arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

School Council / Cyngor Ysgol

Gweithdy We the Change Workshop

Restorative Approach / Arfer Adferol

Still image for this video

Ysgrifenyddesau Cyngor yr Ysgol / School Council Secretaries - EIRY + AMELIA!

Is-Gadeirydd Cyngor yr Ysgol / School Council Vice Chair. MALI!

 

RHEOLAU'R IARD CHWARAE / PLAYGROUND RULES!

Ym mis Tachwedd, penderfynodd Cyngor yr Ysgol bod angen Rheolau  yr Iard Chwarae. O ganlyniad, gofynnodd Cyngor yr Ysgol i bob disgybl yn yr ysgol am syniadau ar gyfer 5 rheol. 

 

In November, The School Council decided that we needed Playground Rules. As a result, members of the School Council asked every pupil in school to give ideas for the 5 rules. 

 

Dyma'r rheolau / These are the rules: 

1. Cofiwch y 5 cwestiwn / Remember the 5 rules 

2. Respect everyone / Parchwch bawb

3. Respect the playground / Parchwch yr iard chwarae 

4. Move sensibly / Symudwch yn synhwyrol 

5, Walk quietly to your lines / Cerddwch yn dawel i'ch rhesi

In the Zone Schooll Council Assembly / Gwasanaeth yr Ardaloedd - Cyngor yr Ysgol

 

30/01/2016 - RHEOLAU YR ARDALOEDD / IN THE ZONE RULES 

Mae Cyngor yr Ysgol wedi ail-gychwyn yr Ardaloedd. 

The School Council have re-introduced In the Zone. 

Rydym wedi casglu syniadau oddi wrth ddisgyblion yr ysgol ac, o ganlyniad, dyma reolau Yr Ardaloedd. 

We have collected ideas from pupils in Creigiau and, as a result, we have created In the Zone Rules: 

1.Keep resources in the correct zone / Adnoddau i aros yn y ardal gywir.

2.Treat each other with respect / Parchwch eich gilydd.

3.Look after the resources / Gofalwch am yr adnoddau.

4. Stay in your Zone / Arhoswch yn eich ardal. 

 

 

School Council

                                                         

 

Dyma ni – Here we are.

Pwy ydym ni?

Mae aelodau’r Cyngor yn cael eu hethol yn flynyddol gan ddisgyblion eu dosbarthiadau. O Flwyddyn 2 i flwyddyn 6, mae gennym ddau gynrychiolydd ym mhob dosbarth.

Beth ydyn ni’n gwneud?

Gyda help Mrs Rees rydym ni’n trio gwneud ein hysgol hyd yn oed yn well trwy drafod materion sy’n bwysig i chi. Rydym yn cwrdd o leiaf unwaith bob hanner tymor. Ar ôl pob cyfarfod rydym yn adrodd yn ôl i’n dosbarthiadau ac yn gwrando ar eich syniadau er mwyn eu trafod yn y cyfarfod nesaf. Cofiwch ddod atom-Rydym am glywed eich barn!

 

Who are we?

School Council members are elected every year by the pupils in their classes. From Year 2 upwards, we have two representatives from each class.

 

What do we do?

With the help of Mrs Rees we try to make our school even better by discussing matters that are important to you. We meet at least once every half term. Following every meeting, we report back to our classes and listen to your thoughts so that they can be discussed in the next meeting.

Come and find us - let us know your views!

 
Top