arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 6: Miss Watkins

Llangrannog 2023

Rhannwch gyda phawb os yn bosib. Share will all if possible.

 

Dylai bod eich plant wedi dod adref gyda rhai nodiadau am y trip heddiw ond dyma rhai gwybodaeth bwysig i chi.

 • Dim byrbrydau siocled neu losin (gan gynnwys bisgedi siocled) ar y bws. Mae creision, cracers, bisgedi plaen, ffrwyth, bar grawnfwyd etc yn iawn. Byddwn yn bwyta yn syth ar ôl i ni gyrraedd.
 • Croeso iddyn nhw ddod a siocled a losin yn ei chas/bag mawr ond does dim angen llawer o gwbl, h.y. mae un bag mawr yn hen ddigon. Bydd cyfle i fynd i'r siop tra bod ni yna. Bydd £10-£20 yn ddigon.
 • Meddyginiaethau a ffurflenni i gael eu rhoi i ni ar fore ddydd Llun (gan gynnwys tabledi 'travel sickness' neu ibuprofen/paracetemol.
 • Digon o ddillad sbâr ac addas (gan gynnwys llewys hir a chot sbâr os yn bosib).
 • 2 pâr o trainers a phâr o wellies/esgidiau cerdded.
 • Bagiau plastig/bin bags am ddillad gwlyb/mwdlyd.
 • Menig ar gyfer sgïo a gwib-gartio.
 • Dillad disco am y noson olaf.

 

 

Your children should have come home with some notes about the trip today but here is some important information for you.

 • No chocolate or sweets (including chocolate biscuits) on the bus. Crisps, crackers, plain biscuits, fruit, cereal bars etc are fine. We will eat immediately after we arrive.
 • They are welcome to bring chocolate and sweets in their case/big bag but within reason, i.e. one share bag is plenty. There will be an opportunity to go to the shop while we are there. £10-£20 will be enough to spend.
 • Medicines and medicine forms to be given to us on Monday morning (including 'travel sickness' tablets or any ibuprofen/paracetemol if you feel it is needed.
 • Plenty of spare and suitable clothing (including long sleeves and a spare coat if possible).
 • 2 pairs of trainers and a pair of wellies/walking shoes.
 • Plastic bags/bin bags for wet/muddy clothes.
 • Gloves for skiing and toboganing.
 • Disco clothes for the last night.

 

Gweithgareddau/ activities 

Gobeithio bydd hyn yn rhoi syniad da i chi o beth i bacio. Allwch sicrhau bod eich plentyn yn ymwybodol o beth sydd yn ei bag, efallai gallent helpu gyda'r pacio. Hopefully this will give you an idea of what to pack. Could you please make sure your child is aware of what has been packed for them, perhaps they could pack with you.

Dydd Llun/ Monday

Dydd Mawrth/ TuesdayDydd Mercher/ WednesdayDydd Iau/ ThursdayDydd Gwener/ Friday

Cinio/ Lunch

Rhaffau uchel/ High ropes (indoors)

Wal ddringo/ Climing wall (indoors)

Adeiladu tim/ team building (indoors)

 

Saethyddiaeth/ Archery

Gwylltgrefft/ Wild crafting (outdoors)

Cwrs Antur/ Adventure course (outdoors)

Ceirt modur/ Go karts

Sgio/ Skiing

Dringo/ Climbing

Nofio/ Swimming

Traeth Cei Newydd/ New Quay beach

Ceffylau/ Horse riding 

Trampolin/ Trampoline

Adeiladu lloches/ Build a shelter (outdoors)

Zip wire

Beiciau modur/ Quad bikes

Rhaffau isel/ Low ropes (outdoors)

Gwib-gartio/ Tobogganing

Brecwast ac adref gyda phecyn bwyd/ Breakfast and home with a lunch bag

 

Diolch!

Miss Watkins

Croeso i Ddosbarth 6!

2023-2024

 

Croeso i Ddosbarth 6! Rydw i wedi bod wrth fy modd yn eich dysgu dros y pythefnos diwethaf. Diolch yn fawr am eich croeso mawr i Ysgol Creigiau! Rwy’n siŵr eich bod chi, fel fi, yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, cyffroes a hwyl! Dyma eich blwyddyn olaf yn yr ysgol cyn i chi symud ymlaen i’r ysgol uwchradd ac mae gennym flwyddyn prysur iawn o’n blaenau. Rydym yn dechrau’r flwyddyn gyda chwrs seiclo ar yr 18fed o Fedi ac yna byddwn yn treulio 5 diwrnod yn Llangrannog o’r 25ain i’r 29ain o Fedi.

 

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae disgwyliadau uchel ohonoch ac mae gennych nifer o gyfrifoldebau pwysig. Rydych yn gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl ragorol o ran ymddygiad, ymdrech a gwerthoedd yr ysgol. Rydw i’n hyderus y byddwch yn serennu eleni ac edrychaf ymlaen at ddod i'ch nabod chi gyd.

 

Dyma ambell beth i gofio:

 • Ymarfer corff yn y neuadd pob dydd Mawrth
 • Ymarfer corff ar yr iard/cae pob dydd Mercher
 • Mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas h.y. cit addas a chrys polo glas yr ysgol. Cofiwich i dynnu eich clustlysau os yn bosib hefyd.
 • Caniatawn ffrwythau a llysiau yn unig fel byrbryd amser chwarae.
 • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Teams ar Ddydd Gwener, ac yna ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.
 • Mae croeso i chi dod â llyfr darllen o adref i’w ddarllen yn yr ysgol yn ystod ein sesiynau darllen dyddiol. Cofiwch i barhau i ddarllen adref hefyd.
 • Peidiwch ag anghofio - dim ond un cas pensil sydd angen ar gyfer yr ysgol.
 • Rhowch unrhyw ffonau symudol neu ddyfeisiau tebyg i mi neu'r swyddfa a byddant yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd y dydd.
 • Byddaf yn cael CPA bob yn ail ddydd Mawrth a bydd Mrs Stone yn eich dysgu ar y dyddiau hyn.

 

 

Welcome to Dosbarth 6!

2023-2024

 

Welcome to Dosbarth 6! You have been a pleasure to teach over the past two weeks so thank you for your warm welcome to Ysgol Creigiau! I'm sure, like me, you are looking forward to a busy, exciting and fun year! This will be your last year in the school before you move on to secondary school and we have a very busy year ahead of us. We start the year with cycling prevision on the 18th of September and then we will spend 5 days in Llangrannog from the 25th-29th of September.

 

As the school's oldest pupils, there are high expectations of you and you have a number of important responsibilities. You are responsible for leading the way and modelling an excellent example in terms of behaviour, effort and the school's values. I am confident that you will excel at this throughout year and I look forward to getting to know you all.

 

Here are a few things to remember:

 • P.E. in the hall every Tuesday
 • P.E. on the yard/field every Wednesday
 • You will need to come to school dressed appropriately, i.e. suitable kit and the school's blue polo shirt. Remember to remove your earrings if possible.
 • Only fruit and vegetables are permitted as snacks at breaktime. 
 • Homework will be set on Teams on Friday, so please return it by the following Wednesday.
 • You are welcome to bring a reading book from home to read during our daily reading sessions. Please remember to continue reading at home also.
 • Don't forget - you only need one pencil case for school.
 • Hand in any mobile phones or similar devices to me or the office and they will be returned at the end of the day.
 • I have PPA every other Tuesday and Mrs Stone will teach you on these days.

Trosolwg o'r dysgu - Overview of the learning

Email Miss Watkins

 
Top