arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Friends of the School / Cyfeillion yr Ysgol

                                                                          

About Us

 

We are parents who volunteer our time to raise money for the benefit of every child in the school. In 2019/20 we raised enough money to pay for a new outdoor cabin to be built on the school yard. This cabin, named 'The Cwtsh', when built, will be used for a range of activities to support all children at the school. We have also paid for sports equipment for the pupils to play with at break/lunch time amongst other things.

 

The Friends of the School Committee for 2020/21 is:

Chair - Emma Cahill

Vice Chair - Position Vacant

Secretary - Cerys Emms

Treasurer - David Walters

 

We have a group of regular helpers, but we are always looking for more! If you are able to volunteer some of your time to help at any of our events this year we'd love to hear from you. Please get in touch!

Welcome....


The Friends Of Creigiau Primary School was set up in April 1980 as an organisation to raise funds for the school. It was agreed that social events would be held in the school for the parents of the children. With the emphasis on fun, several events were held like Bring and Buy Sales and the sale of Cakes and Ice Cream at sports days. 

 

Nowadays, the emphasis is on the children having fun at events put on by the Friends - our end of term discos, Leavers Party Night for the year 6 children etc. But we still sell ice cream at sports day!

We also put on family events - firework celebrations, BBQs, Christmas Fayres and the occasional event for adults. Over the last few years we have held a stall at the Creigiau Carnival, selling Pimms and strawberries, thus forging a bond with the carnival committee and Creigiau 23.

The committee still likes to keep the fun in fundraising whilst raising some much needed cash for the school. We would welcome anyone interested in joining the committee. We meet on a monthly basis, more often before a large event. Any fundraising ideas or raffle prize donations are particularly welcome and you can help by simply participating in as many events & fundraising initiatives as you can.

Croeso...

Sefydlwyd Cyfeillion Ysgol Gynradd Creigiau ym mis Ebrill 1980 fel corff i godi arian at yr ysgol. Cytunwyd y byddai digwyddiadau cymdeithasol yn cael eu cynnal yn yr ysgol ar gyfer rhieni'r plant. Gyda'r pwyslais ar gael hwyl, cafwyd amryw ddigwyddiad fel Arwerthiant Dewch a Phrynwch a gwerthiant cacennau a hufen ia ar ddiwrnodau Mabolgampau.

Bellach, mae'r pwyslais ar y plant yn cael hwyl yn y digwyddiadau a drefnwyd gan y Cyfeillion - ein discos diwedd tymor, Parti'r Gadawyr ar gyfer plant blwyddyn 6 ayyb. Ac mae hufen ia dal ar werth ar ddiwrnod Mabolgampau!


Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau teuluol - dathliadau Noson Tan Gwyllt, Barbeciwiau, Ffeiriau Nadolig, a digwyddiadau i oedolion o bryd i'w gilydd. Dros y dair mlynedd ddwethaf, rydym wedi cynnal stondin yng Ngharnifal Creigiau, yn gwerthu Pimms a mefus gan greu perthynas gl�s gyda phwyllgor y carnifal a Creigiau 23.

Mae'r pwyllgor yn dal i hoffi gadw'r hwyl wrth godi arian angenrheidiol i'r ysgol. Mae croeso i unrhywun sydd a diddordeb i ymuno yn y pwyllgor, rydym yn cwrdd pob mis, yn fwy aml cyn digwyddiad mawr. Mae syniadau newydd neu rhoddion ar gyfer gwobrau raffl yn cael derbyniad mawr yn arbennig, gallwch helpu'n syml trwy fod yn rhan o gyn nifer o ddigwyddiadau a mentrau codi arian ag y gallwch chi.  

 
Top