arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Eco Committee / Pwyllgor Eco

Pwyllgor Eco Committee 2023 - 2024

Helo a chroeso i dudalen y Pwyllgor ECO! Dyma ni, grwp o 19 disgybl egwyddorol sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth gyda chefnogaeth Mrs Matthews a Mrs Griffith.

 

Hello and welcome to our ECO Committee page. Here we are, a group of 19 ethical students who are eager and excited to make a difference with the support of Mrs Matthews and Mrs Griffith.

Welcome to our ECO pages 2019 - 2012 / Croeso i'n tudalennau ECO 2019 - 2020

 

Hello everyone! We are the Eco Committee for 2019 - 2020. We meet after school every Tuesday for an hour. We would like to share with you what we have been up to in Eco so far this year.

 

Helo Bawb! Ni yw Pwyllgor Eco 2019 - 2020. Rydym yn cwrdd ar ol ysgol pob Dydd Mawrth am awr. Rydym eisiau rhannu gyda chi beth yr ydym wedi bod yn gwneud y tymor yma.

Welcome to our ECO pages 2018 - 2019! / Croeso i'n tudalennau ECO 2018 - 2019

 

Hello everyone! We are the Eco Committee for 2018 - 2019. We meet after school every Tuesday for an hour. We would like to share with you what we have been up to in Eco so far this year.

 

Helo Bawb! Ni yw Pwyllgor Eco 2018 - 2019. Rydym yn cwrdd ar ol ysgol pob Dydd Mawrth am awr. Rydym eisiau rhannu gyda chi beth yr ydym wedi bod yn gwneud y tymor yma.

Welcome to our ECO pages 2017 - 2018! / Croeso i'n tudalennau ECO 2017 - 2018
Hello everyone! We are the Eco Committee for 2017 - 2018. We meet after school every Tuesday for an hour. We would like to share with you what we have been up to in Eco so far this year.

Helo Bawb! Ni yw Pwyllgor Eco 2017 - 2018. Rydym yn cwrdd ar ol ysgol pob Dydd Mawrth am awr. Rydym eisiau rhannu gyda chi beth yr ydym wedi bod yn gwneud y tymor yma.

We sprayed yellow fish around our school drains to help us think about what we put down them. Chwistrellon ni bysgod melyn o amgylch dreiniau’r ysgol i wneud i ni feddwl am yr hyn rydym yn rhoi ynddynt.

The Eco Committee learnt how to kick sample for invertebrates, our local stream was full of life. Fe ddysgodd y Pwyllgor Eco sut i ymchwilio i infertebratau – roedd ein nant lleol yn llawn bywyd. 

We walked 2.7 miles without spilling water from our buckets to raise money for the WE charity. Fe gerddon ni 2.7 milltir heb golli diferyn o ddŵr o’n bwcedi i godi arian i elusen WE.

The Eco Committee carried out a community litter pick. Roedd y Pwyllgor Eco wedi casglu sbwriel yn y gymuned.

We went on an Eco Trip to Porthkerry to look for "treasures and trash" on the beach.  Aethom ar wibdaith Eco i Borthceri i edrych am “drysorau a sbwriel” ar y traeth.

School staff and families joined in with a beach clean at Ogmore. Fe aeth staff ysgol a theuluoedd i lanhau traeth Ogwr ar fore Sadwrn ym mis Medi.

Welcome to our ECO pages 2016 - 2017! / Croeso i'n tudalennau ECO 2016 - 2017
Hello everyone! We are the Eco Committee for 2016 - 2017. We meet after school every Tuesday for an hour. We would like to share with you what we have been up to in Eco so far this year.

Helo Bawb! Ni yw Pwyllgor Eco 2016 - 2017. Rydym yn cwrdd ar ol ysgol pob Dydd Mawrth am awr. Rydym eisiau rhannu gyda chi beth yr ydym wedi bod yn gwneud y tymor yma.

