arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

Rydym wedi cael pythefnos gyntaf bendigedig yn Nosbarth 1 ac wedi cael tipyn o hwyl yn dod i 'nabod ein gilydd yn well ac yn cyfarwyddo â threfniadau'r Dosbarth. 

 

We've had a great fortnight in Dosbarth 1 and have had great fun getting to know each other better and becoming familiar with different routines in Dosbarth 1.

  

Pethau pwysig i'w cofio:

* Dydd Llun -sesiwn Addysg Gorfforol yn y neuadd.

*Dydd Iau - sesiwn Addysg Gorfforol ar y iard / cae.

*Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei dillad ymarfer (treineri gyda siorts/jogyrs/legins, crys polo glas yr ysgol a siwmper/cardigan yr ysgol) ar y dyddiau hyn.

*A wnewch chi sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol.

*Cot law/cot gynnes pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda?

*Pan fydd y plant yn dod â'u llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun.

 

 

Here are some important things to remember:

* Monday - P.E. session in the hall.

* Thursday P.E. session on the yard or field.

* The children will come to school dressed in their PE kits on these days (blue school polo shirt, school jumper/cardigan, shorts/joggers/leggings and trainers).

* Please could you ensure that your child has a bottle of water and fresh fruit/vegetable for snack each day.

* Raincoat/warm coat for when the weather changes.

* When your child brings their reading book home, please return on Monday morning.

 

Bydd Mrs Tewkesbury yn gofalu am y dosbarth bob yn ail Dydd Gwener. 

Mrs Tewkesbury will be teaching the class every other Friday.

 

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn hapus gyda'r dosbarth.

I'm looking forward to a happy year with the class. 

 

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon am wybodaeth.

Remember to keep an eye on this page for information.

Byddaf hefyd yn rhannu gwybodaeth ar dudalen Teams Dosbarth 1.  (Gweler nodiadau sut i ddefnyddio Teams isod)

Information will also be shared on the Dosbarth 1's Teams page. (Please see instructions on how to use Teams below)

 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn. 

Remember to contact if you have any questions. 

Daviesh420@hwbcymru.net

 

Diolch yn fawr am eich cenfogaeth a chdweithrediad parhaus. 

Thank you for your ongoing support and cooperation.

 

 

Miss Davies.smiley laugh

 

 

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

 
Top