

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos fach dda arall wythnos diwethaf. Doedd y tywydd ddim mor boeth ond yn ddigon braf. Mae’n siwr bod y blodau, planhigion a’r trychfilod wedi mwynhau cael bach o law dros y penwythnos.

Hope you all had another lovely week last week. The weather was not as hot but was nice enough. I’m sure the flowers, plants  and the minibeasts enjoyed a little bit of rain during the weekend.

 

Roedd yn hyfryd siarad gyda chi diwedd yr wythnos, wedi mwynhau clywed eich lleisiau a chael sgwrs am yr holl bethau cyffrous rydych wedi bod yn gwneud.  

It was lovely to speak with you at the end of the week. I really enjoyed hearing your voices and having a chat about all your fabulous adventures.

 

Diolch am ddanfon lluniau ac ambell fideo o’r hyn rydych wedi bod yn gwneud, cadwch i’w danfon –dwlu edrych arnyn nhw.

Thank you for sending photos and some videos of the wonderful things you have been doing, keep sending I love looking at them all.

 

Wythnos hon rydym yn mynd i edrych ar drychfil sy’n hir, yn llithro wrth symud ac yn gwingo! Ydych chi’n gwybod beth yw e? ....   

Ie mwydyn wrth gwrs neu mwydod yw mwy na un.

Mwynhewch.

This week we will be looking at a long minibeast that slides and wiggles as he moves! Can you guess what minibeast!!!!  

Yes a worm 'mwydyn' in Welsh or 'mwydod' – which is more than one.

Enjoy

 

Joiwch yr wythnos.

Cwtsh enfawr i chi gyd. smiley

Pob hwyl,

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.

XX                XX            XX

                                                                                                     

Rwy'n Caru Mwydod.MP4

Still image for this video

Llythrennau tal.MP4

Still image for this video

Dyniaethau / Humanities

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Y Gwcw

Ydych chi wedi clywed y gwcw eto?
Have you heard the cuckoo this year?

Y Gwcw

1. Wrth ddychwel tuag adref
Mi welais gwcw lon,
Oedd newydd groesi'r moroedd
I'r ynys fechan hon.

Cytgan:
Holi a ci,
Holiacici a holiacwcw,
Holiacici a holiacwcw
Holiacici a holiacwcw,
Holiacici a hoi

2. A chwcw gynta'r tymor
A ganai yn y coed,
Run fath â'r gwcw gynta
A ganodd gynta 'rioed.

Cytgan

3. Mi drois yn ôl i chwilio
Y glasgoed yn y llwyn,
I edrych rhwng y brigau
Ble 'roedd y deryn mwyn.

Cytgan

4. Fe gerddais nes dychwelais
O dan y fedw bren,
Ac yno 'roedd y gwcw
Yn canu uwch fy mhen.

Cytgan

5. O diolch iti gwcw,
Ein bod ni yma'n cwrdd,
Fe sychais i fy llygaid
A'r gwcw aeth i ffwrdd.

Cytgan

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

1.6.2020

Bore da. 

Croeso nôl i chi gyd.

 

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn ac wedi mwynhau’r gwyliau. Mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig.

I hope you are all keeping well and enjoyed the holiday. We were very lucky to have such wonderful weather. smiley

 

Rydym yn symud ymlaen i edrych ar drychfilod dros yr wythnosau nesaf.

Sgwn i os oes hoff drychfil gyda chi eto?

Gweler gweithgareddau’r wythnos isod.

Gobeithio byddwch yn mwynhau.

Mae tasg ‘Fy Mhrofiadau’ i’w cwblhau wythnos hon. Ceisiwch e-bostio nôl ataf erbyn 5.6.20. Diolch.

 

We are moving on to look at minibeasts over the next few weeks.

I wonder if you have a favourite minibeast?

See ideas for this week below. Hope you enjoy.

Please complete the ‘My experiences’ task this week. Please e-mail back to me by 5.6.20. Diolch.

 

Diolch yn fawr iawn i chi am eich negeseuon hyfryd.

I’r ychydig ohonoch sydd heb gysylltu gyda fi eto, cofiwch gysylltu plis.

Croeso i chi ddanfon lluniau/ enghreifftiau o waith neu neges ataf ar -DaviesH420@hwbcymru.net

Rwy’n edrych ymlaen at glywed wrth bob un ohonoch yn y dyfodol agos.

