arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

Cyd-destun dysgu'r ysgol gyfan dros yr hanner tymor yma yw

Archarwyr yr Amgylchedd.

Yn Nosbarth 1 byddwn yn canolbwyntio ar lygredd.

Gan ymchwilio i ddarganfod beth yw llygredd a sut mae'n effeithio ar ein hamgylchedd yn lleol ac mewn llefydd eraill.

Dyma syniad bras o'r hyn gobeithiwn eu hastudio dros yr wythnosau nesaf.

 

Our whole school context for learning this half term is 

Environmental Superheroes

Dosbarth 1 will be focusing on pollution - finding out what pollution is and how it effects the local environment and other localities. 

Here is a summary of some activities we hope to cover over the coming weeks.

 

 

 

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Hei Mistar Urdd | 25.01.2022

Bydd yr Urdd a'r genedl gyfan yn ymgeisio am ddau deitl Guinness World Records™ drwy gyd-ganu ac uwchlwytho fideos o'r gân eiconig, Hei Mistar Urdd, i Twitte...

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

 

 

 

 

 

 

Ionawr 2022 January 2022

 

Mae wedi bod yn ddechreuad prysur i'r hanner tymor. 

It's been a busy start to this half term. 

 

Ein Cyd destun dysgu newydd ar gyfer yr hanner tymor hon yw 

 

 Dydd a Nos 

 

Our new context for learning this half term is 

 

Dydd a Nos (Night and Day.) 

 

Gweler y trosolwg isod. 

See the overview below. 

 

Rydym yn edych ymlaen at Hanner tymor prysur a hwyliog arall.

We are looking forward to an other busy and fun half term.

 

Dymuniadau gorau, Best Wishes,

 

smileyMiss Davies smiley

xx

 

 

 

 

 

 

Rydym wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer ein perfformiad Nadoligaidd.

Mae'n siwr eich bod yn clywed tipyn o ganu adref!!

Byddwn yn recordio Dydd Gwener yma

Rhagfyr y 10 fed.

A fydd modd i chi wisgo'ch plentyn mewn dillad Nadolig - siwmper/ ffrog Nadolig/ lliwiau Nadolig gyda throwsus/ sgert / leggings / jins os gwelwch yn dda? Gallant ddod i'r ysgol yn y dillad hyn. 

 

 

We are busy preparing for our Christmas performance.

I'm sure you've heard various songs at home!!

We will be recording this Friday

December 10th.

Would it be possible for your child to come to school dressed in Christmas clothes- Christmas jumper/ Christmas dress/ Christmas colours and skirt/ trousers/ jeans / leggings.

 

Diolch yn fawr.

 

smiley  Miss Davies.  smiley

 

Croeso nôl i chi gyd wedi gwyliau'r hanner tymor. Roedd yn amlwg wrth glywed hanesion pawb eich bod wedi cael hoi fach gwych.

 

Welcome back after the half term break. It was lovely to see that you all had a great break- I enjoyed hearing about all the adventures. 

 

Mae wedi bod yn ddechreuad cyffrous a phrysur iawn i'r hanner tymor.

It has been a busy and exciting start to the half term.

 

Dros yr hanner tymor byddwn yn dilyn cyd - destun dysgu fel ysgol gyfan - sef Dathliadau. 

Y Cynhaeaf yw ein dathliad ni. Rydym yn awyddus iawn i ddarganfod mwy am ddathlu'r cynhaeaf.

Byddwn yn edrych ar ddathliad arall erbyn diwedd tymor.

Allwch chi ddyfalu ......

Ie Y Nadolig wrth gwrs. 

 

During this half term we will following a new context for learning across the whole school - Celebrations.

Our celebration Cynhaeaf Harvest. We are looking forward to discovering more about the harvest.

We will also move to look at another celebration towards the end on the term too.

Can you guess .....

Well yes of course CHRISTMAS! 

 

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Teulu Dosbarth 1 yw ein cyd destun dysgu ar gyfer yr hanner tymor. Byddwn yn dysgu beth sy'n gwneud ffrind da. Sut i fod yn aelod o dim. Darganfod sut ydym yn debyg ac yn wahanol. 

 

Our context for learning this half term will be Teulu Dosbarth 1 Family. We will be learning what makes a good friend, how to be a team member. We will be discovering similarities and differences between each other. 

Rydym wedi cael wythnos gyntaf bendigedig yn Nosbarth 1 ac wedi cael tipyn o hwyl yn dod i 'nabod ein gilydd yn well ac yn cyfarwyddo â threfniadau'r Dosbarth. 

Rydym hefyd wedi bod yn brysur iawn yn defnyddio sgiliau gwahanol wrth greu 'capsiwl amser' ac rydym yn edrych ymlaen at weld os ydym wedi newid pan fyddwn yn edrych arnynt eto ym mis Gorffennaf!!

We've had a great first week in Dosbarth 1 and had fun getting to know each other better and becoming familiar with different routines in Dosbarth 1.

We have been busy making a 'time capsule' showing our skills and looking forward to see if we have changed when we will open them again in July!!

 

Mae Miss Morris yn ein cynorthwyo yn y dosbarth yn ddyddiol hefyd. Bydd Mrs Stone yn gofalu am y dosbarth bob prynhawn Dydd Iau. 

Miss Morris joins us in the classroom every day too. Mrs Stone will be teaching the class every Thursday afternoon. 

 

Dydd Gwener yw ein diwrnod Addysg Gorfforol. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei dillad ymarfer (treineri gyda siorts/jogyrs/legins, crys polo glas yr ysgol a siwmper/cardigan yr ysgol.

Friday is our PE day. Send your child to school in their PE kit every Friday. 

(trainers, shorts/joggers/leggings, the school blue polo shirt and school jumper/cardigan.)

 

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'r dosbarth.

I'm looking forward to a happy and busy year with the class. 

 

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon am wybodaeth.

Remember to keep an eye on this page for information. 

 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn. 

Remember to contact if you have any questions. 

Daviesh420@hwbcymru.net

 

Mwynhewch y penwythnos.

Enjoy your weekend.

 

Miss Davies.smiley laugh

 

 

Croeso i Ddosbarth 1

Still image for this video
 
Top