arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Pupil Deprivation Grant / Grant Amddifadedd Disgyblion

PDG Statement

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM).

 

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will bring about changes quickly for learners eligible for free school meals. As a school we have agreed the following three steps:

1. To identify the target groups of pupils, their characteristics and learning needs

2. To plan interventions which make the most effective use of resources

3. To monitor and evaluate the impact of resources.

 

In 2021 -22, Ysgol Gynradd Creigiau Primary School was provided with a PDG allocation of £11,500 and a Early Years PDG of £8,050. At Ysgol Gynradd Creigiau Primary School we have a comprehensive plan to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding.

 

We have used the available funding to:

  • enhance teaching and learning by providing programmes of support in Literacy and Numeracy

  • provide emotional literacy support to address individual needs

  • provide sustainable intervention and support programmes that are proven to have the greatest impact

  • provide specific, high quality training for school staff

  • support learners and their families

 

Datganiad Grant Amddifadedd

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM).

 

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

1. Nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion

2. Cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3. Monitro a gwerthuso effaith adnoddau

 

Yn 2021 -22 rhoddwyd i Ysgol Gynradd Creigiau Primary School ddyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion o £11,500 a Grant Blynyddoedd Cynnar o £8,050. Yn Ysgol Gynradd Creigiau Primary School mae gennym gynllun cynhwysfawr i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

 

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu rhaglen gefnogi

  • darparu cefnogaeth llythrennedd emosiynol i gefnogi anghenion unigol disgyblion 

  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy

  • darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff ysgolion

  • cefnogi dysgwyr a’u teuluoedd

 
Top