 

Thank you so much for all your lovely messages.

Please remember to contact me, as I'm yet to hear from you all.

Feel free to send photos / examples of work or a message at any time to -

DaviesH420@hwbcymru.net

I look forward to hearing from all of you in the near future.

 

Cwtsh heb dwtsh am nawr.

Pob hwyl,

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price. 

XX              XX             XX

 

 

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and communication:

Llawysgrifen Handwriting

Still image for this video

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

22.05.2020

 

Prynhawn da bawb.

 

Neges i ddymuno gwyliau hanner tymor hapus iawn i chi gyd.

Wish you all a very happy half term holiday.

 

Mae’n swnio’n wythnos gyffrous iawn ar S4C a BBC Radio Cymru! Mae eisteddfod sbesial- ‘Eisteddfod T’ wedi ei drefnu am yr wythnos. Ceisiwch ei wylio, falle byddwch yn gweld rhywun rydych yn nabod arno!

It sounds like a very exciting week on S4C and BBC Radio Cymru! A special eisteddfod 'Eisteddfod T' Try to watch it, you may see someone you know!

 

Mwynhewch.

 

Diolch yn fawr iawn am eich gwaith caled dros yr wythnosau diwethaf. Rydych wedi gwneud yn arbennig o dda. Ymlaciwch a joiwch gyda’r teulu nawr.

Thank you so much for your hard work over the last few weeks. You have done extremely well. Relax and enjoy with your family now.

 

Diolch hefyd am eich negeseuon hyfryd.

Thank you also for your lovely messages.

 

Joiwch mas draw.

Cwtshys  enfawr i chi gyd.

Miss Davies,   Mrs Jones a   Mrs Price

XX               XX               XX 

Picture 1

18.05.20

Helo bawb!

 

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos dda arall yna yn y tywydd braf ac yn cwblhau gweithgareddau. Beth oedd eich hoff weithgaredd? Cofiwch gadw mewn cysylltiad gyda fi mae’n hyfryd cael negeseuon drwy e-bost wrthych. Gall fod yn neges, llun, fideo – un rhywbeth dewiswch chi.

Hope you had another good week there in the nice weather and completing activities. What was your favorite activity? Remember to keep in touch with me it's lovely to get emails from you. It can be a message, a picture, video - anything you choose.

 

Dyma fwy o weithgareddau i chi fwynhau. Yn rhan o weithgareddau’r wythnos mae holiadur ‘Gwerthoedd Ysgol’ a holiadur can Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru. Byddwn yn ddiolchgar iawn os allwch chi gwblhau’r holiaduron ar - lein. Gweler mwy o wybodaeth am y ddau isod.

Here are more activities for you to enjoy. The week's activities include a 'School Values' questionnaire and a questionnaire from Sally Holland - Children's Commissioner for Wales. I would be very grateful if you could complete the questionnaires online. See more information on both below.
 
 

Hwn yw’r wythnos olaf cyn gwyliau hanner tymor. Felly parhewch gyda gweithgareddau am wythnos fach arall ac yna cewch seibiant haeddiannol iawn. Da iawn chi blantos.  Bydd y gwaith nesaf yn cael ei osod yma ar y wefan erbyn Dydd Llun Mehefin y 1af.
This is the last week before the half term holiday. So carry on with activities for another week before a truly deserved break. Da iawn  blant. The next work will be posted here on the website by Monday June 1st.

 

Hwyl am y tro.

Joiwch.

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.

xx                xx              xx

 

 

 

 

Mae’r bobl sydd am wneud gwahaniaeth yn eich bywyd eisiau clywed gennych chi ynglyn â sut mae bywyd wedi bod i chi dros yr wythnosau diwethaf. Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland yn un o’r bobl hynny.  

Mae hi eisiau gwybod am unrhyw bryderon sydd gyda chi, sut rydych chi wedi bod yn treulio eich hamser, ac hefyd am bethau sydd wedi eich gwneud chi’n hapus. 

Mae Sally wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwrando ac yn clywed beth sydd gyda chi i’w ddweud. Mae Sally eisiau gwneud yn siwr bod y Llywodraeth yn gwneud eu gorau ar gyfer holl blant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal bydd hyn yn eu helpu i sicrhau eu bod nhw’n rhoi’r wybodaeth a’r cefnogaeth sydd angen arnoch chi i deimlo mor hapus a phosib yn ystod a thu hwnt y cyfnod yma.  