Eco Committee weaving willow during our meeting on Tuesday February 28th/ Ein Pwyllgor Eco yn gwehyddu helygen yn ystod ein cyfarfod ar ddydd Mawrth, Chwefror 28eg

Big Schools’ Birdwatch 3 January - 17 February 2017,Gwylio Adar yr Ysgol 3 Ionawr - 17 Chwefror 2017.

Eco in the garden, Eco yn yr ardd.

Our Eco Codes/Ein cod ECO

Our Eco-Schools Action Plan 2016/17-Ein Cynllun Gweithredu Eco-sgolion 2016/2017

Welcome to our ECO pages 2015 - 2016! / Croeso i'n tudalennau ECO 2015 - 2016!

Hello everyone! We are the Eco Committee for 2015 - 2016. We meet after school every Tuesday for an hour. We would like to share with you what we have been up to in Eco so far this year.

Helo Bawb! Ni yw Pwyllgor Eco 2015 - 2016. Rydym yn cwrdd ar ol ysgol pob Dydd Mawrth am awr. Rydym eisiau rhannu gyda chi beth yr ydym wedi bod yn gwneud y tymor yma.

Eco Committee weaving willow baskets to sell in our Christmas Fayre during our meeting on Tuesday November 17th / Ein Pwyllgor Eco yn gwehyddu basgedi helygen i'w gwerthu yn y Ffair Nadolig yn ystod ein cyfarfod ar ddydd Mawrth, Tachwedd 17eg

Mae’r Pwyllgor Eco yn cwrdd bob dydd Mawrth am 3:30 – 4:30. Etholir aelodau’r pwyllgor bob mis Medi o ddosbarthiadau 3 – 6 yn yr Adran Gymraeg a Saesneg. Mae’r disgyblion a etholir yn mynychu cyfarfodydd drwy’r flwyddyn. Etholir cadeirydd, is-gadeirydd, trysorydd ac ysgrifennydd a rhain sy’n cynnal y cyfarfodydd. Mae’r Pwyllgor Eco yn gweithio’n hynod o galed i sicrhau bod 8 maes y Faner Werdd yn cael sylw cyfartal yn Ysgol Creigiau.  Rydym yn annog pob dosbarth i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel ‘Wythnos Eco’, ‘Cerdded i’r Ysgol’, Gwylio adar yr 'RSPB’ ac ‘Wythnos Goedwigaeth’. Mae aelodau’r pwyllgor yn adrodd nol i’w dosbarthiadau ac i ddosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen. Mae llais y disgybl yn bwysig i ni. Cynhelir gwasanaethau a chyfarfodydd, rhoddir wybodaeth ar hysbysfyrddau ac ar ein gwefan i hysbysu rhieni, Llywodraethwyr a’r gymuned leol o’n gwaith. 

 

The school Eco Committee meet every Tuesday 3.30 - 4.30pm in Class One. The Committee members are elected every September from Class 3 - Class 6 and Dosbarth 3 – Dosbarth 6.  The children chosen attend meetings for a year. A chairperson, vice chair person, cretary and treasurer are elected by the Eco Committee and these persons run the meetings. The Eco Committee work very hard to ensure the 8 areas Of the Green Flag are given equal status at Creigiau Primary – litter, transport, energy saving, waste minimisation, school grounds, global citizenship, healthy living and water. The members encourage all Classes to take part in initiatives such as ‘Eco Week’, ‘Walk to school Week’  ‘RSPB Big Schools Birdwatch’, Woodland Week’. Each class in Key Stage 2 is given one of these areas to take charge of and to complete the green flag environmental review each Summer Term. Committee members report back information to their classes and also to Foundation Phase Classes. Pupils are encouraged to take part by offering  ideas, having a say in decision making and taking part in competitions. The whole school, parents, Governors and local community are also kept informed during assemblies, meetings, notice boards and on our website.

                                                                              

 

 

 
Top