arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 2: Mrs Matthews

Tymor yr Haf

Summer Term

Grid Gwaith Cartref yr Haf

Summer Homework Grid

laugh Blwyddyn Newydd Dda!

Happy New Year! laugh

Ein hymholiad ar gyfer y tymor hwn yw

Ditectifs y Goedwig Law

Our inquiry for this term is

Rainforest Detectives

 

 

Trosolwg i Deuluoedd Gwanwyn 2024 - Overview for Families Spring 2024

Gweithgareddau Cyswllt Cartref Gwanwyn 2024 - Home-School Tasks Spring 2024

laughCroeso i Ddosbarth 2!

Welcome to Dosbarth 2!laugh

 

Helo! Mae’r pythefnos yma wedi bod yn amser hyfryd i ‘ddod i adnabod ein gilydd’ yn Nosabrth 2! Mae’r plantos yn ymgartrefu’n dda ac yn dechrau dod yn gyfarwydd gyda’r amgylchedd ddysgu newydd.

 

Hello! These two weeks have been a wonderful time to ‘get to know each other' at Dosbarth 2! The children are settling in well and are starting to get used to their new learning environment.

 

Mae Mr Arkless yn ein cynorthwyo yn ddyddiol, yn y dosbarth ac mae Mrs Stone yn gofalu am y dosbarth bob yn ail Dydd Gwener.

 

Mr Arkless helps us daily, in class and Mrs Stone looks after the class every other Friday.

 

Pethau pwysig i gofio:

· Dydd Mawrth yw ein diwrnod Addysg Gorfforol yn y Neuadd.

· Dydd Iau yw ein diwrnod Addysg Gorfforol ar yr iard a’r cae.

 

· Danfonwch eich plentyn i’r ysgol yn gwisgo dillad Addysg Gorfforol (crys polo yr ysgol, siwmper/cardigan, siorts/jogyrs/legins a threineri) ar y dyddiau hyn.

· A wnewch chi sicrhau bod gan eich plentyn potel o ddŵr a ffrwyth ffres/llysiau fel byrfwyd yn ddyddiol.

· Cot law/cot gynnes pan fydd y tywydd yn troi, os gwelwch yn dda.

· Pan fydd y plant yn dod â'u llyfrau darllen adref, gofynnwn yn garedig i chi eu dychwelyd fore Llun.

 

Here are some important things to remember:

· Tuesday is our P.E. day in the hall.

· Thursday is our P.E. day on the yard or field.

· The children will come to school dressed in their PE kits on these days (blue school polo shirt, school jumper/cardigan, shorts/joggers/leggings and trainers).

· Please could you ensure that your child has a bottle of water and a fresh fruit/vegetable snack each day.

· Raincoat/warm coat for when the weather changes.

          * When your child brings their reading book home, please return on                          Monday morning.

 

Ein thema am y tymor yw, ‘Cymunedau Lliwgar y Byd’.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda’ch plentyn.

 

Our theme this term is, ‘Colourful Communities around the World’.

We look forward to a happy and busy year with your child.

 

Cofion gorau / Best wishes,

 

Mrs Matthews a Mr Arkless.heart

 

 

Sgwar 100 - 100 Square

Rhifau Rhagorol - Maths Mawr (Big Maths) Dosbarth 2

HELO, helo, shwd 'y chi gyd?!? 🌈🌟🌈

Still image for this video
Fideo gan ser Dosbarth 2 🌈🤗🌈

Gwefannau ac Apiau - Websites and Apps

Ebost:

 
Top