Dylai’r holiadur cymryd tua 15 munud. 

Rhannwch eich barn gan ddilyn y ddolen yma: www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi 

 

People who can make a difference to your life want to hear from you about how life has been over the last few weeks. Sally Holland, the Children's Commissioner, is one of those people. 
She wants to know about any worries you have, how you've been spending your time, and also about the things that have made you happy. 
Sally has been working with the Welsh Government, to make sure that they hear and listen to what you have to say. Sally wants to make sure they are doing their best for all children and young people in Wales. It will also help them to make sure that they are giving you the information and support you need to feel as happy as possible during this time and afterwards. 
The survey should take you around 15 minutes.  
Please share your views by following this link: www.childcomwales.org.uk/coronavirusandme

 

 

 

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Dyniaethau/ Humanities

Celfyddydau Mynegiannol / Expresive Arts

Ychwanegol Additional

 

 

11.05.2020

Helo Dosbarth 1.

 

Sut mae pawb erbyn hyn?

How are you all?

 

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos braf arall ac wedi cael hwyl gyda’ch teulu dros y penwythnos hir.

Hope you had another enjoyable week and had fun with your family over the long weekend.

 

Wythnos yma byddwn yn parhau gyda stori ‘Jac a’r goeden ffa.’ Rydw i wedi meddwl am dipyn o weithgareddau eraill i chi ac yn edrych ymlaen at weld eich gwaith a chlywed am eich gwaith.

This week we will continue with the story of 'Jack and the beanstalk.' I have thought of lots of other activities for you and look forward to seeing and hearing about your work.

 

Diolch yn fawr am eich e-byst gyda’ch negeseuon a’ch lluniau. Mae’r gwaith yn wych – rydych yn gwneud yn arbennig o dda blantos. Rwy’n gallu gweld eich gwaith da ar Puple Mash hefyd! Bendigedig!

Thank you for your emails with your messages and photos. The work is great - you are all doing very well. Fantastic! I can see your good work on Puple Mash too! Brilliant!

 

Cofiwch helpu’ch teuluoedd, gwrando’n dda a bod yn blantos da. Mae’n siŵr bo chi.

Remember to help your families. Remember to listen well and be good. I'm sure you do.

 

Joiwch,

Cadwch yn iach ac yn saff.

Colli chi gyd.

Pob hwyl.

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.

xx               xx               xx

 

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Science and Technology

Ffurfio s forming s

Still image for this video

4.5.20

smiley  Helo Dosbarth 1  smiley

Sut ydych chi gyd erbyn hyn?

How are you all?

 

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos fach dda. Dim cymaint o dywydd poeth, ond mae’n siwr bod y planhigion a’r blodau yn hoff iawn o gael peth glaw. Cofiwch gadw llygad am unrhyw newidiadau yn yr ardd ar ardaloedd lleol. Mae’n siwr ddaw mwy o haul eto cyn hir.

Hope you had a good little week. Not so much hot weather, but the plants and flowers are sure to love some rain. Remember to keep looking for any changes in your garden and the local area. I'm sure the sunshine will return soon.

 

Diolch yn fawr iawn i chi am eich negeseuon a’ch lluniau eto wythnos yma. Daliwch ati i gysylltu, mae’n braf iawn eich gweld  a  chlywed wrthych.

Thank you very much for your messages and photos again this week. Keep in touch, it's really nice to see and hear from you.

 

Cofiwch  ddal ati i siarad cymaint o Gymraeg ag sy’n bosib. Gallwch sgwrsio gyda rhywun yn y tŷ, neu gael sgwrs dros y ffon neu ‘facetime’ gyda rhywun o’r teulu sydd yn siarad Cymraeg neu unrhyw ffrind wrth gwrs.

Remember to keep speaking as much Welsh as possible. You can chat with someone in the house, or have a phone or facetime chat with someone from the family who speaks Welsh or of course any friend.

 

 Mae nifer o raglenni Cymraeg Cyw/ Stwnsh gallwch wylio am ychydig bob dydd hefyd.

There are a number of Welsh language programs Cyw / Stwnsh you can watch for a little every day too.

Wythnos yma rydym yn mynd i wneud ein gwaith gan ddilyn stori ‘ Jac a’r goeden Ffa’.

This week we're going to do our work following the story of 'Jack and the Beanstalk.'

 

Mwynhewch, cadwch yn saff a chofiwch helpu'r teulu.

