arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

School Council / Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol 2023 - 2024 School Council

RIGHTS FEST AT CARDIFF CITY STADIUM

GŴYL HAWLIAU YN STADIWM DINAS CAERDYDD

Our School Council and Rights Respecting members from Years 5 and 6 visited Cardiff City Stadium to participate in a Rights Fest. The Child Friendly Cardiff Team invited pupils from Cardiff Schools to participate in a fun-filled day of games, workshops, performances and activities run by their partner organisations. Pupils had an opportunity to learn about, exercise, and celebrate their rights. They celebrated Article 31 that states “children have the right to engage in play and recreations activities” and Article 29 that states “children have a right to develop personality and talents”. Councillor Huw Thomas, Leader of Cardiff Council, delivered a presentation to celebrate Cardiff being recognised as the first Child Friendly City in the UK. The pupils witnessed Jon Sparkes, Chief Executive of the UK Committee for UNICEF, and Huw Thomas signing an agreement confirming Cardiff’s status.

 

Aeth aelodau o’n Cyngor Ysgol a Hawliau Plant o Flynyddoedd 5 a 6 i Stadiwm Dinas Caerdydd i gymryd rhan mewn Gŵyl Hawliau. Gwahoddodd Tîm Caerdydd sy'n Dda i Blant ddisgyblion o Ysgolion Caerdydd i gymryd rhan mewn diwrnod llawn hwyl o gemau, gweithdai, perfformiadau a gweithgareddau dan ofal eu sefydliadau partner. Cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu am a dathlu eu hawliau. Dathlon nhw Erthygl 31 sy'n datgan “bod gan blant yr hawl i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden” ac Erthygl 29 sy'n datgan “bod gan blant yr hawl i ddatblygu personoliaeth a thalentau”. Rhoddodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, gyflwyniad i ddathlu Caerdydd yn cael ei chydnabod fel y Ddinas gyntaf yn y DU i fod yn Dda i Blant. Bu'r disgyblion yn dyst i Jon Sparkes, Prif Weithredwr Pwyllgor UNICEF y DU, a Huw Thomas yn arwyddo cytundeb yn cadarnhau statws Caerdydd.

 

 

Year 5 & 6 School Council members and Rights Respecting Leaders

Mae aelodau Cyngor Ysgol Dosbarth 6 wedi dechrau ymweld â’r Senedd i drafod a dadlau materion pwysig gydag ysgolion eraill. Maen nhw’n edrych ymlaen at y cyfarfod nesaf ym mis Chwefror pan fyddant yn trafod Cymreictod yn yr ardal leol.

 

Dosbarth 6's School Council members have started visting the Senedd to discuss and debate important issues with other schools. They are looking forward to the next meeting in February when they will discuss the use of the Welsh Language in the local area.

Dosbarth 6 School Council members visiting the Senedd

Restorative Approach / Arfer Adferol

Still image for this video

 

RHEOLAU'R IARD CHWARAE / PLAYGROUND RULES!

Ym mis Tachwedd, penderfynodd Cyngor yr Ysgol bod angen Rheolau  yr Iard Chwarae. O ganlyniad, gofynnodd Cyngor yr Ysgol i bob disgybl yn yr ysgol am syniadau ar gyfer 5 rheol. 

 

In November, The School Council decided that we needed Playground Rules. As a result, members of the School Council asked every pupil in school to give ideas for the 5 rules. 

 

Dyma'r rheolau / These are the rules: 

1. Cofiwch y 5 cwestiwn / Remember the 5 rules 

2. Respect everyone / Parchwch bawb

3. Respect the playground / Parchwch yr iard chwarae 

4. Move sensibly / Symudwch yn synhwyrol 

5, Walk quietly to your lines / Cerddwch yn dawel i'ch rhesi

In the Zone Schooll Council Assembly / Gwasanaeth yr Ardaloedd - Cyngor yr Ysgol

 

30/01/2016 - RHEOLAU YR ARDALOEDD / IN THE ZONE RULES 

Mae Cyngor yr Ysgol wedi ail-gychwyn yr Ardaloedd. 

The School Council have re-introduced In the Zone. 

Rydym wedi casglu syniadau oddi wrth ddisgyblion yr ysgol ac, o ganlyniad, dyma reolau Yr Ardaloedd. 

We have collected ideas from pupils in Creigiau and, as a result, we have created In the Zone Rules: 

1.Keep resources in the correct zone / Adnoddau i aros yn y ardal gywir.

2.Treat each other with respect / Parchwch eich gilydd.

3.Look after the resources / Gofalwch am yr adnoddau.

4. Stay in your Zone / Arhoswch yn eich ardal. 

 

 

                                                         

 

Dyma ni – Here we are.

Pwy ydym ni?

Mae aelodau’r Cyngor yn cael eu hethol yn flynyddol gan ddisgyblion eu dosbarthiadau. O Flwyddyn 2 i flwyddyn 6, mae gennym ddau gynrychiolydd ym mhob dosbarth.

Beth ydyn ni’n gwneud?

Gyda help Ms Griffin a Miss Watkins rydym ni’n trio gwneud ein hysgol hyd yn oed yn well trwy drafod materion sy’n bwysig i chi. Rydym yn cwrdd o leiaf unwaith bob hanner tymor. Ar ôl pob cyfarfod rydym yn adrodd yn ôl i’n dosbarthiadau ac yn gwrando ar eich syniadau er mwyn eu trafod yn y cyfarfod nesaf. Cofiwch ddod atom-Rydym am glywed eich barn!

 

Who are we?

School Council members are elected every year by the pupils in their classes. From Year 2 upwards, we have two representatives from each class.

 

What do we do?

With the help of Ms Griffin and Miss Watkins we try to make our school even better by discussing matters that are important to you. We meet at least once every half term. Following every meeting, we report back to our classes and listen to your thoughts so that they can be discussed in the next meeting.

Come and find us - let us know your views!

 
Top