arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 6: Miss Watkins

Croeso nôl i chi!

2024

 

Mae gennym dymor prysur iawn o'n blaenau a ffocws ein hymholiad y tymor hwn yw newid hinsawdd a chynaliadwyedd. Rydym wedi derbyn ymweliad o Ynys Echni yn barod ac ar y 1af o Chwefror, byddwn yn mynd i orsaf pŵer Cenin ym Mhen-y-bont. Edrychwn ymlaen hefyd at yr Eisteddfod Ysgol ar ôl hanner tymor! 

 

Fel disgyblion hynaf yr ysgol, mae disgwyliadau uchel ohonoch ac mae gennych nifer o gyfrifoldebau pwysig. Rydych yn gyfrifol am arwain y ffordd a modelu esiampl ragorol o ran ymddygiad, ymdrech a gwerthoedd yr ysgol.

 

Dyma ambell beth i gofio:

 • Ymarfer corff yn y neuadd pob dydd Mawrth
 • Ymarfer corff ar yr iard/cae pob dydd Mercher
 • Mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas h.y. cit addas a chrys polo glas yr ysgol. Cofiwich i dynnu eich clustlysau os yn bosib hefyd.
 • Caniatawn ffrwythau a llysiau yn unig fel byrbryd amser chwarae.
 • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Teams ar Ddydd Gwener, ac yna ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.
 • Rhowch unrhyw ffonau symudol neu ddyfeisiau tebyg i mi neu'r swyddfa a byddant yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd y dydd.
 • Byddaf yn cael CPA bob yn ail ddydd Mawrth a bydd Mrs Stone yn eich dysgu ar y dyddiau hyn.

 

 

Welcome back!

2024

 

We have a busy term ahead of us. The focus of our inquiry will be climate change and substainability. We have already had a visit from Flat Holm and we are looking forward to our trip to Cenin power station in Bridgend on the 1st of February. We are also looking forward to the School Eisteddfod after half term!

 

As the school's oldest pupils, there are high expectations of you and you have a number of important responsibilities. You are responsible for leading the way and modelling an excellent example in terms of behaviour, effort and the school's values.

 

Here are a few things to remember:

 • P.E. in the hall every Tuesday
 • P.E. on the yard/field every Wednesday
 • You will need to come to school dressed appropriately, i.e. suitable kit and the school's blue polo shirt. Remember to remove your earrings if possible.
 • Homework will be set on Teams on Friday, so please return it by the following Wednesday.
 • Hand in any mobile phones or similar devices to me or the office and they will be returned at the end of the day.
 • I have PPA every other Tuesday and Mrs Stone will teach you on these days.

Trosolowg y Gwanwyn - Spring Overview 2024

Grid Gwaith Cartref Gwanwyn - Spring Homework Grid

Email Miss Watkins

 
Top