Enjoy, keep safe and remember to help the family.

 

Hwyl am y tro.

Cwtsh enfawr i chi gyd

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price. smiley

 

 

 

Stori Jac a'r goeden ffa Story Jac a'r goeden ffa

Gem lotto Jac a'r goeden ffa Lotto game Jac a'r goeden ffa

Plant Dosbarth 1

 

Diolch am adael i ni weld eich fideo ffantastig. Roedd yn hollol wych. angelsmiley

Rydym wedi joio eich gweld ar y fideo, roeddem yn gwenu ac yn chwerthin wrth eich gwylio. Roeddech wir wedi llwyddo i godi ein calonnau. 

Bendigedig blant. 

Roedd yn amlwg wrth edrych ar eich gwynebau eich bod yn hapus iawn ac yn mwynhau.

 

Gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n saff, yn helpu yn y tŷ ac yn mwynhau amser gyda'ch gilydd.

 

Cadw'ch yn hapus ac yn ddiogel.

 

Cwtsh enfawr i chi gyd.

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.

heartxx           heartxx          heartxx

 

 

Thank you for letting us see your wonderful video. It was absolutely fantastic. smiley

We loved seeing you all on the video, it really made us laugh and smile.

It really lifted our spirits.

Bendigedig!

It was so obvious that you were all very happy and enjoying.

We hope you are all keeping safe, helping each other at home and enjoying time together.

 

Keep happy and safe.

 

Huge hug for you all.

 

Miss Davies, Mrs Jones and Mrs Price.

heartxx              heartxx           heartxx

 

 

 

 

 

 

 

cool  Helo Dosbarth 1  cool

 

Gobeithio eich bod wedi cael wythnos bleserus yn cwblhau gweithgareddau amrywiol ac yn mwynhau  mwy o dywydd braf.

Hope you’ve had an enjoyable week completing various activities and enjoying the nice weather.

 

Diolch yn fawr iawn am eich negeseuon a’ch lluniau drwy e-bost. Roedd yn hyfryd clywed wrthych.

Thank you so much for your emails and photos. It was lovely to hear from you.

 

Cofiwch barhau i gysylltu, rwy’n dwli clywed eich hanesion ac yn mwynhau clywed am y gwaith bendigedig rydych wedi bod yn gwneud.

Remember to keep in touch, I love hearing your stories and enjoy hearing about the wonderful work you have been doing.

 

Fe welwch yma syniadau ar gyfer gweithgareddau wythnos yma. Mwynhewch!

Please see below where you will find ideas for activities this week. Enjoy!

 

Gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn edrych ar ôl eich hunan a phawb arall yn y tŷ.

We hope you stay safe and look after yourself and everyone else in the house.

 

Joiwch. Enjoy.

Hwyl am y tro. Bye for now.

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.xx   wink

 

 

 

wink    Helo Dosbarth 1,   wink

 

Rwy’n gobeithio’ch bod chi wedi mwynhau tywydd braf y Pasg a’ch bod yn cadw’n dda.

 

Mae Tymor yr Haf wedi cyrraedd.

 

Ein thema y tymor yma yw

Yn Yr Ardd.

 

Byddwn yn edrych ar bethau sy'n byw yn yr ardd yn cynnwys planhigion a thrychfilod.

 

Ar ddechrau thema newydd rydyn gan amlaf yn trafod y thema ac yn gofyn i’r disgyblion nodi yr hyn y maent yn ei wybod yn barod a’r hyn y maent am ei ddarganfod. Er mwyn tynnu sylw’r plant at eu thema newydd gallwch eu hannog i wneud ymchwil am y thema a chofnodi syniadau ar ffurf lluniau, ysgrifennu, siart lif - beth bynnag sy’n well ganddynt.

Byddwn yn parhau i osod llif ddarlun wythnosol ar dudalen ein dosbarth. Bydd yna weithgareddau i ymddiddori ac i ddatblygu sgiliau’r disgyblion yn ogystal â her!

 

Bydd rhai gweithgareddau’n cael eu labelu’n A, B a C.

Bydd gweithgareddau/taflenni “A” yn cyflwyno’r disgyblion i’r cysyniadau, bydd gweithgareddau “B” yn datblygu eu sgiliau a bydd gweithgareddau “C” yn gosod her neu gweithgareddau ymestynnol.

