arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

Trosolwg Mor hyfryd yw'n byd Lawr ar lan y mor Gwanwyn 23 Overview Spring 23

Blwyddyn Newydd Dda

Happy New Year

2023

 

Hoffem ddiolch i chi gyd am eich negeseuon caredig ac anrhegion Nadolig hael.

We would like to thank you all for your kind messages and generous Christmas gifts.

 

Diolch o galon ,

smiley  Miss Davies, Miss Morris a Mrs Tewkesbury.  smiley

xx                  xx                xx     

 

heart

 

Rydym wedi cael wythnos gyntaf bendigedig yn Nosbarth 1 ac wedi cael tipyn o hwyl yn dod i 'nabod ein gilydd yn well ac yn cyfarwyddo â threfniadau'r Dosbarth. 

 

We've had a great first week in Dosbarth 1 and had fun getting to know each other better and becoming familiar with different routines in Dosbarth 1.

 

 

Mae Miss Morris yn ein cynorthwyo yn y dosbarth yn ddyddiol hefyd. Bydd Mrs Tewkesbury yn gofalu am y dosbarth bob yn ail Dydd Gwener. 

Miss Morris joins us in the classroom every day too. Mrs Tewkesbury will be teaching the class every other Friday.

 

Dydd Llun yw ein diwrnod Addysg Gorfforol yn y neuadd a Dydd Iau yw ein diwrnod Addysg Gorfforol ar y iard. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei dillad ymarfer (treineri gyda siorts/jogyrs/legins, crys polo glas yr ysgol a siwmper/cardigan yr ysgol ar y dyddiau hyn. 

Monday is our PE day in the hall and Thursday is our PE day on the yard. Send your child to school in their PE kit these days.

(trainers, shorts/joggers/leggings, the school blue polo shirt and school jumper/cardigan.)

 

Cynefin yw ein cyd-destun dysgu'r tymor hyn. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu mwy am y Penterf a'r ardal leol.

Our learning Context for this term will be Cynefin (Creigiau and the Local Area) We will be learning about the village and the surrounding area.  

 

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'r dosbarth.

I'm looking forward to a happy and busy year with the class. 

 

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon am wybodaeth.

Remember to keep an eye on this page for information.

Byddaf hefyd yn rhannu gwybodaeth ar dudalen Teams Dosbarth 1.  (Gweler nodiadau sut i ddefnyddio Teams isod)

Information will also be shared on the Dosbarth 1's Teams page. (Please see instructions on how to use Teams below)

 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn. 

Remember to contact if you have any questions. 

Daviesh420@hwbcymru.net

 

 

Miss Davies a Miss Morris.smiley laugh

 

 

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

 
Top