arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 3: Mrs Griffith

Llythyr Cadw Cymru'n Daclus/ Keep Wales Tidy Letter

Grid Gwaith Cartref Homework Grid

Trosolwg Rhieni/Parents Overview

Trosolwg Rhieni Haf/Parent Overview 2023

                  Dosbarth 3:Mrs Griffith

          Helo a chroeso i dudalen Dosbarth 3!

                   Croeso nôl i Ysgol Creigiau! 

                              Medi 2023

Thema    

  

Ein Cyd-destun Dysgu hanner tymor hwn yw 'Cymunedau Lliwgar'. Dwi’n siwr y cawn llawer o hwyl wrth i ni ddatblygu sgiliau o bob math a dysgu i fod yn fwy cyfrifol ac annibynnol. Pob bore rydym yn mwynhau gweithgareddau darllen, Rhifedd a Llythrennedd. Yn y prynhawniau rydym yncyflawni gweithgareddau thema.

 

Addysg Gorfforol                                                             

Byddwn yn gwneud ein sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth ar yr iard a Dydd Iau yn y neuadd. Ar y diwrnodau hyn mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo yn addas- esgidiau rhedeg a throwsus addas, eich crys a siwmper ysgol a gyda chlustdlysau wedi’u tynnu os yn bosib. 

 

Gwaith Cartref

Diolch i chi am orchuddio eich llyfrau gwaih cartref, mae pob un yn edrych yn hyfryd ac unigryw. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Mercher, i'w gyflwyno erbyn y Dydd Llun. Bydd y tasgau fel arfer yn cael ei osod ar TEAMS a bydd opsiwn i'w gwneud ar lein neu ar bapur yn aml. Byddaf yn rhoi lluniau a chyhoeddiadau ar dudalen TEAMS y dosbarth. Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio TEAMS isod.

 

Hello and welcome to Dosbarth 3’s Class page!

Welcome back to Ysgol Creigiau!

September 2023

Theme

Our Learning Context for this half term will be 'Colourful Communities'. I’m sure we'll have lots of fun as we develop a variety of responsibilities and independence. Every morning we enjoy reading sessions, Literacy and Numeracy work. In the afternoons we complete our theme activities.

                                                        

Physical Education

 

Our Physical Education sessions are timetabled for Tuesday on the yard and Thursday in the hall. On those days you will need to come suitably dressed with earrings removed if possible. Please remember to wear your trainers and joggers to school, along with your school top and jumpers!

Homework

 

Thank you for covering your homework books, they all look lovely and unique. Homework will be set on Wednesday, to be returned by Monday. Tasks will be set on TEAMS and will be a mix of online and paper activities.

I will be posting pictures and announcements on our Class TEAMS page. Below are instructions on how to use TEAMS.

 

                              Cofion cynnes/Warmest wishes to you all

 

                                                              Mrs G Griffith   

 

                                                                      smiley

 

Llawlyfr Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Handbook

                  DEUNYDDIAU DARLLEN / READING MATERIALS

                                                       HWB 

Gan nad ydy'r disgyblion yn gallu dod a' llyfrau darllen adref ar y foment, awgrymaf eu bod nhw'n gwneud defnydd o'r llyfrau sydd ar gael ar safle Hwb.

 

Mae llyfrau darllen cyfres 'Coeden Rhydychen' ar gael o dan 'Adnoddau' ar Hwb. Mae pob cam o 1 hyd at 13 ar gael felly bydd rhywbeth addas ar gyfer pob un!

Mae gan bob plentyn fanylion personol sef 'log in' er mwyn cael mynediad i'r llyfrau.

Yn yr un modd, mae llyfrau Saesneg ar gael ar safle 'PurpleMash'. Ar ol cyrraedd tudalen 'Home', dewiswch 'Serial Mash' ac yna bydd dewis o wahanol setiau o lyfrau. Dwi'n awgrymu 'Diamonds' i ddechrau ond wedyn gall y plant symud ymlaen at 'Emeralds'. Byddaf yn gosod un llyfr fel Gwaith cartref i'r disgyblion yr wythnos hon a bydd y Gwaith yn ymddangos fel 'ToDo'. Byddaf yn esbonio'r broses i'r disgyblion yn ystod yr wythnos hon.

 

As the pupils are currently not able to bring reading books home, I would like them to make use of the books which are available on 'Hwb'.

 

The 'Coeden Rhydychen' Welsh reading books are available on 'Hwb' under 'Adnoddau'. There are levels 1 to 13 available so there will be suitable material for all!

Every pupil has their own 'log in' details and so the pupils can access these books easily.

 

 

                            Diolch am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth,

                            Thank you for your cooperation and support,

                                                       Mrs Griffith

Llawlyfr Trosglwyddo Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 2 Transition Book

Email Mrs Griffith

 
Top