Efallai y bydd angen ymarfer gweithgareddau “A” neu “B” sawl tro wrth wynebu cysyniadau newydd a chyn eu bod yn barod i wynebu gweithgareddau “C”. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi eich plant wrth iddynt wynebu gweithgareddau a bydd efallai angen ychydig o esboniad oedolyn.

 

Rydyn yn ychwanegu at yr adran “Additional Resources” yn rheolaidd a bydd rhai gweithgareddau yn yr adran yma’n fuddiol i’ch plant yn ystod eu cyfnod adre’.

Beth sydd yn bwysig yw bod eich plant yn mwynhau’r gweithgareddau – croeso i chi addasu’r gweithgareddau a defnyddio unrhyw adnoddau sydd gennych adre i gefnogi’r dysgu. Os nad yw’r plant yn cael hwyl ar y dasg, symudwch ymlaen at weithgaredd arall a gallwch ail-ymweld â’r dasg rhywbryd eto.

 

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth yn ystod amser anarferol iawn i ni gyd – yn blant ac yn oedolion.

Beth sydd yn bwysig i ni yn Ysgol Gynradd Creigiau yw eich bod chi’n hapus, yn iach ac yn ddiogel.

 

Cymerwch ofal,

Gan edrych ymlaen at eich gweld yn y dyfodol agos a chael clywed am eich anturiaethau.

Mwynhewch a chymerwch ofal o'ch gilydd.

Cofion gorau,

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price xx smiley

 

 

  wink    Hello Dosbarth 1,    wink

I hope that you have enjoyed the Easter sunshine and that you are all well.

 

It is now the Summer Term and we will be introducing a new theme.

 

Our theme this term will be

Yn Yr Ardd - (The Garden)  

 

We will be looking at living things in the garden plants and minibeasts.

 

We usually discuss the theme with the pupils at the beginning of a new topic and we ask the pupils to note what they already know and what they would like to learn. Pupils could be encouraged to research their new topic and to note their ideas using pictures, writing ,flow chart or whatever form they like best. 

 

We will continue posting ideas, activities and work on the Class Pages on a weekly basis. There will be activities to enabling pupils to engage in a range of activities, to develop their skills and to accept a challenge.

 

Some of the activities may be labelled A, B and C.

“A” activities/sheets will be a springboard for a new concept, “B” activities will follow and “C” will provide a challenge or extended work. Pupils may need to practise similar questions from “A” or “B” a few times before they are ready to face the “C” challenge work. Please support your child with any new concepts/activities that may require some adult explanation.

 

The Additional Resources section is updated regularly and some activities in this section may support your child with various skills whilst they are learning at home.

It is important that the children enjoy the activities – please adapt activities with any resources/ideas that you may have to support your child/children. If your child does not enjoy a specific activity, move on to a different task and you can return to it at a different time.

 

Thank you all for your continued support during an unprecedented time for us all – children and adults alike.

What is important to us at Creigiau Primary School is that you are happy, well and safe.

 

Take good care.

I look forward to seeing you sometime soon and hearing about your adventures.

Enjoy and take care of each other.

Kind regards,

Miss Davies Mrs Jones a Mrs Price  xx smiley

 

Picture 1

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd. 
Mwynhewch.

Miss Davies, Mrs Price a Mrs Jones. Xx
 

Wishing you all a lovely Easter.

Enjoy.

Miss Davies, Mrs Price and Mrs Jones. Xx 

 

 

Prynhawn da!

 

Gobeithio’ch bod chi wedi cael wythnos dda yn mwynhau’r heulwen a’n cwblhau rhai o’ch gweithgareddau dysgu!

 

Mi fydd tudalennau’r dosbarthiadau’n cael eu diweddaru ddydd Gwener, serch hynny mi fydd yna wyliau Pasg i’r disgyblion

3ydd - 19eg Ebrill ac ni fydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y bythefnos yma.

Bydd y gwaith yn cael ei osod ar dudalennau’r dosbarthiadau erbyn dydd Llun, Ebrill 20fed.

 

Mae’r adran “Additional Information” (o dan “Tudalennau’r Dosbarthiadau”) yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ac mae’n cynnwys ystod o weithgareddau a chasgliad o syniadau ar gyfer apiau a gwefannau y gallwch chi ymweld â hwy gyda’ch plant. Mae yna hefyd gasgliad o syniadau/apiau/gwefannau cyfrwng y Gymraeg yna er mwyn i’r disgyblion clywed yr iaith a chwblhau gweithgareddau yn y Gymraeg.

 

Cofiwch ebostio os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen cymorth pellach. 

 

Yn dymuno Pasg Hapus i chi gyd gan obeithio y bydd yn bythefnos heulog.

Mwynhewch yr amser gyda’ch teuluoedd. Peidwich bwyta gormod o wyau pasg. 

Cofiwch helpu’ch rhieni/gwarchodwyr, blantos!

Gofalwch am eich gilydd.

Cofion gorau,

Miss Davies  smiley

 

Good afternoon!

 

I hope that you have had a good week in the sunshine and have had fun undertaking some of your learning activities!

 

Each class webpage will be updated on a Friday, however the fortnight beginning Friday 3rd April – Sunday April 19th will be the pupils’ official Easter Holiday and therefore work will not be posted for that fortnight.

 

 Work will be posted for the next half term before Monday 20th April.

 

Please remember to email  if you have any questions or need support. 

 

The Additional Information Section (under the “Class Pages” section) is being updated regularly with a selection of ideas and useful apps and websites. Please take time to visit this area and use some of the activities with your children.

There are also useful websites for pupils to be able to hear Welsh and undertake activities through the medium of Welsh.

 

Have a sunny Easter Holiday and enjoy time with your family.

Try not to eat too many easter eggs.

Don’t forget to help your parents/carers, children!

Look after each other.

Best wishes,

Miss Davies smiley

 

 

 

 

Syniadau Pasg Easter Ideas

Syniadau Pasg Easter Ideas 1
Syniadau Pasg Easter Ideas 2
Syniadau Pasg Easter Ideas 3
Syniadau Pasg Easter Ideas 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1

Helo Bawb!

 

Tra bod y disgyblion i ffwrdd o’r ysgol byddaf yn cadw mewn cysylltiad ar dudalen y dosbarth.

 

Byddaf yn gosod gweithgareddau hwyliog ac ymarferol fel awgrymiadau i chi ar y dudalen yma yn wythnosol.

 

Dylai bod eich plentyn wedi derbyn pecyn adnoddau heno yn cynnwys manylion Hwb a Purple Mash. Maent yn adnoddau dysgu gwych i’ch plentyn gyda nifer o gemau ac adnoddau dysgu.

  

Cymerwch olwg  ar adran newydd sydd ar ein gwefan “Gweithgareddau Ychwanegol” sy’n cynnwys nifer o syniadau amrywiol gan gynnwys gwefannau ac apiau.

 

Cofiwch mai’r peth mwyaf pwysig yw bod y plant yn hapus ac yn iach. Pob hwyl gyda’r dysgu. Mwynhewch yr amser gyda’ch plant hyfryd.

 

Cofiwch gysylltu os oes angen cymorth, defnyddiwch y linc e-bostio ar y dudalen yma.

 

Cymerwch ofal o’ch gilydd.

 

Cofion gorau a hwyl am y tro. Wela i chi cyn hir.

 

Miss Davies.  smiley

 

 

 

Whilst the pupils are away from school I will keep in touch via the class web page. There will be a selection of fun and practical weekly tasks and activities placed on the page.

 

Your child should have received a pack from school today including their Hwb and Purple Mash details. They are fantastic learning platforms for children and have numerous games and learning tools.

 

Take a look at our new icon on our webpage “Additional Resources” which includes various ideas including links to useful websites and apps etc to aid learning at home.

 

But remember, all that is important is that the children are happy and well. Enjoy the time with your lovely children.

 

Please remember to contact if you need any support use the e-mail link on this page.  

Please take good care of each other.

 

Very best wishes and bye for now. I will see you soon.

 

Miss Davies  smiley

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2020

 

Spring Term 2020

 

 

 

Mae wedi bod yn ddechreuad cyffrous a phrysur iawn i 2020 a tymor y gwanwyn. Mwynheuom wrando ar ddigwyddiadau cyfrous ein gilydd dros gyfnod y Nadolig. Roedd yn amlwg bod y plant wir wedi mwynhau.  

 

‘Dydd a Nos’ yw thema Dosbarth 1 tymor yma. Mae’r plant yn frwd iawn i ddysgu mwy am ein thema ac wedi meddwl yn ofalus am bethau hoffent ddysgu. Byddwn yn edrych mlaen at ddysgu amdanynt yn ystod y tymor. Gweler y siart lif am fwy o wybodaeth.

 

Ar ddechrau’r tymor gwnaethom adduned blwyddyn newydd i'w gwneud yn y dosabrth. Byddwn felly’n gweithio’n galed i wella ein  sgiliau darllen, llawysgrifen a’n sillafu. Cofiwch ei fod yn bwysig dychwelyd llyfrau darllen i’r dosbarth ar Ddydd Llun er mwyn sicrhau bod gennym ddigon o gyfle i ymarfer darllen yn ystod yr wythnos. Byddwn hefyd yn parhau i ymarfer ein sgiliau rhifedd ac yn ymarfer mathemateg chwim. Rydym hefyd yn gweithio’n galed ar fod yn fwy annibynnol . Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu ein cynorthwyo i ymarfer y sgiliau yma ymhellach yn y tŷ hefyd.

Edrychwn ymlaen felly am dymor prysur llawn sbri arall.

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cymorth a’ch cydweithrediad cyson.

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.smiley

 

It has been a busy and exciting start to 2020 and the new Spring Term. We thoroughly enjoyed listening to our Christmas adventures. It was obvious that the pupils had a wonderful time during the Christmas Holidays.

Our theme this term is ‘Day and night’. The children are looking forward to learning more and have thought carefully of what they would like to learn. We are all looking forward to learning more about them during the term. Please see flow chart with further information.

At the beginning of term we thought and made wishes to improve ourselves in school. Therefore we will be trying our best to improve our skills in reading, handwriting and spelling. Please remember that it’s very important to return reading folders to school every Monday in order to ensure we have plenty of time to read and practice with the children. We will continue to develop our numeracy skills and will learn addition facts. We are also working hard on becoming more independent. We would be very grateful if you could continue to practise developing these skills at home with your child.

We look forward to another busy and jolly term.

Thank you once again for all your help and support.

Diolch

 

Miss Davies, Mrs Jones and Mrs Price.smiley

 

 

 

Tymor yr Hydref 2019

 

 

CROESO mawr i DDOSBARTH 1.

 

Mae’r plant yn ymgartrefu’n dda iawn yn y dosbarth ac yn brysur yn dysgu trefn newydd y dosbarth. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth gan Mrs Jones ar Dydd Llun a Dydd Mawrth a

Mrs Price Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener.

Mrs Griffith bydd yn addysgu’r dosbarth bob bore Dydd Iau.

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Fy Myd Bach i’.

 

Pethau i’w cofio

 

*Addysg Gorfforol - Dydd Llun (Neuadd) Dydd Gwener (Iard).

*Darllen – Mae’n holl bwysig bod llyfr darllen a’r cofnod darllen yn cael eu dychwelyd bob ddydd Llun.

* Llyfrgell – Dychwelwch y llyfr erbyn dydd Mercher ar yr hwyraf.

* Poteli dŵr - gall disgyblion ddod a poteli diod i’r ysgol wedi llenwi â dŵr. (Cofiwch roi enw'ch plentyn arno)

*Os gwelwch yn dda sicrhewch bod enw eich plentyn i’w weld yn glir ar bopeth.

*Cofiwch adael i ni wybod am drefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd.

 

 

smileyDiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth. smiley

Cofion cynnes,

Miss Davies, Mrs Jones , Mrs Price  a Mrs Griffith

 

 

 

Autumn Term 2019

 

A very warm WELCOME to DOSBARTH 1.

 

Pupils are settling very well in the class and are becoming familiar with the routines of the class. 

We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

 

We are fortunate to have support from Mrs Jones Monday and Tuesday 

Mrs Price Wednesday, Thursday and Friday.

Mrs Griffith will be teaching the class every Thursday morning.

 

Our theme this term is 'Fy Myd Bach i’ 'My world'.

 

 

Important information

 

*PE days - Monday (hall) and Friday (yard).

*Reading – It is essential that the reading book and record book is returned every Monday.

*Library - Please return library books by Wednesday at the latest.

*Water bottles –Pupils may bring water bottles to school filled with water. (Please remember to write you'r child's name)

*Please ensure all items of clothing (including PE kits) and belongings are clearly labelled with your child's name.

* Please inform us of arrangements for collecting your child at the end of the day.

 

smileyThank you very much for your support.smiley

Diolch,

Miss Davies, Mrs Jones , Mrs Price and Mrs Griffith

 

 

 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information


Top